Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Besluit inzake J. Engel

Als vervanging van de minuut in wettelijk voorgeschreven vorm opgemaakt afschrift van een rechterlijk besluit

 

Arrondissementsrechtbank Bremerhaven

Besluit

24-06-2022

24 Ds 220 Js 75569/21

 

In de strafzaak tegen Jan Cornelius Engel,

geboren xxxxxxxx te xxxxxxxx,

woonachtig te xxxxxxxxx, xxxxxxxx

nationaliteit: Nederlandse

 

Raadsman Advocaat Carlos-Alexander Freidl, 27570 Bremerhaven, Bauernwall 4

 

Wegens volksopruiing wordt de opening van het hoofdgeding om feitelijke redenen geweigerd.

De kosten van het geding en de noodzakelijke uitgaven van de beschuldigde komen ten laste van de schatkist.

 

Voorlichting betreffende de mogelijkheid van het gebruik van rechtsmiddelen:

Tegen dit besluit kan onmiddellijk beroep worden ingesteld, en wel binnen een week na betekening of kennisgeving van dit besluit bij het plaatselijk gerechtshof te Bremerhaven of bij de griffie. In het geval van een schriftelijke verklaring wordt de termijn alleen in acht genomen indien de klacht is ontvangen door de rechtbank voor afloop van de week.

 

Redenen:

Het OM Bremen beschuldigt de verdachte in de tenlastelegging van 03-03-2022 ervan, in Bremerhaven op een niet nader te specificeren tijdstip in een niet wettelijk verjaarde periode onmiddellijk vóór 01-12-2021 en op 19-01-2022 tussen 16:10 uur en 17:13 uur door drie onafhankelijke handelingen in het geval van overtreding ad 1 en ad 3 telkens een onder het bewind van het nationaal-socialisme begane handeling van de in § 6, lid 1, van het Wetboek van Volkerenstrafboek genoemde aard op een wijze, die geschikt is de openbare orde te verstoren, in het openbaar of in een vergadering te hebben goedgekeurd, ontkend of gebagatelliseerd en, in het geval van overtreding ad 2, op een wijze die geschikt is de openbare orde te verstoren, de mensenrechten van anderen aangetast te hebben doordat hij een voornoemde groep, delen van de bevolking of een individu op grond van een toebehoren tot een voornoemde groep of tot een deel van de bevolking heeft beledigd, kwaadwillig aan de verachting heeft prijsgegeven of heeft belasterd.

 

Specifiek wordt de verdachte het volgende ten laste gelegd:

1. Op een niet nader te specificeren tijdstip in een wettelijk niet verjaarde periode onmiddellijk vóór 01-12-2021 bevestigde de verdachte in de aan hem toebehorende bedrijfsvertrekken aan de Lessingstraße 6 en 11-13 in Bremerhaven in de zogenaamde Kober-ramen twee affiches met het opschrift “Vaccineren maakt vrij“, waarbij deze voor een aantal toevallige voorbijgangers waren waar te nemen. Door het feitelijke gelijkstellen van democratisch gelegitimeerde maatregelen met de onmenselijke acties onder het nationaal-socialisme heeft hij op een bijzonder verachtelijke manier de onder het bewind van het nationaal-socialisme gepleegde daden gebagatelliseerd (HA);

2. Op een niet nader te specificeren tijdstip in een wettelijk niet verjaarde periode onmiddellijk vóór 01-12-2021 bevestigde de verdachte in de aan hem toebehorende bedrijfsvertrekken aan de Lessingstraße 6 en 11-13 in Bremerhaven in het zgn. Kober-raam een affiche met het opschrift “WHITES ONLY – SLEGS BANKES – NUR FÜR WEISSE “. Hierdoor bracht hij op een bijzonder kwetsende manier de discriminatie en de ontkenning van het verblijfsrecht voor gekleurde mensen onder woorden. Ook deze affiche was voor een groot aantal van toevallig passerende mensen waarneembaar (SA 1);

3. De verdachte bevestigde op 19-01-2022 tussen 16:10 uur en 17:13 uur in de aan hem toebehorende bedrijfsvertrekken aan de Lessingstraße 11-13 in Bremerhaven in het zgn. Kober-raam een affiche met het opschrift “Vaccineren maakt vrij“, waarbij ook deze voor een aantal toevallige voorbijgangers was waar te nemen (SA 3).

 

De opening van het hoofdgeding diende te worden afgewezen op grond van § 204 van het [Duitse] Wetboek van Strafvordering (StPO). Conform § 203 StPO wordt het hoofdgeding slechts geopend indien uit de uitslag van het inleidend onderzoek aannemelijk is dat verdachte in voldoende mate verdacht is van een strafbaar feit. Een verdachte wordt voldoende verdacht van een strafbaar feit indien bij het doorgaan van het hoofdgeding een veroordeling met enige waarschijnlijkheid te verwachten valt (vgl. BGHSt 23, 304, 306 BGH NStZ-RR 2007, 78). Waarschijnlijkheid van veroordeling betekent dat uitgaande van de resultaten van het voorbereidend onderzoek en de daarmee verband houdende juridische overwegingen betreffende de objectieve en subjectieve elementen van het strafbare feit bij het inschatten van de veronderstelde uitkomst van het hoofdgeding er meer voor een veroordeling pleit dan voor een vrijspraak. Moet de waarschijnlijkheid van een veroordeling daarna worden ontkend wegens gebrek aan voldoende bewijs dat de beschuldigde volgens de feiten van de zaak onrechtmatig en verwijtbaar heeft gehandeld, dan mag de verdachte niet worden onderworpen aan een hoofdgeding (Hans. OLG Bremen, beslissing van 28.03.2011, Ws 132/10 (2 Ws 98/10).

 

Volgens het dossier moet worden uitgegaan van de volgende feiten:

Op 01-12-2021 (tijdstip onbekend) kreeg de afdeling van de Binnenlandse veiligheidsdienst van de plaatselijke politie Bremerhaven door de politie-inspectie van Cuxhaven kennis van een demonstratie van zogenaamde Corona-ontkenners/vaccinatie-tegenstanders die op dezelfde dag in de buurt van de Lessingstraße in Bremerhaven gepland was (blz. 3 van de bijlage). Ambtenaren van de staatsveiligheidsdienst van de politie verschenen blijkbaar na agenten van de politie ter plekke, constateerden dat 40 personen aanwezig waren op het privéterrein aan de Lessingstraße 6 in Bremerhaven, dat op twee Kober-ramen van de panden Lessingstraße 8 en 11 of Lessingstraße 6 en 11 (blz. 4 van de bijlage, foto, blz. 4 van de bijlage) telkens van binnenuit de affiche “Vaccineren maakt je vrij” was bevestigd, en ondernamen geen verdere actie nadat het OM Bremen een eerste verdenking van een strafbaar feit had uitgesloten.

Volgens een nota van politieagent C. Eden, verschenen de deelnemers aan het evenement op 01-12-2021 vanaf 13:30 uur ter plaatse, daarna werden de toespraken gehouden en de affiches “Vaccineren maakt vrij” opgehangen. Welke perso(o)n(en) de toespraken hield(en) en de affiches heeft/hebben opgehangen, blijkt niet uit het voortgangsverslag van 01-12-2021 (blz. 11 van de bijlage).

Pas later werd geconstateerd dat aan de binnenkant van een raam van Lessingstraße 11-13 in Bremerhaven een bord met de opdruk “WHITES ONLY – SLEGS BLANKES – NUR FÜR WEISSE ” was geplakt (blz. 30, 34 van de bijlage).

Volgens de zich in het dossier bevindende pagina’s van het bedrijfsconcept van FTA Holding B.V. daterend uit 2019 (blz. 48 e.v. van de bijlage) worden de vertrekken van Lessingstraße 6, 10, 11 verhuurd aan vrouwelijke sekswerkers; verdachte is volgens het bedrijfsconcept directeur van de vennootschap, vennoot is hij – blijkens de zich in het dossier bevindende kadastrale uittreksels – niet.

Naar aanleiding van de huiszoeking door de politie d.d. 13-01-2022 werden in de Kober-ramen van Lessingstraße 11-13 de affiches “Vaccineren maakt vrij” en “WHITES ONLY – SLEGS BLANKES – NUR FÜR WEISSE” en in het Kober-raam Lessingstraße 6 de affiche “Vaccineren maakt vrij” in beslag genomen (blz. 63 e.v. van de bijlage).

Op 19-01-2022 om 17:13 uur werd in het Kober-raam (hoekraam) van Lessingstraße 6 in Bremerhaven de affiche “Vaccineren maakt vrij” geconstateerd, welke bij een eerdere controle om 16:10 uur aldaar niet was geconstateerd (SA 3, blz. 2 van de bijlage).

Men kan in het midden laten of in ieder geval de affiche “Vaccineren maakt vrij” werkelijk aan het door het OM Bremen aangenomen strafbaar feit van volksopruiing voldoet of of deze valt onder het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting, temeer daar deze uiting met de minieme afwijking “Vaccinatie maakt vrij” door de Beierse minister-president zou zijn gebruikt (SA 3, blz. 15 van de bijlage).

Uit het dossier blijkt niet welke persoon de geïncrimineerde affiches heeft opgehangen. Ook het verzoek door de rechtbank d.d. 20-04-2022 (blz. 103 van de bijlage) heeft geen verdere bevindingen opgeleverd (blz. 106, 107 van de bijlage). Of de Kober-ramen in december 2021/januari 2022 waren verhuurd en welke personen sleutelbevoegdheid hadden tot de vertrekken, werd niet vastgesteld. Dat de ramen met het oog op de Corona-voorschriften niet waren verhuurd, is een zuiver door niets gestaafd vermoeden (blz. 105 van de bijlage).

Omtrent de beschuldigingen heeft verdachte geen gegevens verstrekt.

Aangezien na dit alles het niet mogelijk zal zijn het strafbare feit tegen de verdachte te bewijzen, wordt de opening van het hoofdgeding afgewezen met het gevolg van de kosten conform § 467, lid 1, StPO.

 

get. Lissau

Rechter bij de rechtbank van eerste aanleg

Als vervanging van de minuut in wettelijk voorgeschreven vorm opgemaakt afschrift rechtbank van eerste aanleg Bremerhaven, 28-06-2022

 

Schur, justitieel hoofdsecretaris als ambtenaar van de griffie

 

Dit geschrift is elektronisch aangemaakt. Het is alleen geldig met een handtekening, met een gerechtszegel of met een gekwalificeerde elektronische handtekening.

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief