Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Sommatiebrief aan columnist van RTL Nieuws, EVA en Jinek

Per e-mail verzonden aan Mw. Mr. Zahra Boufadiss

Datum:                     9 augustus 2022
Inzake:                     Rectificatie uitlatingen Willem Engel
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:

Geachte mevrouw Boufadiss,

Naar aanleiding van uw column “Nepnieuws als pervers verdienmodel” die op de websites EVA en RTL Nieuws verscheen, vraag ik namens de heer Willem C. Engel en de Stichting Viruswaarheid uw aandacht voor navolgende:

Viruswaarheid is een stichting zonder winstoogmerk met het statutaire doel om middels gerechtelijke procedures, het verspreiden van informatie en organiseren van demonstraties de rechtsstaat in stand te houden. De organisatie draait volledig op de inzet van onbetaalde vrijwilligers. Ook Willem Engel ontvangt geen vergoeding voor zijn activiteiten.

De strekking en inhoud van uw stuk is daarmee feitelijk onjuist en bevat beweringen die jegens cliënten smadelijk en/of lasterlijk en/of beledigend en daarmee onrechtmatig zijn. Dit soort uitlatingen ondermijnen bovendien op valse gronden het vertrouwen dat donateurs in Viruswaarheid stellen zonder wie de activiteiten niet mogelijk zijn. Zo schrijft u:

“Fanatieke aanhangers storten hun zuurverdiende geld bijvoorbeeld op de rekening van Viruswaarheid, om zo hun leider te steunen in zijn zelfbenoemde strijd. Dat geld wordt vervolgens gestort naar een fonds dat alleen Engel beheert en waar geen enkel toezicht op hoeft te worden uitgeoefend.”

“In hun ideeën is geen enkele constante lijn te vinden, behalve dat het onderwerpen zijn die de afgelopen maanden ons nieuws domineren. Zo springen ze op iedere actualiteitentrein die de kassa potentieel kan doen rinkelen. Ondertussen laten de goedgelovige aanhangers zich zonder morren financieel uitkleden.”

“Ook zou de besteding van fondsengeld openbaar moeten worden gemaakt, zodat donateurs in ieder geval kunnen zien waar hun geld aan wordt besteed.”

De stichting is volledig transparant over de besteding van de donatiegelden. De financiële verslagen zijn online te vinden en de structuur van de stichting bestaat uit een meerkoppig bestuur en een raad van toezicht. Engel heeft binnen de stichting geen beslissingsbevoegdheid op financieel gebied. Zie voor verdere informatie https://voorwaarheid.nl/over-ons/. 

Op basis van eerdere valse beweringen in de media dat Engel profijt zou trekken uit zijn activiteiten deed het openbaar ministerie onderzoek. De conclusie is dat de donateurs erop kunnen vertrouwen dat het geld dat ze bijeen hebben gebracht gebruikt wordt voor waar de stichting is voor opgericht.1 

Daarmee is uw stelling dat hier sprake is van een pervers verdienmodel eveneens feitelijk onjuist. Overigens is de informatie die Viruswaarheid en Willem Engel verspreidt zorgvuldig wetenschappelijk onderbouwd en verifieerbaar. De koppeling van Viruswaarheid aan Alex Jones en een highschool shooting mist elke grondslag. Uw stelling dat Willem Engel fake nieuws zou verspreiden, mist eveneens elke onderbouwing.

Dat een advocaat pleit voor het aan banden leggen van een mensenrechtenorganisatie als Viruswaarheid blijft overigens een opmerkelijk gegeven. Eerder heeft de eveneens aan Jinek verbonden advocaat mr. Jan Vlug zijn uitlatingen moeten rectificeren.

Ik stel u hierbij in de gelegenheid, en voor zover nodig, sommeer ik u, om binnen zeven dagen na heden de hierboven geciteerde uitlatingen te corrigeren via zowel de websites RTL Nieuws en Jinek als ook via uw sociale mediakanalen. Mocht hieraan geen gevolg gegeven dan zien cliënten zich genoodzaakt tot verdere stappen zoals strafrechtelijke aangifte, een kort geding en een klacht bij de Orde van Advocaten. Ook zal aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding.

Ervan uitgaande dat dit niet nodig zal zijn, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Mr. Jeroen S. Pols

1. OM beëindigt civiel onderzoek naar Viruswaarheid | Nieuwsbericht | Openbaar Ministerie

Mw Mr. Zahra Boufadiss heeft inmiddels gereageerd. Haar reactie vindt u hier.

Meld je aan voor de nieuwsbrief