Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Sommatie vrijgeven Twitteraccount Willem Engel

Twitter Netherlands B.V.

T.a.v. de directie

Kingsfordweg 151

1043 GR AMSTERDAM

 

Datum: 14 januari 2022
Onze referentie: D105667
Uw referentie:
Inzake: W.Engel/Twitter
Email: xxxxx


Geachte heer, mevrouw,

Client is de heer W. Engel. Client maakte gebruik van 2 verschillende Twitter accounts. Beide accounts zijn permanent opgeschort. Cliënt is van deze beslissing in bezwaar gegaan maar ontving daarop geen reactie. Enige toelichting omtrent de reden dat de accounts van cliënt permanent zijn zijn opgeschort is hem evenmin gegeven.

Recentelijk ontstond in de media ophef omtrent een recente tweet van cliënt omdat hij ervan werd beschuldigd adresgegevens van de minister openbaar gemaakt te hebben “doxing”. Daarvan is echter geen sprake geweest. Bovendien blijkt uit de door Twitter gehanteerde voorwaarde en beleidsregels dat in een geval van ‘doxing’ een tijdelijke schorsing van een account volgt en dat pas permanente opschorting volgt indien die specifieke overtreding wordt herhaald. Als cliënt in dit kader de regels zou hebben overtreden dan was het dus hooguit voor het eerst en kan permanente verwijdering hierop niet worden gegrond. Aldus schiet Twitter toerekenbaar tekort in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen.

Het is voor cliënt nu niet meer mogelijk om op berichten die anderen in zijn Twitterlijn plaatsen te reageren. Hiermee belemmert u cliënt zijn mogelijkheid om zich in openbare en maatschappelijk wezenlijke discussies te mengen.

Cliënt ziet zich genoodzaakt een advocaat in te schakelen omdat met u niet op andere wijze gecommuniceerd lijkt te kunnen worden.

Gezien bovenstaande verzoek en voor zover nodig sommeer ik u om het account van cliënt vrij te geven, uiterlijk op 20 januari 2022 en mij eveneens voordien te bevestigen dat u het account zult vrijgeven.

Wanneer u niet aan bovenstaande sommatie gehoor zult geven verneem ik graag wie Twitter Netherlands B.V. in deze zal bijstaan alsook diens verhinderdata. Dit in het kader van het starten van een mogelijk te entameren kort geding procedure. Wanneer ik geen verhinderdata ontvang zal ik ervan uitgaan dat er aan uw zijde geen verhinderingen zijn.

 

Met vriendelijke groet,

Yur Advocaten & Consultants

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief