Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Sommatiebrief leden Gezondheidsraad

 

DOWNLOAD brief sommatie leden Gezondheidsraad def

DOWNLOAD DEUTSCH

DOWNLOAD ENGLISH

BIJ DEURWAARDERSEXPLOIT UITGEREIKT

 

Aan:

Prof. dr. B.J. Kullberg

Drs. M.W.H. van Beek;

Prof. dr.C.J.P.A. Hoebe,

Prof. dr. M.P.G. Koopmans,

Dr. R.H.M. Pierik,

Prof. dr. M.H.N. Schermer,

Prof. dr. C. Schultsz,

 

Inzake; Sommatie intrekking adviezen COVID-19

Datum: 8 september

 

Geachte leden van de Tijdelijke Commissie Medische Aspecten van COVID-19,

Viruswaarheid is een organisatie die zich inzet voor het in stand houden van grondrechten en de rechtsstaat. Dit doet zij voornamelijk met het voeren van gerechtelijke procedures en het informeren van het publiek. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken is actief op het verspreiden van informatie over publieke vaccinatieprogramma’s.

Wij benaderen u in uw hoedanigheid als leden van de Tijdelijke Commissie Medische aspecten van COVID-19 (hierna: ”de commissie”). De commissie is ingesteld om de adviesaanvragen van de minister van VWS hieromtrent te beantwoorden. Daarmee draagt u de medeverantwoordelijkheid voor de navolgende adviezen:

 • COVID-19-vaccinatie BioNTech/Pfizer, nr. 2020/29 van 24 december 2020;
 • COVID-19-vaccinatie Moderna-vaccin, nr. 2021/01, 11 januari 2021;
 • COVID-19-vaccinatie AstraZeneca-vaccin, nr. 2021/04, 4 februari 2021;
 • COVID-19-vaccinatie: Janssen-vaccin, nr. 2021/13, 17 maart 2021;
 • Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie, nr. 2021/03, 4 februari 2021
 • Aanvulling hoog-risicogroepen COVID-19 vaccinatie, nr. 2021/15, 22 maart 2021;
 • Vaccinatie van kinderen, nr. 2021/18, 9 april 2021;
 • Inzet AstraZeneca-vaccin, nr. 2021/17, 9 april 2021.
 • Transmissie na vaccinatie, nr. 2021/22, 20 mei 2021;
 • Vaccinatie van kinderen met een medisch risico en ringvaccinatie, nr. 2021/29, 9 juni 2021;
 • Vaccinatie van adolescenten tegen COVID-19, nr. 2021/33, 29 juni 2021;
 • Vaccinatie van adolescenten met het Moderna-vaccin, nr. 2021/36, 29 juli 2021;

Deze adviezen vormen de basis voor het beleid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om alle inwoners van Nederland boven de 12 jaar te vaccineren.[1] Dit geldt ook voor het uitsluitingsbeleid van ongevaccineerden en mensen die weigeren zich te laten testen. Vanaf 19 september 2021 kunnen zij geen horeca en culturele evenementen meer bezoeken. De verwachting is dat deze beperkingen systematisch uitgebreid worden. In Frankrijk verviel inmiddels de mogelijkheid om met een negatief testbewijs toegelaten te worden. Ongevaccineerden kunnen zelfs geen levensmiddelenwinkels meer bezoeken.

Sommatie

Op grond van het hierna gestelde verzoeken wij, en voor zo nodig sommeren wij u om ons uiterlijk 13 september 2021 te bevestigen dat u uw ondersteuning aan alle hierboven genoemde adviezen intrekt en de minister van VWS hiervan op de hoogte hebt gesteld. Vervolgens dient u te bewerkstelligen dat de commissie deze adviezen reviseert met inachtneming van deze brief.

Mocht u voornoemde termijn onbenut laten verstrijken, dan zien wij ons genoodzaakt in een kort geding uw medewerking tot het intrekken en herzien van deze adviezen af te dwingen.  In een bodemprocedure zullen wij daarnaast een verklaring voor recht vorderen met het doel de onrechtmatigheid van uw handelen vast te stellen. Een veroordelend vonnis biedt voor eenieder de basis om alle uit uw handelen voortvloeiende letsel- en andere schade op u en op de andere leden van de commissie persoonlijk te verhalen. Een dagvaarding werd inmiddels voorbereid.

Onrechtmatig handelen

De commissie is een adviescollege in de zin van artikel 1 Kaderwet adviescolleges. Als commissielid heeft u de taak effectief onafhankelijk volgens de stand van de wetenschap te adviseren. Het Reglement van Orde van de Gezondheidsraad van 22 juni 2020 bepaalt dat de leden geacht worden zonder last of ruggespraak een onbevooroordeelde weging van wetenschappelijke gegevens en opvattingen uit te voeren en geen belangen of groeperingen te vertegenwoordigen (artikel 3.6). De Gezondheidsraad ondertekende ook de Code ter voorkoming oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling.

De commissie heeft als taak overeenkomstig deze normstellingen te adviseren waarbij het belang van de volksgezondheid voorop dient te staan. De advisering dient te voldoen aan de eisen van actieve due care ter bescherming van de gezondheid van burgers. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 2 en 8 EVRM, artikel 11 Europees Sociaal Handvest en artikel 22 Grondwet.

Bij adviezen ten aanzien van vaccinaties dient u het toetsingskader te volgen zoals vastgelegd in het advies “De toekomst van het Rijksvaccinatieprogramma: naar een programma voor alle leeftijden” (2007) van de Gezondheidsraad. Hierin zijn zeven harde criteria geformuleerd aan de hand waarvan afgewogen kan worden of een specifieke vaccinatie voor een specifieke doelgroep in het programma op te nemen.[2]

Voornoemd beoordelingskader voor vaccinaties is gebaseerd op internationale medisch-ethische en gezondheidsrechtelijke normen. Deze komen overeen met de in 2013 door de WHO gepubliceerde richtlijnen met ethische afwegingen over vaccinatiecampagnes in noodsituaties.[3] Deze zijn:

 • Non-maleficence. Alle besluiten tijdens een humanitaire crisis vragen om een juiste balans tussen het beginsel van do no harm en doing good;
 • Alleen vaccins die bewezen effectief en veilig zijn komen in aanmerking voor een massavaccinatie tijdens een acute fase van een humanitaire crisis;
 • Deze moeten in staat zijn om groepsimmuniteit te creëren boven een bepaalde vaccinatiegraad waardoor de virusoverdracht vermindert;
 • Onnodige vaccinatie leidt tot verlies aan publieke middelen die niet voor andere doelen gebruikt kan worden en stelt mensen bloot aan het risico van bijwerkingen;
 • Het risico van de ziekte moet de vaccinatie rechtvaardigen;

In strijd met deze universeel en verdragsrechtelijk verbindende basisprincipes adviseerde u tot het injecteren van de gehele bevolking van twaalf jaar en ouder met deze experimentele gentherapieën.

Het beginsel do no harm (“primum non nocere”) is de essentie van elke rechtmatige handeling in een rechtsstaat. Het is eveneens het kernbeginsel van de Code van Neurenberg. Een medische handeling dient altijd in de eerste plaats het belang van de patiënt te dienen. Bij elke geneeskundige handeling moet een afweging gemaakt te worden tussen de kosten en de baten. Vanzelfsprekend kan uitsluitend tot een medische behandeling besloten worden als dit uitzicht biedt op een duidelijke gezondheidswinst. U liet dit na. Daarmee handelt u niet alleen onrechtmatig doch ook immoreel en onethisch.

Als gevolg van uw handelen stelde u miljoenen gezonde mensen willens en wetens bloot aan het risico van ernstige bijwerkingen en overlijden zonder dat daar een aantoonbare gezondheidswinst tegenover staat.

Deze risico’s blijken zich in de praktijk te verwezenlijken op een niet eerder vertoonde schaal.  Volgens de meldingen bij het Lareb liepen intussen duizenden voorheen gezonde mensen ernstig lichamelijk letsel op, overleden of belandden in het ziekenhuis. Deze cijfers eisen onmiddellijke stopzetting van de injectiecampagne en een revisie van de adviezen. Ik wijs u erop dat tijdens de Mexicaanse griep het vaccin Pandemrix na twintignarcolepsiegevallen uit het programma gehaald werd. Alle schade die op dit moment ontstaat is hoofdelijk aan de leden van uw commissie toe te rekenen.

Ook draagt u met uw advies Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie (nr. 2021/03, 4 februari 202) medeverantwoordelijkheid voor een verdeeldheid en ontwrichting van de Nederlandse samenleving en rechtsstaat.

Om verdere schade te beperken is het van eminent belang om dit beleid zo spoedig mogelijk te beëindigen. De intrekking van de adviezen is daarvoor onontbeerlijk. Hierna volgt een uiteenzetting van de onnavolgbaarheid en onrechtmatigheid van uw adviezen.

Gebrekkigheid adviezen

Het hiervoor beschreven toetsingskader vereist voor opname in een publiek vaccinatieprogramma dat er sprake is van een aanzienlijke ziektelast en bewezen veiligheid en effectiviteit van de vaccinatiemiddelen. Verder dient de last die een individu ondervindt in een redelijke verhouding te staan tot de gezondheidswinst van de individuele persoon en de bevolking als geheel. Dit bepaalt de aanvaardbaarheid. Voorts moet voldaan zijn aan de eisen van doelmatigheid en prioritering. Dit betekent dat de verhouding tussen de kosten en de gezondheidswinst gunstig is in vergelijking met andere mogelijkheden om de ziekte te reduceren en met de keuze voor de vaccinatie een (daadwerkelijk potentieel) urgent volksgezondheidsbelang gediend wordt.

Er is hier sprake van een hiërarchisch opgesteld toetsingskader. Dit betekent dat, als een criterium tot een negatieve uitkomst leidt, het volgende geen verdere beoordeling behoeft.[4] De commissie kan in dat geval uitsluitend negatief adviseren. Hierna blijkt dat aan geen van deze criteria is voldaan.

Ziektelast

De eerste eis is dat er mag geen twijfel bestaan dat de infectieziekte ernstig is voor individuen en (potentieel) een omvangrijke groep treft. In de adviezen verwijst de commissie naar aantallen bevestigde COVID-19-ziektegevallen of besmettingen. In werkelijkheid betreft dit positieve PCR-testen.

Een positieve PCR-test is echter geen diagnose noch een bevestigd ziektegeval. Dit werd vastgesteld in twee door Viruswaarheid gevoerde gerechtelijke procedures. Bij vonnis van 9 december 2020 oordeelde de voorzieningenrechter (C/091602 130/ KG ZA 20-1060):

 “De cijfers die hier worden weergegeven zijn klaarblijkelijk slechts gebaseerd op positieve testuitslagen, terwijl het woord “patiënt” de suggestie wekt dat er bij de betrokkenen diagnoses zijn gesteld.”

(R.O. 4.23) (…) “Dat is naar het oordeel van de voorzieningenrechter een onjuiste duiding, (…)”

 In het hoger beroep tegen dit vonnis overwoog het Gerechtshof Den Haag in haar arrest van 18 mei 2021 (Zaaknummer: 200.287.733/01):

“5.8 De Stichting e.a. hebben aangevoerd dat de Staat aan een positieve PCR-testuitslag geen conclusies mag verbinden, omdat zonder nadere diagnosestelling een positief geteste persoon niet als Covid-19 patiënt mag worden aangemerkt. Dit mist grond. De Staat gebruikt de PCR-testuitslag niet voor een diagnose bij de geteste persoon. In de communicatie geeft de Staat aan dat positief geteste mensen ‘corona’ of ‘het corona-virus’ bij zich hebben. De Staat concludeert uit de testuitslag niet dat de geteste persoon ziek is en communiceert dat ook niet.”

Er kan hier geen misverstand bestaan: een positieve test mag en kan niet geïnterpreteerd worden als een ziektegeval. Deze mensen zijn niet ziek en evenmin is aangetoond dat zij een gevaar vormen voor anderen. Daarmee is er geen aanmerkelijke ziektelast aangetoond. Dit is sinds anderhalf jaar niet het geval, hetgeen betekent dat dit virus aantoonbaar geen gevaar vormt voor de gezondheid van 99,82% van de bevolking. Door PCR-testen als ziektegevallen aan te merken misleidt u willens en wetens zowel de minister als het publiek.

De basis voor de rechtmatigheid van uw adviezen vervalt hiermee. Als er geen sprake is van een aantoonbare aanmerkelijke ziektelast, mag u immers niet positief adviseren over de opname van een vaccinatie in het RVP.

Ten overvloede komen hierna de overige argumenten met betrekking tot de ziektelast nog kort aan bod.

De adviezen stellen dat ouderen vanaf 60 jaar een sterk verhoogde kans op een ernstig verloop en overlijden hebben. Dat is juist. Er bestaat een correlatie tussen de ziektelast en de leeftijd als gevolg van een door de ouderdom verzwakt immuunsysteem. Het is niet ongebruikelijk dat ouderen aan een verkoudheidsvirus of aan andere virale of bacteriologische infecties overlijden. Dit is een feit van algemene bekendheid dat bij de advisering betrokken had moeten worden. Daarmee zijn de gehanteerde cijfers ten aanzien van de ziektelast verwijtbaar onjuist gewogen en per definitie onbetrouwbaar..[5]

Met betrekking tot adolescenten noemt de commissie nog het multisystem inflammatory syndrome als mogelijk gevolg van COVID-19. De commissie wijst er echter ook op dat dit een zeer zeldzame aandoening is waaraan geen van de jongeren overleed. Voorts sluit de commissie niet uit dat andere oorzaken zoals een co-infectie hierbij een rol speelde. De commissie zet hiermee oneigenlijke argumenten in.

Dit geldt verder voor een aantal gevallen van long COVID bij jongeren. De genoemde klachten als slapeloosheid, luchtwegklachten, neusverstopping, vermoeidheid, spier- en gewrichtspijn en concentratieproblemen komen bij veel virale infecties voor. De adviezen merken op dat dit slechts gedocumenteerd wordt door niet peer-reviewed beschrijvende studies waaruit geen conclusies getrokken kunnen worden. Dit argument bewijst juist de verwaarloosbare gezondheidsrisico’s voor jongeren van COVID-19.

De tijdelijke commissie voert voorts aan dat er ook indirecte gezondheidseffecten zijn. Vooral jongeren die tot medische risicogroepen behoren kunnen volgens de adviezen buitensporige mentale en sociaal-emotionele gevolgen van de epidemie ondervinden. Zo kan er bij deze groep angst blijven bestaan om ernstig ziek te worden. Het algemeen welbevinden van hen zou verbeteren door de vaccinatie. Zij zouden dan namelijk hun vrijheden terugkrijgen en weer de school kunnen bezoeken.

Dit zijn echter de gevolgen van onrechtmatig beleid en een desinformatiecampagne vanuit de overheid en media. Volgens artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag mogen geen maatregelen aan kinderen opgelegd worden die niet hun eigen gezondheid dienen. Dit zijn geen gevolgen van een virus. Integendeel, uit een maatschappelijke kosten/batenanalyse van begin april 2020 wist het kabinet al dat de nadelige gevolgen voor de volksgezondheid en de financiële schade zo groot waren, dat bij voorbaat de mogelijke positieve gevolgen in het niet zouden vallen.[6]

Het aanbieden van vaccinaties in casu zelfs experimentele gentherapieën under duress, namelijk drang, dwang en misleiding, in ruil voor vrijheid, is een grove schending van internationaal dwingend recht. Het is onrechtmatig, immoreel en onethisch.

U mag zich evenmin baseren op een verwachte ziektelast van mogelijk toekomstige varianten. U dient te weten dat de wettelijke basis van Hoofdstuk V maatregelen onder de Wet publieke gezondheid beperkt is tot bestrijding van een daadwerkelijk hoog letale en besmettelijke infectieziekte, en niet ter preventie van mogelijke toekomstige varianten die in de praktijk al dan niet tot een aantoonbaar ziektelast leidden. Er moet een aantoonbare epidemie zijn die een ernstig gevaar vormt voor de gezondheid van de gehele bevolking. Dat heeft u niet aangetoond en dat kunt u ook niet aantonen.

Uit openbaar toegankelijke kengetallen van het CBS en het NIVEL blijkt nergens van een aanmerkelijke ziektelast voor de samenleving. Dit zou bijvoorbeeld terug te zien moeten zijn in de ziekenhuisopnames. In het “pandemiejaar” 2020 was de bezetting van ziekenhuizen echter aanmerkelijk lager dan de voorgaande jaren. Het aantal ic-opnames daalde zelfs ten opzichte van 2019. Van een verhoogd aantal meldingen van patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld was alleen in de eerste 14 weken sprake. Sindsdien ligt het aantal ver onder de epidemische grens. Een grootschalige epidemie is daarmee uitgesloten.[7] U mag in uw adviezen dan ook niet de indruk wekken dat daar wel sprake van zou zijn. Daarmee doet u aan misleiding.

De conclusie is duidelijk. COVID-19 veroorzaakt geen aanmerkelijke ziektelast. Een opname van de COVID-19-injectables in een publiek vaccinatieprogramma is daarmee niet aan de orde.

Effectiviteit

In een publiek programma, waarin de overheid het initiatief neemt en een vaccinatie actief aanbiedt, zijn de aan effectiviteit en vooral veiligheid gestelde eisen hoger. Deze eisen zijn evident nog vele malen hoger, en extreem stringent, als het een massaal toegepaste gentherapie betreft. Temeer daar dit niet alleen de mensen maar ook het milieu schaadt door risico’s van unintended transfers van ggo’s. Het COGEM waarschuwde hier nadrukkelijk voor. Als commissielid dient u hiermee bekend te zijn.

De beoordelingen van de EMA over de werkzaamheid en potentieel schadelijk gebruik zijn dan uiteraard niet afdoende. Ter bewaking van de Nederlandse volksgezondheid is de commissie gehouden om effectief onafhankelijk een nadere toetsing te doen van de effectiviteit en veiligheid.[8] U kunt hier dus niet volstaan met een verwijzing naar de voorwaardelijke toelating door de EMA. Dat deed u echter wel.

Vervolgens nam u als uitgangspunt dat de werkzaamheid bij alle middelen hoog zou zijn. Deze zouden voor 62,6% (AstraZaneca), 66% (Janssen), 94% (BioNTecht/Pfizer) en 94,15% (Moderna) bescherming bieden.

Het is u bekend dat de effectiviteit van de verschillende injecties niet onderzocht werd. De EMA en de fabrikanten stellen dat deze gegevens pas beschikbaar komen nadat wereldwijd de vaccinatie van de gehele bevolking is afgerond. Dit betekent de facto dat alle mensen deelnemen als proefkonijnen aan een experiment zonder daarover te zijn geïnformeerd.

Verder behoort u te weten dat de klinische onderzoeken van de fabrikanten naar de werkzaamheid gebrekkig, onzorgvuldig en ontoereikend zijn. Ook behoort u te weten dat de fabrikanten in deze klinische onderzoeken de diagnoses van Covid-19 baseerden op een onwetenschappelijk gebruik van een PCR test. Deze toont geen daadwerkelijke ziekte, ziektelast of een vermoeden van ziekte aan.

Een ander probleem is dat de hierboven genoemde werkzaamheid uitgedrukt is in de procentuele afname van het aantal ziektegevallen (RRR= Relative Risk Reduction). Uitgedrukt in absolute getallen, het aantal mensen dat behandeld moet worden om één ziektegeval te voorkomen (NNT=Number Needed to Treat), laat zien dat er van een daadwerkelijk meetbare werkzaamheid nauwelijks of geen sprake.[9]

Deze producten verkleinen volgens de opgaaf van de producenten de kans om geen verkoudheidsklachten te krijgen met 1,3% voor AstraZeneca, 1,2% voor Moderna, 1,2% voor Janssen en 0,84% voor Pfizer–BioNTech gentherapeutische injecties. Op basis van deze informatie had u noodzakelijkerwijs negatief moeten informeren.

Ook moet het bij u bekend zijn dat de klinische onderzoeken alleen de vermindering van verkoudheidsklachten onderzochten. Deze tonen dus niet aan of de middelen ook ziekenhuisopnames en sterfgevallen verminderen. Dit werd namelijk niet onderzocht omdat die eenvoudigweg te weinig voorkomen om statistisch significante verschillen aan te tonen:[10] De ziektelast van COVID-19 is volgens de medisch directeur Tal Zaks van Moderna te laag om dit klinisch te onderzoeken. In uw adviezen veronderstelt u ten onrechte dat dit wel het geval is. Sterker, het publiek wordt voorgehouden dat deze middelen geschikt zijn om de zorg te ontlasten.

De werkzaamheid blijkt in de praktijk echter nog lager. Uit een op 10 april 2021 in de Lancet gepubliceerde studie volgt dat de ARR (Absolute Risk Reduction) bij BioNTech/Pfizer) niet hoger is dan 0,46%. Dit betekent dat er 217 in plaats van 119 personen geïnjecteerd moeten worden om één geval van verkoudheidsklachten te voorkomen. Ook blijkt dat dat het juist “gevaccineerde” patiënten zijn die in ziekenhuizen opgenomen worden.

Voorts is de therapeutische indicatie volgens de voorwaardelijke vergunningen beperkt tot actieve immunisatie tegen COVID-19. U weet dus dat de middelen niet gebruikt mogen worden met het doel de verspreiding van het virus tegen te gaan of het aantal infecties te verminderen. Dat lijkt echter het hoofddoel van uw adviezen te zijn. Dit is in strijd met de therapeutische indicatie.

De medisch directeur van Moderna bevestigde zelf dat zij in de lopende onderzoeken niet kijken of de injectie de overdracht van het virus vermindert:[11] Ook blijkt de viruslast bij “gevaccineerden” veel hoger te zijn. Het is niet uitgesloten dat de middelen niet alleen geen bescherming bieden doch het risico op ziekte juist verhogen.

Over deze wetenschappelijk vastgestelde mogelijke risico’s laat u na de burger, de artsen, het parlement en de regering actief te informeren. Dit is een schending is van art 2 en 8 EVRM en 22 Grondwet.

De enige claim met betrekking tot preventie na een injectie die mogelijk gemaakt kan worden is dat in uitzonderlijke gevallen de ernst van de ziekte vermindert. Volgens de therapeutische indicatie mogen de middelen uitsluitend gebruikt worden voor actieve immunisatie. De middelen verminderen niet de verspreiding van het virus of het aantal infecties. Evenmin werd aangetoond dat het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen vermindert. De middelen hebben geen aantoonbare werkzaamheid. Daarmee is evenmin aan dit criterium voldaan. Ook is het doel van de adviezen in strijd met de therapeutische indicatie. Deze mogen immers niet ingezet worden om verspreiding tegen te gaan of het aantal infecties te verminderen.

 Veiligheid

U nam zonder eigen onderzoek het oordeel van de EMA over dat de vier injectables voldoende veilig zijn. Dit is in strijd met uw plicht tot het bewaken van een effectieve onafhankelijkheid. U bent verder op de hoogte van het feit dat de directeur Emer Cook van dit Europese Geneesmiddelenagentschap jarenlang voor de farmaceutische lobbyclub de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) heeft gewerkt. Dat wekt vanzelfsprekend geen vertrouwen over de onafhankelijkheid van dit instituut. Dat vraagt om extra waakzaamheid uwerzijds. Uit het hiernavolgende blijkt onomstotelijk dat noch de EMA noch u de middelen als “veilig genoeg” mocht beoordelen.

Ten eerste weet u dat deze injectables experimentele middelen zijn die op basis van minimale onderzoeksgegevens over de veiligheid en werkzaamheid met een fast track-toelating een voorwaardelijke noodtoelating kregen. Talrijke preklinische en klinische onderzoeken zijn niet afgerond of werden overgeslagen. Dit gebeurde door de onderzoeksfases I, II en III in elkaar te schuiven. U laat na de bevolking, artsen, burgers, parlement en regering hierover actief te informeren. Uw adviezen bagatelliseren of verzwijgen de daarmee samenhangende risico’s ten koste van de verplichting tot informed consent.

Aan de eisen voor een toelating op basis van een fast track-procedure is evenmin voldaan. Er was en is geen sprake van een medische noodsituatie. Ook zijn er bewezen effectieve therapieën beschikbaar zoals Ivermectine. In landen waar dit middel tot het standaard behandelprotocol behoort, dalen de ziekenhuisopnames spectaculair. Merkwaardig genoeg is het artsen hier te lande streng verboden deze middelen voor te schrijven. Eveneens opvallend is dat de leden van de commissie Kullberg, Schultz en Prins de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid gebruiken om de inzet van Ivermectine actief te bestrijden. Erkenning van Ivermectine als werkzame therapie tegen COVID19 leidt dwingend tot intrekking van de voorwaardelijke vergunning. U liet na dit in uw adviezen te belichten. Daarmee zijn deze eenzijdig, onvolledig en onwetenschappelijk.

Bovendien legitimeert uw advies een beleid dat miljoenen mensen blootstelt aan de gevaren op de korte, middel- en lange termijn van experimentele gentherapieën zonder dat daartoe een noodzaak bestaat en zonder dat u hen hierover volledig informeert. U maakt zich eveneens medeplichtig aan het onrechtmatige handelen van de EMA. Zij had deze emergency authorisations in afwezigheid van een unmet medical need niet mogen afgeven.

De industrie zelf maakte een inschatting dat deze middelen bij het doorlopen van het normale onderzoekstraject niet voor 2036 op de markt zouden komen.[12] Dit betekent dat de preklinische onderzoeksfase overgeslagen werd en de fases 1 tot en met 3 op dit moment nog lopen. De onderzoekstermijn is daarmee met 15 jaar verkort. Hierdoor zijn veel potentiële risico’s niet onderzocht. Dit is u bekend. Het verzwijgen van dit soort gezondheidsrisico’s voor miljoenen Nederlanders die op uw advies vertrouwen, is evident nalatig en onrechtmatig.

De middelen bevatten voorts ingrediënten die niet eerder gebruikt werden. Een deel daarvan is zelfs onbekend hetgeen blijkt uit de propriety clausules in de contracten met deze producenten. Ook deze kunnen dus de facto niet worden getest op gezondheidsrisico’s.

De middelen zijn overigens per definitie experimenteel omdat nooit eerder een gentherapie gebruikt werd voor immunisatie bij mensen. BioNTech meldde in haar financiële verslag van het derde kwartaal 2020 nog dat er grote onzekerheid bestond over de licentieverlening omdat nooit eerder een coronavaccin succesvol ontwikkeld is, het product de onderzoeksfases niet doorlopen had, nooit eerder op basis van mRNA een vaccin ontwikkeld werd en dit als gentherapie geclassificeerd wordt.[13] Ook dat moet u bekend zijn.

Onlangs lekten een aantal tussen BioNTech/Pfizer, AstraZeneca en meerdere landen gesloten koopcontracten uit. De partijen verbonden zich om de inhoud strikt geheim te houden. Dat is begrijpelijk. Pfizer benadrukt namelijk dat zij geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor haar producten. Het toedienen van deze producten gebeurt op de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemende staten. Pfizer en alle aan haar gelieerde partijen zijn door de afnemers zelfs volledige gevrijwaard voor alle mogelijke productaansprakelijkheden. Dit op zichzelf is onethisch, immoreel en rechtens ontoelaatbaar.

In de situatie waarbij de producent in afwijking van de Europese wetgeving op het gebied van risico-productaansprakelijkheid weigert de veiligheid van het product te garanderen of daarvoor aansprakelijkheid te accepteren, is het ondenkbaar om onwetende burgers wel aan deze risico’s bloot te stellen en deze middelen zelfs aan hen op te dringen. Ook dit is onrechtmatig, onethisch en immoreel.

Uit het voorgaande volgt dat u geen juiste invulling geeft aan de positieve verplichtingen met betrekking tot de volksgezondheid. U laat de onwetende burger zelf alle verantwoordelijkheid en risico dragen onder het mom van keuzevrijheid. (Prof. mr. A.C. Hendriks e.a., Gezondheidszorg en Europees Recht, Preadvies 2009). Als dit onder drang gebeurt, vormt dit een schending van artikel 7 BUPO, artikel 3 EVRM en andere gerelateerde mensenrechtenverdragen en medisch-ethische codes. Deze verbieden dit uitdrukkelijk.

In het licht van deze feiten kon en mocht de EMA en de commissie de middelen niet als voldoende veilig beoordelen. Deze zijn in meerdere opzichten experimenteel. Niet alleen werden deze met een noodtoelating, een zogenaamde fast track- procedure op basis van minimale onderzoeksgegevens over de veiligheid en werkzaamheid toegelaten terwijl niet aan de voorwaarden voldaan werd. Ook is het een nooit eerder voor immunisatie gebruikte gentherapie. De gebruikelijke onderzoeksperiode voor een dergelijk experimenteel middel is volgens een inschatting van de industrie zelf met 15 jaar ingekort. De producenten weigeren elke aansprakelijkheid te aanvaarden omdat deze middelen haastig ontwikkeld werden en de effectiviteit en bijwerkingen op lange termijn niet bekend zijn. Deze middelen bevinden zich nog in de onderzoeksfase. Zij kregen een volledige vrijwaring voor alle mogelijke aansprakelijkheid. Daarbij was vooraf bekend dat er ernstige bijwerkingen te verwachten waren. Aan de eis van bewezen veiligheid is dus op generlei wijze voldaan.

 Aanvaardbaarheid van de “vaccinaties”

Het derde criterium voor de beoordeling of een vaccin in een publiek vaccinatieprogramma opgenomen kan worden is of deze aanvaardbaar is. Dit wordt bepaald aan de hand van de verhouding tussen de gezondheidswinst als gevolg van de bescherming tegen ziekte (nut) en gezondheidsverlies door eventuele nadelige gevolgen van vaccinatie (het risico). Een afweging is hier bij voorbaat overbodig. De middelen bieden geen daadwerkelijke gezondheidswinst terwijl de veiligheid nog niet of nauwelijks onderzocht werd. De klinische onderzoeken lopen immers nog. Dit is u bekend.

Voor 99.98% van de bevolking vormt COVID-19 geen bedreiging. Een vaccin kan voor deze groep alleen aanvaardbaar zijn als elk risico op bijwerkingen is uitgesloten. Het middel mag immers niet erger zijn dan de kwaal. Dit geldt ook voor jongeren. Kinderen overleven in 99·995% van de gevallen. De 0,005% die wel overlijdt heeft ernstige onderliggende aandoeningen.[[14] Deze middelen zijn echter niet zonder risico. Dit weet u. Daarmee accepteert u willens en wetens de verwezenlijking risico’s op ernstige gezondheidsschade van miljoenen onwetende gezonde burgers.

