Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Modelbrief voor werkgever i.v.m. vaccinatieplicht

AAN:

Werkgever
Adres
Plaats

 

Betreft: opleggen van vaccinatieplicht

 

Datum ………………….., Plaats ……………………


Geachte werkgever,

Mij is ter ore gekomen dat u voornemens bent/besloten heeft om het personeel te verplichten om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. 

Door middel van deze brief laat ik u weten dat ik tegen dat voornemen/besluit onoverkomelijke bezwaren heb.

 1. Allereerst beroep ik mij op art. 11 van de Grondwet. Dit artikel luidt: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.” Een verplichte vaccinatie vormt een inbreuk op de onaantastbaarheid van het lichaam en is dus in strijd met art. 11.
  (DE NAVOLGENDE ZIN MOET WORDEN VERWIJDERD ALS DE WERKGEVER EEN OVERHEIDSINSTELLING IS.)
  Door de reflexwerking van de grondrechten op het arbeidsrecht is art. 11 ook op de arbeidsverhouding van toepassing.
 2. Voorts verwijs ik u graag naar een resolutie van de Raad van Europa d.d. 27 januari 2021 (Resolutie 2361-2021). Daarin sprak de Raad zich uit tegen verplichte vaccinaties tegen Covid-19.
 3. Ook bent u niet gerechtigd de eis van een verplichte vaccinatie de stellen. Door deze eis wel te stellen, wijzigt u eenzijdig het arbeidscontract dat ik met u heb gesloten. Voor zover u al op grond van een reglement de bevoegdheid zou hebben om eenzijdig wijzigingen door te voeren, kan een ingrijpende wijziging zoals het opleggen van een vaccinatieplicht niet geacht worden onder die bevoegdheid te vallen.
 4. Bij het stellen van de eis van een vaccinatie heeft u geen belang. Want het is nu wel duidelijk geworden dat ook de wel-gevaccineerden het virus gewoon kunnen overdragen.
 5. Tenslotte wijs ik u erop dat aan het toedienen van het vaccin tegen Covid-19 grote risico’s zijn verbonden. Het gaat bij dit ‘vaccin’ om een nieuwe techniek die met een nog nooit vertoonde snelheid is ontwikkeld. Bij vaccins wordt normaal gesproken een eiwit van een virus ingespoten, bij dit vaccin wordt informatie ingespoten waardoor het lichaam zelf een – lichaamsvreemde – stof moet gaan maken. De effecten van het vaccin op de langere termijn zijn nog niet bekend. Het is ook niet voor niets dat de EMA het vaccin slechts voorwaardelijk tot de markt heeft toegelaten. De toelating is geschied onder de voorwaarde van een ‘rolling review’.
  Er is een overvloed aan bronnen die mij met recht doen vrezen dat mijn gezondheid door een vaccinatie als bedoeld, schade zal lijden.
 6. Dit laatste brengt mij ertoe op te merken dat een door u opgelegde verplichting tot vaccinatie gepaard zou moeten gaan met een garantie, dat in geval van een onverhoopte vaccinatieschade die schade financieel zal worden gecompenseerd, waarbij u mij als werknemer dan tegemoet komt voor wat betreft mijn bewijslast.
  Ik mis een dergelijke garantie.

Conclusie
Het opleggen van een verplichting aan mij om mij te laten vaccineren tegen Covid-19 is onwettig en ik zal daaraan dan ook geen gevolg geven.

Ik behoud mij dienaangaande alle rechten voor.

Hoogachtend

NAAM
ADRES

 

Opgesteld door mr. Frank Stadermann, bedoeld om vrijelijk gebruikt te worden. Voor vragen: [email protected]

Meld je aan voor de nieuwsbrief