Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

COVID-19-maatregelen in Amerika aangestuurd door ministerie van Defensie

 

Het originele Engelstalige artikel vindt u hier.

Noot vooraf: in dit artikel worden veel afkortingen gebruikt, een verklarende afkortingen- en begrippenlijst vindt u onderaan dit artikel.


Belangrijk nieuws: Het ministerie van Defensie gaf van het begin af aan sturing aan COVID-19-vaccins in nationale veiligheidsprogramma – men loog van meet af aan – ze waren NOOIT veilig en effectief.

CD Media heeft Sasha Latyapova regelmatig geïnterviewd over de vaccins. Zij brengt nu groot nieuws naar buiten over de COVID-“vaccins” en het ministerie van Defensie.

 

Nieuwe documenten onthullen dat het ministerie van Defensie vanaf het begin sturing gaf aan het COVID-19-programma.

FDA1 Vaccin Goedkeuringsproces was theater.

Een combinatie van de PREP Act2 , Emergency Use Authorization3 en Other Transactions Authority (OTA)4 schermden Big Pharma, agentschappen en medische deelnemers die ongereguleerde vaccins leverden, van elke aansprakelijkheid af.

 

WASHINGTON, DC -Volgens de statuten van het congres, onderzoek van actieve wetten en aanvullende details verkregen via de Freedom of Information Act5 bezit, implementeert en houdt het ministerie van Defensie toezicht op het COVID-19-vaccinprogramma vergelijkbaar met een “tegenmaatregel” tegen buitenlandse aanvallen. Terwijl het publiek werd gebombardeerd met een georkestreerde angstcampagne, managede de Amerikaanse regering de reactie op COVID als een nationale veiligheidsdreiging.

Het onderzoek en de documenten werden opgevraagd door Sasha Latypova, een voormalig leidinggevende van een farmaceutische Contract Research Organization (CRO)6 , en Katherine Watt, een grondig juridisch onderzoeker 

 

De driepoot

De undercoveroperatie werd georkestreerd met behulp van drie cruciale juridische manoeuvres:

  1. Vergunning voor noodgebruik, EUA3
  2. Prep Act2 
  3. OTA4 

President Trump verklaarde op 13 maart 2020 een Public Health Emergency (PHE)7 onder de Stafford Act, waardoor de Nationale Veiligheidsraad de leiding kreeg over het COVID-beleid. COVID-19-vaccins zijn “medische tegenmaatregelen” – een grijs gebied van producten die niet vallen onder vaccins of medicijnen.

“Ze gaven de Nationale Veiligheidsraad de leiding en behandelden het als een oorlogsdaad,” zei Latypova.

 Volgens de rapporten van Operation Warp Speed8 /ASPR heeft het ministerie van Defensie opdracht gegeven tot de ontwikkeling, productie en distributie van COVID-tegenmaatregelen , hier toezicht op gehouden en deze strak beheerd, hierbij voornamelijk gebruik makend van het eerder opgezette netwerk van militaire aannemers en consortia van het ministerie van Defensie..

Het ministerie van Defensie, BARDA9 en HHS10 hebben opdracht gegeven tot alle COVID-tegenmaatregelen , waaronder “vaccins”, als prototypische demonstraties van grootschalige productie, waarbij voorschriften en transparantie in het kader van Other Transaction Authority werden omzeild. Omdat ze als prototypes onder EUA3 tijdens PHE worden gebruikt, hoeven COVID-tegenmaatregelen, waaronder “vaccins”, niet te voldoen aan de Amerikaanse wetgeving voor wat betreft productiekwaliteit, veiligheid en etikettering.

De implicatie is dat de Amerikaanse regering het gebruik van niet-overeenstemmende biologische materialen op Amerikanen toestond en financierde zonder hun “prototype” legale status te verduidelijken, waardoor de materialen niet onderworpen waren aan normaal regulerend toezicht, terwijl men ondertussen een frauduleuze pseudo-“regelgevende” presentatie aan het publiek bleef geven” zei Latypova.

“Het meest ongelooflijke is het feit dat de huidige wetten van het Amerikaanse Congres het afdekken van deze werkwijze LEGAAL lijken te maken!”

Volgens het PHE worden medische tegenmaatregelen niet gereguleerd of beschermd als farmaceutische producten (21 USC 360bbb-3(k)).

Het Amerikaanse volk werd wijsgemaakt dat de FDA1 , CDC11 , en boegbeelden zoals Anthony Fauci toezicht hielden op het COVID-19-vaccinprogramma. Hun betrokkenheid was een georkestreerde informatie-operatie. Alle beslissingen betreffende het COVID-19-vaccinonderzoek, aankoop van materiaal, distributie en het delen van informatie werden strak gecontroleerd door het ministerie van Defensie.

Honderden contracten voor COVID- tegenmaatregelen zijn blootgelegd. Veel onthullingen zwartgelakt. Latypova en Watt hebben echter bronnen gevonden om de details aan te vullen. Een onderzoek van deze contracten wijst op een hoge mate van controle door de Amerikaanse regering (ministerie van Defensie/BARDA9 ). Het specificeert het toepassingsgebied van de te leveren producten slechts als “demonstraties” en “prototypes”, waarmee klinische proeven en product-kwaliteitscontrole worden uitgesloten van het werkgebied dat door de contracten wordt betaald. Om ervoor te zorgen dat de farmaceutische industrie de nep-klinische proeven zonder financieel risico kan uitvoeren, omvatten de contracten dat alle aansprakelijkheid voor de fabrikanten en eventuele contractanten in de toeleverings- en distributieketen krachtens de PREP-wet van 2005 en aanverwante federale wetgeving is opgeheven.

Waarom is er geen actie door regelgevers of rechtbanken? Volgens Latypova en Watt maakt een combinatie van recent aangenomen wetgeving en uitvoeringsbesluiten het LEGAAL om te liegen! De Secretaris van HHS10 is aan niemand verantwoording verschuldigd als de Nationale Gezondheidsnoodtoestand elke drie maanden door het Congres verlengd blijft worden.

Een belangrijke informatie-operatie werd in gang gezet op het moment dat COVID-19 toesloeg. De Amerikaanse regering, de inlichtingendiensten, de media en Big Tech spanden samen om een intensieve pressiecampagne op te zetten en uit te voeren om het vaccin te legaliseren onder de Emergency Use Authorization Act, terwijl andersdenkende artsen, critici en levensvatbare alternatieve behandelingen werden belasterd. Deze legalisatie maakte een snelle productie mogelijk zonder de standaard veiligheids- en volksgezondheidsprotocollen.

Om een vaccin in aanmerking te laten komen voor de EUA [3]mogen er geen andere behandelingen of geneeswijzen bekend zijn. Daarom werden vele bewezen behandelingen zoals ivermectine en hydroxychloroquine in de media op een zwarte lijst geplaatst en afgedaan als “paardenontwormingsmiddelen”, terwijl deze goedkope, gemakkelijk verkrijgbare geneesmiddelen in het verleden werden geroemd om hun doeltreffendheid.

Vooraanstaande COVID-behandelaars zoals Peter M. McCullough en Pierre Kory hebben te maken gekregen met ongekende aanvallen op hun medische referenties.

 

Toelichting op in de tekst gebruikte afkortingen en begrippen:

1. FDA: Food and Drug Administration; equivalent van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

2. PREP Act: Public Readiness and Emergency Preparedness Act

3. EUA: Emergency Use Authorization; Vergunning voor noodgebruik 

4. OTA: Other Transactions Authority; overige transacties-autoriteit 

5. Freedom of Information Act (FOIA); equivalent van de Nederlandse Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) / Wet Openbare Overheid (WOO)

6. Contract Research Organization (CRO); Een contract-onderzoeksorganisatie (CRO) is een bedrijf dat ondersteuning biedt aan de farmaceutische, biotechnologische en medische hulpmiddelenindustrie in de vorm van onderzoeksdiensten die op contractbasis worden uitbesteed.

7. Public Health Emergency (PHE); een “noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid” is “een optreden of onmiddellijke dreiging van een ziekte of gezondheidstoestand” veroorzaakt door een van de verschillende factoren, waaronder bioterrorisme of een nieuw of eerder uitgeroeid pathogeen, dat “een grote kans op de volgende schade oplevert: (1) een groot aantal sterfgevallen in de getroffen populaties; 2) een groot aantal ernstige of langdurige handicaps in de getroffen bevolking; of (3) wijdverspreide blootstelling aan een infectieus of toxisch agens dat een aanzienlijk risico vormt op aanzienlijke toekomstige schade voor een groot aantal mensen in de getroffen populatie.”

8. Operation Warp Speed (OWS); Operation Warp Speed was een publiek-privaat partnerschap geïnitieerd door de regering van de Verenigde Staten om de ontwikkeling, productie en distributie van COVID-19-vaccins, therapeutica en diagnostiek te vergemakkelijken en te versnellen.

9. BARDA; Biomedical Advanced Research and Development Authority

10. HHS; Department of Health and Human Services, equivalent van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

11. CDC; Centers for Disease Control and Prevention, equivalent van het Nederlandse RIVM

12. ASPR; Administration for Strategic Preparedness and Response = Administratie voor strategische paraatheid en reactie

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief