Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Aanvullend bezwaarschrift CBG

Op 23 oktober 2023 is onderstaand e-mailbericht aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen verstuurd.

 

 

Onderwerp: (Aanvullend) bezwaarschrift

Geacht college,

Bij e-mailbericht van 1 oktober 2023 heeft bezwaarde u gesommeerd om de handelsvergunningen afgegeven inzake verlenging van de Marketing Authorisation zoals deze zijn afgegeven door de Europese Commissie na positief advies van het Europees Geneesmiddelenbureau – European Medicine Agency (hierna: “EMA”): te weten de

met onmiddellijke ingang te schorsen met toepassing van artikel 51 Geneesmiddelenwet.

Voor deze sommatie en de daaraan ten grondslag liggende argumenten verwijzen wij opnieuw naar de inhoud van dit e-mailbericht (bijlage 1) 2 .

In dit bericht is al aangegeven dat deze sommatie ook kan worden opgevat als handhavingsverzoek als bedoeld in artikel 2 in samenhang met de artikelen 51 en 79 Geneesmiddelenwet.

Bij e-mailbericht van 3 oktober 2023 hebt u – kort samengevat – te kennen gegeven dat bezwaarde zich diende te wenden tot de Europese Commissie en het EMA.[3] Daaruit leidt bezwaarde af dat u zich op het standpunt stelt niet de bevoegde instantie te zijn om een dergelijk besluit te nemen, dan wel dat u weigert tot de gevraagde schorsingen over te gaan.

Bezwaarde kan zich niet met dit besluit – dan wel deze weigering tot het nemen van een besluit – verenigen. In de motivering van de sommatiebrief is al uiteengezet waarom het CBG wel degelijk bevoegd is om de genoemde handelsvergunningen te schorsen. Bezwaarde verwijst kortheidshalve naar die motivering.

Voor de goede orde wijst bezwaarde erop dat dit bezwaarschrift aansluit bij de belangen die zij volgens haar statuten 1 behartigt. In een democratische rechtsstaat beschermt de overheid de bevolking tegen ongeoorloofde en ongecontroleerde medische experimenten en daarmee samenhangende schendingen van fundamentele vrijheden en mensenrechten. Omdat de overheid en verantwoordelijke toezichthoudende organen falen, ziet Voor Waarheid het als haar plicht hiertegen op te komen.

Het besluit is dan ook onvoldoende zorgvuldig voorbereid en ondeugdelijk gemotiveerd en dient daarom te worden vernietigd wegens strijd met de artikelen 3:2 en 3:46 Awb.

Bezwaarde verzoekt u dan ook om het besluit te heroverwegen en alsnog over te gaan tot schorsing van de genoemde handelsvergunningen.

Hoogachtend,

namens de stichting Voor Waarheid,

Verwijzingen

Meld je aan voor de nieuwsbrief