Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

OM houdt dossier bij van bekende Nederlanders

Ben je een bekende Nederlander die lokale of landelijke aandacht geniet? Grote kans dat het OM  in de map “bekende Nederlanders” informatie verzamelt over jou, en dit op verzoek ter beschikking stelt aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de NCTV [Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, red.]. Dit blijkt uit  WOO-stukken, alsmede uit onderstaand antwoord van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit doet denken aan nazipraktijken.

Vraag onder de AVG om inzage in jouw gegevens, zodat je weet óf en wát er van jou is verzameld. Doe vervolgens aangifte en vraag om vernietiging van je dossier!

( afbeelding ter beschikking gesteld door alterspectief.nl )

( afbeelding ter beschikking gesteld door alterspectief.nl )

Besluit Woo-verzoek begin

Datum 23 maart 2023

 

Onderwerp Besluit Woo-verzoek – geen documenten

Geacht heer Engel,

Met uw verzoek van 3 januari 2023 hebt u het Ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om informatie “in welke vorm dan ook aangaande de map bekende Nederlanders zoals aangeduid in stukken gepubliceerd door uw Nctv”.

In mijn e-mailbericht van 13 januari 2023 heb ik aangegeven dat ik uw verzoek om informatie opvat als een verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo). In dit bericht heb ik de ontvangst van uw Woo-verzoek bevestigd en tevens gevraagd om uw Woo-verzoek te preciseren.

Op 16 januari 2023 hebt u uw Woo-verzoek als volgt gepreciseerd:

“Ongeacht welk departement of afdeling het bestand “bekende Nederlanders” onder zich heeft ontvang ik graag alle metadata van de mappen. Wanneer zijn ze aangelegd, doel omschrijving, juridische grondslag, welke functionarissen hebben toegang, wanneer en hoe vaak heeft wie toegang gehad. Indien u geen namen wil verstrekken dan in ieder geval de functie. Welke gegevens van de bekende Nederlanders worden verwerkt. Hoelang worden deze bewaard. Hoe kwalificeer je als bekende Nederlander, opname criteria”.

In mijn e-mailbericht van 18 januari 2023 heb ik de ontvangst van uw precisering bevestigd. Ik vraag u in dit bericht of u akkoord bent met het omzetten van uw Woo-verzoek in een informatieverzoek. In uw reactie hierop geeft u aan documenten te willen ontvangen.

Ik heb u daarom op 30 januari 2023 een bericht gestuurd dat we uw verzoek toch blijven behandelen als een Woo-verzoek en u binnen vier weken een besluit op uw Woo-verzoek kunt verwachten.

Met deze brief neem ik een besluit op uw Woo-verzoek. Tevens zal ik de vragen uit de precisering van uw verzoek, waar mogelijk, beantwoorden.

 

  • Wettelijk kader

Ik begrijp uw verzoek als een verzoek op basis van de Wet open overheid. De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij deze brief.

  • Besluit

Ik kan uw verzoek niet inwilligen. Er zijn namelijk geen door u gevraagde documenten bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid aangetroffen over het Woo-verzoek dat u bij mijn ministerie hebt ingediend.

Ik heb een zoekslag gemaakt in de digitale systemen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, daarbij trof ik geen documenten aan die zien op de metadata van de mappen. Ook niet wanneer deze mappen zijn aangelegd, met welk doel, omschrijving, de juridische grondslag, wanneer en hoe vaak en wie toegang heeft gehad. Ik heb ook geen documenten over welke gegevens van bekende Nederlanders worden verwerkt of hoelang deze gegevens worden bewaard. Bovendien heb ik ook geen documenten aangetroffen die de criteria beschrijven wanneer iemand een bekende Nederlander is.

De Woo heeft betrekking op openbaarmaking van informatie die neergelegd is in documenten. Alleen bestaande documenten vallen onder de Woo; als documenten niet bestaan, kan ik deze niet openbaar maken. Ik ben ook niet verplicht onder de Woo om documenten met betrekking tot uw verzoek op te stellen. Om die reden zijn geen documenten aangetroffen die op basis van uw verzoek in aanmerking komen voor openbaarmaking.

 

Informatie map ‘bekende Nederlanders’
Ik heb, zoals hierboven beschreven, geen documenten aangetroffen die onder uw Woo-verzoek vallen. U hebt in uw precisering een aantal vragen gesteld. Deze wil ik, waar mogelijk, beantwoorden.

 

Doel
De map is aanwezig in de systemen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bij het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving.

De informatie die is opgenomen in de map “bekende Nederlanders” is informatie die het openbaar ministerie (hierna: OM) op grond van artikel 129 Wet op de rechterlijke organisatie ter kennisname verstrekt aan de Minister van Justitie en Veiligheid. Door mij te informeren over gevoelige strafzaken of strafzaken die veel in de media komen, word ik in staat gesteld mijn politieke verantwoordelijkheid te nemen voor het handelen van het OM. Het verstrekken van inlichtingen kan het OM zowel op mijn verzoek doen als uit eigen beweging. Dit laatste doet zich voor indien het College van procureurs-generaal van het OM van oordeel is dat de inlichtingen voor mij als Minister van Justitie en Veiligheid nodig zijn om mijn taken en bevoegdheden naar behoren te kunnen uitoefenen.

De inlichtingen die het OM verstrekt op grond van artikel 129 Wet op de rechterlijk organisatie worden ter kennisgeving aan mij verstrekt en worden ook op die manier behandeld door mij. Zoals ik hierboven heb geschreven, word ik bij gevoelige zaken door het OM geïnformeerd. Of een zaak kwalificeert als ‘gevoelig’ hangt af van de specifieke omstandigheden van een geval. Dit is onder andere het geval indien er sprake is van een verdachte, slachtoffer of een andere betrokkene die landelijke of lokale bekendheid geniet, maar bijvoorbeeld ook als er sprake is van een zaak die raakt aan een belangrijk politiek thema (waar op dat moment aandacht voor is) of over een zaak die gelet op de ernst of de aard van het strafbare feit maatschappelijke onrust veroorzaakt in het binnen- of het buitenland of naar verwachting kan veroorzaken. Deze zaken kunnen gevoelig zijn en bijvoorbeeld ook media-aandacht genereren en daarom word ik hierover geïnformeerd. Deze informatie heb ik nodig om mijn taak als minister van Justitie en Veiligheid te kunnen uitvoeren en hierover verantwoording te kunnen afleggen. Voor het archiveren van deze informatie is daarom bijvoorbeeld een map met het onderwerp “bekende Nederlanders” aangemaakt.

 

Archivering
Deze map ‘bekende Nederlanders’ is aangemaakt op 14-02-2022 om 13:43. Deze map is beperkt toegankelijk. De ambtenaren van de afdeling Juridische Bestuurlijke en Operationele Zaken van de directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben toegang tot deze map.

Deze map is onderdeel van het archief-informatiesysteem. Ten behoeve van de archivering worden thema’s zoveel mogelijk gegroepeerd. Het thema ‘bekende Nederlanders’ is daar een van.

 

Bewaartermijn
Artikel 5 Archiefwet verplicht een zorgdrager, in dit geval de Minister van Justitie en Veiligheid, selectielijsten te maken.

Een selectielijst is de belangrijkste basis voor de vernietiging en overbrenging van archiefbescheiden. Een selectielijst beschrijft de archiefbescheiden van een overheidsorgaan. In een dergelijke lijst wordt aangegeven of de bescheiden voor blijvende bewaring of voor vernietiging in aanmerking komen. Bij archiefbescheiden die voor vernietiging in aanmerking komen, staat na welke termijn (meestal in jaren) de stukken moeten worden vernietigd. De selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is voor een ieder toegankelijk op:

Selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en rechtsvoorgangers vanaf 5 mei 1945 | Nationaal Archief

De informatie die is opgenomen in de map “bekende Nederlanders” dient conform deze selectielijst te worden gearchiveerd en vervolgens vernietigd. Dat betekent dat de persoonsgegevens in deze map na vijf jaar worden vernietigd.

Op de persoonsgegevens die in deze map worden verwerkt, is bovendien de Algemene verordening persoonsgegevens (hierna: AVG) van toepassing. Op grond van de AVG is er geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Hierbij wordt wel gekeken hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

Deze brief wordt op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd.

 

Vragen
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u onder vermelding van ons kenmerk contact opnemen met het secretariaat van de Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden via het volgende e- mailadres: [email protected].

 

Hoogachtend,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Namens deze, mr. M. Stokkel

Coördinator duster Woo

 

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Justitie en Veiligheid, ter attentie van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

Bijlagen:

– (1) Relevante artikelen uit de Woo

Besluit Woo-verzoek einde

De originele brief vind je hier: Besluit WOO-verzoek dossier bekende Nederlanders

Meld je aan voor de nieuwsbrief