Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Brief van Emeritus Professor Dr. Sucharit Bhakdi e.a. aan het Europees Geneesmiddelenbureau

Brief van Emeritus Professor Dr. Sucharit Bhakdi e.a. aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) inzake de voorwaardelijke toelating op de markt van experimentele “vaccins”.

Via onze kanalen heeft u al kunnen vernemen dat Emeritus Professor Dr. Sucharit Bhakdi een brief heeft geschreven aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam.

Prof. Bhakdi, specialist in microbiologie en infectie-epidemiologie, leidde het Instituut voor Medische Microbiologie en Hygiëne aan de Universiteit van Mainz, Duitsland gedurende 22 jaar.

In dit artikel informeren wij u over de aanleiding van deze brief, het doel en het belang hiervan, de oproep van Prof. Bhakdi aan ons als burgers om in actie te komen en hoe u dit kunt doen.

 

Aanleiding

Uit de brief:

Wij merken op dat een breed scala van bijwerkingen wordt gemeld na vaccinatie van voorheen gezonde jongere personen met de op genen gebaseerde COVID-19-vaccins. Bovendien zijn er talrijke berichten in de media uit de hele wereld over verzorgingstehuizen die binnen enkele dagen na de vaccinatie van de bewoners door COVID-19 zijn getroffen. Hoewel wij erkennen dat deze voorvallen stuk voor stuk ongelukkige toevalligheden kunnen zijn geweest, zijn wij bezorgd dat er onvoldoende onderzoek is gedaan en nog steeds wordt gedaan naar de mogelijke oorzaken van ziekte of overlijden onder deze omstandigheden, vooral omdat er geen post-mortem onderzoek is verricht.

Het eerste Covid-19- “vaccin”, van Pfizer-BioNTech, merknaam Corminaty, is op 21 december 2020 door het EMA voorwaardelijk toegelaten tot de markt. Dat was drie weken na toelating in het Verenigd Koninkrijk en twee weken na toelating in de Verenigde staten. Nog vóór en ook ná de voorwaardelijke toelating van hierna volgende “vaccins” zijn er verschillende specialisten en wetenschappers die grote vragen stellen bij deze “vaccins” en de voorwaardelijke toelating door het EMA. Over de bezwaren van deze vaccins, die wij experimentele gentherapie noemen, hebben wij al op verschillende manieren bericht.

Voor meer uitgebreide informatie over deze experimentele gentherapie die nu als profylactische behandeling voor de ziekte Covid 19 over onze hoofden uitgerold wordt, verwijzen wij u naar het interview met Prof Theo Schetters, BSc (Biology) MSc (Immunology/Parasitology) PhD (Medicine) op het YouTube kanaal van Blckbx.

Verder zijn er dankzij het journalistieke onderzoekscollectief  Behind the Pledge documenten en artikelen verschenen die zeer kritische vragen stellen over oneigenlijke druk, uitgeoefend door de Europese Commissie op het EMA, om deze experimentele gentherapie goed te keuren. Uitgebreide informatie vindt u hier.

Doel en belang

Uit de brief:
Bijgevolg eisen wij afdoende bewijs dat er een daadwerkelijke noodsituatie bestond op het ogenblik dat EMA een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen verleende aan de fabrikanten van de drie vaccins, om de goedkeuring van die vaccins voor gebruik bij de mens door EMA te rechtvaardigen, naar verluidt wegens een dergelijke noodsituatie. Indien al deze bewijzen niet beschikbaar zijn, eisen wij dat de goedkeuring voor het gebruik van de op genen gebaseerde vaccins wordt ingetrokken totdat alle bovengenoemde kwesties naar behoren en met de nodige zorgvuldigheid zijn aangepakt door EMA.

Het EMA claimt transparant, open en eerlijk te zijn over alle processen, procedures, evaluaties, etc. inzake de goedkeuring van medicijnen in het algemeen en de Covid-19 vaccins in het bijzonder. Het klopt dat er veel informatie beschikbaar is op de website van het EMA. Ook is het mogelijk om via het aanmaken van een account bij het EMA inzage te verkrijgen in verschillende onderzoeksgegevens, ook in die van de experimentele gentherapieën. Let wel, deze data zijn afkomstig van de producenten van deze therapieën, wat een kritische houding vraagt ten aanzien van aangeleverde (en juist weggelaten cq niet aangeleverde) klinische onderzoeksgegevens.

Een aantal essentiële vragen inzake de gentherapie wordt echter niet of niet afdoende beantwoord. Daarom heeft Prof. Bhakdi het initiatief genomen zijn vragen en bezwaren nogmaals aan te kaarten bij het EMA  d.m.v. een brief gedateerd 28 februari 2021, gericht aan Emer Cooke, algemeen directeur van het EMA.  De brief is medeondertekend door een aantal gerenommeerde collega’s waaronder Prof. Ulrike Kämmerer (PhD) en Dr. Michael Yeadon (BSc PhD).

In de brief somt Prof. Bhakdi in zeven punten nogmaals de bezwaren en de vragen op die er zijn m.b.t. de op genen gebaseerde vaccins en verlangt hij een adequaat antwoord van het EMA hierop. Indien deze antwoorden niet gegeven kunnen worden, eisen de ondertekenaars dat de voorwaardelijke goedkeuring voor het gebruik van deze vaccins wordt ingetrokken. De brief is ook persoonlijk aangeboden aan het EMA door Willem Engel, voorman van het Nederlandse collectief “Viruswaarheid”.

De volledige brief van Prof. Bhakdi kunt u hier nalezen.

Ondanks een persverklaring op 8 maart j.l., welke u hier vind, en een videoboodschap heeft het EMA tot op dit moment (zondag 14 maart 2021, twee weken na het aanbieden van de brief aan het EMA) nog niet gereageerd. Er zijn dus nog steeds geen antwoorden op de bezwaren en vragen van onafhankelijke wetenschappers en specialisten.

Nu roept Prof. Bhakdi ons, als burgers van Europa, op om in actie te komen.
Dit kunt u bijvoorbeeld doen door bijgevoegde modelbrief te ondertekenen en samen met de persverklaring van 8 maart jl.  zowel aan het EMA als aan College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op te sturen.

Nederlandstalige brief aan het CBG
Nederlandstalige brief aan de EMA
Engelstalige brief aan de EMA

Disclaimer.
Deze actie is opgezet onafhankelijk van, maar met medeweten van Prof. Bhakdi en de medeondertekenaars van de brief. Zij vragen onze steun en waarderen deze actie, maar beklemtonen dat zij zich op de eerste plaats als onafhankelijke wetenschappers zien en niet als activisten. Prof. Bhakdi en de medeondertekenaars willen zich beperken tot de inhoud van de brief aan het EMA.

Prof. Bhakdi ziet zichzelf als kritisch wetenschapper. Vanuit zijn vakgebied kijkt hij zeer kritisch naar alle ontwikkelingen rond het virus Sars-Cov2, de ziekte Covid-19, de maatregelen, de gekozen oplossingen en de wetenschap waarop het beleid, wereldwijd, gebaseerd  is. Al in juni 2020 publiceerde hij zijn boek “Corona, vals alarm?”, waarin hij de hele coronacrisis waarin we beland zijn, beschrijft. Prof. Bhakdi is, zeker na het uitkomen van dit boek, maar ook al daarvoor, veelvuldig in de media verschenen om zijn zorgen en kritiek te uiten. Aangezien zijn kritiek niet overeenkomt met dat wat de gezondheidsinstanties en overheden uitdragen, wordt hij veelvuldig bekritiseerd en soms zelf geridiculiseerd in diezelfde media. Echter een echt debat, een inhoudelijke discussie, en nu dus het beantwoorden van een aantal belangrijke vragen blijft maar achterwege.

Meld je aan voor de nieuwsbrief