Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Modelbrief vrijwaringsverklaring controle QR-code

Onderstaande brief is een modelbrief geschreven voor uw werkgever, om u te vrijwaren tegen mogelijke negatieve gevolgen van juridische of financiële aard als u wordt gevraagd op QR-codes en ID-bewijzen te controleren. De brief is bewust enigszins intimiderend geschreven; we willen niet dat uw werkgever u deze in onze ogen onrechtmatige taken oplegt. Maar in het geval uw werkgever daarin volhardt dan bent u gedekt indien de rechtmatigheid van uw taken wordt betwist door een derde (bijvoorbeeld een bezoeker) en deze betwisting tot negatieve gevolgen voor u leidt.

Indien uw werkgever weigert deze of een vergelijkbare brief te sturen, dan kunt u met recht de opgelegde taken weigeren uit te voeren, zonder dat dit door werkgever kan worden aangegrepen als werkweigering en u op grond hiervan ontslaat.

 


 

Geachte (naam werknemer),

Als uw werkgever hebben wij u de opdracht gegeven om bezoekers van onze gelegenheid te controleren op QR-codes en ID-bewijzen. U heeft aangegeven dat u hier een sterke weerstand tegen voelt en u vraagt zich af of deze controles juridisch gezien eigenlijk wel mogen. Wij hebben ons als uw werkgever hierin verdiept en zijn op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving. Wij garanderen u, dat er geen enkele negatieve (juridische) consequentie verbonden kan zijn aan het opvolgen van onze opdracht en instructies ter zake.

Niet in de laatste plaats beseffen wij, dat wij u met deze opdracht mogelijk een misdrijf laten begaan of een onrechtmatige daad laten plegen, doordat deze opdracht in strijd is met art. 2 Wet op de identificatieplicht, art. 6 Politiewet en de artikelen 1 en 10 van de Nederlandse Grondwet. Dit kan uiteraard voor ons als werkgever (juridische) consequenties hebben, maar zoals gezegd garanderen wij u, dat dit voor u als werknemer en als persoon niet aan de orde is. Wij vrijwaren u dan ook op alle fronten, mochten wij ons ondanks ons onderzoek toch blijken te hebben vergist.

Dat betekent dat wij instaan voor alle juridische, persoonlijke en financiële gevolgen die u onverhoopt raken doordat u uitvoering geeft aan onze opdracht om onze (potentiële) bezoekers te controleren op QR-codes en ID-bewijzen. 

Wij erkennen op voorhand onze aansprakelijkheid en zullen direct alle schades die u hierdoor lijdt onvoorwaardelijk vergoeden. Tevens spreken wij af, dat wij de volledige bewijslast dragen, indien wij het causale verband, de hoogte van de geleden of te lijden schades en/of de onrechtmatigheid betwisten.

Voorts bevestigen wij bij dezen, dat wij over het bovenstaande contact hebben gehad met onze aansprakelijkheidsverzekering. Deze heeft ons medegedeeld dat de bedoelde aansprakelijkheid en de door ons verleende vrijwaring c.q. garantie, gedekt worden door onze verzekering. 

Ten slotte bevestigen wij hierdoor dat niet alleen onze vennootschap u vrijwaart, maar dat ook alle (statutair) bestuurders hiervoor instaan en u rechtstreeks en hoofdelijk vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en zij alle schade(s) aan u zullen vergoeden en zij zich daar hoofdelijk aan verbinden. 

Wij vertrouwen erop met het bovenstaande uw overigens begrijpelijke zorgen weg te hebben genomen. 

Rechtsgeldig getekend te        , op         2021, mede namens de overige bestuurders ( handtekening)

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief