Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Duitse Topadvocate: Vaccinatie met Pfizer/Biontech is strafbaar

De Duitse advocate Beate Bahner, gespecialiseerd in medisch recht en criticus van het coronabeleid van het eerste uur, heeft een juridisch verslag gepubliceerd. Hierin beargumenteert ze waarom het vaccineren met het vaccin Comirnaty van Pfizer/Biontech strafbaar is. Onder andere bevat de vaccinatie niet-toegelaten ingrediënten en heeft het vaccin te veel doden en schade veroorzaakt om als ‘veilig’ te kunnen worden bevonden. Het vaccineren met verboden stoffen is strafbaar. Ook alle betrokkenen bij het op de markt brengen van dit vaccin, mede als ouders, advocaten, rechters en artsen die meewerken aan het vaccineren van kinderen, maken zich strafbaar. Weliswaar is men dan strafbaar onder Duits recht, echter beargumenteert Bahner dat ook Europese regels worden overtreden met dit vaccin, waardoor in heel Europa de vaccinatiecampagne onmiddellijk zou moeten worden gestaakt.

Dit juridische verslag kan als productie worden aangeleverd tijdens rechtszaken. In dit artikel vertaal ik de samenvatting van het juridisch verslag, dat is te vinden in hoofdstuk 9. Zowel de Duitse als Engelse versie (machine-vertaald) zijn onderaan dit artikel te vinden.

Niet-toegelaten inhoudsstoffen

De niet-toegelaten inhoudsstoffen waaraan wordt gerefereerd zijn de volgende:

  • (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC-0315)
  • 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide  (ALC-0159)

 

1. Een stof mag voor het ontwikkelen van een geneesmiddel alleen worden gebruikt wanneer het bedoelde gebruik is beschreven in een monografie in overeenstemming met óf het Duitse óf het Europese farmacopee 1 , of anders wanneer omvangrijke andere onderzoeken zoals klinische studies of studies naar de toxiciteit kunnen worden aangetoond.

2. Het doel en nut van alle Duitse en Europese geneesmiddelenvoorschriften dient de bescherming van de mensen door een gepaste kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van de geneesmiddelen.

3. De EMA heeft Biontech – in het bijzonder met betrekking tot beide Lipide-Nanodeeltjes ALC 0315 en ALC 0159 – bijzondere eisen opgelegd, omdat het hierbij gaat om een nieuwe soort hulpstoffen van het vaccin Comirnaty, die voor het eerst op een nieuwe manier bij mensen ingezet worden.

4. Aan deze bijzondere eisen van de EMA (specific obligations SO2, SO4, SO5) voor deze nieuwe hulpmiddelen moest door Biontech tot en met juli 2021 worden voldaan.

5. Zowel uit het rapport van de EMA van oktober 2021 over de verlenging van de voorwaardelijke toelating als uit veiligheidsrapport van Pfizer voor Comirnaty van 7 december 2021 blijkt echter dat aan deze eisen niet is voldaan en vereiste documenten daarvoor niet beschikbaar zijn. Er staat daar: “No data available” – “geen gegevens beschikbaar”.

6. Dit is een overtreding van de richtlijnen van de ‘good manufacturing practice’  2 en daarmee tegelijkertijd een overtreding van de erkende farmaceutische regels naar  § 8 Abs. 1 Nr. 1 AMG .3 Volgens die wet is het verboden om geneesmiddelen die “door een afwijking van de erkende farmaceutische regels in hun kwaliteit niet onbehoorlijk verminderd zijn” in het verkeer te brengen.

7. De kwaliteit is alleen al verminderd door het feit dat twee belangrijke bestandsdelen van inhoudsstoffen van Comirnaty niet zijn bedoeld voor het gebruik op of in mensen, waarmee ze als ‘nieuwe soort hulpstoffen’ gelden, waarvoor bijzondere documenten en bewijzen moeten worden overhandigd.

8. Daarbovenop komt nog  dat volgens de toelatingspapieren van de EMA er reeds verontreinigingen van het vaccin zijn gedocumenteerd met betrekking tot de lipides. Deze verontreinigingen zouden zelfs nog naar erger zijn geworden volgens informatie over de reductie van de filterprocessen van de hulpstof Nano-Lipide ALC-0315. Met de reductie van deze processen zou de toelatingshouder daarmee ook de eisen hebben overtreden van S02, SO4 en SO5 van de EMA uit de toelatingsbeschikking.

9. Immers laat het vaccin volgens veiligheidsrapporten van het Paul-Ehrlich-Institut 4 een schrikbarend hoog aantal aan schadelijke bijwerkingen zien, die ver boven een “acceptabele mate” uit gaan, naar de huidige stand van de wetenschap.

10. Los van dit feit vindt er ook een overtreding plaats van § 5 Abs. 1 AMG, namelijk een overtreding van het verbod op het in het verkeer brengen en het gebruik van bedenkelijke geneesmiddelen. Deze regelingen uit de geneesmiddelenwet zijn niet alleen op de ontwikkelaars van toepassing maar ook op vaccinerende artsen en alle andere personen die verantwoordelijk zijn voor een vaccinatie met Comirnaty.

11. Overtredingen van § 8 AMG en § 5 AMG zijn volgens § 95 Abs. 1 Nr. 1 en Nr. 3a AMG geclassificeerd als misdrijf en kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar. Ook de nalatigheid is strafbaar volgens § 95 Abs. 4 AMG.

12. In zwaarwegende gevallen van dit misdrijf kan een gevangenisstraf van tot 10 jaar worden opgelegd, wanneer iemand in levensgevaar wordt gebracht of het risico loopt op een zware beschadiging aan lichaam of gezondheid, naar § 95 Abs. 3 Nr. 2 AMG. Het zwaarwegende geval wordt in dit geval met opzet gerealiseerd omdat de ontwikkeling, verspreiding en het gebruik van het vaccin Comirnaty in strijd is met de verboden uit §§ 5 en 8 AMG.

13. Daar komt nog bij dat een vaccinatie bij allergieën tegen een bestanddeel van het vaccin niet mag plaatsvinden. Daarom moeten alle personen die gevaccineerd moeten worden van te voren op mogelijke allergieën voor een van de bestanddelen worden getest, om een mogelijke contra-indicatie tegen het vaccin uit te sluiten.

14. Daarom mag een persoon pas worden gevaccineerd, wanneer bij hem of haar elk bestanddeel van het vaccin is getest op verdraagzaamheid door een allergoloog en de verdraagzaamheid voor alle bestanddelen van het vaccin Comirnaty door een arts schriftelijk is bevestigd.

15. Tot dan is de vaccinatie met het vaccin Comirnaty verboden vanwege de mogelijkheid op zware gezondheidsschade.

16. Elke overtreding is niet alleen in strijd met een genoemde voorschriften uit de geneesmiddelenwet maar daarbovenop ook met verdere bepalingen uit het algemene strafrecht.

17. Dit alles is ook van toepassing op het vaccin Spikevax van MODERNA!

 


Bron Duits: https://beatebahner.de/lib.medien/Rechtsgutachten%20RAin%20Bahner%20Strafbarkeit%20nach%2095%20AMG%20durch%20Impfung%2C%20korr.%2027.12.2021.pdf

Bron Engels (vertaald met DeepL): https://www.docdroid.net/8sz0Gqa/englische-version-rechtsgutachten-bahner-zur-strafbarkeit-nach-95-pdf

Bahner heeft ook een volledig boek geschreven over de corona-vaccinatie waarnaar ze meermaals verwijst in haar verslag: https://www.buchkomplizen.de/buecher/corona-buecher/corona-impfung.html

1. Farmacopee is het rechtsgeldige geneesmiddelenhandboek https://www.rivm.nl/europese-farmacopee/wat-is-europese-farmacopee

2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Good_manufacturing_practice

3. AMG: Arzneimittelgesetz (= Duitse geneesmiddelenwet)

4. Paul-Ehrlich-Institut is de Duitse tegenhanger van het Lareb, waar de bijwerkingen van vaccinaties worden geregistreerd.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief