Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

DAGVAARDING VOORLICHTINGSCAMPAGNE

DAGVAARDING STAAT DER NEDERLANDEN

IN KORT GEDING EX ARTIKEL 254 Rv.

RECTIFICATIE ONJUISTE, ONVOLLEDIGE EN DAARDOOR ONRECHTMATIGE BERICHTGEVING AAN DE NEDERLANDSE BURGER MET KEUZEMOGELIJKHEID UIT DE BESCHIKBARE ‘VACCINS’, PSEUDO-VACCINS

VOORZIENINGENRECHTER RECHTBANK DEN HAAG
LOCATIE: DEN HAAG: woensdag 24 februari 2021 te 14:00 uur

 

KENMERK                   :           C / KG ZA 21-115
Voorzieningenrechter :           mr. H.J. Vetter
INZAKE                       :          DE STICHTING VIRUSWAARHEID.NL vs.
De Staat der Nederlanden                                          versie 1.21

L2100161

Heden, vrijdag de twaalfde februari tweeduizendeenentwintig ten verzoeke van:

 1. de stichting STICHTING VIRUSWAARHEID.NL, statutair gevestigd te Rotterdam, en
 2. de heer drs. WILLEM CHRISTIAAN ENGEL, wonende te Rotterdam, en
 3. mevrouw CAROLINE ERNESTINE VONHOFF, wonende te Amsterdam, en
 4. de heer mr. JEROEN SEBASTIAAN POLS, wonende te Vogelenzang

allen te dezer zake domicilie kiezende te 5292 NM Gemonde, gemeente Sint-Michielsgestel, aan het adres Gemondseweg 15, ten kantore van Advocatenkantoor Van der Weijst, van welk kantoor de advocaat mr. J.A.A. van der Weijst te dezen tot procesadvocaat wordt gesteld en als zodanig in dit kort geding zal occuperen;

HEB IK :

IN KORT GEDING GEDAGVAARD :

DE OPENBARE RECHTSPERSOON DE STAAT DER NEDERLANDEN, in het bijzonder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Rechtsbestel Afdeling Rechtspraak & Geschiloplossing, waarvan de zetel is gevestigd te ’s-Gravenhage, ex artikel 48 Rv. aan het parket van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden gevestigd te 2514 EK Den Haag aan de Korte Voorhout 87, aldaar aan dat adres mijn exploit doende en afschrift dezes latende aan:

naam
                                                   : ___________________

die de hoedanigheid heeft van     : ______ _____________

OM :

op woensdag de vierentwintigste februari 2021 te 14:00 uur in persoon of bij advocaat te verschijnen ter openbare terechtzitting van de E.A. voorzieningenrechter mr. H.J. Vetter van de recht­bank Den Haag, locatie Den Haag, alsdan zitting houdende in één der lokalen van het gerechtsgebouw aan het adres Prins Clauslaan 60 (‘Paleis van Justitie’);

MET DE AANZEGGING AAN GEDAAGDE DAT :

 1. indien gedaagde niet op de genoemde zitting in persoon of vertegenwoordigd door een advocaat verschijnt of een eventueel verschuldigd griffierecht niet tijdig betaalt en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechter tegen de gedaagde verstek zal verlenen en de hierna omschreven vordering zal toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt;
 2. bij verschijning in het geding van gedaagde een griffierecht zal worden geheven, te voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning;
 3. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer te raadplegen is op de website kbvg.nl/griffierechtentabel; en
 4. dat van een persoon die onvermogend is een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht voor onvermogenden wordt geheven indien hij bij zijn verschijning in het geding heeft overgelegd:
  1. een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de rechtsbijstand (hierna: Wrb), of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel;
  2. een verklaring van het bestuur van de Raad als bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 35, tweede lid, van die wet;

Aanzeggingen op verzoek van de voorzieningenrechter:

 1. Van de zijde van de rechtbank Den Haag is eiseres verzocht aan gedaagde aanvullend aan te zeggen:
 • gedaagde partij wordt verzocht uiterlijk 48 uur (twee werkdagen) vóór aanvang van de zitting bij voorkeur per e-mail ([email protected]) een conclusie van antwoord / schriftelijke reactie op de dagvaarding toe te zenden.
 • Partijen hebben in eerste termijn een spreektijd van 20 minuten.
 • In verband met de beperkingen als gevolg van het coronavirus kan ter zitting op grond van het huidige beleid toegangsbeleid van de rechtbank Den Haag per procespartij slechts één persoon, vergezeld van één advocaat, aanwezig zijn. Anderen kunnen slechts aanwezig zijn indien vooraf (voor zover mogelijk 48 uur doch uiterlijk 24 uur voor de zitting) per e-mail ([email protected]) toestemming is gevraagd en die toestemming ook is verkregen.

TENEINDE :

Alsdan en aldaar namens mijn cliënte als eiseres tegen zich als gedaagde in kort geding te horen eis doen en concluderen dat:

INHOUD                                                                                               AANPASSEN NOG                           PAGINA

 1. Inleiding & kern van de zaak—————————————————————- – / –
 2. De Stichting Viruswaarheid en haar statuten ——————————————— – / –
 3. Doel————————————————————————————– – / –
 4. Stellingen——————————————————————————- – / –
 5. Ontvankelijkheid & grondslag vordering jegens Staat-deel I————————— – /-
  1. Ontvankelijkheid Viruswaarheid en OD Staat ———————————— – / –
  2. ‘vaccinatiepaspoort’ —————————————————————— – / –
 6. Spoedeisendheid & spoedeisend belang ————————————————— – / –
 7. Over te leggen producties & toelichting daarop —————————————— – / –
  1. Diverse producties; ——————————————————————- – / –
  2. FTM: Brussel zette EMA onder druk bij beoordeling Pfizer-vaccin ———- – / –
 8. Wettelijk kader | De Staat dient juiste & volledige informatie te verschaffen aan de burger & grondslag vordering jegens Staat – deel II ———————————————— – / –
  1. Nog steeds slechts voorwaardelijke toelating op de markt van vaccins; —— – / –
  2. Juiste overheidsinformatie, geformuleerde: Uitgangspunten Rijksoverheid; – / –
  3. Verordening (EU) Nr.583/210 van de Commissie van 1 juli 2010; ———– – / –
  4. Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst & informed consent; – / –
  5. Niemand kan gedwongen worden een medische ingreep te ondergaan en/of een inbreuk op diens lichamelijke integriteit te dulden; —————————————- – / –
  6. Door farmaceuten bedongen en door de Staat geaccepteerde vrijwaring bij aansprakelijkheid; ——————————————————————– – – / –
  7. De ‘Rutte-doctrine’; houdt zoveel mogelijk geheim; —————————– – / –
  8. De Toeslagenaffaire: rapport Ongekend onrecht; ——————————— – / –
  9. De ‘Rutte-doctrine’ versus de ‘Viruswaarheid-doctrine’; ———————— – / –
  10. EU-Verordening 2020/1043; ——————————————————— – / –
  11. Geen ‘vaccin’; mRMA-technologie is genetisch gemodificeerde ingreep
   en geen vaccin ————————————————————————– – / –
  12. Vaccins zijn geen vaccin; mRNA-‘vaccins’ zijn tot stand gekomen door
   genetische technologie en zijn in feite genetische manipulatie; —————– – / –
  13. Copernicus & Galileo Galilei; ——————————————————– – / –
  14. Grondslag vordering jegens Staat – deel II —————————————– – / –
   • Rally round the flag ——————————————————— – / –
  15. Campagnes van de Staat pro-vaccinatie tegen corona-virus ———————- – / –
 9. Vorderingen ————————————————————————————- – / –
  1. Medische disclaimer ——————————————————————– – / –
  2. Financiële disclaimer => medische disclaimer ————————————– – / –
  3. Op te zetten informatiesysteem => vergelijk USA: VAERS-system ————- – / –
  4. Dwangsom ——————————————————————————– – / –
  5. Vorderingen & grondslag, artikel 6: 167 BW —————————————- – / –
 10. Resumerend ————————————————————————————— – / –
  1. Managementkletstaal —————————————————————— – / –
  2. Formulier: Eigen verklaring avondklok: Rijksoverheid ————————— – / –
  3. De 98% van Jaap van Dissel & loop geen onnodig risico-deel II —————- – / –
  4. Arts overleden aan injectie; ———————————————————– – / –
  5. dr. Theo Schetters is niet tegen vaccins maar maakt zich wel grote zorgen; – / –
  6. Staat pleegt een OD; ——————————————————————– – / –
  7. Wettelijk bewijsvermoeden; bedongen vrijwaring ——————————— – / –
 11. Lessen uit het verleden? ———————————————————————– – / –
  1. Copernicus, Galileo Galilei & Ignaz Semmelweis ——————————— – / –
  2. Thalidomide & DES-dochters ——————————————————— – / –
  3. Mexicaanse griep ———————————————————————— – / –
  4. FTM: Gelekte documenten: Brussel zette EMA onder druk; ———————- – / –
  5. EMA-rapport: voorwaardelijke goedkeuring van Comirnaty mRNA-injectiestof; – / –
  6. Waarom ging het bij het HPV-vaccinatieprogramma mis? ————————- – / –
 12. Varia, recente ontwikkelingen, o.a. ———————————————————– – / –
  1. Recente ontwikkelingen; —————————————————————- – / –
  2. APA-contract EU EC met AstraZeneca d.d. 27-08-2020 raakt bekend; 50 miljard
   doses & opstartkosten van € 336,- miljoen ——————————————– – / –
  3. SBS-6 programma op zondagavond 31-01-2021: Het grote corona-spreekuur; – – / –
  4. De stichting Stichting Bijwerkingencentrum Lareb; ——————————— – / –
 13. Gezegden, citaten van wijsgeren —————————————————————- – / –
 14. Substantiëringsplicht en verweren van gedaagde ——————————————— – / –
 15. Bevoegdheid rechtbank Den Haag | locatie Den Haag ————————————— – / –
 16. Openbare zitting | EU Handvest artikel 47 & 6 EVRM, 14 IVBPR ———————— – / –
  1. Live stream ———————————————————————————- – / –
  2. Audiatur et altera pars ———————————————————————- – / –
 17. Bewijsaanbod —————————————————————————————- – / –
 18. Petitum ———————————————————————————————— – / –
 19. Lijst met over te leggen producties —————————————————————- – / –

 

 

 

 1. INLEIDING
  • Dit document bevat voetnoten. De inhoud van de voetnoten maakt een onverbrekelijk deel uit van de hoofdtekst. De inhoud van de dagvaarding op dit onderdeel gaat voor op eerdere en eventueel andersluidende inhoud van eiseres’ uitingen; de inhoud van deze dagvaarding komt derhalve exclusieve werking toe voor wat betreft het onderwerp van het betoog van eiseres.

 

Producties

 

 

 • Eiseres, nader: “de Stichting” te noemen, brengt bij Akte na dagvaarding de producties in het geding die in deze dagvaarding benoemd worden. Achteraan deze dagvaarding is een inventaris­lijst van over te leggen producties opgenomen. Kern van de zaak:

Deze zaak betreft als kortgedingprocedure de voorlopige voorziening aan de Staat op te leggen als verplichting op straffe van een dwangsom:

 

a.    om de Nederlandse bevolking zo accuraat mogelijk, zo volledig mogelijk en zo tijdig mogelijk te informeren omtrent de ‘corona-ontwikkelingen’ opdat de Nederlandse burger en/of ingezetene een juiste en afgewogen keuze (‘geïnformeerde toestemming’) kan maken om zich wel of niet te laten injecteren met de genetisch gemanipuleerde mRNA injectiestof, waarvan thans nog onvoldoende gegevens bekend zijn om de gevolgen van die injectiestof op de lange termijn te kunnen kennen;

 

b.    om de Nederlandse bevolking, anders dan in de huidige campagnes van de Staat, duidelijk voor te houden dat de gebruikte ‘vaccins’ niet eens definitief en niet eens onvoorwaardelijk voor gebruik op de Nederlandse markt zijn goedgekeurd c.q. zijn toegelaten, alsmede om de Nederlandse bevolking voor te houden dat het experimentele middelen betreft die niet eerder op dergelijk grote schaal zijn ingezet, en dat daarom de fabrikanten vrijwaring van aansprakelijkheid hebben bedongen jegens de Staat;

 

c.    om de Nederlandse bevolking te informeren dat juist omdat de ‘vaccins’ pas zo kortgeleden ontwikkeld zijn, en op een relatief heel kleine groep mensen getest zijn gedurende korte tijd, daarom de gegevens over de bijwerkingen van deze experimentele injectiestof op de korte termijn, laat staan op de lange termijn, onvoldoende, althans nog niet voldoende, bekend zijn;

 

d.    het gebruik van onjuiste informatie en het gebruik maken van de drang en/of dwang bij suggestieve campagnes gericht op bevolkingsvaccinatie te staken en gestaakt te houden, met keuzemogelijkheid uit een pseudo-vaccin voor de Nederlandse burger, c.a.

 

 

 1. DE STICHTING VIRUSWAARHEID & HAAR STATUTEN
  • De Stichting Viruswaarheid heeft als statutaire doelomschrijving:

DOEL”

Artikel 2

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. Het strijden voor het behoud van een democratische rechtsstaat;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. Het voeren van juridische procedures;
  2. Het verzamelen en publiceren van informatie die van belang kan zijn voor het behoud van de democratische rechtsstaat;
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

 • De Stichting is een rechtspersoon, zij beschikt over een toezichthoudend orgaan (art. 3: 305a lid 2 sub a. BW) en met het supra benoemde statutaire doel is zij een rechtspersoon in de zin van art. 3: 305a lid 1 BW, dat luidt, citaat:

 

Een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan een rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, voor zover zij deze belangen ingevolge haar statuten behartigt en deze belangen voldoende zijn gewaarborgd.

 

 • De Stichting houdt het er voor dat haar statutaire doel reeds voldoende bekend is bij de Staat en de rechtspraak, waardoor de Stichting volstaat met de vermelding van het bovenstaande. Op eerste verzoek van UEA is de Stichting bereid nadere informatie te verschaffen dienaangaande.

 

 • De Stichting is van mening dat gedaagde momenteel de Nederlandse burger en/of ingezetene, beiden hierna enkelvoudig aan te duiden als: “de burger” niet voldoende informeert en dat de Staat daarbij de burger zelfs vrees aanjaagt en oneigenlijk druk uitoefent op de burger zodanig, dat de burger pro vaccinatie zal kiezen met een middel tegen het coronavirus.[1]

 

 • De Stichting stelt uitdrukkelijk niet dat coronavirussen:

 

 1. ‘niets’ zouden voorstellen; of dat de coronavirussen
 2. niet de zorg kunnen overbelasten en dat
 3. de medewerkers in de zorg, in de meest ruime zin des woords, in tijden van overbelasting niet voor een zeer zware opgave stelt, waarbij de Stichting de inspanningen van de mensen in de zorg op hoge wijze apprecieert en waardeert;
 4. niet behoort tot de taak van de Staat om de gevolgen daarvan voor de Nederlandse samenleving zo adequaat mogelijk te bestrijden;

 

 • Wel stelt de Stichting met nadruk dat:

 

 1. het beleid van de Staat ten aanzien van het coronavirus gekenmerkt wordt door een gebrek aan daadkracht en/of visie en/of een bestendige lijn en dat er zelfs sprake is van een zwalkend beleid;[2] en eveneens stelt eiseres met nadruk
 2. dat de Staat niet, althans: volstrekt onvoldoende, is overgegaan tot het uitbreiden van instellingen van intramurale zorg ingericht voor ziekenhuisopnamen en behandeling van coronazieken;[3] alsmede stelt de Stichting
 3. dat de Staat verantwoordelijk is voor de omstandigheden in de intramurale zorg ten gevolge van het coronavirus omdat de Staat zelf jarenlang onbesuisd heeft bezuinigd op ‘die zorg’, alsook stelt de Stichting dat
 4. kinderen en jongvolwassenen door de diverse tijdelijke sluitingen van onderwijs­instellin­gen een leerachterstand oplopen, en/of een depressie, alsmede dat zij door de maatregelen van de Staat levensvreugde derven; en tevens stelt de Stichting dat
 5. ondernemingen grote – zo niet: onherstelbare – economische schade oplopen door de handelwijze van de Staat in de aanpak van het coronavirus;[4]
 6. het niet aan de Staat is om de individuele burger relevante informatie te onthouden en/of de burger te – trachten te – beïnvloeden bij het – kunnen – maken van een – zo afgewogen mogelijke – keuze om zich al dan niet te laten vaccineren tegen het coronavirus;
 7. de overheidsrechter de Staat wel degelijk kan bevelen om maatregelen te doen nemen als in dit kortgeding gevorderd zal worden, nu zal blijken dat de Staat niet, althans toch volstrekt onvoldoende, in staat is om de burger momenteel te informeren omtrent de lange termijneffecten van de vaccinatie met een vaccin, te meer nu bekend is geworden dat de Staat overeenkomsten heeft gesloten met één of meerdere leveranciers van vaccins en waarbij in een dergelijke overeenkomst uitdrukkelijk op instigatie van de leverancier bedongen en overeengekomen is tussen partijen dat de Staat verantwoordelijk is voor de gevolgen op lange termijn verbonden aan de toediening van een vaccin;

 

 1. daarmee geeft de farmaceut in kwestie zelf al aan dat de ontwikkeling dus te snel is gegaan en dat de farmaceut in kwestie niet de verantwoordelijkheid wil nemen voor de effecten op lange termijn van zijn eigen vaccin;
 2. in zijn boek Vaccinaties, Waarheid, Leugens en controverse van de Deense prof. dr. Peter C. GØtzsche[5], beschrijft hij op pag. 231, citaat:

 

Er is echter een veel betere manier dan eenvoudigweg alles accepteren wat wordt aanbevolen. Er zijn aanzienlijke verschillen in de adviezen van landen van een vergelijkbare status (hoofdstuk 7), wat betekent dat bepaalde vaccins niet zo belangrijk zijn. Bovendien is er bij mensen die inspraak hebben in de richtlijnen vaak sprake van financiële belangenver­strengeling met de vaccin-industrie. Zelfs als dat soort kwesties niet aan de orde zijn, verspreiden de autoriteiten soms informatie die zeer misleidend is. Sinds ik heb gelezen wat het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) over de griepprik schrijft, vertrouw ik niets meer wat deze instantie over de noodzaak van vaccinaties schrijft.

(…)

Het kan niet vaak genoeg worden herhaald, dat voorgeschreven geneesmiddelen de derde doodsoorzaak zijn. Dat bewijst dat geneesmiddelenautoriteiten niet goed functioneren; ze beschermen ons niet tegen de dodelijke effecten van geneesmiddelen. Niettemin zijn de door de geneesmiddelenautoriteiten goedgekeurde bijsluiters een nuttige bron van informatie als we willen weten wat de schadelijke effecten van vaccins zijn. [6]

 

 1. ONTVANKELIJKHEID & GRONDSLAG VORDERING JEGENS STAAT – I

Ontvankelijkheid Viruswaarheid en onrechtmatige daad Staat

 

 

 • Nu de Stichting het hiervoor benoemde statutaire doel heeft, en de Stichting stelt dat de Staat onrechtmatig handelt door o.m. de burger angst aan te jagen en/of tracht te beïnvloeden bij het maken van een keuze pro vaccinatie, terwijl de lange termijneffecten van vaccinatie niet eens, althans onvoldoende, bekend zijn bij de Staat, handelt de Staat onrechtmatig.

 

 • Die onrecht­matig­heid bestaat er tevens in dat de burger onvoldoende in staat wordt gesteld om een afgewogen keuze te maken, doordat voor de Staat beschikbare feiten en/of omstandigheden niet, althans onvoldoende, worden voorgehouden aan de burger, een en ander als na te melden.

 

‘Vaccinatiepaspoort’

 

 • En tevens bestaat de onrechtmatigheid er in dat in uitingen, campagnes en anderszins de Staat suggereert dat indien men zich niet laat vaccineren, het in de toekomst moeilijker zou kunnen zijn om te reizen naar het buitenland, om deel te nemen aan sportactiviteiten, het vereniging­sleven of een festival, museum, instelling, te bezoeken. M.a.w.: er wordt ingezet op het wel eens nodig kunnen hebben van een ‘vaccinatiebewijs’ en door zulks te suggereren handelt de Staat onrechtmatig.
 1. De Stichting verwijst naar het in NRC d.d. 21-01-2021 verschenen artikel met als titel:

“Mag je straks meer na een prik”, in welk artikel men kan lezen, citaat:

Mitsotakis[7] pleit voor een ‘Europees vaccinatiepaspoort’ met bijbehorende reisrechten. (…)

Critici vrezen dat het tot discriminatie leidt. Wat als iemand, bijvoorbeeld om religieuze redenen, niet ingeënt wil worden?

 1. De Stichting merkt op dat ook de onbekendheid met de effecten op lange termijn een legitieme reden vormen voor de Nederlandse burger om zich niet te willen laten inenten, alsook dat de Nederlandse burger geen keuzevrijheid heeft bij de verschillende genees­middelen.

 

 • De grondslag van de vordering is dan ook onrechtmatig overheidshandelen, zodat de civiele kort­geding­rechter bevoegd is om van dit geschil kennis te nemen, nu er geen met voldoende waarborgen omklede andere rechtsgang openstaat voor de Stichting. In voorkomend geval zou de Stichting, in het kader van een bestuursrechtelijke procedure bijvoorbeeld niet als belang­hebbende worden aangemerkt, nu artikel 1: 2 Algemene wet Bestuursrecht (Awb), als belanghebbende aanmerkt: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

 

 • De Stichting is dan ook ontvankelijk, nu haar bestuurders geen winstoogmerk hebben en de rechtsvordering een voldoende nauwe band met de Nederlandse rechtssfeer heeft en de Stichting in voldoende mate getracht heeft het gevorderde door het voeren van overleg te bereiken (artikel 3: 305a lid 3 BW).

 

 • Zie productie 18, de brief van vrijdag 29-01-2021 aan minister H. de Jonge en minister-president M. Rutte).

Ontvankelijkheid eiseres sub 1 en eisers sub 2 t/m 4

 

 • Eiseres de Stichting heeft bij de Staat een verzoek ingediend bij brief van 29 januari 2021, vergelijk de in het onderstaande te bespreken productie 18, tot overleg. De brief besluit immers met de tekst: “Voorzoveel nodig dient deze brief gezien te worden als een poging om het gevorderde door het voeren van overleg met u beiden te bereiken”. Dat is dan een verzoek, en eenieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen (vergelijk artikel 5 Grondwet).

 

 • Artikel 11 Grondwet geeft eenieder het recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. In de ver­der te ontwikkelen stellingen zal blijken dat de Staat drang en dus dwang uitoefent op de Neder­landse burger, inclusief eisers sub 2 t/m 4, om gevaccineerd te worden met één van de pseudo-vaccins. Daarmee en daardoor dreigt een schending voor hen van de onaantastbaarheid van hun lichaam.

 

 • Tevens dreigt een inperking van de vrijheid, doordat de Staat – zo zal uit de infra te ontwikkelen stellingen blijken – het ondergaan van de vaccinatie koppelt aan het ‘terugkrijgen van vrijheid’ en daarmee en daardoor schendt de Staat artikel 15 lid 1 Grondwet nu er geen wet is die voorziet in het beperken van iemands vrijheid als die zich niet wenst te laten vaccineren. De Staat handelt apert onrechtmatig.

 

 • De eisers 2 t/m 4 zijn – voor de Staat – aantoonbaar verbonden met eiseres sub 1 en zijn daar­door en daarmee op grond van het voorgaande zelfstandig bevoegd en mede-ontvankelijk in hun vorderingen, vergelijk ook artikel 18 lid 1 Grondwet.

 

 • Daarenboven geldt dat Nederland Verdragsstaat is bij het IVBPR. Dat Verdrag erkent in artikel 6 het recht op leven. Gebleken is dat er door injecties met pseudo-vaccins tegen het SARS-CoV-2-virus inmiddels doden zijn te betreuren. Daarnaast zijn diverse gevallen met anafylactische shocks bekend. Enige schade na toediening van een van de pseudo-vaccins staat dus vast. Er is omwille van na te melden redenen sprake van een medisch experiment omdat korte termijn­onderzoeken met pseudo-vaccins op beperkte schaal en met een beperkte groep mensen zijn uitgevoerd, onderzoeken dus haastig en met spoed zijn uitgevoerd en daardoor onvoldoende zorgvuldig omdat vaststaat dat effecten van de pseudo-vaccins op lange(re) termijn ontbreken. Artikel 7 IVBPR verbiedt het onderwerpen van eenieder aan een medisch experiment. Artikel 9 IVBPR waarborgt het recht op vrijheid en veiligheid van eens ieders persoon. Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen, anders dan op wettige wijze. Tenslotte vestigt artikel 26 IVBPR de gelijkheid van een ieder voor de wet zonder discriminatie. Eisers menen dat de Staat druk uitoefent in het kader van zo’n ‘vaccinatiepaspoort’ en/of het ondergaan van een injectie met een pseudo-vaccin en eisers menen dan ook dat de Staat daarin te ver gaat.

 

 1. SPOEDEISENDHEID & SPOEDEISEND BELANG
  • De Stichting heeft ingevolge artikel 254 Rv. een spoedeisend belang bij haar onderstaand te formuleren vorderingen, welk belang dat gelet op de belangen van partijen een onmiddellijke voorziening bij voorraad vereist.

 

 • De Staat is een campagne pro vaccinatie tegen het coronavirus aangevangen die onder meer wordt gekenmerkt door een onvoldoende juiste en/of volledige berichtgeving aan de burger: zo verschijnen er communicatie-uitingen zijdens de Staat met als inhoud:

 

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Dat wordt ons ticket naar meer vrijheid.

 

 • Naar de mening van de Stichting is voornoemde tekst sub 4.2 van gedaagde misleidend en daarmee en daardoor onrechtmatig. De Staat doet immers een actieve oproep aan de burger om zich maar te laten vaccineren. De gevolgen op lange termijn zijn ten tijde van het doen van die uiting niet, althans nog onvoldoende, bekend en daardoor is de oproep in zijn algemeenheid onjuist. De vaccinaties zijn begonnen op 6 januari 2021[8] in het UMC en in Veghel (Sanna Elkadiri). Echter, zij die op en vanaf 6 januari 2021 zijn gevaccineerd, zijn daarmee nog niet ‘vrij’ in de zin van de oproep. De coronamaatregelen gelden nog steeds voor hen, zo ook de avondklok (ingesteld op zaterdagavond 23-01-2021 t/m 10-02-2021)[9]. De oproep is misleidend en dient gerectificeerd te worden. Ook de informatie over de tweede prik is tegenstrijdig en daardoor ook de bescherming. Meer hierover in het onderstaande. PETITUM NAZIEN HIEROP.

 

 • Het spoedeisend belang is gegeven omdat de vaccinatie met door de Staat aangekochte vaccins momenteel de Nederlandse agenda beheerst. De Stichting stelt dat het bij of krachtens deze dagvaarding gestelde en gevorderde essentieel is voor de Nederlandse burger, opdat deze zich bij zijn beslissing zich al dan niet te laten vaccineren tegen het coronavirus een betere afgewogen en geïnformeerde keuze zal kunnen maken.

 

 • Het aanhangig maken van een bodemprocedure en/of het doen van een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur werkt onnodig vertragend en kan derhalve niet van de Stichting worden gevergd in de huidige omstandigheden van het geval.

 

 

 1. OVER TE LEGGEN PRODUCTIES & TOELICHTING DAAROP
  • De Stichting Viruswaarheid baseert zich op openbare kennisbronnen. Kennisneming van die openbare kennisbronnen maakt dat objectieve twijfel rijst aan de juistheid van het beleid van de Staat en haar vaccinatiecampagne. De Stichting gaat over tot de overlegging bij Akte na dagvaarding van de volgende producties, die de Stichting reeds kort toelicht[10] als volgt:
 • als productie 1: het internetuittreksel van de Stichting d.d. 10-01-2021;
 • als productie 2: het in het AD d.d. 22-09-2020 verschenen artikel met als titel: “Vaccindeals staatsgeheim: experts roepen op tot transparantie”. Het artikel bevat de tekst:

in deze unieke situatie kan mijn bedrijf simpelweg niet het risico nemen van bijwerkingen van het vaccin over bijvoorbeeld vier jaar ‘. “Daarom vragen we in contracten om vrijwaring”, gaf Dobber openlijk toe. “Voor de meeste landen is dat acceptabel, omdat het in hun nationale belang is.”
De Stichting merkt op dat ‘Dobber’ de heer Jaap Dobber is, de Nederlandse topman van AstraZeneca. De Stichting merkt op dit een onbegrijpelijke stelling is: hoe kan het voor een natie van belang zijn als die natie de aansprakelijkheid op lange termijn dient over te nemen van de producent ?!? Dit is een drogredenering.

Uitgangspunt is dat een minister volledige openheid van zaken geeft. Alleen in het belang van de staat kan daarvan worden afgeweken. Ik vraag me af of daarvan nu sprake kan zijn. Zeker omdat het om zo’n belangrijk thema gaat: de gezondheid van de Nederlandse bevolking.

Aldus de heer  Jan Brouwer, hoogleraar staatsrecht RUG.

 

Henk van Gerven, SP Tweede Kamerlid maakt de vergelijking met de Spaanse griep en zegt:

Dat farmaceuten financieel gewin willen halen uit de crisis. Als we met z’n allen corona willen verslaan, zijn we toch juist gebaat bij zoveel mogelijkheid openheid? .

Ellen ’t Hoen, adviseur van Wereldgezondheidsorganisatie WHO, zegt:

het idee dat je een betere deal krijgt als je iets geheimhoudt, is nonsens. De farmaceuten hebben bovendien wél alle info, want die zitten met ieder land om de tafel.

 

Kim van Sparrentak, GL Europarlementariër, noemt het gebrek aan informatie ‘enorm frustrerend’. “Als politicus kan ik zo mijn controlerende taak niet uitvoeren.

 

 • als productie 3: het in het BD d.d. 03-11-2020 verschenen artikel met als titel:

Ministerie houdt verslagen van het OMT nog geheim”;

Hoogleraar medische microbiologie aan het UMCG Bert Niesters vindt dat de notulen van het OMT zeker na een half jaar wel openbaar mogen worden gemaakt.

 • als productie 4: het op Nu.nl d.d. 15-12-2020 verschenen artikel met als titel:

EMA beslist maandag over toelating van Pfizer-vaccin

Het Europese geneesmiddelenbureau EMA zal al op 21 december beslissen over de voorwaardelijke toelating van het coronavaccin dat Pfizer heeft ontwikkeld, zo is dinsdag bekend geworden.                                                                           (accentueringen: advocaat)

Het was al bekend dat de beoordeling eind deze maand zou plaatsvinden, op 29 december. Dat is nu met een ruime week vervroegd.

Pfizer vroeg begin deze maand de voorwaardelijke toelating aan. Op die manier kan een vaccin of geneesmiddel door het EMA goedgekeurd worden op basis van minder uitgebreide gegevens dan normaal.

(…) Naast Pfizer heeft ook Moderna een versnelde voorwaardelijke toelating aangevraagd. De verwachting is dat EMA hier in januari een besluit over neemt.

 

Vergelijk de link naar dit artikel:

https://www.nu.nl/coronavirus/6096854/ema-beslist-maandag-over-toelating-van-pfizer-vaccin.html

 

 • Als productie 5 : het in het BD d.d. 05-01-2021 verschenen artikel met als titel:                                                                                                                    (accentueringen, advocaat)

“Corona krijgen is echt véél groter risico dan dit vaccin nemen”, citaten:

Andrea Pruijssers speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van het Moderna-vaccin waarvan wordt verwacht dat het snel wordt goedgekeurd.

Als de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA morgen toestemming (???)  geeft, zou Moderna de tweede farmaceut zijn die met succes (???) een coronavaccin aflevert op de Europese en dus ook Nederlandse markt.

Wat was uw rol precies? Ik zat in het team dat vanaf dit voorjaar analyses uitvoerde van de fase-1 proeven, waarbij het vaccin op een heel kleine groep mensen wordt getest.

Ik kan natuurlijk ook een placebo[11] hebben gekregen, maar ik weet eigenlijk zeker dat dat niet zo is. ??? Mede daarom denk ik dat mRNA-vaccins ook effectiever zullen blijken dan de andere vaccins. Maar die zijn vaak weer goedkoper, en hoeven minder koud bewaard te worden.

 

De Stichting merkt op dat dit – eveneens – een onbegrijpelijke stelling is. De schrijfwijze: “zullen blijken” is een puur toekomstige aangelegenheid, en vormt speculatie door een arts. Bovendien is de mRNA-techniek niet eerder toegepast. Het is experimentele techniek met genetisch gemodificeerde organismen. De mRNA-techniek is niet eerder toegepast. Het artikel vervolgt verder:

Toch zijn er dus mensen die het niet vertrouwen. Snapt u de scepsis?

Ik snap het. Het is nieuw en wat de boer niet kent, dat vreet-ie niet. maar ik denk: de data die er liggen, liegen niet …

De Stichting merkt op dat ook dit een onbegrijpelijke stelling is. Eerder zegt de onderzoeker immers dat er maar op een heel kleine groep mensen is getest!. Het artikel vervolgt verder:

 

En fouten die in het verleden zijn gemaakt, die maken we niet meer. ???

 

De Stichting merkt op dat het grote publiek dan niet voorgehouden wordt:

 

 • Dat die toestemming van het EMA slechts voorwaardelijk is;
 • Dat de toelating op de geneesmiddelenmarkt door het EMA tijdelijk is;
 • Dat er van ‘succes’ volstrekt nog geen sprake kan zijn; daar is het veel te vroeg voor.

 

 • Als productie 6 : het in het FD d.d. 08-01-2021 verschenen artikel met als titel:

“Wanneer en welke vaccins komen eraan?” waarin passages te lezen zijn zoals, citaat:

(…), maar toch een logisch politieke beslissing. Want op het moment van bestellen was niet duidelijk of er vaccins zouden worden goedgekeurd, en zo ja, welke dan?

De Stichting merkt op dat dit van een onbegrijpelijk inschattingsvermogen blijk geeft. Zonder kennis van zaken bestelt de Staat voor vele miljoenen aan een vaccin, zonder kennis:

 • van de werking van het vaccin, en/of
 • zonder te weten wat de prijs van andere vaccins zou zijn, en/of
 • zonder te weten of het vaccin wel een onvoorwaardelijke goedkeuring van het EMA zal krijgen.

Die omstandigheden getuigen niet van goed koopmanschap, nu de Staat het voorzichtigheids­beginsel schendt.

Minister De Jonge heeft een advies van de Gezondheidsraad om het vaccin (Stichting: het Pfizer BioNTech-vaccin) te reserveren voor ouderen, naast zich neergelegd.

Moderna is een jong Amerikaans bedrijf dat tot voor kort geen enkel medicijn op de markt had.
De naam Moderna is een woordgrapje, afgeleid van de zogenoemde mRNA-technologie waarin het bedrijf zich heeft gespecialiseerd. Het is een nieuwe technologie, waarop ook het vaccin van Pfizer en Biontech is gebaseerd.
De Amerikaanse onderneming heeft geen samenwerking[12] gezocht met een groot farmaconcern.
AstraZeneca: De EMA is inmiddels begonnen met een beoordeling van het vaccin, maar heeft nog aanvullende onderzoeksdata opgevraagd.

 • Als productie 7 : het in het NRC d.d. 13-01-2021 verschenen artikel met als titel:

 

“Waarom duurt het zo lang voordat het Oxfordvaccin op de markt komt? ” waarin passages te lezen zijn als, citaat:                                                                                                    (accentueringen: advocaat)

Op 30 december keurde de Britse geneesmiddelenautoriteit (MHRA) het vaccin op basis hiervan goed voor noodgebruik in het Verenigd Koninkrijk, en inmiddels is dat ook gebeurd in India, Argentinië, de Dominicaanse Republiek, El Salavador, Mexico en Marokko.

Maar de EMA vroeg eind december nog om aanvullende informatie over de kwaliteit, veiligheid en de effectiviteit van het vaccin. De Europese waakhond wil de coronavaccins niet beoordelen voor noodgebruik, zoals de genoemde landen, maar voor een voorwaardelijke marktvergunning. (…)

Huisartsen toch niet snel ingeënt

Om welke extra gegevens het ging, maken de EMA en AstraZeneca dus niet bekend. Maar de rommelige opzet van de grote studies naar de werking en veiligheid van het vaccin zal daar vast een rol bij spelen. (…)

Naar verwachting wil de EMA ook meer informatie over gebruik van het vaccin bij mensen ouder dan 55 jaar. Voor die leeftijdsgroep waren er tot nu toe nog te weinig gegevens om iets over de beschermende werking te kunnen zeggen. (…)

 

… verwacht de EMA op 29 januari met een uitspraak over het vaccin van AstraZeneca te kunnen komen. Daarna moet nog toestemming volgen van de Europese Commissie voordat AstraZeneca de vaccins kan gaan leveren – zeker 300 miljoen doses aan de EU. (…)

 

Van het AstraZeneca-vaccin heeft Nederland veruit de meeste doses gereserveerd – in totaal 11,7 miljoen, met een optie voor nog eens 3,9 miljoen.

 

 • Als productie 8 : het in de Volkskrant d.d. 15-01-2021 verschenen artikel met als titel:                                                                                                                    (accentueringen: advocaat)

EU onderzoekt dood 13 Noorse ouderen na bijwerkingen vaccin

Naar nog eens 10 andere sterfgevallen van zeer oude verpleeghuisbewoners kort na het krijgen van het vaccin besloot men geen onderzoek te doen: er kon net zo goed sprake zijn van een andere doodsoorzaak.

De onrust over bijwerkingen komt voor ons land op een ongelukkig moment: uitgerekend maandag (Stichting: maandag 18 januari 2021) wil men immers de eerste ouderen in verpleeghuizen vaccineren. Dat gebeurt met het vaccin van Pfizer, maar daarna wil men ook het vaccin van Moderna inzetten, een vaccin dat meer bijwerkingen heeft. De Noorse hoogbejaarden werden ingeënt met het vaccin van Pfizer.

Het CBG in Utrecht: Deze meldingen uit Noorwegen zijn bij ons bekend. De causaliteit wordt nu bekeken.

Daar zouden de voorvallen uiteindelijk kunnen leiden tot een waarschuwing of een aanpassing van de bijsluiter, aldus het CBG.

Wel kijkt het PRAC ook naar een verdacht sterfgeval in Frankrijk. Daar overleed een hoogbejaarde bewoner van een verpleeghuis binnen enkele uren na toediening van de prik.

 • Als productie 9 : het in de New York Epoch Times d.d. 16/17-01-2021 verschenen artikel met als titel:

55 People Have Died in US After Receiving COVID-19 Vaccines: Reporting System

Deaths have occurred among people receiving both the Moderna and the Pfizer BioNTech vaccines, according to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), a federal database.

(…) In addition to the deaths, people have reported 96 life-threatening events following the COVID-19 vaccinations, as well as 24 permanent disabilities, 225 hospitalizations, and 1.388 emergency room visits.

(…) One death following a vaccination attracted attention earlier this week. Gregory Michael, a 56-year-old medical worker at Mount Sinai Medical Center in Miami, was injected on Dec. 18, 2020. Sixteen days later, he died.

 

 • Als productie 10 : het in het NRC d.d. 18-01-2021 verschenen artikel met als titel:

“Geen openheid, dat is patroon bij Rutte” waarin passages te lezen zijn, citaten:

Rutte deed alsof niet hij alleen, maar iederéén verantwoordelijk was voor de Toeslagenaffaire.

Het is een patroon in Ruttes premierschap dat er geen openheid gegeven wordt, of dat dat niet direct of volledig gebeurt. Dat is een bewuste keuze. Rutte kan zich niet achter regelingen verschuilen.

Rutte verdedigde in zijn hoorzitting nog de zogeheten ‘Rutte-doctrine’, die er volgens hem neer komt dat ambtelijke discussies of andere interne stukken niet openbaar worden. Vrijdag kondigde Rutte aan dat de overheid “transparanter” gaat werken. (Stichting: “vrijdag” is vrijdag 15-01-2021)

 

 • Als productie 11 : het in het NRC d.d. 21-01-2021 verschenen artikel met als titel:

“Mag je straks meer na een prik?”, waarin passages te lezen zijn dat men voor reisbestemming naar de zon denkt om een ‘vaccinatiepaspoort’ in te voeren. Te lezen is, citaat:

Vaccinatiepaspoorten kunnen bijdragen aan een snelle terugkeer naar normaal, zonder dat de volksgezondheid in gevaar komt, concludeerde Ana Bedushi, jurist aan de Universiteit van Exeter in een studie naar de ethiek van inentingspaspoorten. Grote groepen mensen kunnen zo weer veilig deelnemen aan de samenleving.(…)

Vaccinatiepaspoorten kunnen discriminatie in de hand werken.

De Stichting merkt op dat zij versteld staat van de berichtgeving. Elk onderscheid is op grond van de Grondwet verboden. Zowel naar nationaal recht, artikel 1 Grondwet, citaat:

 

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 

als naar internationaal recht, verg. bijv. artikel 20 EU Handvest en artikel 21, citaat:
Artikel 20

Gelijkheid voor de wet

Eenieder is gelijk voor de wet.

Artikel 21

Non-discriminatie

 1. Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, is verboden.
 2. Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen ervan, is iedere discriminatie op grond van nationaliteit verboden.

 

De Stichting verwijst tevens naar artikel 26 IVBPR (verbod van discriminatie), bij welk Verdrag Nederland partij[13] is.

 

Bovendien, vaccinatie tegen het covid-19 virus garandeert niets. Inenting garandeert niet dat die persoon niet alsnog het virus zou kunnen krijgen, en/of dat hij niet alsnog besmettelijk zou kunnen blijken te zijn voor anderen. Het is tegen dit soort drogeredeneringen en/of volksmennerij dat de Stichting zich verzet.

 

 • Als productie 12 : het op YouTube d.d. woensdag 6 januari 2021 uitgezonden interview van prof. dr. Theo Schetters[14] door Flavio Pasquino, bron:

 

https://www.youtube.com/watch?v=aWrZxCx6L6g, (gedeeltelijk transcript) met als titel:

 

“Vaccineren tegen corona is onnodig en massa vaccinatie is vanwege onbekende bijverschijnselen en gevolgen hoogst onverantwoordelijk.”

Vergelijk de volgende citaten:

Ik ben niet alleen bezorgd over het vaccin dat gebruikt wordt, maar ook over het feit dat men kiest voor deze strategie. Dit is naar mijn beleving niet nodig om nu de totale bevolking, wereldbevolking, gevaccineerd gaat worden tegen corona. Het huidige vaccin, dat als eerst op de markt is gekomen, is een vaccin dat gebruik maakt van een bepaalde nieuwe techniek: mRNA techniek. Deze techniek is nog nooit breed gemaakt of ingezet bij het gebruik van mensen in vaccins. Ik heb heel veel zorg over de haast waarmee dit gebeurt en het gebrek om data daar waar het gaat om de veiligheid en effectiviteit van dit vaccin. (..)
Er is urgentie gecreëerd. De urgentie is dat onze maatschappij op slot zit. Als je kijkt naar de infectieziekte waar we mee te maken hebben, dan is er helemaal geen urgentie. Het is duidelijk dat de meeste mensen gewoon immuun zijn en helemaal geen corona ontwikkelen. Er zijn natuurlijk mensen die in het ziekenhuis liggen, dat is juist. De urgentie zie ik niet.
De Stichting merkt op dat dit ook de opinie is van Jaap van Dissel (RIVM), gezien zijn “98%-uitspraak”. Er wordt gevraagd hoe prof. dr. Schetters kijkt naar de besmettelijkere variant:
Ja, er zijn mutaties beschreven die besmettelijker zijn, maar dat is op zich niet een probleem. Het gaat erom hoe virulent dit virus is. Als het heel besmettelijk is, maar je wordt er niet ziek van, dan is dat helemaal niet erg. (…)
De conclusie is dat er te weinig data is om uitspraken te doen of dit vaccin beschermt tegen ernstige COVID-19. Dus of de ziekte en/of dit vaccin de verspreiding van het coronavirus zou kunnen tegengaan. (…) Wat de EMA gedaan heeft, die heeft zich dit natuurlijk wel gerealiseerd, en die zegt: “ok dan geven we een conditional licence”. Dat houdt in een voorlopige vergunning, een voorwaar­delijke vergunning, waarin in de voorwaarden eigenlijk staat dat het bedrijf sneller en vaker terug moet rapporteren naar de EMA met betrekking tot data die nog niet volledig zijn. Dus je kunt zeggen, de EMA zit er bovenop. Maar, daar heb je niet zoveel aan als op een gegeven moment blijkt dat dit vaccin verkeerde immuunreacties oproept en je ondertussen al miljoenen mensen daarmee gevaccineerd hebt. Daarom zeg ik dat het hoogst onverant­woor­de­lijk is dat dit vaccin nu op zo’n grote schaal aan mensen wordt gegeven. (…)

Prof. dr. Schetters over de interpretatie van die studie:
Je praat over een studie die ze gedaan hebben met ongeveer 40.000 personen en dan hebben ze die in twee groepen verdeeld. Dus zeg maar 20.000 aan de kant van personen die vaccin hebben gekregen en 20.000 personen die placebo hebben gekregen. (…)
Dat is zelfs dus nog minder dan de eis is die de autoriteit stelt aan een vaccin, dat moet meer dan 90 % bescherming geven. Dat is dus overruled en eigenlijk een beetje met de hoop van, wat ook aangegeven wordt, deze data zullen dan nu wel komen. Maar als je er zo naar kijkt dan zeg je toch: “dan zijn we nu een heel groot experiment aan het doen met mensen en wordt dat die mensen verteld? Dat ze eigenlijk aan een groot experiment meedoen? Zoals dat normaal gesproken gaat bij klinische studies: wilt u meedoen aan de ontwikkeling tegen een vaccin tegen corona?” Maar dat is hier niet de situatie nu.

Reactie CBG:
Het belangrijkste is dat het vaccin beschermt tegen ziekte. Dat is nu aangetoond dus mensen die risico lopen op ziekte of ernstige ziekte, die zullen beschermd worden door te vaccineren. Je weet niet of een infectie ook voorkomen wordt en of dat virus dan nog overgedragen kan worden. Daar gebeurt een hoop in het lichaam en daar hebben we nog geen volledig zicht op. Dat kunnen deze klinische studies normaal gesproken ook niet goed duidelijk maken, dus dat zal opgevolgd moeten worden. Het wil niet zeggen dat het niet gaat helpen, maar op dit moment ligt die data er gewoon nog niet. (…)

Pasquino: Wat wil je nog meegeven?”

Prof. dr. Schetters:
Wat ik mee wil geven en dat is een zorg die ik echt heb: ik wil dat we teruggaan naar wat ik normaal noem. En dat is dat als iemand ziek is, dat die thuis blijft, zoals we dat altijd doen als je de griep hebt. Dan blijf je thuis. En als dat heel erg wordt, dan bel je de huisarts. En de huisarts kan dan met een laboratorium test bepalen of je de griep hebt, of corona hebt en dan de behandeling daarop afstellen.

 

De Stichting merkt op dat de uitingen van de Staat in haar campagnes dat ‘het vaccin’ door vele tienduizenden mensen getest is, onjuist is en een misleiding van de Nederlandse burger vormt.

 

 • Als productie 13 : het artikel van de Rijksoverheid d.d. 10-09-2020: Wat zit er in een vaccin?

 

FTM: Brussel zette EMA onder druk bij beoordeling Pfizer-vaccin

 

 

 • Als productie 14 : het artikel in Follow the Money van vrijdag 22-01-2021 met als titel:
  “Gelekte documenten: Brussel zette medicijnagentschap onder druk bij beoordeling Pfizer-vaccin.”
  Citaten:
  Uit gelekte interne documenten van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) blijkt dat de toezichthouder afgelopen november door Brussel onder grote druk is gezet om het eerste vaccin gelijktijdig met de Amerikanen goed te keuren. Dat terwijl de keurmeesters nog serieuze vragen hadden over de zuiverheid van het vaccin. (…)
  Nieuws was het afgelopen vrijdag zeker. ‘Hackers veranderden gestolen documenten’, kopte RTL Nieuws. ‘Hackers bewerkten gestolen documenten van EMA voor publicatie’, kopte NU.nl. En The Washington Post berichtte: ‘EU regulator: Hackers “manipulated” stolen vaccine documents’. Kwaadaardige hackers zouden in december vertrouwelijke documenten hebben gestolen, die vervolgens hebben gemanipuleerd en daarna online verspreid, zo stelde het Europees Geneesmiddelenbureau vrijdag 15 januari in een opmerkelijk persbericht. Daarmee zouden ze ‘het vertrouwen in de vaccins kunnen ondermijnen,’ aldus de EMA.
  Ondanks herhaaldelijke verzoeken levert de EMA geen enkel bewijs voor de stelling dat de gelekte documenten niet authentiek zijn. De woordvoerder wilde de authenticiteit aanvankelijk bevestigen noch ontkennen, claimde vrijdagmiddag dat er met de stukken is gerommeld, en bestreed op maandag geen van de citaten uit de gelekte documenten die we ten behoeve van dit artikel voorlegden. (…)
  Het lek bevat een twintigtal stukken, samen goed voor bijna 900 pagina’s. Het gaat om herleidbaar e-mailverkeer (inclusief naam, datum, tijdstip) van het hoogste management van de EMA, vertrouwelijke rapporten van wetenschappelijke medewerkers en presentaties van Pfizer/BioNTech. De stukken gaan allemaal over de toelating van het coronavaccin en zijn tussen half en eind november gedateerd.

In die periode was EMA’s beoordeling van het eerste vaccin in volle gang.

De documenten laten grofweg twee dingen zien. Ten eerste had de EMA nog vragen voordat het vaccin van Pfizer/BioNTech kon worden goedgekeurd: een aantal fabrieken was nog niet geïnspecteerd, sommige gegevens over het vaccin waren er nog niet en de toezichthouder had kwaliteitsverschillen tussen verschillende partijen (batches) van het vaccin waargenomen. Ten tweede ervoer het agentschap grote politieke druk van de Europese Commissie om het vaccin zo snel mogelijk goed te keuren. (…)

‘Er zijn nog steeds vragen over beide,’ mailt Wathion aan een Deense collega, ‘het valt nog te bezien of dit allemaal op tijd kan worden opgelost zonder een concessie te doen in de robuustheid van de

beoordeling.’

Op welke vragen doelt hij? Voor Moderna is de beoordeling nog maar net van start, daar speelt simpelweg tijdnood. Maar bij Pfizer-BioNTech heeft de EMA een belangrijke vraag. Die gaat over verschillen in de zuiverheid van de werkzame stof, de zogenoemde RNA-integriteit. De vaccins die in het onderzoekstraject zijn gebruikt, bevatten 78 procent intact RNA, terwijl vaccin bestemd voor de

grootschalige inenting ‘maar’ 55 procent bevat. (…)

Het agentschap is inmiddels drie keer (Stichting: tot en met 15 januari) om opheldering gevraagd welke stukken gemanipuleerd zouden zijn, maar weigert daarop vooralsnog antwoord te geven.

De Europese Commissie antwoordt op vragen dat zij ‘nog nooit’ politieke druk heeft uitgeoefend op het medicijnagentschap, dat volledige wetenschappelijke onafhankelijkheid zou genieten.

 

Pfizer wil niet reageren op vragen, zolang de opsporingsdiensten onderzoek doen naar de gelekte documenten

 

 

 • Als productie 15 : de EU-Verordening 2020/1043 d.d. 15-07-2020, welke verordening in het onderstaande aan de orde komt. Vergelijk Hoofdstuk 6, en het daar opgemerkte.

 

 • Als productie 16 : de print outs van de SQula-basisschoolleeromgeving[15]. Te zien is dat er sheets zijn ontwikkeld voor kinderen waarin jonge kinderen ook beïnvloed worden in hun perceptie rond het coronavirus en het effect van ‘vaccinatie’. De Stichting acht het bijzonder om te zien dat dit aldus tot de leeromgeving van jonge kinderen wordt toegevoegd op een wijze die als beïnvloeding kan worden uitgelegd. De Stichting acht het niet juist dat dit bij jonge kinderen geschiedt. De Stichting meent dat de besluitvorming rond de al dan niet vaccinatie voor welk virus dan ook, tot de beslissingsruimte van de ouders van die kinderen behoort.

 

 • Als productie 17 : enkele relevante pagina’s uit het EMA-rapport d.d. 21-12-2020 van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP).
 1. Uit pagina 132: (accentueringen: advocaat)

Duration of protection has currently been followed up for approximately 100 days after dose 1. Data on longer term protection are anticipated to the extent that the ongoing phase 3 study can continue as planned with a placebo group. The assessment of efficacy over a period of at least 6 months is expected to determine the need and the appropriate time of a booster dose.
There seems to be at least a partial onset of protection after the first dose, but this remains unconfirmed at this stage.
There are very limited or no data in immunocompromised subjects and in pregnant women. Efficacy in subjects aged 16-17 years is extrapolated from young adults as no cases of disease were reported in this small group at this stage.
Available data do not suffice to establish efficacy in subjects seropositive for SARS-CoV-2 at baseline, and subjects with a known history of COVID-19. However, efficacy is anticipated in this group, to the extent that they are not naturally protected against re-infection, which is presently incompletely characterised.

 1. Uit pagina 133:

3.5. Uncertainties and limitations about unfavourable effects

Long term safety data is not available at this stage, however the Phase 2/3 study will follow the included subjects up to 2 years post vaccination, so these data are expected post-authorisation.

 1. Uit pagina 138/140:
 • Unmet medical needs will be addressed

There is no approved or widely available COVID-19 vaccine, and COVID-19 remains associated with substantial morbidity and mortality. While care for patients who have COVID-19 has improved over time and with clinical experience, no medications to cure COVID-19 are available and there remains an urgent need for a prophylactic vaccine during the ongoing pandemic.

 • The benefits to public health of the immediate availability outweigh the risks inherent in the fact that additional data are still required.

En

Convincing efficacy evidence including the elderly and those with comorbid conditions has been provided and long-term effectiveness and safety data will be provided post-authorisation. Taking all this into account, it would not be considered appropriate to withhold a highly beneficial vaccine considering the severity of COVID-19 disease and the current global pandemic situation, since the demonstrated benefits in the current emergency setting clearly outweigh the uncertainties of the available data as outlined above.

 

3.8. Conclusions

The overall benefit/risk balance of Comirnaty is positive.

As available data are non-comprehensive, granting of a conditional marketing authorisation is relevant, and in line with provisions of Article 14-a of Regulation (EC) No 726/2004 it is supported.

 1. Uit pagina 139/140:

In view of the declared Public Health Emergency of International Concern and in order to ensure early supply this medicinal product is subject to a time-limited exemption allowing reliance on batch control testing conducted in the registered site(s) that are located in a third country. This exemption ceases to be valid on 31 August 2021. Implementation of EU based batch control arrangements, including the necessary variations to the terms of the marketing authorisation, has to be completed by 31 August 2021 at the latest, in line with the agreed plan for this transfer of testing. Progress reports have to be submitted on 31 March 2021 and included in the annual renewal application.

En
Periodic Safety Update Reports
The requirements for submission of periodic safety update reports for this medicinal product are set out in the list of Union reference dates (EURD list) provided for under Article 107c(7) of Directive 2001/83/EC and any subsequent updates published on the European medicines web-portal.
The marketing authorisation holder shall submit the first periodic safety update report for this product within 6 months following authorisation.

 

 • De Stichting merkt op dat uit het EMA-rapport blijkt van de voorwaardelijke goedkeuring en de voorwaardelijke toelating op de geneesmiddelenmarkt tot 31-08-2021.

 

 • De Stichting merkt op dat de Staat die voorwaardelijke goedkeuring en tijdelijke toelating niet bekend maakt aan de Nederlandse burger. De Stichting acht dat onjuist en onrechtmatig.

 

 • Als productie 18 : de brief van de Stichting Viruswaarheid.nl aan minister H. de Jonge van VWS en minister-president M. Rutte van vrijdag 29-01-2021 (16 pag’s, met 2 kleurenpagina’s: “Prik-tegen-corona-Praatplaat” als gepubliceerd op de site: www.rijksoverheid.nl).

De Stichting verwijst naar de inhoud van die brief, welke inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. Het gaat te ver om de volledige inhoud hier weer te geven. Het stuk is relevant omdat de brief als “overleg” in de zin van art. 3: 305a lid 3 sub c. BW heeft te gelden en omdat de brief melding maakt:

 1. om het woord ”vaccin” te vervangen door “mRNA-ggo-injectie” nu die woordcombi­natie ook door de Eur. Commissie zelf wordt gebezigd in Verordening EU 2020/1043 van 15-07-2020, vergelijk productie 15; en
 2. van de suggestieve informatie van de Nederlandse burger op woensdag 06-01-2021 via het NPO-1 programma “De avond van de vaccinatie”, en
 3. van de toerekening van de inhoud van dat programma aan de Staat, tenzij de Stichting binnen zeven dagen na 29-01-2021 anders zou vernemen van beide ministers; en
 4. van de tijdelijke (voorwaardelijke) goedkeuring en tijdelijke toelating op de markt van ‘vaccins’; en
 5. van de zorg van de Stichting omtrent berichten over een ‘vaccinatiepaspoort’; en
 6. van de beïnvloeding van de Nederlandse burger door hoogleraar taal & communicatie mevrouw Hedwig te Molder; en
 7. van de omstandigheid dat de Nederlandse burger met suggestieve vraagstellingen en beeldvorming wordt beïnvloed; en
 8. van de omstandigheid dat de campagnes van de Staat en de minister van VWS worden gekenmerkt door een onjuiste berichtgeving; en
 9. van de omstandigheid dat in het EMA-rapport ten aanzien van het Pfizer-BionTech-‘vaccin’ is bepaald dat dit ‘vaccin’ een voorwaardelijke goedkeuring en toelating heeft; en
 10. van de omstandigheid dat door de Staat in strijd met het leerstuk van informed consent wordt gehandeld; en
 11. van de omstandigheid dat gezien de “98 % -uitspraak” van de heer Jaap van Dissel dat massale inenting met een mRNA ggo geen garantie biedt op niet ziek worden; en
 12. van een sommatie tot rectificeren en overleg in dat kader.
  • de brief aan de beide ministers is tevens gefaxt op vrijdag 29-01-2021: bewijs van goede faxverzending is van 17:04 uur diezelfde namiddag;
  • de papieren versie van de brief aan de minister van VWS is blijkens de Track & Trace gegevens bezorgd op maandag 1 februari 2021 te 08:15 uur;
  • de papieren versie van de brief aan de minister-president is blijkens de Track & Trace gegevens bezorgd op maandag 1 februari 2021 te 07:57 uur;
  • de Stichting biedt ter zake bewijs aan door deze bewijzen ter zitting te tonen;

 

Stichting Lareb; geen deponeringen aanwezig

 

 • Als productie 19 : het internetuittreksel uit de Kamer van Koophandel betreffende de stichting Stichting Bijwerkingencentrum Lareb, een volgens haar website lareb.nl, citaat:

Bijwerkingencentrum Lareb is een onafhankelijke stichting met een bestuur en een klinische adviesraad. Voor haar taken wordt Lareb gefinancierd door het CBG en het ministerie van VWS.

 

 • De Stichting merkt op dat het KvK-uittreksel vermeldt dat er geen deponeringen aanwezig zijn van deze stichting. Daarmee is en blijft onduidelijk wat er financieel binnen Lareb gebeurt.
 • De stichting is gevestigd in een appartement aan het adres: Gouds­bloemvallei 7, te 5273 MH ’s-Hertogenbosch, een voormalig kantoorgebouw omgebouwd tot appartementencomplex; het betreft een woning met 2 slaapkamers en een balkon. Huurprijs: € 955,- p/m. Bron: https://www.huurwoningen.nl/huren/den-bosch/1067723/goudsbloemvallei.
 • De stichting wordt gefund door het College Beoordeling Geneesmiddelen(CBG) en het Ministerie van VWS; de vraag dient zich aan of dit bijwerkingencentrum dan wel voldoende distantie kan betrachten en voldoende objectief is. De Stichting Viruswaarheid.nl meent van niet. De Stichting Viruswaarheid.nl meent dat Lareb onvoldoende onafhankelijk is. Daarmee vreest eiseres eveneens voor de adequate meldingen naar het publiek van bijwerkingen van de mNA-ggo’s.

 

 

 1. dat dit geneesmiddel onderworpen is aan aanvullende monitoring (pag. 2);
 2. dat voorvallen van anafylaxie[16] zijn gemeld (pag. 3);
 3. dat de werkzaamheid, veiligheid en immunogeneciteit van het vaccin niet zijn beoordeeld bij immuungecompromitteerde personen, waaronder personen die behandeld worden met immuno­suppressiva (pag. 4);
 4. Duur van de bescherming
  De duur van de bescherming die het vaccin biedt is niet bekend (…) (pag. 4);
 5. Beperkingen van de effectiviteit van het vaccin

Zoals met alle vaccins is het mogelijk dat een vaccinatie met Comirnaty niet bij alle gevaccineerden bescherming biedt. Personen zijn mogelijk pas 7 dagen na hun tweede dosis van het vaccin volledig beschermd. (pag. 4);

 1. dat geen onderzoek naar interacties met andere geneesmiddelen is uitgevoerd (pag. 4);
 2. dat geen onderzoek naar gelijktijdige toediening van Comirnaty met andere vaccins is uitgevoerd (pag. 4);
 3. dat beperkte ervaring is met het gebruik van Comirnaty bij zwangere vrouwen (pag. 4);
 4. dat niet bekend is of Comirnaty in de moedermelk wordt uitgescheiden (pag. 4);
 5. dat sprake is van een nucleoside-gemodificeerde boodschapper-RNA in Comirnaty (…) en: Het vaccin leidt tot zowel neutraliserende antistoffen als cellulaire immuunresponsen op het spike-(S)antigeen, wat mogelijk bijdraagt tot de bescherming tegen COVID-19. (pag. 7);
 6. dat de werkzaamheid van het ‘vaccin’ is weergegeven in een tabel op pag. 8 waarin te zien is dat vanaf 7 dagen na dosis 2 werkzaamheid optreedt; (pag. 8);
 7. dat het ‘vaccin’ niet langer dan 2 uur bij kamertemperatuur tot 30 o C mag worden bewaard, (pag. 11);

 

 • Als productie 21 : de publicatie: “Zo werkt het eerste coronavaccin.” van de Rijksoverheid, gedaagde, waarin men kan lezen, citaat:                                                                 (accentueringen: advocaat)
 1. Met de goedkeuring van het vaccin door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is bevestigd dat het vaccin van 95 % effectief is bij mensen vanaf 16 jaar.

Vrijwillig

 1. Vaccineren is gratis en vrijwillig: het is je eigen keuze. MAAR hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter (…)

 

 • De Staat propageert in zijn berichtgeving ‘dat het vaccin IS goedgekeurd; dit is niet
 • Die stelling is dus niet juist en dient gerectificeerd te worden.
 • De Staat propageert in zijn berichtgeving ‘dat het vaccin voor 95% effectief is’; dit is niet
 • Die stelling is dus niet juist en dient gerectificeerd te worden.
 • De Staat vermeldt niet:
 1. dat de duur van de bescherming niet bekend is;
 2. dat de effectiviteit niet bij iedereen een gegeven is;
 3. dat personen mogelijk pas na 7 dagen na de tweede prik volledig beschermd zijn;
 4. dat geen onderzoek is gedaan naar de invloed in combinatie met andere geneesmiddelen;
 5. dat beperkte ervaring is bij zwangere vrouwen.

 

Eiseres is van mening dat de Nederlandse burger recht heeft op deze informatie, die voor de gemiddelde burger niet te ontsluiten en/of anderszins dan pas ná rectificatie te begrijpen is.

 

 • Als productie 22 : de publicatie: “Het vaccineren kan beginnen.” van de Rijksoverheid, gedaagde, waarin men kan lezen, citaat:                                                 (accentueringen: advocaat)
 1. Het is zover. (…) Een mijlpaal die ons dichter bij een leven zonder coronaregels brengt.
 2. Het coronavaccin van BioNTech/Pfizer is officieel goedgekeurd voor gebruik in Europa.
 3. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) keuren een vaccin alleen goed als de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid zijn aangetoond. En dat is dus nu voor dit vaccin een feit.
 4. Veiligheid staat voorop.
 5. Coronavaccins worden dus net zo zorgvuldig ontwikkeld als andere vaccins, zoals het bekende DKTP-vaccin, dat ervoor heeft gezorgd dat een ernstige ziekte als polio niet meer voorkomt in Nederland.
 6. Met een vaccinatie tegen het coronavirus bescherm je uiteindelijk jezelf, maar ook je familie, vrienden en de kwetsbare mensen om je heen. Zo zorgt vaccineren ervoor dat we stapje voor stapje meer vrijheid terugkrijgen.
  • Ad a. De Staat propageert in zijn berichtgeving ‘dat ‘vaccinatie’ het maatschappelijk eerder normaliseert. Die stelling is niet houdbaar.
  • Ad b & c. Het is geen vaccin. Het is niet officieel goedgekeurd. Het is geen feit.
  • Ad d. Veiligheid staat niet voorop, aangezien niet voor niets aanleiding is gezien bij Verordening 2020/1043, productie 15, af te wijken van normaliter geldende procedures.
  • Ad e. Het is geen vaccin. Ten onrechte ‘lift gedaagde mee’ op de brede gevoelens in de maatschappij die heersen omtrent wel zorgvuldig onderzochte echte vaccins.
  • Ad f. Gedaagde kan de juistheid van die stelling niet bewijzen, laat staan aannemelijk maken nu niet eens bekend is hoe lang de bescherming van een mRNA-ggo-middel duurt.
  • Die stellingen zijn alle niet juist en dienen dus gerectificeerd te worden.

 

Eiseres meent dat de Nederlandse burger recht heeft op deze informatie, die voor de gemiddelde burger niet of moeizaam te ontsluiten en/of anderszins dan ná rectificatie te begrijpen is.

 

 • Als productie 23 : het EMA-bericht d.d. 06-01-2021 inzake de voorwaardelijke toelating van het Moderna- ‘vaccin’ voor personen van 18 jaar en ouder. Overigens vermeldt het bericht dat de tests ‘ongeveer 28.000 mensen zouden betreffen’, en dat de effectiviteit 94,1% zou bedragen.
  • De Staat propageert in zijn berichtgeving ‘dat elk vaccin op vele tienduizenden mensen is getest’.[17]
  • Die stelling is niet juist en dient dus gerectificeerd te worden.

 

 • Als productie 24 : het EMA-bericht d.d. 29-01-2021 inzake de voorwaardelijke toelating van het AstraZeneca-‘vaccin’ voor personen van 18 jaar en ouder. Overigens vermeldt het bericht dat de tests ‘ongeveer 24.000 mensen zouden betreffen’, in het VK en in Brazilië, alsmede dat de effectiviteit 59,5% zou bedragen.

 

 • De Staat propageert in zijn berichtgeving ‘dat elk vaccin op vele tienduizenden mensen is getest’.
 • Die stelling is niet juist en dient dus gerectificeerd te worden.

 

 • Als productie 25 de relevante pagina’s uit de brochure nr. 2020/29 van de Gezondheidsraad: “COVID-19-vaccinatie: BioNTech/Pfizer, aan de minister van VWS, Den Haag, 24 december 2020.”

 

 • Meer hierover, infra: bij Hoofdstuk 6.

 

 • Als productie 26 enkele relevante pagina’s ( 1, 3, 6, 11, 13, 14, 24 & 34) uit het APA-contract d.d. 27-08-2020 tussen de Europese Commissie van de EU en AstraZeneca zoals dat contract op vrijdag 29-01-2021 ineens bekend werd gemaakt door de EC EU; Stichting Viruswaarheid.nl acht het openbaar maken an sich al bijzonder, nu in het contract in artikel 16 is overeengekomen dat partijen: “Vertrouwelijkheid” in acht nemen. Bijzonder is om te zien:

 

 • dat AstraZeneca de “Best Reasonable Efforts” in acht dient te nemen, een redelijk vage en open norm (artikel 1 lid 9);
 • dat het contract uitgaat van de levering van miljoenen doses, maar het exacte getal wordt geheim gehouden;
 • dat er door de EU maar liefst € 336,- miljoen aan opstartkosten wordt gefour­neerd aan AstraZeneca, artikel 7 lid 2;
 • dat de Lid-Staten AstraZeneca en hulppersonen schadeloos dienen te stellen in het geval van schade, aansprakelijkheid, etc. voor:
 1. dood
 2. fysieke, geestelijke of emotionele schade;
 3. ziekte
 4. beperkingen
 5. aandoeningen
 6. verlies van bezit of schade en onderbreking van ondernemingsactiviteiten

verband houdende met het gebruik of anderszins van het ‘vaccin’, vergelijk artikel 14 lid 1;

 • dat er geen boetebeding is opgenomen … ; de Stichting verwondert zich hier over bij een volledig gefinancierde productie ten bedrage van € 336,- miljoen;
 • Als productie 27 het stuk d.d. 04-06-2020 met als titel: “RIVM zet systeem op om tweede coronagolf sneller te herkennen”, waarin men kan lezen, citaat: (accentuering: advocaat)

Van Dissel vertelde dat 98 procent van de mensen die het coronavirus krijgt, nauwelijks klachten krijgt. Anderhalf procent moet worden opgenomen in het ziekenhuis en 0,4 procent komt terecht op een ic.

 

 • Als productie 28 het stuk Infographic in kleur met als titel: “Vaccinatie tegen corona” dat de Nederlandse burger van de Staat ontvangt bij de uitnodiging voor een prik, citaat:

 • De Staat garandeert ronduit dat het ‘vaccin’, het pseudo-vaccin veilig is.
 • De Staat zegt dat “de vaccinatie” (1) uitgebreid (2) getest is en (3) als veilig beoordeeld is.
  • Op wélke van de drie tijdelijk goedgekeurde en voorwaardelijk toegelaten pseudo-vaccins doelt de Staat eigenlijk? Want dát vermeldt de Staat niet.
  • Er is geen enkel mRNA-ggo of pseudo-vaccin uitgebreid getest. Elke testgroep bestaat hooguit uit zo’n twintigduizend proefpersonen. En een andere gelijkvormige placebogroep.
  • Er is geen veiligheidsoordeel gegeven; dat zou overigens ook in strijd komen met het voorwaardelijke karakter van de goedkeuring en de tijdelijkheid van de toelating op de Europese geneesmiddelenmarkt.
  • Er is niet eens te zeggen momenteel, op basis van de voorhanden zijnde data hoe lang een pseudovaccin bescherming biedt.
  • Er is niet te zeggen wat de lange termijneffecten zijn.

 

 • De Stichting merkt op dat die informatie niet juist is en dus gerectificeerd moet worden.
 • In het kader van dit kort geding betreft dit dus een partijstelling in de zin van artikel 149 Rv. De Stichting betwist gemotiveerd de juistheid van de stellingen van de Staat. Het is aan de Staat om objectief bewijs bij te brengen van de juistheid van zijn stellingen.
 • Als productie 29 het stuk van de Gezondheidsraad met als titel: “Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie”, meer hierover bij Hoofdstuk 10. Varia & Recente Ontwikkelingen.

 

 • Als productie 30 het stuk getiteld: “Belangenverklaring behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling” van hoogleraar mevrouw prof. dr. Enny Das.

 

 • De Gezondheidsraad telt volgens mededeling op haar site een Vz (dhr. prof. dr. B.J. Kullberg (Vz. sedert 01-01-2020), een Vice-Vz. (mevrouw prof. dr. J.M. Geleijnse, sedert 01-01-2018) en circa 100 benoemde leden waarvan mevrouw prof. dr. H.H.J. (Ennie) Das een van de leden is. Zij heeft als leerstoel: Communicatie & Beïnvloeding aan de Radboud Universiteit Nijmegen; vergelijk de over te leggen Belangenverklaring (https://www.gezondheidsraad.nl/over-ons/organisatie/raad ). Van de leden worden “Belangenverklaringen” opgemaakt en openbaargemaakt op de site van de NGZR. Diverse leden hebben een aantekening vanwege belangenverstrengeling, zoals bijv. mw. mr. A.C. de Die (advocaat), dhr. mr. drs. J.J. Rijken (advocaat, belemmering voor deelname aan commissie ethiek & recht), prof. dr. G.J.M.W. van Thiel (associate professor medische ethiek UMC Utrecht, full time belemmering geregistreerd voor deelname aan commissie ethiek en recht); dhr. prof. dr. mr. A.A.E. Verhagen (kinderarts, belemmering voor deelname aan commissie ethiek en recht), etc.
 • De Stichting merkt op het bijzonder te vinden dat een hoogleraar beïnvloeding de Staat adviseert. De Stichting merkt een ambiguïteit op: een hoogleraar beïnvloeding moet een verklaring afleggen en ondertekenen ter voorkoming van beïnvloeding. Dit, terwijl de Gezondheidsraad in productie 29 juist erkent dat zij de Staat adviseert om te beïnvloeden, en dat het uitoefenen van drang geoorloofd is. Zie H. 10.

 

 • Als productie 31 het stuk d.d. 07-02-2021 – 22-01-2021 van: “EnerzijdsAnderzijds” met als titel: “Explosieve rechterlijke uitspraak in Duitsland: “Rechter wraakt Coronabeleid in harde termen”.
  • De Stichting merkt op dat zij beschikt over de oorspronkelijke Duitstalige uitspraak d.d. 11-01-2021 die zij aanbiedt op eerste verzoek van UEA over te leggen (Amtsgericht Weimar, Urteil vom 11.01.2021, Az. 6 OWi – 523 Js 202518/20)

 

 • De Stichting verwijst naar hetgeen zij eveneens bij H.10 opmerkt.

 

 • Als productie 32 het stuk d.d. 05-02-2021 met als titel: “Israëlisch ziekenhuis ontdekt medicijn tegen corona.”, waarin men o.m. kan lezen, citaat:
  • Een Israëlisch ziekenhuis beweert een nieuw geneesmiddel te hebben ontwikkeld dat tijdens een zogeheten fas-1-onderzoek voor 96% effectief is tegen het coronavirus. Uit dat onderzoek zou zijn gebleken dat bijna alle coronapatiënten binnen vijf dagen volledig waren hersteld nadat ze matig tot ernstig ziek waren geworden door besmetting met het coronavirus (…)
  • Het gaat om het Ichilov Medical Center in Tel Aviv dat het geneesmiddel, EXO-CD24 geheten, eenmaal daags liet toedienen bij dertig coronapatiënten. (…)
  • Het medicijn wordt nu uitgeprobeerd in de volgende testfasen. Als ook die succesvol zijn, kan het geneesmiddel ‘een gamechanger’ worden in de strijd tegen covid-19 (…)

 

 • Als productie 33 het in het FD verschenen stuk d.d. 05-02-2021 met als titel: “Kabinet past vaccinatieschema aan, begin-zestigers eerder aan de beurt.”, waarin men o.m. kan lezen, citaat:
  • De komende week zullen medewerkers in de langdurige zorg en mensen in de leeftijdsgroep van 60 tot 64 jaar worden opgeroepen voor een prik met het covidvaccin van AstraZeneca. (…)
  • ‘We gaan die twee groepen parallel vaccineren’, zei zorgminister Hugo de Jonge vrijdag. Het kabinet verwacht deze en volgende maand in totaal zo’n anderhalf miljoen vaccins van AstraZeneca geleverd te krijgen. Dat is fors minder dan de 4,5 miljoen vaccins die in het vooruitzicht waren gesteld., maar voldoende om beide groepen te vaccineren.
  • Het gaat om circa een miljoen 65-minners en een kleine half miljoen zorgmedewerkers. (…)
  • Het AstraZeneca-vaccin speelt een belangrijke rol in De Jonges vaccinstrategie, omdat het makkelijk is om te zetten. In februari verwacht de minister in totaal ruim 670.000 doses geleverd te krijgen (…)

 

 • De Stichting merkt op dat die aantallen verwaarloosbaar zijn op het aantal van 50 miljard doses tot de levering waartoe AstraZeneca zich voor € 316 miljoen contractueel heeft verbonden, vergelijk productie 26.
 • Als productie 34 het in het BD verschenen stuk d.d. 02-02-2021 met als titel: “Ic-artsen: Versoepel regels”, waarin men o.m. kan lezen, citaat:

 

De coronaregels moeten worden versoepeld, ook als er dan meer mensen overlijden. De gevolgen voor anderen zijn te erg, stellen vier ic-artsen.

Leg de focus niet enkel op de intensive care en kijk verder dan het ziekenhuis, zeggen de intensivisten Hugo Touw, Hans van der Hoeven en Alec Veenendaal van het Radboudumc in Nijmegen en Nynke Postma van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Versoepelen van de lockdown is nodig nu de coronacrisis steeds langer duurt en we voorlopig nog niet van het virus af zijn. (…)

Zo VREEST het RIVM[18] dat er toch echt een derde golf aankomt en is het Outbreak Management Team (OMT) VERDEELD[19] over bijvoorbeeld de aangekondigde heropening van de basisscholen.

 

 • Als productie 35 het op “Joop BNNVARA” verschenen stuk d.d. 07-02-2021 met als titel: “Zuid-Afrika staakt gebruik AstraZeneca-vaccins: niet effectief tegen mutatie”, waarin men o.m. kan lezen, citaat:                                                                                    (accentueringen: advocaat)

 

Zuid-Afrika heeft zondag de vaccinatiecampagne met het Oxford/AstraZeneca-vaccin gestaakt. Uit onderzoek is gebleken dat het vaccin niet goed werkt tegen de B.1.351-mutatie, ook wel de Zuid-Afrikaanse variant genoemd. Ongeveer een week geleden ontving het land een eerste levering van zo’n miljoen doses van het vaccin. In Zuid-Afrika zijn inmiddels zo’n 46.000 bevestigde covid-doden[20].(…)

De Zuid-Afrikaanse covid-mutatie is inmiddels in zo’n 32 landen vastgesteld. Eerder al bleek het AstraZeneca-vaccin niet goed te werken bij mensen boven de 65. Spanje besloot zondag dat het vaccin zelfs niet mag worden gegeven aan mensen boven de 55 jaar. (…)

Het Oxford/AstraZeneca-vaccin biedt zeer waarschijnlijk slechts een beperkte bescherming tegen ziekte veroorzaakt door de Zuid-Afrikaanse covid-mutatie. Dat heeft de farmaceut dit weekend zelf bekend­gemaakt na een eerste studie. Die werd uitgevoerd door de Zuid-Afrikaanse universiteit Witwatersrand in

samenwerking met Oxford. (…)

Het gaat om een kleine testgroep van iets meer dan tweeduizend proefpersonen besmet met de Zuid-Afrikaanse covid-variant, waarvan de helft het AstraZeneca-vaccin kreeg en de ander helft een placebo. Geen van de testpersonen belandde uiteindelijk in het ziekenhuis of overleed, maar volgens

AstraZeneca is dat er vooral aan te wijten dat de proefpersonen relatief jong en gezond waren. Het bedrijf verwacht dat het vaccin ernstige ziekte door corona wel kan voorkomen, maar mildere klachten niet. (…)

 

Terwijl wereldwijd verschillende coronavaccins worden uitgerold en toegediend, nemen de zorgen toe over de effectiviteit daarvan tegen de voornaamste mutaties van het virus die nu in omloop zijn. De Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Britse mutaties lijken zich allen vele malen sneller te verspreiden dan de eerdere variant. De Britse covid-mutatie is in Nederland nu naar schatting verantwoordelijk voor twee-derde van de coronabesmettingen

 

 • Als productie 36 het in de Gazet van Antwerpen (GvA) verschenen stuk d.d. 09-02-2021 met als titel: “Bijna niemand krijgt nog eerste coronaprik door problemen bij levering”, waarin men o.m. kan lezen, citaat:

Bijna niemand krijgt nog eerste coronaprik door problemen bij levering

Geen leveringen van Moderna, Pfizer houden we opzij voor de tweede dosis en het AstraZeneca-vaccin ligt nog in de koelkast. Vorige week klonk het nog dat “de vaccinatiecampagne doorstoomt”, maar niets is minder waar: ze hobbelt voort met horten en stoten. Tussen 5 en 8 februari kregen amper 1.173 Vlamingen een eerste dosis. “En deze week zal bijna niemand een eerste prik krijgen.”

Hannes Heynderickx

(…)

Ook de voorbije dagen werden er amper eerste dosissen toegediend. Tussen 5 en 8 februari kregen zelfs maar 1.173 Vlamingen een eerste prik. En dat terwijl minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) vorige week zei dat ook hier “de vaccinatiecampagne echt doorstoomt, en dat mensen zich daarover geen zorgen hoeven te maken”.

Gebrekkige leveringen

Aan de basis van het hele probleem liggen de gebrekkige leveringen van vaccinproducenten. “We zijn compleet afhankelijk van die leveringen”, stipt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) nog eens aan. En zowel Pfizer, Moderna als AstraZeneca – voorlopig de enige drie vaccins die we voorhanden hebben – kondigden aan in deze periode minder vaccins te leveren dan beloofd.

Vooral met het Amerikaanse Moderna zijn er problemen. “Hun leveringen zijn op dit moment erg onzeker”, zegt minister Beke. Sterker nog: het bedrijf levert deze week en volgende week gewoon helemaal niets aan ons land. “En ook over andere leveringen in de maand februari is er geen zekerheid.”

Het Moderna-vaccin zou gebruikt worden in de ziekenhuizen om het zorgpersoneel in te enten, maar die vaccinatierondes zijn nu allemaal stilgelegd. “Dit is een precaire week voor de ziekenhuizen”, zegt Beke

 

 • Naar analogie van de redeneertrant van en bij de overheid: het ligt niet voor de hand om te veronderstellen dat de situatie in Nederland anders zou zijn, nu:
  • de minister van VWS geen enkele garantie heeft op tijdige levering van aantallen pseudo-vaccins, en nu
  • de minister van VWS geen boeteclausule is overeengekomen met enige farmaceut … .
  • Naar de mening van de Stichting is sprake van pover koopmanschap.

 

 • Als productie 37 het via NOS verschenen stuk d.d. 09-02-2021 met als titel: “Duits ministerie schakelde wetenschappers in om corona-angst op te wekken”, waarin men o.m. kan lezen, citaat:

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft begin vorig jaar samen met ver­schil­lende wetenschappers aan een strategie gewerkt om de angst voor corona te vergroten, om zo begrip voor ingrijpende coronamaatregelen te kweken. Dat meldt de krant Die Welt op basis van een uitgelekte mailwisseling.

 • Naar analogie van de redeneertrant van en bij de overheid: het ligt niet voor de hand om te veronderstellen dat de situatie in Nederland anders zou zijn, nu:
  • ook hoogleraar Hedwig te Molder, hoogleraar Taal &en Communicatie deelnam aan ‘de Avond van de vaccinatie’ op woensdag 6 januari 2021, vergelijk productie 18, en nu
  • in de Gezondheidsraad zelfs een hoogleraar Communicatie & Beïnvloeding zitting heeft als lid, Enny Das, vergelijk productie 30.

 

 • Als productie 38 het e-mailbericht van 11-02-2021 te 14:28 uur met de antwoordbrief van de minister op de brief van de Stichting van 29-01-2021. De minister deelt mede “in afstemming met het ministerie van Algemene Zaken” niet bereid te zijn gehoor te geven aan de sommaties.

 

 • De weigering tot overleg is relevant in het kader van de ontvankelijkheid.
 • De Stichting verwijst naar het infra bij Hoofdstuk 12 op te merken gedeelte.

 

 

 1. WETTELIJK KADER | DE STAAT DIENT JUISTE & VOLLEDIGE INFORMATIE TE VERSCHAFFEN AAN DE BURGER | GRONDSLAG VORDERING JEGENS STAAT – DEEL II Nog steeds slechts voorwaardelijke toelating op de markt van vaccins

 

 • De Stichting benadrukt dat er sprake van nog steeds slechts een voorwaardelijke goedkeuring en toelating op de markt door het EMA van:
  • het Pfizer BioNTech-geneesmiddel, merknaam: Comirnaty, onderzoeksnaam: BNT 162b2-‘vaccin’, alsmede van
  • het Moderna-geneesmiddel, merknaam: Moderna, onderzoeksnaam: mRNA-1273, alsmede van
  • het AstraZeneca-geneesmiddel, onderzoeksnaam:AZD1222, inmiddels ook.

 

 1. Per 21-12-2020 is het Pfizer-geneesmiddel voorwaardelijk goedgekeurd en tijdelijk toegelaten op de markt, vergelijk productie 17.
 2. Per 06-01-2021 is het Moderna-geneesmiddel voorwaardelijk goedgekeurd en tijdelijk toegelaten op de markt, vergelijk productie 23.
 3. Per 29-01-2021 is het AstraZeneca-geneesmiddel eveneens voorwaardelijk goedgekeurd en tijdelijk toegelaten, vergelijk productie 24.

 

 • De gedachte bij internationale en nationale instellingen en overheden is kennelijk: ‘vaccinatie is aanvaardbaar: de voordelen wegen op tegen de nadelen’. Vergelijk bijvoorbeeld de samenvatting, pag. 3 van 26 van de brochure “COVID-19-vaccinatie: BioNTech/Pfizer | pagina 3 van 26”, dewelke op 24-12-2020 is aangeboden aan de minister van VWS. De brochure vermeldt, citaat:

 

(…) Tot half december zijn er bij de GGD 628.577 ziektegevallen en 10.168 sterfgevallen door COVID-19 bevestigd. Het risico op een ernstig ziektebeloop neemt toe bij mensen met een chronische aandoening en bij toenemende leeftijd. De gemiddelde leeftijd van patiënten op de verpleegafdeling was 67 jaar en op de IC 64 jaar. Verreweg de meeste sterfgevallen zijn te betreuren onder ouderen, van wie een groot deel woonachtig was in verpleeghuizen. (…)

Het vaccin wordt in twee doses toegediend met ongeveer drie weken ertussen. De werkzaamheid van het BNT162b2-vaccin tegen COVID-19 is bepaald bij ruim 36.000 mensen, van wie de helft het vaccin ontving en de helft een placebo. (…)

Bij alle groepen lag de werkzaamheid ruim boven de 90%. Nog onbekend is hoe lang de bescherming duurt en in hoeverre vaccinatie ook verspreiding van het virus kan voorkomen. (…)

Vaccinatie is aanvaardbaar: voordelen wegen op tegen nadelen

De commissie vindt dat de voordelen van vaccinatie (gezondheidswinst door bescherming tegen COVID-19) opwegen tegen de nadelen (bijwerkingen die doorgaans mild en kortdurend zijn). (…)

Advies: vaccin inzetten, primair bij ouderen vanaf 60 jaar

Vaccinatie met het BNT162b2-vaccin is werk­zaam, voldoende veilig en aanvaardbaar voor volwassenen, ouderen en medische risico­groepen. De commissie adviseert daarom het BNT162b2-vaccin in te zetten bij publieke vaccinatieprogramma’s gericht tegen COVID-19. Omdat het vaccin een boven verwachting hoge werkzaamheid heeft bij ouderen en de ziektelast als gevolg van COVID-19 het grootst is in deze groep, adviseert de commissie het BNT162b2- vaccin primair in te zetten voor ouderen vanaf 60 jaar, te beginnen bij de oudsten. (…)

De effectiviteit kan niet bepaald worden met de resultaten van de klinische trials, maar zal na invoering van een vaccinatieprogramma met vervolgonderzoek in de bevolking worden bepaald. De commissie beschrijft daarom in dit advies alleen de werkzaamheid.

 

Medisch experiment ?!

 

 

 • Maar, die sub 6.2 geformuleerde gedachte is niet juist en bovendien onvoldoende bekend bij de Nederlandse burger.

 

 • De supra beschreven effectiviteit wordt realiter pas ná vervolgonderzoek in de praktijk verkre­gen. Maar dan houdt zulks in feite toch in dat de Staat de Nederlandse burger onder­werpt aan een medisch experiment?!. Maar dat vertelt de Staat de Nederlandse burger niet … Dat is onrechtmatig in de visie van eiseres.

 

 • Aan de voorwaardelijke toelating door het EMA wordt in de media door de Rijksoverheid geen, althans onvoldoende, aandacht geschonken en daarmee informeert de Rijksoverheid de burger onvoldoende, althans niet afdoende. Dat is onrechtmatig. De Stichting vordert dan ook dat de Staat op de homepagina van de site rijksoverheid een informatiehoofdstuk vermeldt en vermeld houdt waarin opgenomen is per mRNA-‘vaccin’ of de toelating tot de Nederlandse markt, (on)voorwaardelijk is, en in voorkomend geval van wanneer tot wanneer, dan onvoorwaardelijk. Tevens vordert de Stichting rectificatie via landelijke dagbladen en op TV.

 

 • In de campagnes van de Staat wordt hierover niets gepubliceerd, althans onvoldoende, waarmee en waardoor die informatie niet volledig is, daardoor misleidend is en daarmee gerectificeerd dient te worden. Meer hierover in het onderstaande.

 

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen                       

 

 

 • De Stichting merkt op onder verwijzing naar artikel 1 sub b. van de WMWOMM[21] dat onder “wetenschappelijk onderzoek” wordt verstaan blijkens de tekst van de wet, citaat:

 

wetenschappelijk onderzoek: medisch-wetenschappelijk onderzoek waarvan deel uitmaakt het onderwer­pen van personen aan handelingen of het opleggen aan personen van een bepaalde gedragswijze;                                                                                                      (accentuering: advocaat)

 

 • De Stichting verwijst terug naar de inhoud van productie 29 en naar hetgeen hieronder wordt opgemerkt in Hoofdstuk 10.

 

 • De Staat maakt zich naar de mening van de Stichting schuldig aan handelen in strijd met deze WMWOMM. De Stichting verwijst naar het verbod als opgenomen in artikel 5 WMWOMM.

 

 • De Stichting merkt op dat zij vernomen heeft dat de Staat ook geestelijk gehandicapten wil doen laten vaccineren en doet vaccineren. Het enkele feit dat deze groep niet in staat zou zijn om ‘de coronaregels na te leven’, neemt niet weg dat met inenting van deze groep inbreuk wordt gemaakt op de vrijheid van die groep en dat de Staat het verbod van wetenschappelijk onderzoek met deze groep schendt.

 

 • De Stichting merkt op dat artikel 6 WMWOM eveneens niet nageleefd wordt door de Staat.
  PETITUM NAZIEN HIEROP.

 

Juiste overheidsinformatie, geformuleerde: Uitgangspunten Rijksoverheid

 

 • De Stichting verwijst naar de door de Rijksoverheid vastgestelde en gepubliceerde Uitgangs­punten overheidscommunicatie (nader: “UOC” te noemen), welke UOC in de Inleiding vermelden, citaat:
  • (…)

De uitgangspunten voor overheidscommunicatie worden door ministeries en Voorlichtingsraad gehanteerd bij de toetsing van voorgenomen voorlichtingsinitiatieven (bijvoorbeeld de campagnes met zendtijd Rijksoverheid).

 • in Hoofdstuk 8. Voldoende en juiste informatie daarvan vermelden, citaat:
  • (…)
  • het onjuist vermelden, weglaten of overaccentueren van feiten en argumenten om daarmee degenen op wie de communicatie is gericht tot een andere keuze te brengen                 dan zij wellicht anders zouden hebben gedaan, is nimmer toegestaan.
 • Ergo: de van de overheid afkomstige informatie dient correct, duidelijk en niet misleidend te zijn. Supra is al vastgesteld dat daarvan te dezen geen, althans onvoldoende, sprake is.

 

Verordening (EU) Nr. 583/210 van de Commissie van 1 juli 2010 [22]

 

 • De Stichting verwijst per analogiam naar de Wwft & de doctrine daarop; de EU Verordening reguleert de hoofdbeginselen die bij het verstrekken van essentiële beleggers­informatie, nader: “Ebi”, dienen te worden gespecificeerd. Daarbij is gekozen voor een verordening, aangezien en­kel deze vorm van wetgeving kan garanderen dat de volledige inhoud van Ebi wordt geharmo­ni­seerd. [23] Er dient voor te worden gezorgd dat (A) de inhoud van de informatie relevant is, dat (B) de informatie op een logische wijze is georganiseerd en dat (C) de gebruikte taal geschikt is voor niet-professionele beleggers. Om aan deze bezorgdheden tegemoet te komen, dient deze verordening te garanderen dat (D) het document met Ebi de aandacht van de beleggers trekt en hen door middel van (E) de vorm, presentatie, kwaliteit en de aard van de gebruikte taal (F) helpt vergelijkingen te maken. [24]

 

 • De Verordening bevat in artikel 3 lid 2 de verplichting om de (essentiële beleggers)informatie correct, duidelijk en niet misleidend te doen zijn.

 

 • De Verordening bevat in artikel 3 lid 3 de verplichting om de informatie niet zodanig te presen­teren of op zodanige wijze te verstrekken dat (de belegger) het mogelijk als minder belangrijk dan andere informatie aangaande de (instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)) en haar risico’s en voordelen beschouwen.

 

 • De Verordening bevat in artikel 5 de verplichting om de essentiële informatie op duidelijke wijze te verwoorden en te schrijven in een taal die het de belegger gemakkelijk maakt om de meege­deelde informatie te begrijpen, waarbij m.n.

 

 1. de gebruikte taal duidelijk, bondig en begrijpelijk is;
 2. het gebruik van jargon wordt vermeden;
 3. waar mogelijk technische termen worden vermeden.

 

 • De Verordening bevat in artikel 8 de verplichting om een risicoprofiel op te nemen met als inhoud de voornaamste beperkingen met een uitvoerige beschrijving van de risico’s die van wezenlijke invloed zijn.
  • Per analogiam vordert de Stichting het opnemen van een dergelijk risicoprofiel per vaccin op de homepagina van de site rijksoverheid.nl eveneens, alsmede om dat risicoprofiel actueel te houden en daarin op te nemen en opgenomen te houden elke verwijzing met bronvermelding naar een opgetreden bijwerking van een vaccin.
  • Tevens vordert de Stichting dat de Staat daarbij vermeldt dat zowel Moderna als AstraZeneca thans voor het eerst een ‘vaccin’ produceert.

PETITUM NAZIEN HIEROP /                          FACTSHEETS BEKEND BIJ JULLIE?                          

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst & informed consent

 

 • De Stichting verwijst per analogiam naar artikel 7: 446 BW en 7: 453 BW en de doctrine op de WGBO. Artikel 7: 446 BW is de overeenkomst inzake de geneeskundige behandelingsovereen­komst waar­bij een natuurlijk en/of een rechtspersoon hulpverlener is in de zin der wet, indien hij zich in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdracht­gever, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst die recht­streeks betrekking hebben op de persoon van de opdrachtgever. Degene op wiens persoon de handelingen rechtstreeks betrekking hebben wordt verder aangeduid als de patiënt. Te dezen is de Nederlandse burger dan patiënt, nu gesteld kan worden dat het toedienen van een vaccin een geneeskundige behandeling is in de zin der wet. Artikel 7: 446 lid 2 BW bepaalt dat onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan:

 

 1. alle verrichtingen – het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen – recht­streeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel verloskundige bijstand te verlenen;
 2. andere dan de onder a bedoelde handelingen, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon, die worden verricht door een arts of tandarts in die hoedanigheid.

 

 • Artikel 7: 446 lid 3 BW bepaalt dat onder handelingen op het gebied van de geneeskunst tevens worden gerekend, het in het kader daarvan verplegen en verzorgen van de patiënt en het overigens rechtstreeks ten behoeve van de patiënt voorzien in de materiële omstandigheden waaronder die handelingen kunnen worden verricht.

 

 • De Stichting meent dat nu de Staat een beleid heeft dat actief gericht op massavaccinatie van de Nederlandse burger en de Staat voorziet in de materiële omstandigheden als bedoeld in de wet, namelijk het gratis ter beschikking stellen van het vaccin, de Staat geschaard kan worden onder de hulpverlener uit de WGBO. Onder een “handelen” van de Staat kan immers ingevolge artikel 6: 74 BW tevens een handelen van de hulpverlener in het kader van de WGBO worden verstaan.

 

 • De Staat is ex lege aansprakelijk voor de gedragingen van de hulpverlener, arts, die de Staat inschakelt bij de uitvoering van de massavaccinatie.
 • Een en ander klemt te meer, nu elke Lid-Staat de farmaproducent dient te vrijwaren. De Stichting houdt het er voor dat als het EU contract met AstraZeneca een dergelijke bepaling bevat, de overige contracten ook een dergelijke bepaling bevatten.

 

 • Artikel 7: 448 BW bepaalt dat op de hulpverlener de plicht rust om de patiënt op duidelijke wijze in te lichten. Vanwege de importantie van de materie volgt hier de tekst van de wet, citaat:

Artikel 448

1        De hulpverlener licht de patiënt op duidelijke wijze in, die past bij zijn bevattingsvermogen, en overlegt tijdig met de patiënt over het voorgenomen onderzoek en de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt. De hulpverlener licht een patiënt die de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen

2        Bij het uitvoeren van de in lid 1 neergelegde verplichting laat de hulpverlener zich leiden door hetgeen de patiënt redelijkerwijze dient te weten ten aanzien van:
     a.         de aard en het doel van het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling of                      de uit te voeren verrichtingen;
     b.         de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt bij het                  voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling, de uit te voeren verrichtingen                       en bij niet behandeling;

 1.             andere mogelijke methoden van onderzoek en behandelingen[25] al dan niet uitgevoerd                      door andere hulpverleners;
  d.              de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat                 betreft het terrein van de mogelijke methoden van onderzoek of behandelingen;
  e.              de termijn waarop de mogelijke methoden van onderzoek of behandelingen kunnen                 worden uitgevoerd en de verwachte tijdsduur ervan.

3        De hulpverlener stelt zich tijdens het overleg op de hoogte van de situatie en behoeften van de patiënt, nodigt de patiënt uit om vragen te stellen en verstrekt desgevraagd schriftelijk of elektronisch informatie over het in lid 2 bepaalde.

4        De hulpverlener mag de patiënt bedoelde inlichtingen slechts onthouden voor zover het verstrekken ervan kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren. Indien het belang van de patiënt dit vereist, dient de hulpverlener de desbetreffende inlichtingen aan een ander dan de patiënt te verstrekken. De inlichtingen worden de patiënt alsnog gegeven, zodra bedoeld nadeel niet meer te duchten is. De hulpverlener maakt geen gebruik van zijn in de eerste volzin bedoelde bevoegdheid dan nadat hij daarover een andere hulpverlener heeft geraadpleegd.

 • De wet bepaalt dat tijdig overleg met de patiënt dient te geschieden (448 lid 1). Tenzij (449) de patiënt te kennen heeft gegeven geen inlichtingen te willen ontvangen. Bij dat overleg hoort informatie over de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen. In 448 lid 2 sub b. wordt de wettelijke plicht op de hulpverlener gelegd om de patiënt de te verwachten gevolgen en risico’s voor zijn gezondheid mede te delen, alsmede (448 lid 2 sub c.) of er niet een andere methode van onderzoek én behandeling al dan niet uitgevoerd kan worden.
  • De Stichting verwijst naar productie 27, de 98% van Jaap van Dissel.
  • De Stichting verwijst naar productie 12 en de uiteenzetting door prof. dr. Th. Schetters dat massa-vaccinatie onbegrijpelijk is.
  • Eiseres is van mening dat massa-vaccinatie zoals de Staat propageert onbegrijpelijk is.
  • Eiseres is van mening dat de Staat de Nederlandse burger als patiënt in ieder geval wel juist dient te informeren, en daar is geen, althans onvoldoende, sprake van.

 

 • In de medische literatuur[26] was al de communis opinio te lezen dat, citaat:

Als vuistregel houdt men wel aan dat gevolgen en risico’s met een mogelijke frequentie van 1% of meer altijd aan de patiënt moeten worden verteld. Bij lagere percentages is de ernst in relatie tot de frequentie bepalend. Artsen en andere hulpverleners denken nogal eens dat informed consent uitsluitend een juridische betekenis en achtergrond heeft. Dat is niet het geval.6 Er zijn ook medische en therapeutische redenen om een patiënt goed te informeren. Alleen op basis van goede informatie kan de patiënt deel­nemen aan het besluitvormingsproces rond zijn of haar ziekte en eigen verantwoordelijkheid nemen, door het opvolgen van behandelingsadviezen, leefregels en dergelijke. Goede informatie kan het vertrouwen van de patiënt in de hulpverlener bevorderen en bijdragen aan de therapietrouw.

 

 • Op 04-06-2019 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wetswijziging inzake de WGBO voor wat betreft de informatieplicht van de zorgaanbieder. Het wetsvoorstel voegde aan de bestaande verplichtingen de volgende elementen toe:
 1. het overleg dient tijdig plaats te vinden;
 2. naast de gevolgen en risico’s bespreekt de hulpverlener ook de mogelijkheid om niette behandelen;
 3. onder de andere mogelijke onderzoeken en behandelingen worden ook onderzoeken en behandelingen door andere hulpverleners verstaan;
 4. de hulpverlener bespreekt de termijn waarop onderzoeken of behandelingen kunnen worden uitgevoerd en de verwachte tijdsduur ervan;
 5. de hulpverlener stelt zich op de hoogte van de situatie en persoonlijke behoeften van de patiënt;
 6. de hulpverlener nodigt de patiënt uit om vragen te stellen

 

 • Dit betreft dan wetgeving van nota bene de Staat, gedaagde, zelf. De Stichting als eiseres acht het onbegrijpelijk dat de Staat dan dergelijke campagnes instigeert gericht op massa-vaccinatie bij een 98 %-regel en een 1 %-regel als supra uiteengezet en zonder de Nederlandse burger voor te houden dat er ook de mogelijkheid is om niet te behandelen. De Stichting als eiseres acht dit onrechtmatig van de Staat, want in strijd met de wet.    PETITUM NAZIEN HIEROP.

 

Niemand kan gedwongen worden een medische ingreep te ondergaan en/of een inbreuk op diens lichamelijke integriteit te dulden

 

 • De Stichting merkt op dat de integriteit van het lichaam een onvervreemdbaar recht is, vergelijk

naar internationaal recht artikel 3 Handvest van de Grondrechten van de EU[27], welk artikel luidt als volgt:

Het recht op menselijke integriteit

 1. Eenieder heeft recht op lichamelijke en geestelijke integriteit.
 2. In het kader van de geneeskunde en de biologie moeten met name in acht worden genomen:
a) de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, volgens de bij de wet bepaalde regels;

 

b) het verbod van eugenetische praktijken, met name die welke selectie van personen tot doel hebben;

 

c) het verbod om het menselijk lichaam en bestanddelen daarvan als zodanig als bron van financieel voordeel aan te wenden;

 

d) het verbod van het reproductief kloneren van mensen.
 • Naar nationaal recht geldt de Wet publieke gezondheid.[28] De Wpg voorziet niet in de mogelijkheid om iemand onder dwang te vaccineren. Dat betekent dat er een wettelijk impediment is tegen het uitoefenen van aansporing, druk, dwang of wat dan ook.

 

 • Blijkens artikel 3 Wpg heeft de minister – slechts – tot taak om de kwaliteit en doel­matigheid van de publieke gezondheidszorg te bevorderen en om zorg ge dragen voor de instandhouding en verbetering van de landelijke ondersteuningsstructuur.
 • De minister dient – inter alia – in dat kader naar de mening van de Stichting zorg te dragen dat er voldoende zorgmedewerkers zijn en voldoende ic-bedden zijn.[29]

 

 • Slechts de patiënt, dus de Nederlandse burger, kan opdrachtgever zijn bij een GBO. De Staat komt ter zake geen enkel recht Vergelijk ook artikel 7: 450 lid 1 BW (verrichtingen behoeven de toestemming van de patiënt). Artikel 6 Handvest bepaalt immers als volgt:

Het recht op vrijheid en veiligheid    Eenieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon.

 

 • Vergelijk ook de artikelen 24, 25 & 35 Handvest, die luiden als volgt:

Artikel 24                  De rechten van het kind

 1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in hen betreffende aangelegenheden wordt in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend belang gehecht.
 2. Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een essentiële overweging.
 3. Ieder kind heeft het recht, regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist.

Artikel 25                  De rechten van ouderen

De Unie erkent en eerbiedigt het recht van ouderen, een waardig en zelfstandig leven te leiden en aan het maatschappelijk en cultureel leven deel te nemen.

Artikel 35                  De gezondheidszorg

Eenieder heeft recht op toegang tot preventieve gezondheidszorg en op medische verzorging onder de door de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden. Bij de bepaling en de uitvoering van het beleid en het optreden van de Unie wordt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd.


Door farmaceuten bedongen en door de Staat geaccepteerde vrijwaring bij aansprakelijkheid

 

 • De Stichting merkt met nadruk op dat de Rijksoverheid kennelijk akkoord is gegaan met het aan­vaarden van door een producent bedongen vrijwaring. Dat is bij uitstek bewijs en zelfs een wettelijk bewijsvermoeden in de zin van o.m. artikel 6: 185, 186 BW en/of artikel 149 lid 2 Rv.

 

 • De producent bedingt voor zich vrijwaring voor de omstan­dig­heid dat de gevolgen op de lange termijn onvoldoende bekend zijn. Dan ligt er een gehoudenheid van de Staat om de Nederlandse burger daaromtrent actief te informeren. De Staat doet dat niet. Ook na het overleg in de zin van artikel 3: 305a lid 3 BW is de Staat niet bereid gebleken de Nederlandse burger alsnog aldus te informeren. Gelet op de aan de orde zijnde belangen is de termijn van twee weken uit artikel 3: 305a lid 3 sub c. BW niet van toepassing, nu zulks in de gegeven omstandigheden een te lange termijn zou zijn en een dergelijke termijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zijn.

 

 • Juist het gebrek van openheid door de Staat, die weigert openheid van zaken te geven in de contracten met de farmaceuten, is in dit kader onbegrijpelijk te noemen. De Stichting vordert dan ook dat de Staat eveneens op de site rijksoverheid.nl de vermelding opneemt en opgenomen houdt dat en welke farmaceut vrijwaring heeft bedongen voor de schadelijke effecten op de lange termijn en dat de Staat met een dergelijke vrijwaring akkoord is gegaan.

 

 • Dit klemt te meer nu de Staat garandeert – zie productie 28, de Infograpic – dat:

“Vaccinatie is veilig”

 • Maar, als iemand dood gaat, of letsel oploopt, mag de producent niet worden aangeklaagd, sterker nog: dan hoeft die producent niet aangeklaagd te worden want dan kan men naar de Staat[30] PETITUM NAZIEN HIEROP.

 

De ‘Rutte-doctrine’; houdt zoveel mogelijk geheim

 

 • De Stichting merkt op dat het gebrek aan openheid exemplarisch is geworden in de kabinetten Rutte I t/m III. De kabinetten Rutte worden gekenmerkt door een verkeerde informatievoor­ziening naar de Nederlandse burger toe. In strijd met de waarheid worden feiten gepresenteerd, er worden zaken ten onrechte geheim gehouden of getracht juist in de doofpot te stoppen.

 

 • Uit de supra benoemde krantenartikelen volgt dat onder verantwoordelijkheid van minister-president Mark Rutte een cultuur van geheimhouding is ontstaan aan het Binnenhof. Er wordt gezegd dat Rutte zijn ambtenaren op het Ministerie van Algemene Zaken heeft geïnstrueerd om zoveel mogelijk mondeling te communiceren en niet op papier, zodat belangrijke feiten en omstan­­dig­heden niet op papier vastgelegd worden. Men zou zoiets eerder in het Kremlin verwachten en/of in Malta dan ‘in het liberale Nederland’. Toch?

 

 • De Stichting merkt op dat er echter geen, althans onvoldoende, lessen worden geleerd uit het – recente – verleden. De Stichting brengt dossiers in herinnering als:

 

 • de bonnetjes-affaire met Teeven en Opstelten;
 • het bombardement op de Iraakse stad Hawija;
 • de Toeslagenaffaire[31] en het rapport: “Ongekend onrecht”, waarin ook de rechterlijke macht bekritiseerd wordt[32] en dan nu weer:
 • de corona-affaire met geheim gehouden deals, achtergehouden informatie etc.

 

De Toeslagenaffaire: rapport Ongekend onrecht;

 

 

 • De Stichting merkt op dat het rapport op pag. 7/132 vermeldt, citaat:

 

Constateringen: De rechtsstaat in het geding

Constateringen van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag

 

De opdracht voor deze parlementaire ondervraging was na te gaan wat bewindspersonen wisten van de harde fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag, welke sturing zij daaraan hebben gegeven en waarom het zo lang heeft kunnen doorgaan. Deze vragen worden in de hoofdtekst van dit verslag beantwoord. De Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft daarnaast de behoefte om een tweetal aanvullende constateringen te doen.

 

Grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden

De commissie constateert dat bij uitvoering van de kinderopvangtoeslag grondbeginselen van de rechts­staat zijn geschonden. Dit verwijt treft niet alleen de uitvoering – specifiek de Belastingdienst/Toeslagen – maar ook de wetgever en de rechtsspraak.

Een grondbeginsel van onze rechtsstaat is dat zowel bij het maken als bij het uitvoeren van wetten zoveel mogelijk rekening gehouden moet worden met de belangen van mensen. Om goede redenen zijn rechtmatigheid en efficiëntie leidende principes bij het opstellen en uitvoeren van regelingen, op grond waarvan mensen aanspraak kunnen maken op een financiële bijdrage van de overheid. Bij rechtmatigheid hoort ook het voorkomen en tegengaan van fraude en misbruik.

De commissie constateert dat de politieke behoefte om de uitvoering van de toeslagen efficiënt in te richten en de politieke en maatschappelijke wens om fraude te voorkomen, geleid hebben tot wet- en regelgeving en een uitvoering daarvan, die het niet of nauwelijks toeliet om de individuele situatie van mensen recht te doen, bijvoorbeeld als zij zonder kwade opzet een administratieve vergissing begingen.

 

De wetgever – kabinet en parlement – mag het zich aanrekenen dat zij wetgeving heeft vastgesteld die spijkerhard was en die onvoldoende de mogelijkheid in zich had om recht te doen aan individuele situaties. Zo ontbrak een hardheidsbepaling en kregen noodzakelijke beginselen van behoorlijk bestuur, met name het evenredigheidsbeginsel, veel te weinig aandacht van de wetgever. (…)

 

Zonder zich te willen uitlaten over individuele rechterlijke uitspraken, constateert de commissie dat ook de bestuursrechtspraak jarenlang een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van de niet dwingend uit de wet volgende, spijkerharde uitvoering van de regelgeving van de kinderopvang­toeslag. Daarmee heeft de bestuursrechtspraak zijn belangrijke functie van (rechts)bescherming van individuele burgers veronachtzaamd. De commissie is met name geraakt door het tot in oktober 2019 wegredeneren van algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die zouden moeten dienen als stootkussen en beschermende deken voor mensen in nood. Door deze optelsom van onvermogen om recht te doen aan het individu, hebben ouders jarenlang geen schijn van kans gehad. De commissie is gedurende haar werkzaamheden eerst met verbazing en uiteindelijk met diepe verontwaardiging tot dit besef gekomen. Zij doet een dringend beroep op alle betrokken staatsmachten om bij zichzelf te rade te gaan hoe in de toekomst herhaling kan worden voorkomen en hoe het ontstane onrecht alsnog kan worden rechtgezet.

 

Informatievoorziening niet op orde

De commissie constateert dat de informatievoorziening vanuit de rijksoverheid onvoldoende is. Op het hoogste niveau is de Tweede Kamer bij herhaling geconfronteerd met ontijdige, onvolledige en onjuiste informatie rond de kinderopvangtoeslag. Niet alleen de informatievoorziening in reactie op Kamervragen en tijdens Kamerdebatten haperde met grote regelmaat, maar ook de informatievoorziening richting de ondervragingscommissie zelf was traag en soms onvolledig. (…)

 

Achter de gebrekkige informatievoorziening gaat een tekortschietende informatiehuishouding schuil. Bij alle ministeries waar de commissie onderzoek van enige omvang heeft verricht, bleek de informatiehuis­houding onvoldoende op orde te zijn. Aangezien zij niet de eerste onderzoekscommissie is die op een gebrekkige informatievoorziening bij ministeries wijst, vreest zij dat dit een hardnekkig probleem is bij de Rijksoverheid. Daarbij heeft de commissie met verbazing kennisgenomen van de grote verschillen tussen ministeries, daar waar het ging om het (niet) vastleggen en archiveren van opmerkingen en aantekenin­gen van bewindspersonen.

De commissie is van mening dat het op orde brengen van de informatiehuishouding een prioriteit moet zijn. Dat is nodig voor het goed functioneren van de ministeries, van de parlementaire democratie en van de controlerende functie van de media. De commissie vindt dit een belangrijke politieke opdracht voor het kabinet. In het verlengde daarvan ligt er een belangrijke verantwoordelijkheid bij de hoogste

ambtelijke leiding van de ministeries, de secretarissen-generaal.

De commissie constateert tevens dat transparantie, openheid en volledigheid in de praktijk niet de leidende principes zijn bij de beantwoording van Kamervragen, het opstellen van Kamerbrieven, het reageren op Wob-verzoeken en het samenstellen van dossiers voor rechtszaken. De Grondwet, de Wet op de parlementaire enquête 2008, de Wet Openbaarheid van Bestuur en de Algemene Wet Bestuursrecht bevatten heldere bepalingen en bedoelingen. Desondanks was de informatievoorziening – zo blijkt uit het onderzoek van de commissie – in meerdere gevallen ingegeven door gewenste juridische of politieke uitkomsten, resulterend in het slechts gedeeltelijk, vertraagd of niet verstrekken van informatie. Het beschermen van de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren kan een legitieme reden zijn om stukken niet of deels te openbaren. De commissie constateert echter dat het begrip ‘persoonlijke beleidsopvatting’ in de praktijk regelmatig te ver wordt opgerekt.

 

Verbetering van de informatievoorziening is essentieel voor het functioneren van het parlement, van de media en van de rechtsbescherming. Net als de bescherming van het individu, is ook de informatievoor­ziening daarmee een belangrijk element van de democratische rechtsstaat.

 

 • Niet valt in te zien dat een dergelijke veronachtzaming van de rechtsstaat en de belangen van de Nederlandse burger niet eveneens aan de orde is in het coronavirus-dossier.

 

 • De Stichting heeft kennis genomen van een videofragment op Instagram waarin De Jonge een scholier op onbegrijpelijke wijze bejegent. Op de volgende link: https://www.instagram.com/reel/CJo4lDrJ6U6/?igshid=1v65v5i1uwy96 is een kort filmpje te zien: De Jonge loopt buiten en wordt door een scholier aangesproken; de scholier heeft mogelijk een spraakgebrek:

Scholier: uhh, is het 98% wordt niet besmet, en, 2% wel en waarom moet iedereen daar onder vallen?

De Jonge: je moet niet alles geloven wat je op Facebook leest jongen.

Scholier: ik kijk niet op Facebook…

De Jonge: het is echt een naar virus jongen

 

De ‘Rutte-doctrine’ versus de ‘Viruswaarheid-doctrine’

 

 • De Stichting merkt op dat zij er voorstander van is dat de Nederlandse burger door de Staat in staat gesteld wordt om in het kader van de vaccinatie tegen het SARS-CoV-2-virus een zo goed mogelijk afgewogen keuze kan maken. Daartoe zijn de vorderingen dienstig als infra te formuleren.

 

Verordening 2020/1043 d.d. 15-07-2020 betreffende de uitvoering van klinische proeven

 

 • De Stichting verwijst naar deze Verordening, welke zij als productie 15 Deze Verordening luidt voluit, citaat: (accentuering: advocaat)

 

Verordening (EU) 2020/1043 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020, betreffende de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of voorkoming van de coronavirusziekte (COVID-19), alsmede de levering van die geneesmiddelen.

 

 • De Verordening is speciaal vervaardigd voor covid-19 geneesmiddelen die genetisch gemodificeerd zijn. Daarmee is het geneesmiddel geen ‘vaccin’ in de zin van de betekenis die aan dat lemma gehecht wordt. Genetisch gemodificeerde organismen worden afgekort als: “ggo’s”.

 

 • Het bijzondere van deze corona-Verordening is dat in feite een vrijstelling wordt verleend voor (preambule, sub (2) ) van het hebben van een dossier met de resultaten van klinische proeven die op het product zijn uitgevoerd om een vergunning aan te vragen om een geneesmiddel in een lidstaat op de markt te kunnen brengen.

 

 • In voetnoot 1 van productie 15 is te lezen dat het standpunt van het Europees Parlement van 10-07-2020 niet bekendgemaakt is. M.a.w.: een gebrek aan openheid.

 

 • In de preambule sub (6) is beschreven dat aan het ingeperkte gebruik van genetisch gemodifi­ceerde micro-organismen risico’s (ggo’s) verbonden zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu en dat daarvan een risico-analyse voor de menselijke gezondheid en het milieu moet worden gemaakt.

 

 • In de preambule (sub 6) is beschreven dat het – goed – gebruik is om proefpersonen te volgen, waarmee normaliter een zekere tijdsspanne is gemoeid.

 

 • In de preambule sub (8) is beschreven dat bij proeven met ggo’s de procedure om te voldoen aan de EU-Richtlijnen complex is en veel tijd kan vergen. (!!!) De Stichting verwijst naar productie 12 en de daar geuite zorg door prof. dr. Schetters, citaat:

Ik heb heel veel zorg over de haast waarmee dit gebeurt en het gebrek om data daar waar het gaat om de veiligheid en effectiviteit van dit vaccin. (..)

 

De Stichting constateert dat die zorg van prof. dr. Schetters 1 op 1 terug te voeren is op de tekst van de Verordening zelf.

 

 • In de preambule sub (9) is beschreven dat de procedure des te complexer is bij klinische proeven in verschillende lidstaten, waarbij de procedures voor de milieurisicobeoordeling van ggo’s en de schriftelijke toelating per lidstaat sterk verschillen.

 

 • In de preambule sub (11) is beschreven dat de covid-19 pandemie tot een ongekende nood­situatie heeft geleid en dat met name ouderen getroffen worden en mensen die al een aandoening hadden.

 

 • In de preambule sub (16) is beschreven dat “het van het grootste belang is dat proeven met ggo’s zo spoedig mogelijk van start kunnen gaan en niet worden vertraagd door de complexiteit van de verschillende nationale procedures.”

 

 • De Stichting merkt op dat het dus bepaald niet zo is dat er al veel bekend was over een mRNA-injectiestof, nu de complexiteit van EU-wetgeving zich daar juist tegen verzet.
 • De Stichting merkt op dat het publiek dus onjuist is geïnformeerd op dat onderdeel.

 

 • Terwijl in de preambule sub (17) is beschreven dat ‘de belangrijkste doelstelling van de EU-wet­geving de bescherming van de volksgezondheid is’, is in artikel 3 van de EU-Verordening de bepaling verbindend verklaard ‘dat daarom de artikelen 6 t/m 11 en 13 t/m 24 van de Richtlijn 2001/18/EG niet van toepassing zijn op handelingen met geneesmiddelen die uit ggo’s bestaan’.

 

 • De Stichting merkt op dat omdat de volksgezondheid in gevaar is, democratisch tot stand gekomen procedures dan ineens niet meer gelden? Dat is onbegrijpelijk. Dat is geen syllogisme.

 

 • Daarmee valt dan weer de invloed ‘te verklaren’ die de Europese Commissie op het EMA heeft uitgeoefend, zie productie 14.

 

Richtlijn 2001/18/EG van 12-03-2001

 

 • De Stichting verwijst naar de inhoud van deze richtlijn[33], die heet, citaat: (accentuering: advocaat)

Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad – Verklaring van de Commissie

 

 • De preambule van de Richtlijn bevat de volgende overwegingen, citaten; (accentuering: advocaat)

(5) Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid en het milieu moet de nodige aan­dacht worden geschonken aan de beperking van de risico’s die verbonden zijn aan de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) in het milieu.

(6) Het optreden van de Gemeenschap op milieugebied dient krachtens het Verdrag op het begin­sel van preventief handelen te worden gebaseerd.

(7) De wetgevingen van de lidstaten inzake de doelbewuste introductie van GGO’s in het milieu moeten onderling worden aangepast en de veilige ontwikkeling van industriële producten waarbij GGO’s worden gebruikt, moet worden zeker gesteld.

(9) De eerbiediging van de ethische beginselen die in een lidstaat worden erkend is bijzonder belangrijk; de lidstaten kunnen ethische aspecten in overweging nemen wanneer GGO’s doelbewust worden geïntroduceerd of in de handel worden gebracht als product of in producten.

(10) Met het oog op een alomvattend en doorzichtig wetgevingskader moet er voor worden gezorgd dat het publiek tijdens de voorbereiding van maatregelen door de Commissie dan wel de lidstaten wordt geraadpleegd, en in kennis wordt gesteld van de maatregelen die ter uitvoering van deze richtlijn worden genomen.

(11) Invoer valt ook onder het in de handel brengen; producten die geheel of gedeeltelijk uit GGO’s bestaan en onder deze richtlijn vallen, kunnen niet in de Gemeenschap worden ingevoerd als zij niet aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen.

(15) Bij de omschrijving van “genetisch gemodificeerde organismen” in de zin van deze richtlijn worden menselijke wezens niet als organismen beschouwd.

(17) Deze richtlijn dient niet van toepassing te zijn op organismen die zijn verkregen door bepaalde technieken van genetische modificatie die bij wege van overeenkomst in een aantal toepassingsgevallen zijn gebruikt en die hun veiligheid reeds hebben bewezen.

(25) GGO’s, als product of in producten, die bestemd zijn voor doelbewuste introductie, mogen niet in de handel worden gebracht zonder dat ze tevoren afdoende in het veld zijn getest in het onderzoek- en ontwikkelingsstadium in de ecosystemen die door het gebruik ervan kunnen worden beïnvloed.

(33) Deze kennisgeving dient een technisch dossier te omvatten met een volledige milieurisico­beoordeling, adequate veiligheids- en noodmaatregelen en, wanneer het gaat om een product, precieze instructies en voorwaarden voor het gebruik, alsmede de voorgestelde etikettering en verpakking.

(42) Er moet voor worden gezorgd dat GGO’s als product of in producten, waarvoor uit hoofde van deel C van deze richtlijn toestemming is verleend, in alle stadia van het in de handel brengen traceerbaar zijn.

(46) Bij het uitwerken van maatregelen die aan het regelgevend comité worden voorgelegd, moet rekening worden gehouden met opmerkingen van het publiek.

(47) De bevoegde instantie mag pas toestemming verlenen nadat zij ervan overtuigd is dat introductie veilig voor het milieu en de menselijke gezondheid is.

(56) Wanneer een GGO als product of in producten in de handel wordt gebracht en wanneer een dergelijk product in het kader van deze richtlijn op de vereiste wijze is goedgekeurd, mag een lidstaat het in de handel brengen van GGO’s als product of in producten, die aan deze richtlijn voldoen, niet verbieden, beperken of verhinderen en moet worden voorzien in een vrijwaringsprocedure in geval van risico’s voor de volksgezondheid of het milieu.

 

 • Uitgangpunt van EU is derhalve al sedert 2001 dat conservatief omgegaan dient te worden met ggo’s. Dat uitgangspunt wordt per 15-07-2020 met de Verordening 2020/1043 ineens & pardoes verlaten. Dat verbaast en geeft te denken. Te meer daar de Richtlijn 2001/18/EG in de volgende artikelen inhoudt, citaten:                                                    (accentuering: advocaat)

Artikel 2               Definities

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

 1. “organisme”: een biologische entiteit met het vermogen tot replicatie of tot overdracht van genetisch materiaal;
 2. “genetisch gemodificeerd organisme (GGO)”: een organisme, met uitzondering van menselijke wezens, waarvan het genetische materiaal veranderd is op een wijze welke van nature door voortplanting en/of natuurlijke recombinatie niet mogelijk is.

(…)

 1. “doelbewuste introductie”: het op enigerlei wijze opzettelijk in het milieu brengen van een GGO of een combinatie van GGO’s zonder dat specifieke inperkingsmaatregelen zijn getroffen om het contact van die organismen met de bevolking en het milieu te beperken en deze een hoog veiligheidsniveau te bieden;
 2. “in de handel brengen”: het al dan niet tegen betaling ter beschikking stellen aan derden;


Artikel 4              
Algemene verplichtingen

 1. De lidstaten dragen er, overeenkomstig het voorzorgsbeginsel, zorg voor dat alle nodige maatregelen worden genomen ter voorkoming van negatieve effecten van de doelbewuste introductie en het in de handel brengen van GGO’s op de gezondheid van mens en milieu. Doelbewuste introductie of het in de handel brengen van GGO’s is alleen toegestaan overeenkomstig deel B, respectievelijk deel C.
 2. De lidstaten en waar nodig de Commissie dragen er zorg voor dat mogelijke negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die direct of indirect worden veroorzaakt door genoverdracht van GGO’s naar andere organismen, zorgvuldig geval per geval worden beoordeeld. Deze beoordeling wordt uitgevoerd overeenkomstig bijlage II, rekening houdend met de uitwerkingen op het milieu afhankelijk van de aard van het geïntroduceerde organisme en het milieu waarin wordt geïntroduceerd.

(…)

Artikel 7                    Gedifferentieerde procedures

 1. Indien voldoende ervaring is opgedaan met introducties van bepaalde GGO’s in bepaalde ecosystemen en de betrokken GGO’s voldoen aan de criteria van bijlage V, kan een bevoegde instantie bij de Commissie een met redenen omkleed voorstel indienen voor de toepassing van gedifferentieerde procedures op zulke soorten GGO’s.
 2. De Commissie handelt op eigen initiatief of uiterlijk 30 dagen nadat zij een voorstel van een bevoegde instantie heeft ontvangen als volgt:
 3. a) zij zendt het voorstel aan de bevoegde instanties, die binnen 60 dagen opmerkingen kunnen maken;
 4. b) zij stelt het voorstel tegelijkertijd ter beschikking van het publiek, dat binnen 60 dagen opmerkingen kan maken;
 5. c) zij raadpleegt de bevoegde wetenschappelijke comités, die binnen 60 dagen advies kunnen uitbrengen.
 6. Over ieder voorstel wordt volgens de procedure van artikel 30, lid 2, een besluit genomen. In dat besluit wordt vermeld welke technische informatie van bijlage III ten minste nodig is voor de beoordeling van voorzienbare risico’s van de introductie, in het bijzonder:
 7. a) informatie over de GGO’s,
 8. b) informatie over de introductieomstandigheden en het potentiële milieu waarin wordt geïntroduceerd,
 9. c) informatie over de wisselwerkingen tussen GGO’s en het milieu,
 10. d) de milieurisicobeoordeling.
 11. Het besluit wordt binnen 90 dagen na de indiening van het Commissievoorstel of de ontvangst van het voorstel van de bevoegde instantie genomen. De tijd gedurende welke de Commissie de opmerkingen van de bevoegde instanties, die van het publiek of het advies van de wetenschappelijk comités inwacht, als bepaald in lid 2, telt voor die periode van 90 dagen niet mee.
 12. Het in de leden 3 en 4 bedoelde besluit bepaalt dat de kennisgever de introductie slechts mag uitvoeren indien hij daartoe schriftelijk toestemming van de bevoegde instantie heeft gekregen. De kennisgever verricht de introductie overeenkomstig de aan die toestemming verbonden voorwaarden.

Het in de leden 3 en 4 bedoelde besluit kan bepalen dat slechts één kennisgeving wordt gedaan voor introducties van een GGO of een combinatie van GGO’s op dezelfde plaats of op verschillende plaatsen voor hetzelfde doel en binnen een beperkte tijdsduur.

 1. Onverminderd de leden 1 tot en met 5 blijft Beschikking 94/730/EG van de Commissie van 4 november 1994 tot vaststelling van vereenvoudigde procedures voor de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde planten in het milieu, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad(10), van kracht.

 

 • etc. De Stichting merkt op dat het gebruik van ggo’s door de Europese Commissie aan strenge criteria is gebonden. Dat die zorgvuldig tot stand gekomen regelgeving ineens ‘overboord wordt gekieperd’ geeft nogmaals te denken. De Stichting acht dit onbegrijpelijk en is het daar niet mee eens.

 

De vaccins tegen het corona-virus van Pfizer-BioNTech, AstraZeneca en Moderna zijn geen echt vaccin; de in het kader van de corona gebruikte mRNA-‘vaccins’ zijn tot stand gekomen door genetische technologie en zijn in feite genetische manipulatie;

 

 • De Stichting verwijst naar de definitie van een vaccin, welke luidt als volgt, citaat:

 

Dikke van Dale: lemma: vaccin:

 • Preparaat dat oorspronkelijk afkomstig is van of gebaseerd is op (delen van) micro-organismen of andere parasieten en dat immuniteit opwekt tegen (infectie)ziekten, Entstof

Codex Medicus (negende druk, 1991, Elsevier), vaccin:

 • Een gedode of levende-verzwakte bacteriestam of virus die na injectie c.q. besmetting (hoegenaamd) geen ziekte veroorzaakt, maar wel een specifieke afweerreactie oproept. Deze reactie biedt bij een tweede contact met het eigenlijke microbe (een natuurlijke besmetting) een bescherming. Tevens kan worden gevaccineerd met die componenten van de bacterie of het virus die de voornaamste antigenen zijn voor een dergelijke bescherming gevende afweerreactie. Er wordt in huidig onderzoek getracht deze componenten te identificeren en via recombinant DNA-technieken te vervaardigen.

 

 • De Stichting verwijst naar het op woensdag 6 januari 2021 afgenomen interview door Flavio Pasquino (blcbx.tv) met prof. dr. The Schetters, waarvan een deel als transcript wordt overgelegd, vergelijk productie 12:

 

 • Werkzame delen : delen van het virus of de bacterie waartegen bescherming wordt opgebouwd.
 • Hulpstoffen : stoffen die aan het vaccin worden toegevoegd om de werkzaamheid te verbeteren,                            : de houdbaarheid te verlengen en de toediening te vergemakkelijken.
 • Reststoffen : resten van stoffen die tijdens het productieproces van het vaccin zijn gebruikt. Na                               : productie worden ze zoveel mogelijk uit het vaccin gehaald. Zeer kleine                                                               : hoeveelheden kunnen nog achter blijven.

Werkzame delen in vaccins

De werkzame delen in een vaccin zijn dode of verzwakte bacteriën of virussen of deeltjes van bacteriën of virussen. Deze werkzame delen zorgen er voor dat je lichaam weerstand opbouwt tegen de bacteriën of virussen waarvoor het vaccin gemaakt is. We kunnen de werkzame delen in drie groepen verdelen.


Het is zuiverder om te spreken van een mRNA-injectie, of: pseudovaccin dan over een ‘vaccin’;

 

 • De Stichting merkt op dat ook in de door de Staat gebezigde definitie een gen-tech middel als mRNA niet

 

 • Genetisch gemanipuleerde stoffen zoals mRNA vallen dus niet onder de definitie van ‘vaccin’. De Stichting vordert daarom dat de Staat de term “vaccin” niet langer gebruikt voor de in het kader van de coronavirus toe te passen mRNA injectiestof. De Stichting vordert tevens dat de Staat veroordeeld wordt om in haar campagnes het woord: “mRNA-injectie” te gaan gebruiken voortaan. Een andere optie is dat de Staat voortaan de term: “pseudo-vaccin” zal gaan gebruiken. PETITUM NAZIEN HIEROP.

 

 • De Stichting concludeert dat het zuiverder is om niet te spreken van een ‘vaccin’, maar juist van het begrip: “mRNA-injectie” omdat dit de burger eerder attendeert op het nieuwe én experimen­teler karakter daarvan. De term “vaccin” die de Staat gebruikt is misleidend omdat dat lemma ten onrechte de veiligheid suggereert die het publiek kent van wel betrouwbare injecties als het DKTP-vaccin.

GRONDSLAG VORDERING JEGENS STAAT – DEEL II

 

 

 • Bedacht dient te worden dat de gemiddelde Nederlandse burger onvoldoende kritisch is en niet voldoende in staat geacht kan worden om zijn/haar mening voldoende te vormen. Dit klemt te meer indien de Staat gebruik maakt van frequent op nationale TV vertoonde campagnes pro vaccinatie die suggestief zijn, althans onjuist, althans niet geheel juist, en waarbij de burger wordt opgeroepen ‘zich vooral te laten vaccineren’, en zeker indien daarvoor door de Staat wetenschappers worden ingezet en gebruikt om de publieke opinie te beïnvloeden.

 

 • Bedacht dient eveneens te worden dat de gemiddelde Nederlandse burger de maatregelen die de Staat treft en doet treffen gelaten over zich heen laat komen. Dan is een hele goede informatie­voor­ziening van de Nederlandse burger door de Staat des te belangrijker, welke thans ontbreekt, althans waarvan momenteel niet, dan toch wel onvoldoende, sprake is.

Rally round the flag

 

 

 • Het verschijnsel rally round the flag is een bekend psychologisch fenomeen[34] dat inhoudt dat mensen in tijden van crises de neiging hebben uit patriotisme – pal – achter hun leiders te gaan staan. Het effect wordt verklaard door gevoelens van patriottisme: ‘als land worden we aangevallen door het virus’ en dat leidt tot positievere gevoelens over onze leiders en hun maatregelen. Het is dan ook niet voor niets dat de Staat zich van bloemrijke (oorlogs)taal bedient zoals: ‘we moeten het virus verslaan’, ‘we moeten het virus er onder zien te krijgen’, ‘nog even, en dan gloort er weer licht aan het einde van de tunnel’, en wat dies meer zij. Aldus wakkert de Staat dergelijke gevoelens aan, en aldus worden de minder kritische mensen eerder ‘verleid’ tot een vaccinatie tegen het coronavirus, terwijl de lange termijneffecten van de vaccins niet eens bekend zijn en niet-vaccineren mogelijk beter is voor een individu.

 

Campagnes van de Staat pro-vaccinatie tegen corona-virus

 

 

 • De Stichting stelt dat de campagnes van de Staat er op gericht zijn om zoveel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen. En waarom?

 

 1. VORDERINGEN

Medische disclaimer

 

 • De gevolgen van de campagne(s) en de informatievoorziening van de Staat in het kader van de coronacrisis zijn aldus dat de Nederlandse burger misinformatie wordt voorgehouden, althans dat de burger niet juiste en/of niet volledige informatie wordt voorgehouden door de Staat en dat de burger bang wordt gemaakt en/of dat de suggestie wordt gewekt en in stand gehouden, dat als de burger zich niet laat vaccineren zulks voor hem negatieve gevolgen zal – kunnen -hebben. Die gevolgen zouden kunnen zijn, zo volgt uit de supra beschreven feiten en omstandig­heden, dat de burger bij niet vaccinatie niet meer zou kunnen reizen, niet meer zou kunnen deelnemen aan sportieve activiteiten, en/of het verenigingsleven en/of niet meer naar de bioscoop, een festival, een museum of restaurant zou kunnen, en de Stichting meent dat het laten maken van een keuze pro vaccinatie onder die omstandigheden onrechtmatig

 

Financiële disclaimer => medische disclaimer

 

 • In 2006 is op last van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de waarschuwingszin onder reclames over financiële producten gewijzigd. In 2006 werd de bekende slogan:

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. [35]

gewijzigd in:

 

Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter.

 

 • Niet valt in te zien dat een dergelijke soortgelijke waarschuwing niet eveneens zou gelden voor het maken van een zo belangrijke keuze als het al dan niet kiezen voor een experimenteel mRNA-ggo, een surrogaat ‘vaccin’ tegen het SARS-CoV-2-virus.

 

Op te zetten informatiesysteem => vergelijk USA: VAERS-system

 

 • Gelijk de Staat in artikel 2 Wwft[36] elke bank en/of andere financiële instelling verplicht om een risicomanagementsysteem in te voeren en in stand te houden, meent de Stichting dat dit ook relevant en aangewezen is bij het coronavirus. De Stichting heeft er dan ook recht en belang bij om een vordering als na te melden in te stellen tegen de Staat, waarbij de Staat veroordeeld zal worden om in een dergelijk informatiesysteem data en gegevens op te nemen, opgenomen te houden alsmede die maatregelen te publiceren voorzien van een kenbare motivering en van de daaraan ten grondslag liggende stukken, dienstig aan het doel om het risico van ziekwording na besmetting met het coronavirus zo doeltreffend mogelijk te beheersen en de burger dienaangaande zo goed mogelijk te informeren.

 

 • De Stichting meent dat het aldus aangewezen is, nu de gezondheid van een ieder het grootste goed is, dat de Staat voor dat doel een risicobeoordelingssysteem, nader ook wel: “RBS” te noemen, opzet en in stand dient te houden, vergelijkbaar met het risicomanagementsysteem uit de Wwft[37], in welk waarin verslag wordt gedaan van de geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde internationale en nationale risico’s verbonden aan de toediening van enig vaccin tegen het coronavirus, een en ander als infra te vorderen.

 

 • De Stichting verwijst per analogiam naar het VAERS-system, het Vaccine Adverse Event Reporting System, een federale database, dat in de USA is ingesteld. Het is een passief systeem hetgeen inhoudt dat informatie actief moet worden ingevuld en dat eenieder dat systeem van informatie kan voorzien, inclusief zorg- en hulpverleners, patiënten en familieleden. In de krant The Epoch Time verscheen op zondag 17 januari 2021 het bericht:55 People Have Died in US After Receiving COVID-19 Vaccines: Reporting System

 

De doden zouden zijn voorgevallen zowel na gebruik van het Moderna als het PfizerBioNTech vaccin.

Bron: https://www.theepochtimes.com/55-people-died-in-us-after-receiving-covid-19-vaccines-reporting-system_3659152.html.

 

Dwangsom

 

 • De Stichting vordert tevens de oplegging van een dwangsom van € 1.000.000,- als na te melden. De reden voor de vordering en de omvang van de dwangsom is dat de Staat geen overleg heeft willen plegen en/of dat dat overleg niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Dat maakt dat de Stichting meent dat haar vordering op de Staat met een dwangsom versterkt dient te worden.

 

 • De hoogte van de dwangsom vindt haar rechtvaardiging in de omstandigheid dat deze een prikkel dient te vormen voor de nakoming van de te dezen toe te wijzen vordering, welke prikkel er niet, of in mindere mate, zou zijn indien die dwangsom er niet of tot een lager bedrag zou zijn.

 

 • De oplegging van en de hoogte van de dwangsom wordt mede gerechtvaardigd door het grote maat­schappelijke belang dat de Stichting nastreeft met dit kort geding, namelijk dat de Staat gehouden is de Nederlandse burger – anders dan thans het geval is – beter en vollediger dient te informeren. Vergelijk de zaak met kenmerk ECLI:NL:RBAMS:2010:BM1482 (X/ SBS, Endemol & Peter R. de Vries) dwangsom: € 500.000,- per overtreding, en ECLI:NL:GHAMS:2012:BW6242 (Peter R. de Vries, SBS & Endemol / X, Y); dwangsom: € 100.000,- per overtreding met een maximum van € 500.000,-.

 

Vorderingen & grondslag, artikel 6: 167 BW

 

 • De Stichting merkt op het toewijzen van een gebods- en/of verbodsvordering naar Nederlands recht als hoofdregel tot de discretionaire bevoegdheid van de (civiele) overheidsrechter behoort.

 

 • Er is sprake van een OD en een schending van een zorgvuldigheidsnorm doordat er onjuiste en/of onvolledige informatie wordt verstrekt door de Staat aan de Nederlandse burger waardoor deze zijn keus niet voldoende goed afgewogen kan maken en waardoor die burger schade kan lijden bestaande in de aantasting van zijn gezondheid doordat er een allergische reactie kan optreden na injectie met een pseudo-vaccin. Die schade is voorzienbaar vanwege het feit dat het voor de Staat genoegzaam bekend is dat er te weinig gegevens over de effecten op de lange termijn bekend zijn. Tevens is er sprake van door de Staat erkende drang en daardoor dus van dwang bij het moeten ondergaan van een injectie met een pseudo-vaccin.

 

 • Er is sprake van onjuiste en/of door onvolledigheid (voorwaardelijke goedkeuring & tijdelijke toelating van alle pseudo-vaccins tot nu toe op de geneesmiddelenmarkt) in de zin van artikel 6: 167 BW en daarmee kan de rechter de Staat op vordering van eiser(s) veroordelen tot openbaar­making van een rectificatie op door de rechter aan te geven wijze. Hetzelfde geldt, indien aan­spra­ke­lijk­heid ontbreekt, omdat de publicatie aan de Staat wegens diens onbekendheid et de onjuistheid en/of onvolledigheid niet als een OD zou zijn toe te rekenen (artikel 6: 67 Lid 2 BW).

 

 • Ingevolge lid 3 van artikel 6: 167 BW kunt u, EA, voorzieningenrechter bepalen dat de kosten geheel moeten worden gedragen door de Staat. Eiser(s) verzoekt(en) UEA dan ook hierom.

 

 • Er is kortom sprake van de grondslag onrechtmatige daad, onrechtmatige publicatie, schending van de WGBO, schending van zorgvuldige communicatie en de overheidsregels daarvoor en last but not least strijd met het IVBPR en de Grondwet op de genoemde onderdelen.

 

 1. RESUMEREND

Managementkletstaal

 

 • De Stichting merkt op dat ministers en ambtenaren en daardoor de Staat zich schuldig maken aan het gebruiken van onbegrijpelijke managementkletstaal zoals: ‘opschalen van de zorg’, ‘licht aan het einde van de tunnel’, ‘wij moeten samen vechten tegen het virus’, ‘samen moeten we de strijd tegen het virus winnen’ en wat dies meer zij. Het is een vorm van volksmennerij om een natuur­lijk virus met een menselijke vijand te vergelijken. Daarmee maakt men de natuur zelve tot vijand, en dat is onbegrijpelijk, dat is gratuit en antropomorf geleuter.[38] Uit dit artikel: “de natuur is niet wreed, de natuur ís”. Slechts voor de mens geldt: Homo homini lupus est, oftewel: de mens is voor zijn medemens een wolf.[39]

 

Formulier: Eigen verklaring avondklok: Rijksoverheid

 

 • De Stichting verwijst naar het formulier: Eigen verklaring Avondklok 21.00 – 04.30 uur. Ook onderaan is de onbegrijpelijke tekst geplaatst, citaat:

 

 • De Stichting merkt op dat het een utopie is om te denken dat mensen de natuur onder controle zouden kunnen krijgen. Het is eerder andersom. Ook hier is de Staat onzorgvuldig in haar uitingen.

 

De 98% van Jaap van Dissel & loop geen onnodig risico- deel II

 

 • In het supra gestelde heeft de Stichting per analogiam gemotiveerd uiteengezet dat financiële instellingen de burger op grond van de EU Verordening moeten informeren omtrent risico’s. Niet valt in te zien dat een dergelijke gehoudenheid niet eveneens aan de orde is voor de Staat in het coronavirusdossier.

 

 • Als Jaap van Dissel van het RIVM opmerkt dat van de Nederlandse burgers 98% de gevolgen van het coronavirus niet zal ondervinden, wat is de ratio dan van de massale vaccinatiehype? Te meer nu de Staat niet eens gemotiveerd kan stellen dat de burger na vaccinatie niet meer besmettelijk zou kunnen zijn naar andere burgers toe.

 

 • Sterker nog, de Staat weet niet eens of de mRNA middelen eenieder protectie bieden, en zo ja: voor hoe lang?

            Arts(en) overleden aan COVID-vaccin? – het eerste onderzoek is gaande...

 
 • De Amerikaanse onderzoeksjournalist Del Bigtree publiceerde recentelijk een montage van de eerste berichten over artsen die ernstige bijwerkingen hebben als gevolg van het COVID-19 vaccin. Het sluit aan bij een bericht dat ‘The Defender’ heeft geplaatst op 13-01-21 van het onderzoek dat gaande is met betrekking tot het overlijden van een Amerikaanse arts.

 

 • Hieronder vindt u de Nederlands ondertitelde montage van Del Bigtree, en daarna de vertaling van het artikel dat is gepubliceerd bij ‘The Defender’, het blog van Childrens Health Defense, opgericht door advocaat Robert F. Kennedy.

 

 

 

 • John Hopkins Wetenschapper: “Medisch gezien zeker dat Pfizer vaccin oorzaak is van de dood van arts in Florida” The Defender

Het ministerie van Gezondheid van Florida (U.S.A) en de CDC (RIVM in NL) onderzoeken de dood van een arts van Florida die 3 Januari aan een zeldzame auto-immuunziekte stierf. Hij ontwikkelde deze aandoening op 21 december, drie dagen nadat hij het COVID-vaccin van Pfizer had gekregen.

Zoals ‘The Defender’ vorige week meldde, zei Heidi Neckelmann, de vrouw van Dr. Gregory Michael dat zij denkt dat de dood van haar 56-jarige man “met 100% zekerheid verband houdt met het vaccin”. Ten minste één arts is heeft nu in het openbaar verklaard dat hij er ook denkt dat het vaccin de oorzaak is van het ontstaan van acute idiopathische trombocytopenische purpura (ITP), de aandoening waar Dr. Michael aan stierf.

De New York Times meldde:

“Dr. Jerry L. Spivak, een expert op het gebied van bloedstoornissen aan de Johns Hopkins University, die niet betrokken was bij de zorg voor Dr. Michael, zei op basis van de beschrijving van Ms. Neckelmann, “Ik denk dat het een medische zekerheid is dat het overlijden vaccin gerelateerd is.”

“Dit is zeer zeldzaam”, zei Dr. Spivak, een emeritus professor in de geneeskunde. Maar hij voegde eraan toe: “Het is gebeurd en het kan weer gebeuren.” Spivak vertelde de Times dat hij zijn redenering baseerde op het feit dat Michael’s aandoening snel na het vaccin optrad, en “zo ernstig was dat het zijn bloedplaatje als een raket in de lucht deed schieten”.

Spivak gaf twee andere redenen om zijn theorie te ondersteunen. Ten eerste, het feit dat Michael gezonder en jonger was dan de meeste mensen die chronische vormen van ITP ontwikkelen. En twee, het feit dat ongeveer 70% van de mensen die ITP ontwikkelen vrouwen zijn.

Zoals Spivak de Times vertelde: “Een plotseling geval bij een man, vooral een relatief jonge, gezonde man, suggereert een recente trigger.”

Pfizer zei dat het bedrijf ook de dood van Dr. Michael onderzoekt, hoewel de vaccin-producent liet weten dat men “op dit moment niet gelooft dat er een direct verband is met het vaccin.”

Kort nadat de eerste berichten over Michael’s dood aan het licht kwamen, vertelde Pfizer USA Today:

“Er is geen indicatie – noch van grote klinische proeven, noch van mensen die het vaccin hebben gekregen sinds de regering vorige maand het gebruik ervan toestond – dat het in verband kan worden gebracht met trombocytopenie.”

Maar, zoals Lyn Redwood, voorzitter van Children’s Health Defense (CHD) vorige week zei komt de verklaring van Pfizer niet overeen met de feiten, omdat ITP een bekende bijwerking is die in verband wordt gebracht met vaccinaties.

“Het vaccin dat het meest betrokken bij ITP is de BMR (bof-mazelen-rodehond vaccin), waar de ziekte optreedt in ongeveer 1 in elke 25.000 tot 40.000 doses van het vaccin”, zei Redwood. ITP wordt ook in verband gebracht met het hepatitis A en B virus (HBV), humaan papilloma virus (HPV), waterpokken, difterie-tetanus-acellulaire kinkhoest (DTap, DKTP in NL), polio en pneumokokkenvaccins.

Volgens Redwood bleek uit een studie waarin de bijwerkingen die op kunnen treden na griepvaccinatie met elkaar werden vergeleken, dat ITP de derde meest voorkomende auto-immuunziekte was (na Guillain Barre en reumatoïde artritis).

Redwood wees er ook op dat ITP is gemeld na blootstelling aan geneesmiddelen die polyethyleenglycol (PEG) bevatten; een verbinding die wordt gebruikt in zowel de Pfizer- als de Moderna-vaccins.

“Gezien het feit dat volgens het U.S. Court of Federal Claims, gevallen van ITP zijn financieel zijn gecompenseerd in het National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP), is het volledig ongeloofwaardig voor vaccin-producenten om dit risico te ontkennen,” aldus Redwood.

Een ambtenaar van ‘Miami Dade medical examiner’s office’ vertelde de pers op 11 Januari dat de bekendmaking van de oorzaak van de dood van Dr. Michael op dit moment “in afwachting is van het voltooien van het onderzoek dat wordt uitgevoerd door artsen en de CDC”.

 

Disproportionele maatregelen – denk eens na, waar gáát dit over

 

 

 

 • De Stichting legt als productie 27 het op skipr.nl verschenen artikel d.d. 04-06-2020 over, met als titel:

”RIVM zet systeem op om tweede coronagolf sneller te herkennen.”, in welk artikel Van Dissel zegt, citaat:

Van Dissel vertelde dat 98 procent van de mensen die het coronavirus krijgt nauwelijks klachten krijgt. Anderhalf procent moet worden opgenomen in het ziekenhuis en 0,4 procent komt terecht op een ic.

 

Prof. dr. Theo Schetters is niet tegen vaccins maar maakt zich wel grote zorgen

 

 

 • De Stichting verwijst naar het op blckbx.tv [40] verschenen interview d.d. woensdag 6 januari 2021 van Flavio Pasquino met prof. dr. Theo Schetters. Bron: site www.blcbx.tv:

Professor Dr. Theo Schetters is al 40 jaar actief in de vaccin industrie en heeft zelfs enkele patenten op zijn naam staan. Hij is dus niet tegen vaccins maar maakt zich grote zorgen over het huidige mRNA vaccin en de korte testperiode die het heeft doorlopen waarbij heel veel zaken onzeker zijn. Programmamaker Flavio Pasquino praat met de routinier over het fenomeen “messenger RNA vaccins”, de risico’s en de merkwaardige uitingen van het CBG (commissie beoordeling geneesmiddelen) tijdens de persconferentie waarbij de EMA goedkeuring werd toegelicht. In de video tonen we ook interessante fragmenten van Dr. Andrew Wakefield, die de situatie vergelijkt met experimenten uit Jurassic Park. Ook laten we Adrian Hill aan het woord, een gerenommeerde onderzoeker – die nauw samenwerkt met de WHO t.a.v. HIV vaccins – die met een meta analyse van Ivermectine een doorbraak denkt te zien als medicijn tegen Covid-19.

 

 • Schetters zegt in het interview, citaat:

Vaccineren tegen corona is onnodig en massa vaccinatie is vanwege onbekende bijverschijnselen en gevolgen hoogst onverantwoordelijk.

 

 • Op de site is tevens het interview te zien met de 71-jarige Arie Paap uit Zeewolde, die door de politie werd neergeknuppeld bij een vreedzame samenkomst op het Museumplein in Amsterdam op zondag 17 januari 2021. Is het niet zo dat de Staat mensen letterlijk monddood maakt? Het recht op vreedzame betoging is een onvervreemdbaar mensenrecht.

 

 • De Stichting meent dat de tekst van ‘corona-steffie’:
  Als meer mensen het vaccin hebben gekregen wordt het veiliger voor iedereen. Dan zijn minder mensen besmettelijk. En dus worden minder mensen ziek.
  sterk misleidend is, althans onjuist, en ten onrechte een oproep inhoudt pro De informatie is niet juist, aangezien in het NPO-1 programma De avond van de vaccinatie op 6 januari 2020 klip en klaar gezegd is dat de wetenschap (nog) niet weet of mensen die een vaccin toegediend hebben gekregen niet alsnog besmettelijk kunnen zijn.

 

Staat pleegt een onrechtmatige daad

 

 • De Stichting merkt op dat de Staat een actieve publiekelijke campagne is gestart die er op gericht is om de Nederlandse burger massaal op te roepen zich te laten vaccineren. Zonder uitzondering. Zelfs ouderen, gehandicapten en kinderen worden opgeroepen: ‘de mouwen op te stropen’ zodat daarmee ook een metafoor wordt gebruikt als verwijzing naar het reële beeld van échte vaccinatie.

 

 • Echter, door zulks te doen roept de Staat de hulpverlener in de zin van de WGBO in feite op om de eigen verantwoordelijkheid van hem of haar als hulpverlener te veronachtzamen, vergelijk het supra opgemerkte, en daarmee en daardoor roept de Staat, nota bene in hoedanigheid van wetgever, actief op om de bepalingen en de geest van de wet en het recht en in het bijzonder de WGBO niet te volgen. Dat is onrechtmatig jegens de Nederlandse burger en jegens de Stichting, nu de Staat in feite actief oproept om af te zien van een behandeling, althans het onnodige van de behandeling niet, althans onvoldoende, belicht. En dat is niet eens concludent met hofleverancier van adviezen, het RIVM, welke instelling toch meldt dat 98% van de Nederlan­dse burgers geen last zal gaan ondervinden van het coronavirus.

 

 • Daarbij maakt het niet uit of een variant ‘besmettelijker’ is of niet, want dat is niet de discussie. Waar het om zou dienen te gaan is aantal ziekgewordenen, en dan ook nog eens die, die in het ziekenhuis opgenomen moeten worden. Naar de mening van de stichting stuurt de Staat actief op angstgevoelens om de Nederlandse burger zich te laten vaccineren. Daarom vergroot de Staat het probleem door stelselmatig cijfers te blijven publiceren over ‘het aantal besmettingen’. Dat dient te stoppen.                                                                                                 PETITUM HIEROP NAZIEN.

 

 • Naar mededeling van Rutte op woensdagmiddag 20 januari 2021, bij de ‘motivering’ van de instelling van een avondklok, liet Rutte zich ontvallen dat er thans zo’n 700 patiënten in Nederland op de IC-afdelingen liggen. Dat is te managen voor de zorg.

 

 • De Stichting merkt tenslotte op:

 

 1. Als de mondkapjes zouden werken …;
 2. Waarom dan de anderhalvemetersamenleving?
 3. Als beide zouden werken, waarom de lockdown?
 4. Als alle zouden werken, waarom dan ook nog eens de avondklok?
 5. Werkt het coronavirus overdag niet … ?

Tijdens het opstellen van een van de laatste versies van deze dagvaarding komt het nummer We’re only human, born to make mistakes van de The Human League voorbij.

De Stichting meent dat niet valt in te zien dat dat thema niet eveneens zou gelden voor de Staat en/of de farmaceutische industrie … . Zou niet eveneens voor de Staat gelden dat hij op basis van voortschrijdend inzicht zijn beleid dient bij te sturen?

Wettelijk bewijsvermoeden; bedongen vrijwaring

 • De Stichting meent dat te dezen juist al een wettelijk bewijsvermoeden te ontlenen valt aan het rechtsfeit dat één of meerdere farmaceuten jegens de Staat vrijwaring van aansprakelijkheid voor de gevolgen op de lange termijn hebben weten te bedingen.

 

 • Dat is dan ‘niet zo maar’. De Stichting verwijst naar productie 2 waaruit zulks volgt.

 

 • Uit productie 2 volgt dat de Staat de (inhoud van de) farmacontracten geheim houdt. Dat is eveneens ‘dan niet zo maar’.

 

 1. LESSEN UIT HET VERLEDEN?

 

 • De Stichting merkt op dat zij democratie hoog in het vaandel heeft staan en als statutair doel heeft. De Stichting merkt tevens op dat goedkeuring door een Geneesmiddelenautoriteit geen panacee is, en geen ‘wondermiddel’ is, te meer nu is gebleken dat de toestemming door het EMA voorwaardelijk is geschied. Ter illustratie verwijst de Stichting allereerst naar het volgende.

 

Copernicus, Galileo Galilei & Ignaz Semmelweis

 

 • Copernicus en Galileo Galilei zijn bekende grootheden uit de wereldgeschiedenis. Zij verkondig­den en bewezen het heliocentrische model. Desondanks was de gevestigde orde, De Kerk, het niet eens met hun denkbeelden omdat volgens de Bijbel de zon om de Aarde zou draaien. Van Copernicus is de spreuk:

Der Gedanke, daß der Mensch frei ist, ist schwieriger zu finden gewesen, als der, daß die Erde sich um die Sonne bewege.[41]

 

Ook ten aanzien van Copernicus was – pas – later sprake van voortschrijdend inzicht, zo ook bij:

 

 • Van Galileo Galilei is de spreuk: En toch beweegt zij, de aarde.[42]

 

 • Misschien iets minder bekend dan Copernicus, maar toch nog heel bekend en gezien het verband met ziekte en de opstand tegen het medische establishment een betere keuze dan Copernicus, is (dus naast Galileo) wellicht Ignaz Semmelweis (die bijna 175 jaar geleden) uitgelachen en bespot werd door de medische gemeenschap toen hij voorstelde dat medici voorafgaande aan en na een ingreep hun handen moesten wassen.[43] Zijn vaststellingen, observaties en medische opinie kostten hem zijn vrijheid en zelfs zijn leven (hij werd door zijn collega-doktoren gedwongen opgenomen in een gekkenhuis, werd daar bewakers mishandeld en stierf).

 

Thalidomide & Softenon

 

 • De Stichting verwijst naar het onder de merknaam Softenon ook in Nederland op de markt gebrachte geneesmiddel, waarvan toentertijd de effecten op lange termijn niet bekend waren.

 

 • Wikipedia vermeldt over het geneesmiddel Softenon, citaat:

Thalidomide (α-N-[phtalimido]glutarimide) is een geneesmiddel dat door Chemie Grünenthal, een in Stolberg gevestigd Duits farmaceutisch bedrijf, op 1 oktober 1957 als slaapmiddelsedativumpijnstiller en als middel tegen zwangerschapsbraken op de markt kwam.[1] In 1960 werd het in meer dan veertig landen gebruikt. Het was populair als slaapmiddel en als middel tegen ochtendmisselijkheid. Het is bekend onder merknamen zoals Softenon (Nederland en België), Contergan (Duitsland), DistaralNeurosedynIsominKedavonTelergan

en Sedalis. Nadat bleek dat het middel ernstig schadelijk was voor de ongeboren vrucht van moeders die het gebruikten, werd het in 1961 in de meeste landen voor de oorspronkelijk bedoelde indicatie van de markt gehaald. Bijna 10.000 kinderen waren inmiddels geboren met een aandoening ten gevolge van de medicatie, de helft daarvan in West-Duitsland, het middel was daar zonder recept verkrijgbaar.

 • Het middel werd in veertig landen Op termijn had het goedgekeurde geneesmiddel ernstige aangeboren deformaties tot gevolg bij baby’s …

 

DES-dochters;

 

 

 • De Stichting verwijst naar een zelfde soort zwarte bladzijde uit de geneesmiddelenindustrie. Onder ECLI:NL:H:1992:ZC0706 heeft de Hoge Raad daar in het kader van het leerstuk van de productaansprakelijkheid een rechtsregel geformuleerd. In de Des-dochterszaak was sprake van het geneesmiddel Des ( diëthylstilbestrol ), welk geneesmiddel carcinomen in het uro-genitale stelsel veroorzaakte bij de geboren dochters van vrouwen die tijdens hun zwangerschap die Des-tabletten namen. In zijn arrest wenste de Hoge Raad niet te komen tot een stelsel van marktaan­deel­aansprakelijkheid, en het arrest is lezenswaardig in het kader van overige leerstukken. Waar het te dezen om handelt is dat in die kwestie ook sprake was een geneesmiddel, met ernstige gevolgen op de langer termijn.

 

 • Nu wordt de gen tech injectiestof mRNA wereldwijd gebruikt. Kan een overheid zich dan enige onzorgvuldigheid veroorloven … ? Kan de Nederlandse overheid zich welke onzorgvuldigheid dan ook veroorloven? Is het niet de bedoeling van de geschiedenis dat wij juist lessen uit het verleden leren?

 

 • Is massabehandeling met een gen-tech-injectiestof in feite niet onbegrijpelijk als 98% van de Nederlandse bevolking niet eens klachten krijgt c.q. zal krijgen?

 

Mexicaanse griep                                               

 

 • De Stichting verwijst naar dit dossier dat destijds ook de nodige aandacht kreeg en in welke kwestie het destijdse Kamerlid Arib de nodige vragen stelde, te weten:
  • De Kamervragen d.d. 20-10-2009, stuk 712, van het lid Arib over onduidelijkheden inzake vaccinatie tegen de Mexicaanse griep voor zwangeren.
  • De Kamervragen d.d. 28-01-2010, stuk: 2010Z-01740, citaat:

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over beïnvloeding

van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) inzake Influenza H1N1. (Ingezonden 28 januari 2010)

1

Bent u op de hoogte van het feit dat de Raad van Europa een onderzoek laat doen naar de invloed van de

farmaceutische industrie op beslissingen van de WHO ten aanzien van Mexicaanse griep?

2

Bent u het op dit moment eens met de stelling van de Duitse epidemioloog Wolfgang Wodarg, hoofd van de Europese Gezondheidsraad, dat H1N1 virus een milde griep veroorzaakte, en ten onrechte pandemie werd genoemd? Wat is uw mening over de stelling van de heer Wodarg dat de WHO besloten heeft Influenza H1N1uit te roepen tot een pandemie, onder druk van de farmaceutische industrie?

3

Bent u het op dit moment eens met de stelling van Wolfgang Wodarg dat dit een van de grootste medische schandalen is van de laatste honderd jaar? Denkt u dat deze stelling waar zou kúnnen zijn?

4

Is het waar dat in de ontwerpresolutie wordt gesteld dat miljoenen gezonde mensen wereldwijd zijn blootgesteld aan onbekende neveneffecten van griepvaccins die onvoldoende zijn getest? Wat is hierover uw mening?

5

Wat vindt u van de stelling van Wolfgang Wodarg dat regeringen contracten hebben met vaccin­fabri­kan­ten, waarbij zij leveringen vooraf reserveren, zodat de producenten de contracten alleen maar hoeven te activeren op het moment dat de WHO bepaalt dat er sprake is van een pandemie?

6

Wat vindt u van dergelijke verkoopgaranties voor de farmaceutische industrie?

7

Heeft Nederland dergelijke afspraken met producenten van vaccins? Zo ja, welke afspraken zijn er en met welke producenten? Zo ja, kunt u aangeven waarom deze afspraken er zijn en door welke deskundigen daarover is geadviseerd?

8

Kunt u aangeven in welk stadium zich de wettelijke regeling bevindt voor een register waarin de banden tussen farmaceutische bedrijven en artsen/onderzoekers worden vastgelegd, conform de motie Arib

c.s.? Wanneer wordt naar verwachting dit wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd?

9

Bent u bereid deze en eerdere vragen inzake de Mexicaanse griep binnen twee weken te beantwoorden, zodat de Kamer op korte termijn met u kan overleggen over het beleid ten aanzien van Influenza H1N1 in

Nederland?

1 The Guardian, 11 januari 2010: «Drug companies face European inquiry over swine flu vaccine stockpiles».

2 Kamerstuk 22 894, nr. 243.

 

 • De huidige Tweede Kamervoorzitter oordeelde in 2010 dat ‘Europa’ invloed heeft op de farmaceutische industrie.

 

 • De Stichting faalt in te zien waarom dit heden ten dage anders zou zijn, ineens.

 

 

FTM: Gelekte documenten: Brussel zette medicijnagentschap onder druk bij beoordeling Pfizer-vaccin;

 

 • De Stichting verwijst naar het supra opgemerkte.

 

EMA-rapport: voorwaardelijke goedkeuring van Comirnaty mRNA-injectiestof

 

 • Als productie 17 legt de Stichting over een aantal pagina’s van het EMA-rapport van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). De Stichting verwijst hier naar het supra in Hoofdstuk 5 ter zake opgemerkte.

 

Waarom ging het bij het HPV-vaccinatieprogramma mis?

 

 • De Stichting verwijst naar de minder succesvol gebleken vaccinatiecampagne van het RIVM in 2009 rond het HPV-virus.[44] In het Infectieziekten Bulletin kan men daarover lezen, citaat:

De belangrijkste redenen van de ouders om de HPV-vaccinatie te weigeren waren (zie tabel 1):

 1. De veronderstelling dat de informatie van de overheid summier en bevooroordeeld is;
 2. Gebrek aan vertrouwen dat de overheid ingrijpt wanneer zich ernstige bijwerkingen voordoen
 3. Onwetendheid over de effectiviteit van het HPV-vaccin
 4. Bezorgdheid over mogelijke bijwerkingen van het HPV-vaccin
 5. Onwetendheid over HPV
 6. Overtuiging dat de overheid sterk beïnvloed wordt door de farmaceutische industrie
 7. Geloofsovertuiging

 

 

 1. VARIA, RECENTE ONTWIKKELINGEN

 

 • De Stichting heeft haar procesadvocaat in een eerste bespreking op vrijdagmiddag 8 januari 2021 opdracht gegeven om deze zaak te behandelen. Sedertdien is dit document in bewerking. Recente ontwikkelingen nopen tot bijwerking.

 

 • Zo verscheen op zaterdagnacht 24 januari 2021 bij het NPO-1 journaal om 00:00 uur het bericht:

 

“AstraZeneca schroeft productie met 60% terug.”

 

 • De AstraZeneca mRNA injectiestof is bedoeld voor 60-plussers en wijkverpleging. Gezegd werd ‘dat de oplossing van de puzzel bij het OMT & kabinet ligt’. De Stichting bevreemdt zulks. Wat kunnen beide instanties doen aan het terugbrengen van de productie … ?

 

 • Op maandagavond 25-01-2021 bericht het NOS-journaal op NPO-1 omtrent:
 1. dat er een illegale handel in persoonsgegevens van ‘gevaccineerde’ personen is ontstaan door – zoals vermeld wordt – medewerkers van een callcenter;

 

 1. de Europese Commissie die duidelijkheid eist van AstraZeneca en dat de verdenking is gerezen dat AstraZeneca niet aan haar leveringsverplichting kan voldoen omdat AstraZeneca gekozen heeft voor export naar derde landen, waarbij vermeld wordt dat zulks te maken zou hebben met een daar bedongen hogere prijs.

 

 • Op dinsdag 26 januari 2021 verschijnt een artikel in het FD met als titel:

 

“Trage levering AstraZeneca ‘domper’ voor vaccinatieschema van Nederland.” Men kan verder lezen:

 

Op zondag zond Eurocommissaris Stella Kyriakides van volksgezondheid een brief aan het bedrijf waarin ze om opheldering vroeg. Maandagochtend pakte Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zelf de telefoon en belde ze met AstraZeneca-ceo Pascal Soriot.

Von der Leyen wees Soriot op de contractuele afspraken met AstraZeneca, maar ook op de ‘aanzienlijke bedragen’ die de EU heeft geïnvesteerd in de productiecapaciteit van het bedrijf. Het doel daarvan was dat de machines alvast konden gaan draaien in afwachting van goedkeuring door het Europese Genees­middelenagentschap (EMA). Die goedkeuring volgt naar alle waarschijnlijkheid later deze week.

(…)

Ze (Kyriakides) wekte daarmee de suggestie dat er vaccins van AstraZeneca aan andere landen zijn verstrekt, waar Brussel ervan uitging dat die voor de EU waren.

(…)

De 27 lidstaten van de Europese Unie hebben de inkoop van vaccins uitbesteed aan Brussel.

 

 • De Stichting merkt op dat de aankoop door Brussel wordt gedaan. De Stichting merkt op dat de goedkeuring eveneens door een Europese instelling wordt gedaan.

 

 • De Stichting vraagt U, EA voorzieningenrechter, of het gezien het supra opgemerkte dan niet vreemd is dat de Stichting niet zo’n rotsvast vertrouwen in de farmaceutische industrie én in de politiek heeft? Te meer gezien het onderstaande.

 

 

APA-contract EU EC met AstraZeneca d.d. 27-08-2020 raakt bekend; 50 miljard doses & opstartkosten van € 336,- miljoen

 

 • Op vrijdagmiddag 29 januari 2021 raakte het contract tussen de Europese Commissie van de EU en AstraZeneca ineens bekend. In het onderstaande volgen enkele bemerkingen over dat contract. Zie productie 26.

 

 

Contract tussen Europese Commissie en AstraZeneca, ondertekend 27-08-2020.

Onderwerp                         : gevoelig

Openbaarmaking            : Need to know basis

 1. Vrijdagmiddag 29 januari 2021 krijg ik het getekende AstraZeneca-contract onder ogen tussen de EU en AstraZeneca, getekend op 27-08-2020. ’s Avonds is het nieuws op nationale TV. De EU bedingt geen boete op niet nakoming:
  1. de EU betaalt € 336,- miljoen ten titel van ‘opstartkosten’ aan AstraZeneca;
  2. maar de EU gaat wel akkoord met een volledige vrijtekening van aansprakelijkheid;
  3. en dat bij een vage contractuele bepaling als: ‘Best Reasonable Efforts’; en
  4. de EU Commissie erkent de volledige IP-rechten van AstraZeneca en
  5. dat AstraZeneca de vaccinerechten exclusief mag exploiteren; dat is raar bij een volledig gefinancierde productie;
 2. Het voorschot-koopcontract (APA: advance purchase agreement) bevat de volgende bedingen:
  1. artikel 1 lid 9: introductie van de open-norm: “Best Reasonable Efforts”;
  2. artikel 1 lid 49: de ‘Upfront costs’, uitgewerkt in Schedule A;
  3. artikel 4 lid 1: AZ heeft het alleenrecht en de verantwoordelijkheid om onderzoek te doen naar en een vaccin te ontwikkelen met als doel:
   1. een vaccin dat veilig (safe) is, en
   2. dat werkzaam (efficacious) is;
  4. artikel 4 lid 2: AZ moet tussentijdse en eindrapportages uitbrengen aan de EC;
  5. artikel 5: aanvankelijke doses (lid 1) en optionele (lid 2) doses en additionele (lid 3) doses;
  6. artikel 7 lid 2: de EC EU betaalt AZ een ‘initial funding’ van € 336,- miljoen;
  7. artikel 9 (prijzen): lid 1, 2 & 3:
   1. de aanvankelijke doses: AZ moet produceren en leveren aan de deelnemende Lid-Staten tegen een prijs gelijk aan de totale goederenkostprijs, zonder winst of verlies voor AZ;
   2. de optionele doses: AZ moet produceren en leveren tegen een prijs gelijk aan haar goederenkostprijs;
 • de additionele doses: AZ zal leveren tegen de goederenkostprijs.
 1. Artikel 11: de EC EU erkent dat AZ de alleen-eigenaar is van de IE-rechten en dat AZ de alleen-gerechtigde is om die IE-vaccine rechten te exploiteren;
 2. Artikel 14: schadeloosstelling (indemnification): elke Lid-Staat zal AZ vrijwaren voor aansprake­lijk­stellingen verband houdende met:
  1. de dood;
  2. fysieke, psychische of emotionele schade;
  3. ziekte, ongeschiktheid of conditie
  4. vrees voor het voorgaande, verlies van goederen of schade en zakelijke storingen van de gelaedeerde,
  5. en de schadeloosstelling geldt ongeacht waar het vaccin is toegediend, waar de eis wordt ingediend en of de eis (claim) voortvloeit uit verspreiding, toepassing en gebruik, klinische testen of onderzoek, productie, etikettering, formulering, verpakking, gift, ontheffing, voorschrijving of vergunningverlening van het vaccin.
 3. Artikel 15: beperking van aansprakelijkheid.
 4. Artikel 16: vertrouwelijkheid.
 5. Artikel 17: gegevensbescherming.
 6. Artikel 18: Belgisch recht is van toepassing.

 

AstraZeneca

 

 

 • Volgens het EMA is het AstraZeneca middel voor 60% effectief, bron: NRC Handelsblad, zaterdag 30 januari & zondag 31 januari 2021 (tevens bron voor het aantal deelnemers: 24.000).

 

Novavax, Janssen, Leiden

 

 • Volgens het Leidse Janssen is hun middel Novavax voor 72% effectief in de VS, voor 66% effectief in Latijns-Amerika en in Zuid-Afrika voor 57 % effectief, bron: NRC Handelsblad, zaterdag 30 januari & zondag 31 januari 2021.

 

Pfizer BioNTech

 

 • In het BD van vrijdag 29-01-2021 verschijnt het artikel “Advies gevraagd over moment tweede inenting Pfizer-vaccin.” waar men kan lezen, citaat: (accentuering, advocaat)

 

(…) Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft de formulering van de bijsluiter aangescherpt. In de bijgewerkte versie wordt nu expliciet aangeraden de tweede dosis na drie weken toe te dienen. (…) Ook de fabrikant raadt een interval van drie weken aan voor adequate bescherming. Nederland heeft juist net besloten de termijn tussen de twee injecties op te rekken tot maximaal zes weken.

 

 • In het NRC Handelsblad van zaterdag 30 januari & zondag 31 januari 2021 verschijnt het artikel: “Vaccinatie, De puzzel is elke dag weer anders.” waar men kan lezen, citaat: (accentuering, advocaat)

 

(…) Nederland krijgt vanwege productieproblemen voorlopig minder vaccins van AstraZeneca. Er waren twijfels over de werking bij ouderen. En het Europees Medicijnenagentschap (EMA) adviseerde tégen uitstel van de tweede prik met het Pfizer-vaccin. Terwijl De Jonge daartoe net had besloten om sneller meer mensen te kunnen inenten. (…)

Een lichtpuntje was de beoordeling va de EMA vrijdag, waaruit bleek dat het AstraZeneca-vaccin ook “veilig” is voor ouderen. Tegelijkertijd is het bewijs beperkt dat het bij 55-plussers even effectief is.

(…) Zo besloot De Jonge vorige week, in navolging van andere landen, de tweede Pfizer-prik uit te stellen van drie naar zes weken na de eerste inenting. De EMA zei donderdag dat prikken na drie weken het beste is, zoals ook in de onderzoeken is gedaan.

 

 • De Stichting merkt op dat de minister van VWS zijn eigen adviseur wordt als het op het tijdstip van het prikken aankomt. Dat is onbegrijpelijk en zulks komt de volksgezondheid niet ten goede als de minister van VWS zowel de adviezen van het EMA als van de fabrikant zelf in de wind slaat …

 

Faxbrieven vrijdag 29 januari 2021

 

 • Op vrijdagmiddag 29 januari 2021 zendt de Stichting haar beide brieven – vergelijk productie 18 – in per telefax aan het Ministerie van VWS. Het Ministerie van AZ beschikt immers niet over een faxnummer. E-mailadressen zijn de Stichting niet bekend. Het faxjournaal vermeldt de succesvolle verzending van beide brieven aan het Min. VWS per 17:04 uur. Op donderdag 4 februari 2021 komt de Gezondheidsraad ineens met een nader advies. De Stichting houdt het er voor dat dit een reactie is op haar brief van Meer hierover in het onderstaande.

 

Zondagavond 31 januari 2021: SBS-6: Het grote corona-spreekuur

 

 • Op zondagavond 31 januari 2021 vond de SBS-6 uitzending plaats met voornoemde titel. Onder leiding van presentatrice Merel Westrik en met medewerking van

 

 1. Diederik Gommers, arts intensivist, voorzitter vereniging voor intensive care en lid OMT;
 2. Marjolein van Egmond, immunoloog Amsterdam UMC;
 3. Ton de Boer, arts, farmacoloog, voorzitter College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG);
 4. Agnes Kant[45], werkzaam bij het Bijwerkingencentrum Lareb te ’s-Hertogenbosch[46].

 

kwamen voormelde sprekers aan het woord en werden vragen uit het publiek beantwoord.

De uitzending begon op enthousiaste wijze met de mededeling van Marjolein van Egmond, citaat:

Ik kan niet wachten tot ik ‘m krijg.                       (De Stichting: “ ’m” is: de prik tegen het SARS-CoV-2-virus)

 

 • Wederom werd door de sprekers onwaarheid verkondigd. Zo deelde Ton de Boer mede: “Er zijn inmiddels drie vaccins goedgekeurd.”, hetgeen niet juist is aangezien er op 31 januari 2021 niet één ‘vaccin’ onvoorwaardelijk is goedgekeurd en onbeperkt in tijd op de geneesmiddelenmarkt is toegelaten. De ggo’s zijn voorwaardelijk en tijdelijk op de geneesmiddelenmarkt toegelaten. WAARVAN AKTE!

 

 • Eén bepaalde vraag sprong eruit, die van presentatrice Merel Westrik:

 

Kun je kiezen tussen de vaccins?

 

 • Diederik Gommers antwoordt, citaat:

 

Iedereen staat in de wacht. Er is een bepaalde strategie op de vaccinatie afgestemd. Je krijgt één aanbod en je mag “ja” of “nee” zeggen.

 

 • De Stichting merkt op dit geen echte keuze is maar een take it or leave it-situation.

 

 • Vergelijk in dat kader de inhoud van productie 33. Minister De Jonge ‘biedt aan medewerkers in de langdurige zorg en mensen in de leeftijdsgroep van 60 tot 64 jaar het pseudo-vaccin van AstraZeneca aan.’ In feite maakt de minister reclame voor één geneesmiddel. Dat is in strijd met de wet. De Nederlandse burger zou een keus moeten kunnen maken en een keus moeten mógen maken. De bemoeienis van de Staat gaat zo langzamerhand ver. Te ver. Vandaar dat ingrijpen van de overheidsrechter dringend van node is.

 

 

Geneesmiddelenwet

 

 

 • In artikel 1 lid 1 sub xx. van de Geneesmiddelenwet wordt verstaan onder “reclame”, citaat:reclame: elke vorm van beïnvloeding met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen, dan wel het geven van de opdracht daartoe;

 

 • Artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet verbiedt gunstbetoon. Artikel 84 lid 4 Geneesmiddelenwet verbiedt misleidende reclame. De Staat maakt zich schuldig aan gunstbetoon en misleidende reclame, aangezien er sprake is van een middel:

 

 • dat in feite geen geneesmiddel is in de zin van de Geneesmiddelenwet;
 • en omdat er geen sprake is van een onvoorwaardelijke goedkeuring;
 • en omdat er geen sprake is van een definitieve toelating op de markt.

CCCCCCCCCC Wet op de geneesmiddelen.

CCCCCC

 

 • De Stichting merkt op dat dit onbegrijpelijk is. Een dergelijke keuze ‘ja of nee zeggen’ tegen een – één – door de Staat opgedrongen geneesmiddel, terwijl er meerdere verschillende genees­mid­delen voor­handen zijn, met ook nog eens een verschil in werking en/of effectiviteit, is niet een voldoende vrije keuze. Vandaar dat de Stichting vordert dat de Staat maatregelen treft zodat de Neder­land­se burger, die kiest pro enting, zelf kan kiezen uit de ten tijde van prikken voorhanden zijnde geneesmiddelen, zoals:

 

 1. de Pfizer mRNA-variant van het ggo;
 2. de Moderna mRNA-variant van het ggo;
 3. de AstraZeneca vector-variant van het ggo;
 4. een toekomstig nieuw op de markt toe te laten middel;

 

ter bestrijding van het SARS-CoV-2-virus en/of een mutant daarvan.

De Stichting acht het onbegrijpelijk dat de Nederlandse burger thans niet een dergelijke keuzevrijheid zou toekomen voor een geneesmiddel van diens eigen keuze.

De Stichting acht het moeten keus uit de door de Staat gemaakte selectie uit slechts één geneesmiddel onrechtmatig, want in strijd met het recht en/of de WGBO.

 

Productie 29; Gezondheidsraad |’afwegingskader’ van 04-02-2020

 

 • De Stichting verwijst naar de inhoud van de over te leggen productie 29, het stuk van de Gezondheidsraad met als titel: “Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie”, citaten:

 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Commissie Ethiek en recht van de Gezondheidsraad gevraagd een afwegingskader op te stellen voor de ethische dilemma’s en juridische vragen die zich kunnen voordoen bij de COVID-19-vaccinatie. Dit betreft in het bijzonder de vraag in hoeverre de overheid mensen mag stimuleren om zich te laten vaccineren.

(…)

Redenen om af te zien van vaccinatie verschillen

Momenteel zijn er drie vaccins tegen COVID-19 goedgekeurd (A) en worden nog diverse andere verwacht.

De vaccinatiebereidheid is gestegen, maar ongeveer een kwart van de mensen twijfelt nog (B) of wil zich niet laten vaccineren. Dit kan te maken hebben met zorgen over de veiligheid (C) van de vaccins maar ook met principiële levensbeschouwelijke opvattingen. Om groepsbescherming te bereiken (het niveau waarbij ook mensen die niet gevaccineerd zijn beschermd zijn tegen een virus) moet (D) de vaccinatiegraad hoog genoeg zijn. (…)

De Wet publieke gezondheid biedt geen mogelijkheid om iemand onder dwang te vaccineren. (…)

Drang is niet per definitie onaanvaardbaar, maar er moet wel een recht­vaardiging voor bestaan. (E)

 

Nudging is een motivatietechniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om het gewenste gedrag te vertonen. (F)

 

 • Ad A. De stelling is
 • Ad B. De stelling “ongeveer een kwart van de mensen” wordt niet aangetoond. De Stichting betwist dat dit slechts een kwart zou betreffen.
 • Ad C. De veiligheid is inderdaad een grote onzekere factor. Omwille van de haast zijn procedures niet gevolgd en zijn onderzoeken versneld uitgevoerd met onzekerheden voor de veiligheid van de volksgezondheid als resultante.
 • Ad D. De Stichting merkt op dat het gebruik van het woord “moet” dwang pur sang is. De Staat legt een verkeerde maatstaf aan: de “vaccinatiegraad” is niet iets waar de Staat invloed op uit mag oefenen. Toch doet hij dit.
 • Ad E. De Stichting begrijpt niet waarom de Staat “drang” zou mogen uitoefenen voor een pseudo-vaccin waarvan de veiligheid niet bekend is en terwijl vaccinatie in het algemeen iets is wat:
 1. de lichamelijke integriteit van de Nederlandse burger aangaat;
 2. de levensovertuiging en/of religieuze afweging van de Nederlandse burger aangaat, vergelijk artikel 6 Grondwet;
 3. een eigen keuze van elke Nederlandse burger zelf moet zijn.

 

 • Ad E. De stichting merkt over het lemma “drang” nog het volgende op. De ‘drang om te poepen’ is toch geen weerstand daaraan kunnen geven …
 • De Dikke van Dale definieert het lemma drang als:
  (1) De handeling van dringen, de omstandigheid dat iets of iem. dringt. Zich door de omstandigheden laten dwingen iets tegen zijn zin te doen.
 • De Stichting verbaast zich over dit gratuite geleuter van de Gezondheidsraad.
 • Drang = dwang. Punt uit.
 • De overheid beïnvloedt. De Staat beïnvloedt. Punt uit. En de Staat erkent zulks.
 • De Stichting vordert dan ook dat de Staat stopt met zijn reclamecampagnes.

 

De overheid als ‘relschopper’ in het vaccinatiebeleid?

 

 • Ad E. De betekenis van “nudge” en “nudging” volgens de DvD (E-N) is:nudge : por;

to nudge: 0.1 (zachtjes) aanstoten (met de elleboog) een por geven;

: 0.2 de aandacht trekken;

: 03 lichtjes / langzaam duwen => schuiven;

 • De Staat beschrijft en benadrukt zelf haar techniek in overreding.
 • De vergelijking met het Stanford-experiment dient zich aan.
 • De Stichting wijst op het fenomeen: “I am Not a Crook”, bekend van President Nixon.[47]
 • De Stichting meent dat het in strijd met het recht is dat de Staat de Nederlandse burger aanspoort, duwt, port of schuift met betrekking tot welke vaccinatie dan ook, en zeker in de richting van vaccinatie met een pseudo-vaccin.

 

 • De Stichting merkt op dat de mens vele tienduizenden jaren zonder enig vaccin heeft overleefd. Met het aantreden van degenen die menen daarover thans iets anders te kunnen zeggen zou dat ineens veranderd zijn? Nogmaals benadrukt wordt de 98%-regel.

 

 • De Stichting houdt het er voor dat dit advies een reactie is op de brief van haar van vrijdag 29 januari 2021. Echter, de Staat nodigt de Stichting niet uit voor overleg. En, het advies is naar de mening van de Stichting onjuist. Waarom?

 

 • De Stichting verwijst naar haar productie 31 het stuk d.d. 07-02-2021 – 22-01-2021 van: “EnerzijdsAnderzijds” met als titel: “Explosieve rechterlijke uitspraak in Duitsland: “Rechter wraakt Coronabeleid in harde termen”. In dat stuk kan men lezen, citaten:                 (accentuering: advocaat)

 

 • De omroep van de Duitse deelstaat Thüringen MDR schrijft: ‘De arrondissementsrechtbank van Weimar acht het algemene contactverbod in de Thüringse coronaverordening van afgelopen voorjaar ongrondwettig. ’ (..)
 • De rechter legt daarbij uit waarom er naar zijn oordeel geen steekhoudende argumenten voor de maatregelen bestaan. Het enige acceptabele en steekhoudende argument acht de rechter als er sprake is van een ‘epidemische situatie van nationale omvang’. Hij acht zo’n argument niet aanwezig. (…)
 • Het argument de gezondheidszorg te sparen is opmerkelijk omdat juist in de afgelopen tijd (in meerdere landen, red.) ziekenhuizen zijn gesloten en daarmee ‘duizenden IC-bedden’ (Füllmich) zijn verdwenen. Dit omdat ziekenhuizen door de miljoenen uitgestelde behandelingen failliet zijn gegaan.(…)
 • Vervolgens stelt hij (advocaat: de rechter) vast dat het aantal slachtoffers van de maatregelen groter is dan de ‘geredde’ levens en dat door de verstrekkende maatregelen de ‘democratie aan het wankelen is gebracht.’ (…)
 • De rechter: ‘Bij een contactverbod gaat het om een zware ingreep in de burgerrechten. Het hoort tot de basisrechten van mensen in een vrije maatschappij om zelf te bepalen met welke mensen, als die daartoe bereid zijn, en onder welke omstandigheden hij in contact treedt. De vrije ontmoeting van mensen met alle mogelijke verschillende doelen, is de elementaire basis van de samenleving. De staat heeft zich hier nadrukkelijk van elk regulerend en beperkend ingrijpen te onthouden zoals over hoeveel mensen een burger thuis uitnodigt, met hoeveel mensen de burger zich in de openbare ruimte ophoudt om te gaan wandelen, sport te beoe­fenen, inkopen te doen of op een bankje in het park te zitten; dit hoort de staat niet te interes­seren. Met het contactverbod grijpt de staat in (…) in de grondvesten van de samenleving, zeker wanneer hij een fysieke afstand tussen de burgers afdwingt.
 • De conclusie luidt volgens de rechter ‘dat na eerdergenoemde feiten er geen twijfel kan bestaan dat alleen al het aantal doden die het gevolg zijn van de maatregelen het aantal doden die door de maatregelen voorkómen zijn, met een veelvoud overtreffen. Op grond hiervan volstaan de in deze zaak te beoordelen normen niet aan het criterium van ‘proportionaliteit’. Daarbij komen nog de directe en indirecte vrijheidsbeperkingen en de gigantische financiële schaden, de immense schade aan de gezondheid en ideële schaden.
 • Het woord ‘buirn-proportioneel’, zo gaat de rechter verder, ‘is te kleurloos om de omvang van het gebeuren maar enigszins te omschrijven. Bij de in Thüringen (voor de tweede maal) afgekondigde lock down, waarvan het contactverbod een wezenlijk onderdeel was en is, handelt het om een catastrofale beleidsfout (Fehlentscheidung) met dramatische gevolgen voor vrijwel alle aspecten van een mensenleven, voor de samenleving, voor de staat en voor de landen op het zuidelijk halfrond.’ (grote sterfte door honger, red.) (…)
 • In Ecuador heeft een hoge rechter onlangs ook een heldere uitspraak gedaan. Die stelde dat je na 9 maanden niet meer kunt volstaan met het roepen van ach en wee, maar met harde feiten moet komen.

Recente ontwikkelingen-II

 

 • Op 09-02-2021 verscheen in het AD een bericht met als titel: “Vervoer vaccins amateuristisch: uitbesteed aan krokettenbakker”. Hier kan men lezen, citaat:

 

Deze site legde verschillende voorbeelden van het vervoer van coronavaccins voor aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. ,,Inmiddels heeft de IGJ helaas enkele incidenten gezien, zowel tijdens onze eigen inspecties als via filmpjes op social media”, erkent woordvoerder Mariël van Dam. ,,Covid-vaccins zijn schaars, en als door problemen tijdens het vervoer vaccins niet meer bruikbaar zijn, dan is dat erg onwenselijk.

 

 1. GEZEGDEN, CITATEN VAN WIJSGEREN

 

 • Van Confucius [48] is de wijsheid, citaat: Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening.

 

 • Van Gandhi is de wijsheid, citaat:

 

Het is onwijs al te zeker te zijn van je eigen wijsheid. Het is gezond er aan te denken dat zelfs de sterkste mensen kunnen verzwakken en zelfs de wijste mensen kunnen dwalen.[49]

 

 • De Stichting heeft juist de Staat uit willen nodigen om te komen tot een aanpassing van de uitingen inzake het corona-virus, vergelijk de als productie 18 over te leggen brief van 29-01-2021. Nu de Staat niet op die uitnodiging van de Stichting in is willen gaan, en gezien de inhoud van de over te leggen producties in combinatie met hetgeen bij of krachtens de dagvaarding wordt gesteld, noopt zulks de Stichting zich tot U, EA voorzieningenrechter, te wenden om de Staat te bevelen zijn uitingen aan te passen aan de inmiddels gebleken feiten en omstandig­heden. Juist van een democratische en rechtvaardige Staat, zou men een vrijwillige aanpassing van informatie mogen verwachten op basis van voortschrijdend inzicht.

 

 • Een andere recente ontwikkeling waarvoor de Stichting aandacht vraagt is de publicatie in het BD van zaterdag 06-02-2021, waarin men kan lezen, citaten:

 

 • Tachtig procent van jongeren zit door corona tegen burn-out aan. (…)
 • Jongeren dreigen massaal uit te vallen door psychische problemen. Meer dan tachtig procent zit tegen een burn-out aan, blijkt uit nieuw onderzoek.
 • Het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB) slaat alarm. Directeur Theo Immers vreest dat een hele generatie onderuitgaat.
 • De Stichting merkt op dat door de kabinetsmaatregelen:

 

 • de hele samenleving ‘plat’ ligt;
 • en de avondklok mensen nog meer in een geestelijk isolement komen;
 • de zorg zodanig onder druk is komen te staan dat bijvoorbeeld jonge mensen met kanker uitstel moeten dulden voor noodzakelijke geneeskundige behandelingen, waardoor zij in de problemen komen’
 • de prijs die het kabinet de maatschappij laat betalen niet meer terugbetaald kan worden.
 • De stichting merkt op dat de groteske maatregelen niet opwegen tegen de volstrekt beperkte letaliteit van de coronavirussen en dat gebruik van de term ‘besmettelijk’ en/of ‘besmettelijker variant’ niets waardevols toevoegt. Sterker nog; mensen worden bang gemaakt om niets en worden murw gemaakt om maar een pseudo-vaccin te nemen ‘in de hoop meer vrijheid te krijgen’, zoals de Staat hen voorhoudt.

 

 • De Stichting merkt op dat de aandacht voor de individuele mens een groot goed is. De Staat kan op dit onderdeel nog wel een inhaalslag maken; dossiers zoals

 

 • de Groninger aardbevingsschade (gedupeerden zitten met kapotte huizen en hebben nog steeds geen schadevergoeding ontvangen);
 • de belastingtoeslagaffaire (gedupeerden hebben nog steeds geen schadevergoeding ontvangen); alsook
 • het coronadossier waarbij ouderen tot 85 jaar letterlijk in de kou en de regen moeten wachten op een prik, de verkwanseling van privacygegevens bij de GGD, etc. etc.

laten pijnlijk duidelijk uitkomen dat het in Nederland helemaal niet zo goed gesteld is.

 

 

 1. SUBSTANTIËRINGSPLICHT, VERWEREN VAN GEDAAGDE & WEERLEGGING

 

 • Van de Staat was tot kort voor het gereed komen van deze dagvaarding geen reactie bekend. De minister van VWS reageerde bij brief van 11-02-2021. De minister staat niet voor overleg open en de minister deelt mede niet over te gaan tot rectificatie.

 

 • De Stichting reageert op onderdelen van het antwoord als volgt.

 

 • (1) Ad ‘vaccin’: de Staat zegt ‘dat hij aansluit bij taalgebruik dat herkenbaar is voor het publiek’. Dat is nu juist het probleem. Uit Verordening 2020/1043 (productie 15) blijkt dat het om ggo’s gaat. Hier blijkt dan van de misleiding door de Staat. De Staat gebruikt bewust het woord “vaccin” terwijl het dat niet is.

 

 • (2) Uitlatingen in NPO-1 programma op 06-01-2021: de Staat erkent dat mensen die werken voor de Staat in het programma aan de orde zijn gekomen. De Staat is als werkgever en/of opdrachtnemer risicoverantwoordelijk voor de uitlatingen van die personen, vergelijk artikel 6: 76 BW en/of artikel 6: 167 BW en/of 6: 170 BW en/of artikel 7: 610 BW.

 

 • (3) De Staat gaat voorbij aan de voorwaardelijke goedkeuring en tijdelijke toelating door het EMA, vergelijk productie 23. De burger moet zijn rechten maar geldend maken bij de producent. De Staat schuift verantwoordelijkheid van zich af. Dat de contracten ‘voorzien in een geheimhoudingsverklaring’ heeft de EU zelf niet belet het contract met AstraZeneca gedeeltelijk openbaar te maken op 29-01-2021, vergelijk productie 26.

 

 • (4) De reactie van de Staat dat een ‘conditional market autorisation (CMA)’ niet zou betekenen dat het pseudo-vaccin niet zou zijn goedgekeurd, is onbegrijpelijk. Voorwaardelijk is niet hetzelfde als onvoorwaardelijk. De zin:

Dat het om een toelating onder bepaalde voorwaarden gaat, betekent niet dat het vaccin niet is goedgekeurd.

is onbegrijpelijk en vormt een niet geldig syllogisme.

 

 • (5) De Staat antwoordt niet op de vraag over een vaccinatiepaspoort, ontwijkt die vraag en verschuilt zich achter de NGR.

 

 • (6). De Staat schrijft ‘het belangrijk te vinden dat mensen goed worden geïnformeerd’ en het daarom goed te vinden ‘dat allerlei mensen daarover aan het woord komen’. Echter, mensen met een uitgesproken mening contra enting komen niet aan het woord. Dan is er dus geen sprake van hoor en wederhoor en stuurt de Staat bewust op basis van onvolledige en eenzijdige informatie. Dat is onrechtmatig.

 

 • (7) De weerlegging van ‘de stelling van Jaap van Dissel’ door de Staat is geen weerlegging, want de Staat erkent dat door te zeggen, citaat:

 

Hij heeft gezegd dat 98% weinig ziek wordt tot vrijwel geen klachten heeft.

 

 • Weinig ziek is toch niet ziek? Een beetje zwanger is toch ook niet zwanger? Het door de Staat gestelde ‘bewakingssysteem van Lareb’ is ondeugdelijk. Van 38 incidenties werd niet eens vermeld om welk pseudo-vaccin het handelde. Tsjaa, daar heeft de Nederlandse echt veel aan, aan dergelijke nietszeggende info.
 • (8) Het enten van kwetsbare personen en het beweerdelijke voorkomen van ernstige ziekte en sterfte als gevolg van het coronavirus, is niet een gegeven. Zo is niet eens bekend hoe lang de bescherming is die een pseudo-vaccin biedt en evenmin is bekend dat een geënt persoon geen gevaar voor besmetting van anderen zou kunnen zijn. De reactie van de Staat:

Er is voor de Staat dan ook geenszins reden om de uitingen te rectificeren en de slogan aan te passen.

is niet acceptabel voor eisers en noopt hen de tussenkomst van de rechter in te roepen.

 

 • (9) Gevraagd naar de garantie voor levering antwoordt de Staat ‘dat gewerkt wordt met verwachtingen’. De zin:

 

Het werken met prognoses en verwachtingen is noodzakelijk om het vaccinatieproces te kunnen organiseren.

is onbegrijpelijk en vormt een niet geldig syllogisme.

 

 • Conclusie: de Staat antwoordt niet, niet afdoende en inhoudelijk onbegrijpelijk. De reactie bevat de nodige imperfecties, zoals:

 

 • Bijwerkingen van vaccins die zijn oorsprong …
 • Maar de Staat wilt wel benadrukken
 • Hoogachtend,

Ministrie van Volksgezondheid,

Wezijn en Sport

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 

 

Dan kan dit toch geen gestandaardiseerd e-mailonderschrift zijn … ?

 

Dergelijke imperfecties zijn niet iets wat men bij een ministerie zou verwachten. … Het is een antwoord voor de bühne.

 

 • In de Telegraaf[50] van maandag 08-02-2021 verscheen het artikel met als titel: “15 meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins.” Waar men kan lezen, citaat: (accentueringen, deels: advocaat)

Amsterdam – Er zijn tot nu toe vijftien meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins, meldt Bijwerkingencentrum Lareb. Volgens de organisatie gaat het daarbij om kwetsbare ouderen met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen.

Ⓒ ANP/ HH

„Deze gezondheidsproblemen zijn de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Ongeveer de helft van hen kreeg in de dagen na vaccinatie klachten die bekend zijn als bijwerkingen, zoals koorts, misselijkheid en algemeen niet lekker voelen”, aldus Lareb. Deze klachten zijn volgens het centrum op zichzelf niet de oorzaak van overlijden, maar kunnen bij kwetsbare ouderen mogelijk wel bijgedragen hebben aan verslechtering van hun al fragiele gezondheidstoestand. (…)

Volgens Lareb zijn er tot nu toe 2812 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. Daarvan kwamen 2661 meldingen na inenting met het vaccin Pfizer/BioNTech. Daarnaast ontving het centrum 113 meldingen over bijwerkingen van het vaccin van Moderna. In 38 meldingen was het type vaccin niet ingevuld.

 

 

 • Maar, de schrijver gaat voorbij aan de omstandigheid dat als er geen druk op die oudere mensjes was uitgeoefend om zich te laten vaccineren, zij nog zouden leven. WAARVAN AKTE!

 

 

 1. BEVOEGDHEID RECHTBANK DEN HAAG | LOCATIE DEN HAAG

 

 • De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag is bevoegd omdat de Staat in Den Haag zetelt, vergelijk artikel 99 lid 1 Rv.

 

 1. OPENBARE ZITTING | EU HANDVEST ARTIKEL 47 & 6 EVRM & 14 IVBPR
  • De Stichting verzoekt – wellicht ten overvloede – om de terechtzitting fysiek (openbaar) te houden in het gerechtsgebouw. De Stichting meent dat de openbaarheid van het recht een onvervreemdbaar recht is. Een openbare behandeling ten overstaan van de vrije pers is zonder meer wenselijk. De Stichting meent dat de Nederlandse burger en de vrije pers recht hebben om kennis te nemen van het openbare debat ten overstaan van de voorzieningenrechter in de zittingszaal, en: dat zij daarvan – zelfs – kennis moeten kunnen nemen, wil er sprake zijn van een eerlijk proces.

 

Live stream

 

 

 • De Stichting verzoekt de behandelend voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag beleefd en tevens om een live stream op te doen zetten, en daartoe een link op internet openbaar te maken, opdat de Nederlandse burger indien gewenst de mondelinge behandeling op afstand kan volgen.

 

 • De Stichting verwijst naar:

 

 1. artikel 47 EU Handvest, en
 2. artikel 6 EVRM, en
 3. artikel 14 IVBPR

 

welke artikelen het Europeesrechtelijk verankerde grondrecht bevatten van eenieder op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak.

 

 • Artikel 47 EU Handvest luidt als volgt:


Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht

Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden.

Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen.

Rechtsbijstand wordt verleend aan degenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, voor zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen.

 

Audiatur et altera pars

 

 

 • De Stichting verwijst naar dit oud Romeinsrechtelijk adagium dat zoveel betekent als:

 

Ook de andere partij moet gehoord worden.

 

 • De Stichting vraagt aandacht voor de discussie omtrent hetgeen in en bij de dagvaarding aan de orde wordt gesteld. Er is sprake van voor de gehele Nederlandse bevolking relevante omstandigheden. Tot nu toe heeft de Staat veel aandacht gekregen. De Stichting wenst thans slechts gehoord te worden door de Nederlandse overheidsrechter.

 

 

 1. BEWIJSAANBOD
  • De Stichting merkt op dat zij in een civielrechtelijk zaak haar stellingen aannemelijk hoeft te maken, zodat de voorzieningenrechter op grond van het aangevoerde, vergelijk artikel 19, 21, 23 & 24 Rv., de overtuiging kan bekomen dat de stellingen van de Stichting zodanig aannemelijk zijn dat die een toewijzing van het gevorderde rechtvaardigen.[51]

 

 • Anders dan in het strafrecht geldt immers niet de maatstaf van artikel 338 Sv.

 

 • De Stichting zal haar stellingen bewijzen door alle middelen rechtens. Daartoe zal de Stichting de stukken waarop zij zich in deze dagvaarding beroept tijdig als productie aan UEA overleggen.

 

 • Echter, nu uit het door eiseres in het supra gestelde, alsmede uit de krachtens deze dagvaarding over te leggen producties, blijkt van zodanige feiten en omstandigheden die maken dat gedaagde onjuist heeft gehandeld en onjuist en onrechtmatig blijft handelen, is er aanleiding om de bewijslast om te keren en de bewijslast ter zake op de Staat te leggen.

 

 • Zulks volgt ook uit de tenzij-bepaling van artikel 150 Rv. nu gedaagde aantoonbaar onrechtmatig en verwijtbaar handelt en dus in strijd met de redelijkheid en billijkheid die zij jegens eisers en het Nederlandse volk in acht (had) moet(en) nemen.

 

MITSDIEN

Eiseres UEA voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag verzoekt bij vonnis, rechtsprekende in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad, om de Staat der Nederlanden te veroordelen om binnen twee dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis:

 

 

OF:

 

 1.  
 2. de Staat te gebieden onmiddellijk zijn reclamecampagnes gericht op de nudging van de Neder­landse burger te staken en gestaakt te houden om zich te (doen) vaccineren met een genees­middel dat in het kader van de SARS-CoV-2-virus bestrijding voorwaardelijk en tijdelijk op de markt is toegelaten; met als motivatie voor deze gevorderde voorziening dat naar Provisional Version of Resolution 2361 (2021) de Parlementaire Vergadering van het EP dringend in overweging heeft gegeven aan de Lid-Staten van de EU o.m. dat:

7.1.2

ensure that regulatory bodies in charge of assessing and authorising vaccines against Covid-19 are independent and protected from political pressure; (…)

7.2.7

ensure that Covid-19 vaccines whose safety and effectiveness has been established are accessible to all who require them in the future, by having recourse, where necessary, to mandatory licences in return for the payment of royalties; (…)

7.3.1

ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves;

7.3.2

ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;

7.3.3 take early effective measures to counter misinformation, disinformation and hesitancy regarding Covid-19 vaccines;

7.3.4 distribute transparent information on the safety and possible side effects of vaccines, working with and regulating social media platforms to prevent the spread of misinformation;

7.3.5 communicate transparently the contents of contracts with vaccine producers and make them publicly available for parliamentary and public scrutiny;

7.4 with respect to Covid-19 vaccination for children:

 1. 4.1 ensure balance between the rapid development of vaccination for children and duly addressing safety and efficacy concerns and ensuring complete safety and efficacy of all vaccines made available to children, with a focus on the best interest of the child, in accordance with the United Nations Convention on the Rights of the Child;

7.4.2 ensure high quality trials, with due care for relevant safeguards, in accordance with international legal standards and guidance, including a fair distribution of the benefits and risks in the children who are studied;

7.4.3 ensure that the wishes of children are duly taken into account, in accordance with their age and maturity; where a child’s consent cannot be given, ensure that agreement is provided in other forms and that it is based on reliable and age appropriate information;

 

 

 

OF:

 

  1. over te (doen) gaan van het rectificeren van de volgende tekst uit de overheidscampagne van de Staat, te weten de tekst:

 

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Dat wordt ons ticket naar meer vrijheid.

 

en voormelde tekst, op straffe van verbeurte van na te melden dwangsom, te rectificeren als volgt door de hieronder staande tekst in landelijke dagbladen op te nemen als: het Algemeen Dagblad, het Financieel Dagblad, het NRC Handelsblad, Parool, Trouw, de Telegraaf en de Volkskrant:

 

Op last van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, rechtsprekende in kort geding, gaat de Rijksoverheid hierdoor over tot rectificatie van de volgende zin uit de landelijke campagne van de Staat pro vaccinatie:

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Dat wordt ons ticket naar meer vrijheid.

en dient u als Nederlandse burger in de plaats daarvan te lezen: “De Rijksoverheid is een campagne aangevangen, gericht op de bestrijding van het coronavirus. In onze campagnes hebben wij als Rijksoverheid de burger niet altijd alle informatie gegeven die wij hadden kunnen geven. Dat spijt de Rijksoverheid. Op basis van de informatie die de Rijksoverheid momenteel voorhanden heeft geldt dat het Europees Geneesmiddelen Bureau (EMA) nog steeds slechts een voorwaardelijke goedkeuring heeft afgegeven voor het Pfizer BioNTech vaccin, alsmede voor het Oxfordvaccin. Alleen in landen als Argentinië, de Dominicaanse Republiek, El Salvador, India en Mexico alsmede in Engeland heeft de Britse geneesmiddelenautoriteit (MHRA) het AstraZeneca-vaccin goedgekeurd voor noodgebruik.

Momenteel worden sterfgevallen gerapporteerd in Amerika, Frankrijk en Noorwegen van mensen die na vaccinatie kort daarna sterven.

Als Rijksoverheid benadrukken wij dat de Nederlandse burger niet tot vaccinatie verplicht kan worden en dat een ieder in Nederland vrijelijk de afweging mag maken of men wel of niet gevaccineerd zal worden.

 

dan wel de Staat te veroordelen een zodanige rectificatie te doen plaatsen in de kranten zoals door UEA beide in goede justitie te bepalen;

 

 1. over te gaan tot het gebruik in al haar uitingen van de term: “mRNA-injectie” of de term: “injectie met genetisch gemodificeerd organisme” of het gebruik van de term: “pseudo-coronavaccin” voortaan in plaats van de misleidender term: ‘vaccin’;
 2. over te (doen) gaan tot het toevoegen op de homepagina van de site: rijksoverheid.nl/ van een direct kenbare en goed zichtbare button genaamd: “rijksoverheid.nl/corona/risico’s” –waarop informatie verstrekt wordt over:
  1. de actuele stand van het aantal personen met een corona-ziektebeeld dat in ziekenhuizen in Nederland is opgenomen en daarbij onderscheid te maken naar ziekenhuisopnamen op gewone zorgafdelingen, alsook van opnamen op intensieve zorgafdelingen (ic-opnamen);

 

 1. de opgetreden bijwerkingen van de diverse vaccins bij personen die daarmee geïnjecteerd zijn;

 

 1. voormelde gegevens op voormelde site onder voormelde button, vast te leggen en per dag actueel te houden;

 

 1. alsmede onder die button die gegevens te verstrekken die een burger in staat stellen een voldoende afgewogen keuze te kunnen maken bij diens beslissing om aldus geïnformeerd om ofwel voor ofwel tegen vaccinatie en/of een bepaald vaccin te kiezen;

 

 1. en aldus een risicobeoordelingssysteem in het leven te doen roepen voor de burger en daarbij bij al die te vermelden en actueel te houden data telkens en tevens te vermelden wat c.q. wie de bron van die gegevens is;

 

 1. de – dagelijkse – publicatie van cijfers die louter zien op het aantal besmettingen met het coronavirus te staken en gestaakt te houden, nu met de regelmatige bekendmaking van dergelijke data geen, althans een onvoldoende, objectief doel gemoeid kan zijn en de Staat met die frequente publicatie vrees aanjaagt waardoor de keuze voor vaccinatie door de burger beïnvloed wordt c.q. beïnvloed kan worden;

 

 1. bij elke publicatie van gegevens de volgende medische disclaimer op te nemen, dan wel een zodanige disclaimer zoals UEA voorzieningenrechter dienstig acht voor de burger:

 

Dit document verschaft u essentiële informatie aangaande dit vaccin. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van het vaccin.

Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u zich al dan niet wenst te laten vaccineren.

De overheid benadrukt dat een vaccin geen garantie geeft dat u na toediening daarvan niet meer of niet alsnog ziek zou kunnen worden, dan wel dat u na toediening van het middel niet alsnog anderen zou kunnen besmetten. De overheid kan u op dit moment nog niet zeggen wat voor u de gevolgen van toediening van het vaccin op de lange termijn zullen zijn. Houd u daarom de site: www.rijksoverheid/nl/corona/risico’s goed in de gaten.

 

De overheid benadrukt dat u de vrijheid hebt om uw eigen afweging te maken, zonder enige beperking.

 

Indien u besluit het vaccin niet te laten toedienen aan u, zal dat voor u geen gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld dat u niet meer zult kunnen reizen en/of dat u belemmerd zult worden bij de toegang tot bijvoorbeeld: bioscopen, festivals, musea, restaurants, sport, theaters, verenigingen, etc.

 

 

OF:

 

III.

 1. de Staat te bevelen – op straffe van na te melden dwangsom – de onderstaande rectificatie

Rectificatie:

Op last van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, rechtsprekende in kort geding d.d. xx-02-2021 is de Staat veroordeeld om de volgende tekst aan het Nederlandse volk bekend te maken:

 1. De Rijksoverheid heeft in uitingen en campagnes ten onrechte het woord ‘vaccin’ gebruikt. Er is sprake van een genetisch gemodificeerd organisme, een zogenaamd “ggo”. Omdat het ggo niet hetzelfde is als een vaccin, zal de Rijksoverheid voortaan de term “injectie met het ggo” gebruiken in plaats van de door de voorzieningenrechter minder juist bevonden term: ‘vaccin’ in het kader van het coronavirus.
 2. De Rijksoverheid heeft tevens naar u als Nederlandse burger onvoldoende benadrukt dat het momenteel – naar de huidige stand van de wetenschap – niet met zekerheid te voorspellen valt of een injectie met het Pfizer/BioNTech of Moderna of AstraZeneca mRNA ggo u wel volledige bescherming biedt tegen (a) het niet alsnog ziek kunnen worden van het coronavirus of een mutant daarvan, of (b) dat u niet alsnog anderen zou kunnen besmetten na toediening van dat ggo.
 3. De Rijksoverheid heeft tevens naar u als Nederlandse burger onvoldoende benadrukt dat de huidige mRNA injectiestof slechts een voorwaardelijke toelating op de Nederlandse markt heeft gekregen als geneesmiddel, en dat de effecten op lange termijn van de injecties met het ggo momenteel nog onvoldoende bekend zijn.
 4. De Rijksoverheid bevestigt dat ‘vaccinatie’ met het mRNA ggo volstrekt vrijwillig is, en dat u geen nadelige gevolgen zult ondervinden indien u zou besluiten zich niet te laten ‘vaccineren’.

te doen plaatsen in onder meer de volgende landelijke dagbladen:

 1. Het Algemeen Dagblad, en
 2. Het NRC Handelsblad, en
 3. Het Parool, en
 4. De Telegraaf, en
 5. De Volkskrant, en

Althans een rectificatie met een zodanige tekst te doen plaatsen in zodanige te benoemen landelijke dagbladen als U, EA voorzieningenrechter, zal vermenen te behoren; en

De rectificatie gedurende de komende drie maanden regelmatig, in ieder geval één maal per etmaal tussen 18:00 uur en 22:00 uur uit te zenden op de publieke omroepkanalen;

 

EN: IN ELK GEVAL

 

IV

 

 1. dat het U, EA voorzieningenrechter, behage de Staat te veroordelen, om binnen twee dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, het mogelijk te maken om in het geval dat de Nederlandse burger wenst te kiezen pro enting, dat hij alsdan vrijelijk kan kiezen uit de ten tijde van prikken voorhanden zijnde middelen tegen het SARS-CoV-2-virus, zoals:

 

 1. het Pfizer-BioNTech-middel, het mRNA-ggo middel, onderzoeksnaam: BNT 162b2, merknaam: Comirnaty, met een gestelde effectiviteit van 90% waarvoor 2 injecties nodig zijn;

 

bron: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden/het-vaccin, citaat:

Wat is de effectiviteit van de vaccinatie?

Pfizer
Het vaccin van Pfizer/BioNTech is meer dan 90% effectief in het voorkomen van ziekte door corona.
Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 90% minder ziektegevallen zijn door corona dan
in een (even grote) groep ongevaccineerde mensen. Dit vaccin is ook erg effectief bij ouderen, zo blijkt
het bij volwassenen van 65 jaar en ouder ruim 94% effectief. De mensen die na een vaccinatie toch corona
kregen, werden minder ernstig ziek.

Hoe lang ben je beschermd na deze vaccinatie?

Pfizer
Dat weten we nog niet goed. Hierover zijn nog weinig gegevens bekend omdat het een nieuw vaccin is.

 

 1. het Moderna-middel, het mRNA-ggo middel, onderzoeksnaam: mRNA-1273, merknaam: Moderna, met een gestelde effectiviteit[52] van 94,1% waarvoor twee injecties nodig zijn;

 

bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins/moderna, citaat:

Het Moderna-vaccin voorkomt ziekte door het coronavirus. Dit vaccin is geschikt voor mensen vanaf 18 jaar. Het is voor 94% betrouwbaar.

 

 1. het AstraZeneca-middel, het mRNA-ggo middel, onderzoeksnaam: AZD1222, met een gestelde effectiviteit[53] van 59,5% waarvoor twee injecties nodig zijn;

 

Bron: https://www.europa-nu.nl/id/vlfvnhiehkz4/nieuws/positief_oordeel_van_ema_over?ctx=vim2by18g5sv&s0e=vifdkm1d06kk&tab=0

 

 1. een toekomstig nieuw op de markt toe te laten middel, zoals bijvoorbeeld het mRNA-ggo middel van het Leidse farmabedrijf Janssen, merknaam Novavax, met een gestelde effectiviteit van 72% in de VS, van 66% in Latijns-Amerika en van 57% in Zuid-Afrika waarvoor één injectie nodig is;

 

Bron: NRC Handelsblad zaterdag 30 & zondag 31 januari 2021.

 

ter bestrijding van het SARS-CoV-2-virus en/of een mutant daarvan, althans enig geneesmiddel bestemd om werkzaam en effectief te zijn tegen besmetting met het SARS-CoV-2-virus;

 

IN ALLE GEVALLEN:

 1. de Staat te bevelen om het te dezen te wijzen vonnis in kort geding na te komen onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, althans op een termijn als UEA vermene te behoren, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000.000,- per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de Staat nalatig zal zijn om aan de inhoud van het vonnis te voldoen dan wel een dwangsom als UEA voorzieningenrechter meer redelijk en billijk acht; althans

 

 1. De Staat te bevelen een zodanig door U, EA voorzieningenrechter, te treffen voorlopige voorziening na te leven zoals UEA in goede justitie zult vermenen te behoren (artikel 25 Rv.);

 

 1. Met veroordeling van de Staat in de kosten van het geding, te voldoen uiterlijk vijftien dagen na het te dezen te wijzen vonnis in kort geding, te vermeerderen met de nakosten en wettelijke rente, alsmede een bedrag daaronder begrepen voor salaris van eiseres’ procesadvocaat, te vermeerderen met voormelde posten voor het geval gedaagde zal blijven aan het te dezen te wijzen vonnis zal voldoen;

 

De kosten bedragen voor mij, deurwaarder,

PRODUCTIEOVERZICHT IN KORT GEDING

Productie 1          : internetuittreksel d.d. 10-01-2021 van de stichting Stichting Viruswaarheid.nl;

Productie 2          : AD-artikel d.d. 22-09-2020: Vaccindeals staatsgeheim: experts roepen op tot transparantie;

Productie 3          : NRC-artikel d.d. 03-11-2020: Ministerie houdt verslagen van het OMT nog geheim;

Productie 4          : artikel NU.nl d.d. 15-12-2020/10-01-2021: EMA beslist maandag over toelating Pfizer-                  : vaccin;

Productie 5          : BD-artikel d.d. 05-01-2021: Corona krijgen is echt véél groter risico dan dit vaccin nemen;  

Productie 6          : FD-artikel d.d. 08-01-2021: Wanneer en welke vaccins komen eraan?

Productie 7          : ‘NRC-artikel d.d. 13-01-2021: Waarom duurt het zo lang voordat het ‘Oxfordvaccin’ op de                           : markt komt?;

Productie 8          : Volkskrant-artikel d.d. 15-01-2021: EU onderzoekt dood 13 Noorse ouderen na bijwerkingen                       : vaccin;

Productie 9          : The Epoch Times-artikel d.d. 16 & 17-01-2021: 55 People have died in US after receiving                             : covid-19 vaccines: reporting system;

Productie 10        : NRC-artikel d.d. 18-01-2021: Geen openheid, dat is patroon bij Rutte;

Productie 11        : NRC-artikel d.d. 21-01-2021: Mag je straks meer na een prik?

Productie 12        : het op YouTube d.d. woensdag 6 januari 2021 uitgezonden interview van prof. dr. Theo                                 : Schetters door Flavio Pasquino, bron: https://www.youtube.com/watch?v=aWrZxCx6L6g,

Productie 13        : artikel Rijksoverheid d.d. 10-09-2020: Wat zit er in een vaccin?;

Productie 14        : artikel in Follow the Money d.d. 22-01-2021 met als  titel: Gelekte documenten: Brussel zette                       : medicijnagentschap onder druk bij beoordeling Pfizer-vaccin;

Productie 15        : de EU-Verordening 2020/1043 d.d. 15-07-2020;

Productie 16        : de print outs van de SQula-basisschoolleeromgeving;

Productie 17        : enkele relevante pagina’s uit het EMA-rapport d.d. 21-12-2020 van de Committee for                                     : Medicinal Products for Human Use (CHMP);

Productie 18        : de brief van de Stichting Viruswaarheid.nl aan minister H. de Jonge van VWS en minister-                            : president M. Rutte van vrijdag 29-01-2021 (16 pag’s, met 2 kleurenpagina’s: “Prik-tegen-                                : corona-Praatplaat” als gepubliceerd op de site: www.rijksoverheid.nl);

Productie 19        : internetuittreksel uit de Kamer van Koophandel: Stichting Bijwerkingencentrum Lareb;

Productie 20        : de pagina’s 1 t/m 11 van de productinformatie van het Pfizer-BioNTech Comirnaty mRNA-                          : ‘vaccin’, voorzien van gele accentueringen

 

 

Productie 21        : de publicatie: “Zo werkt het eerste coronavaccin.” van de Rijksoverheid, gedaagde;

Productie 22        : de publicatie: “Het vaccineren kan beginnen.” van de Rijksoverheid, gedaagde;

Productie 23        : het EMA-bericht d.d. 06-01-2021 inzake de voorwaardelijke toelating van het Moderna-                               : ‘vaccin’ voor personen van 18 jaar en ouder;

Productie 24        : het EMA-bericht d.d. 29-01-2021 inzake de voorwaardelijke toelating van het AstraZeneca-                        : ‘vaccin’ voor personen van 18 jaar en ouder;

Productie 25        : de relevante pagina’s uit de brochure nr. 2020/29 van de Gezondheidsraad: “COVID-19-                  : vaccinatie: BioNTech/Pfizer, aan de minister van VWS, Den Haag, 24 december 2020.”;

Productie 26        : enkele relevante pagina’s ( 1, 3, 6, 11, 13, 14, 24 & 34) uit het APA-contract d.d. 27-08-2020                       : tussen de Europese Commissie van de  EU en AstraZeneca zoals dat contract op vrijdag 29-                            : 01-2021 ineens bekend werd gemaakt door de EC EU;

Productie 27        : het stuk d.d. 04-06-2020 met als titel: “RIVM zet systeem op om tweede coronagolf sneller te                       : herkennen”;

Productie 28        : het stuk Infographic in kleur met als titel: “Vaccinatie tegen corona” dat de Nederlandse                                : burger van de Staat ontvangt bij de uitnodiging voor een prik;

Productie 29        : het stuk van de Gezondheidsraad met als titel: “Ethische en juridische afwegingen COVID-                           : 19-vaccinatie”;

Productie 30        : het stuk getiteld: “Belangenverklaring behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke                         : beïnvloeding door belangenverstrengeling” van hoogleraar mevrouw prof. dr. Enny Das;

Productie 31        : het stuk d.d. 07-02-2021 – 22-01-2021 van: “EnerzijdsAnderzijds” met als titel: “Explosieve                        : rechterlijke uitspraak in Duitsland: “Rechter wraakt Coronabeleid in harde termen”;

Productie 32        : het stuk d.d. 05-02-2021 met als titel: ‘Israëlisch ziekenhuis ontdekt medicijn tegen corona’;

Productie 33        : het in het FD verschenen stuk d.d. 05-02-2021 met als titel: ‘Kabinet past vaccinatieschema                          : aan, begin-zestigers eerder aan de beurt.’;

Productie 34        : het in het BD verschenen stuk d.d. 02-02-2021 met als titel: ‘Ic-artsen: Versoepel regels’;

Productie 35        : het op “Joop BNNVARA” verschenen stuk d.d. 07-02-2021 met als titel: “Zuid-Afrika staakt                       : gebruik AstraZeneca-vaccins: niet effectief tegen mutatie”;

Productie 36        : het in de Gazet van Antwerpen (GvA) verschenen stuk d.d. 09-02-2021 met als titel: “Bijna                          : niemand krijgt nog eerste coronaprik door problemen bij levering”;

Productie 37        : het via NOS verschenen stuk d.d. 09-02-2021 met als titel: “Duits ministerie schakelde                   : wetenschappers in om corona-angst op te wekken”;

Productie 38        : het e-mailbericht van 11-02-2021 te 14:28 uur met de antwoordbrief van de minister van                               : VWS op de brief van de Stichting van 29-01-2021;

 

_______________

Behandeld door         : mr. J.A.A. van der Weijst
Referentie                : W – 210101 Stichting Viruswaarheid / Staat der Nederlanden
Kantoor                    : Advocatenkantoor Van der Weijst
Correspondentie       : Gemondseweg 15, 5292 NM Gemonde, gemeente Sint-Michielsgestel
Telefoon                  : 073 – 551 83 98
Fax                           : 073 – 551 83 99
Mobiel                     : 06 – 53 436 336
Internet                   : www.advocaatvanderweijst.nl

 
   

E-mail                       : [email protected]

 

 

 

[1] Met de term “coronavirus” wordt gerefereerd aan aandoeningen verband houdende met het covid-19-virus, of: coronavirus disease 2019, of het SARS-CoV-2-virus. De ziekte wordt verondersteld een zoönotische oorsprong te hebben.

[2] Daar waar de LHV aanvankelijk alsnog wist te ‘bevechten’ dat de huisartsen in Nederland gevaccineerd zouden worden, is die toezegging door de Staat niet nagekomen, vergelijk:

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2021/huisartsen-woedend-om-uitstellen-coronavaccinatie/ Huisartsen woedend om uitstellen coronavaccinatie: ‘Dit was niet de afspraak’. Huisartsen worden toch niet in januari gevaccineerd tegen corona. Minister Hugo de Jonge heeft besloten dat ze -tegen de afspraken in- langer moeten wachten op hun prik. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is ‘not amused’: ”We zijn gisteren echt onaangenaam verrast, dit kan toch niet. Wij huisartsen zetten alles op alles om ons steentje bij te dragen in deze crisis, maar dan moet dat wel zo veilig mogelijk kunnen”, aldus voorzitter Ella Kalsbeek.(13-01-2021). In het Brabants Dagblad van vrijdag 22-01-2021 verschijnt een artikel met als titel: “Massa’s vaccins, waarom verloop het prikken toch zo traag?” en waarin men kan lezen ‘dat het kabinet besloten heeft de periode tussen de 1e prik en de 2e Pfizer-prik op te rekken van drie naar zes weken.

[3] Anders dan elders worden in Nederland geen noodhospitalen gebouwd of hospitaalschepen benut.

[4] Vergelijk het artikel in het Brabants Dagblad (“BD”), donderdag 14-01-2021, interview hoogleraar Bas Jacobs: ‘Huidige maatregelen zijn economisch extreem schadelijk’. Jacobs is hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de EUR.

[5] Prof. dr. Peter C. GØtzsche, Denemarken, voltooide zijn universitaire studie biologie en scheikunde in 1974 en zijn opleiding tot arts in 1984. Hij specialiseerde zich in interne geneeskunde. Van 1975 tot 1983 werkte hij in de farmaceutische industrie, waar hij zich bezig hield met klinische onderzoeken en regelgeving, en van 1984 tot 1995 in ziekenhuizen in Kopenhagen. In 1993 richtte hij samen met andere onderzoekers de Cochrane Collaboration op, een internationaal netwerk dat zich richt op de effecten van gezondheidszorg. In 2010 werd hij hoogleraar Opzet en Analyse van Klinisch Onderzoek aan de universiteit van Kopenhagen. GØtzsche won met zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad de British Medical Association’s Annual Book Award 2014. Citaat uit het jury-rapport: ‘Verplichte lectuur voor studenten geneeskunde en aankomende artsen. Waar het allemaal om draait, is dat we ons moeten richten op patiënten. Hun veiligheid behoort belangrijker te zijn dan winst’.

[6] De medicijnen zelf zijn niet altijd zo zeer het probleem, meer het onjuiste gebruik (door voorschrijver en gebruiker). Wat dus bedoeld wordt zijn medicatiefouten. Zie ook: https://www.nporadio1.nl/onderzoek/15588-dood-door-medicatiefouten.

 

[7] Kyriakos Mitsotakis is premier van Griekenland.

[8] Begonnen is in alle Nederlandse ziekenhuizen voor medewerkers betrokken bij de acute zorg (IC, SEH, corona-afdelingen, ambulance).

[9] Staatscourant 2021, 4191.

[10] Vergelijk HR 23-10-1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0729 en HR 10-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:404, rov. 3.3.2. De eisen van een behoorlijke rechtspleging brengen mee dat een partij die een beroep wil doen op uit bepaalde producties blijkende feiten en omstandigheden, dit op een zodanige wijze dient te doen dat voor de rechter duidelijk is welke stellingen hem ter beoordeling worden voorgelegd en dat voor de wederpartij duidelijk is waartegen zij zich dient te verweren.

[11] Het kenmerk van een placebo (Latijn: ik zal behagen) is nu eenmaal dat men een middel voorgeschreven krijgt dat juist geen werkzame bestanddelen bevat. Het woord placebo wordt ook gebruikt als verkorting van het placebo-effect. Een placebo slaat in die betekenis op een positief psychisch effect dat optreedt door vertrouwen in de heilzame werking van een behandeling (bijvoorbeeld meer gevoel van welbehagen of opluchting). De placebo zelf geneest of verbetert echter niets. Ook bij geneesmiddelen treedt placebo op door de verwachting die de patiënt heeft. Echte geneesmiddelen dienen daarom het placebo-effect significant te overstijgen om over “medicinale werkzaamheid” te kunnen spreken. Bron: Wikipedia.

[12] De prijs van het Modernavaccin is € 18,- dat daarmee by far het duurste is. De Stichting vraagt zich af of de prijs niet een reden is om niet de samenwerking te zoeken?

[13] Trb. 1978-177, 16-12-1978, minister BuZa C.A. van der Klaauw.

[14] Prof. dr. Theo Schetters is bioloog, gespecialiseerd in immunologie, gepromoveerd op malaria aan de KUN, tevens bijzonder hoogleraar aan de universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika.

[15] SQula is een online oefenprogramma voor kinderen in groep 1 t/m 8 van de basisschool.

[16] Betekenis anafylaxie: (med.) overgevoeligheid voor een substantie waarmee het lichaam vroeger in aanraking is geweest en waartegen het antistoffen heeft gevormd, die bij een volgend contact een hevige reactie veroorzaken: (ook) psychische anafylaxie (DvD). (accentuering, vet, advocaat)

[17] De Stichting merkt op dat de term “vaccin” ook wel als volgt te definiëren is: een vaccin of entstof is een middel dat, na toediening of inenting, mens of dier min of meer langdurig beschermt tegen een infectieziekte voor een specifiek schadelijk micro-organisme (hoofdzakelijk tegen virussen en sommige bacteriën), in de medische microbiologie pathogeen genaamd. Er is ter zake van de pseudo-vaccins niet bekend hoe lang de bescherming van de mRNA-vaccins Pfizer/BioNTech en/of Moderna is, en evenmin van de beschermingsduur van vector-vaccins zoals dat van AstraZeneca, Janssen Farmaceuticals of het Sputnik V-middel.

 

[18] Accentuering: kapitalen en vet: advocaat.

[19] Zie vorige noot.

[20] Zuid-Afrika telde  naar te zien is op internet 57,78 miljoen inwoners in 2018. Het aantal doden is dan 0,0007961 %. De bevolking zal in 2021 verder zijn toegenomen, zodat het sterftecijfer procentueel nog lager uitvalt. De Stichting merkt op: KINDERSTERFTE

Elk jaar sterven 10 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar. Ondervoeding is verantwoordelijk voor 55 procent van deze sterfgevallen: naar schatting 5,6 miljoen kinderen sterven elk jaar als gevolg van ondervoeding.

Bron: UNICEF – Progress for Children: A Report Card on Nutrition

http://www.globalincome.org/Nederlands/Feiten.html#:~:text=KINDERSTERFTE,jaar%20als%20gevolg%20van%20ondervoeding.

 

[21] Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, wet van 26-02-1998, WMWOMM. Zulks ter vermijding van verwarring met de “WMO” als aanduiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

[22] Verordening (EU) Nr. 583/2010 van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft essentiële beleggersinformatie en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan als de essentiële beleggersinformatie of het prospectus op een andere duurzame drager dan papier of via een website wordt verstrekt, nader: “de Verordening” te noemen.

[23] Verordening, Preambule, sub (2)

[24] Verordening, Preambule, sub (4).

[25] Hier kan aan behandeling met bijvoorbeeld Ivermectine worden gedacht. VERDER UITWERKEN ? | ARTSENBRIEF mr. Pols

[26] Ned. Tijdschr. Geneeskd. 2010;154:A2492, Het preoperatief informed consent, Dink A. Legemate en Johan Legemaate.

[27] Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie d.d. 26-10-2012, 2012/C 326/02.

[28] Wet publieke gezondheid. Wet van 09-10-2008.

[29] In dat kader is artikel 6d Wpg een rara avis. Dat artikel handelt over de ‘corona-App’.

[30] De Stichting wenst de Nederlandse burger daar overigens succes bij. Waarom: hoofdpijndossier zoals de aardbevingsschade in Groningen en de Toeslagenaffaire hebben nog steeds niet tot compensatie geleid van de gelaedeerden door de Staat. De procesadvocaat van de Stichting acht zulks een groteske belediging aan het adres van al die gelaedeerden.

[31] Verslag – Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag van de commissie Van Dam Ongekend onrecht, 17-12-2020.

[32] Vergelijk het in het NRC verschenen artikel d.d. 30-12-2020 met als titel: “Nu is duidelijk: rechter hoort niet bij de Raad van State”, waarin o.m. oud-president van de Hoge Raad mr. Geert Corstens aan het woord komt: ‘de rechtsbescherming door nota bene de rechter schoot tekort in de Toeslagenaffaire. Hoog tijd de bestuurs­recht­spraak aan te pakken’.

[33] Publicatieblad Nr. L 106 van 17/04/2001 blz. 0001 – 0039.

[34] Vergelijk het in het FD d.d. 28-09-2020 verschenen artikel met als titel: “Het virus verslaat, voorlopig, de roep om visie” van auteurs Harry Gerretsen en Janka Stoker, hoogleraar RUG.

[35] Vergelijk Verordening, artikel 36.

[36] Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), wet van 15-07-2008.

[37] Verg. art. 1f Wwft.

[38] Verg. het in het Parool d.d. 04-04-2020 verschenen artikel van Jessica Durlacher, met als titel: Hoe angstaanjagend het virus ook is, het is geen menselijke vijand.

[39] Naar de Romeinse schrijver Plautus, diens toneelstuk Asinaria (regel 495). De Romeinse filosoof Seneca is diens tegenhanger. Van Seneca is de uitspraak: Homo res sacra homini; de mens is iets heiligs voor de mens.

[40] Bron: www.blckb.tv: blckbx is een video-content platform voor vrije denkers met een sterk rechtvaardig­heids­gevoel. Onder aanvoering van oprichter en tv producent Flavio Pasquino, wordt gewerkt aan een constante stroom aan maatschappij kritische programma’s die systemische conflicten blootleggen maar ook oplossingen aanreiken. Het project wordt gefund vanuit Stichting “The Great Reset”, een entiteit zonder winstoogmerk, die met haar naam een knipoog maakt naar de anorganische transitie die voor ons ligt.

 

 

[41] Niklas Koppernigk, Nicolaas Torún, Polen, Copernicus, 1473-1543, wiskundige en astronoom die een heliocentrisch model van het universum opstelde en als grondlegger van de heliocentrische theorie wordt beschouwd, boek: De revolutionibus orbium coelestium, 1543. Theologische oppositie tegen de theorie van Copernicus van kerkelijke zijde kwam van protestantse theologen, onder wie Maarten Luther, die de theorie van Copernicus niet in overeenstemming achtten met de Bijbel. (bron: Wikipedia).

[42] Galileo Galilei, Pisa, Italië, 1564-1642, Italiaans natuurkundige, astronoom, wiskundige en filosoof. Galilei kwam in conflict met de Kerk in Rome omdat zijn bewijs voor een copernicaans heliocentrisch wereldbeeld niet in overeenstemming was met de opvatting van de Kerk dat de aarde het centrum van het heelal was. Toen Galilei de denkbeelden van Copernicus ging onderbouwen en verbreiden en met o.m. de schijngestalten van Venus als bewijs, kwam Galilei in conflict met de kerk die in 1616 reageer­de door het werk van Copernicus op de Index te plaatsen. Het verbod van 1616 zou later bij de publicatie van de Index in 1758 tijdens het pontificaat van Paus Benedictus XIV worden opgeheven.Pas in 1992 (!) sprak paus Johannes Paulus II een excuus uit, waarmee Galilei’s naam werd gezuiverd. (bron: Wikipedia).

[43] Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis.

[44] Vergelijk het Infectieziekten Bulletin, jaargang 22 | Nummer 5 | pag. 167 – 169.

[45] Agnes Catharina Kant (Hessisch Oldendorf, 20-01-1967) is een voormalig politica. Namens de SP maakt zij korte tijd deel uit van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, als opvolger van Jan Marijnissen was zij korte tijd fractievoorzitter. Sedert 13-03-2013 is Kant gevolmachtigde van het Lareb.

[46] Lareb, volgens haar website: “Lareb is een onafhankelijke stichting en wordt voor haar taken gefinancierd door het CBG en het Ministerie van VWS.” Het ‘meldcentrum’ is gevestigd in een woonhuis aan de Goudsbloemvallei 7 te 5237 MH ’s-Hertogenbosch.

[47] Op 17-11-1973 deed President Nixon in een op nationale TV uitgezonden persconferentie een uiting waarin hij ontkende betrokken te zijn bij het Watergate-schandaal (ongeoorloofde campagnes tijdens presidents­verkiezing in 1972) en waarin hij ontkende ooit geprofiteerd te hebben van de overheidsdienst. Met die ontkenning bevestigde hij juist zijn schuld. Het Watergate-schandaal leidde tot het afreden van Nixon in 1974.

[48] Confucius, (Chinees: 孔子; pinyin: Kǒngzǐ, letterlijk “Meester Kong“) (Qufu551 v.Chr. – aldaar, 479 v.Chr.) was een Chinese filosoof en politicus tijdens de Zhou-dynastie (dus nog voor de vorming van het Chinese keizerrijk). Hij wordt gezien als “Wanshishibiao”, een voorbeeld voor alle leraren. Hij werd geboren als Kong Qiu in de stad Qufu in de Chinese staat Lu in de tegenwoordige provincie Shandong. In de Gesprekken van Confucius (Lunyu) zijn 499 uitspraken die Confucius zou hebben gedaan, bewaard gebleven. (bron: Wikipedia).

[49] Mahatma Gandhi, Porbandar, India, 1869-1948, Indiaans politicus, leider in de Indiase onafhanke­lijk­heids­strijd jegens Engeland, grondlegger van de moderne staat India en voorstander van geweldloosheid als middel voor revolutie. (bron: Wikipedia).

 

[50] Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1044339163/15-meldingen-van-overlijden-na-vaccinatie-met-coronavaccins/?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email

 

[51] Vergelijk ook de conclusie van de A-G mw. mr. R. de Bock voor de Decor-zaak, ECLI:NL:PHR:2017:1058, o.m. randnummer 3.24.

[52] Vergelijk productie 23.

[53] Vergelijk productie 24.

Bekijk hier alle producties

Meld je aan voor de nieuwsbrief