Nooit eerder verschenen geneesmiddelen op de markt met zoveel meldingen van ernstige en minder ernstige bijwerkingen. Bij het Lareb zijn 656.511 bijwerkingen gemeld waarvan 3.089 (stand 6.9.2021) ernstig en 514 overlijdens. Dit is waarschijnlijk een grove onderschatting. Bij een door het Buitenparlementaire Onderzoekscommissie ingesteld meldpunt werden drie keer zoveel sterfgevallen gemeld. Bij EudraVigilance staat de teller op bijna 24 duizend sterfgevallen waarvan 19 kinderen (stand 14-8-2021).

Deze middelen zijn echter niet zonder risico. Dit weet u. Daarmee accepteert u willens en wetens de verwezenlijking risico’s op ernstige gezondheidsschade van miljoenen onwetende gezonde burgers.

Nooit eerder verschenen geneesmiddelen op de markt met zoveel meldingen van ernstige en minder ernstige bijwerkingen. Bij het Lareb zijn 656.511 bijwerkingen gemeld waarvan 3.089 (stand 6.9.2021) ernstig en 514 overlijdens. Dit is waarschijnlijk een grove onderschatting. Bij een door het Buitenparlementaire Onderzoekscommissie ingesteld meldpunt werden drie keer zoveel sterfgevallen gemeld. Bij EudraVigilance staat de teller op bijna 24 duizend sterfgevallen waarvan 19 kinderen (stand 14-8-2021).

Er zijn de afgelopen acht maanden meer bijwerkingen en sterfgevallen gemeld dan het totaal over de afgelopen vijftig jaar van alle vaccinaties samen. Om te vergelijken: de vaccinatiecampagne tegen influenza in het seizoen 2019-2020 volgden op drie miljoen prikken bij het Lareb 749 meldingen op waarvan drie doden en zes ziekenhuisopnames. Het aantal gemelde doden bij de COVID-19-injecties is 23 keer en het aantal ziekenhuisopnames 70 keer zo hoog. Dit nu al terwijl de gevolgen op de lange termijn nog volledig onbekend zijn.

Belangrijk hierbij is dat de slachtoffers bij COVID-19-injecties vooral mensen treft die niets te vrezen hadden van deze ziekte. Volgens een onlangs gepubliceerde studie worden twee gezonde levens geofferd om drie met een beperkte levensverwachting te verlengen.[15] Afgaande op het aantal meldingen bij het BPOC zou deze verhouding ook zes mensenlevens om het leven van twee personen met een beperkte levensverwachting te verlengen.

De balans is catastrofaal. Voor 99,995% van de personen die het middel toegediend krijgen, zijn er geen aanwijsbare gezondheidsvoordelen. Ook voor de samenleving als geheel zijn er geen voordelen. Daartegenover staan talrijke bekende en onbekende risico’s op ernstige en minder ernstige bijwerkingen van experimentele middelen die als gentherapie geclassificeerd zijn. Nooit eerder in de geschiedenis liepen zoveel mensen ernstig lichamelijk letsel op na het nemen van een preventief geneesmiddel. In acht maanden tijd werden meer overlijdens gemeld dan alle gemelde sterfgevallen van alle vaccinaties samen sinds 1950. De middelen konden dan ook op generlei wijze als aanvaardbaar beoordeeld worden. De experimentele vaccins tegen de Mexicaanse griep werden teruggetrokken na 52 doden wereldwijd. De teller van deze middelen staat alleen al in de EU, het Verenigd Koninkrijk en VS op meer dan 30 duizend doden.

Doelmatigheid van de “vaccinaties”

Voordat een vaccinatie in een publiek vaccinatieprogramma kan worden opgenomen, moet het volledige spectrum van kosten, opbrengsten, gewenste en ongewenste gezondheidseffecten van die vaccinatie beoordeeld worden.[16]

In een kosteneffectiviteitanalyse (KEA) worden de kosten per voorkomen ziektegeval of gewonnen levensjaar geschat. Een kostenutiliteitsanalyse (KUA) gaat een stap verder. In een dergelijke analyse worden de effecten op gezondheid gecorrigeerd voor de kwaliteit van leven en uitgedrukt in QALY’s: quality adjusted life years. Daarmee wordt het in principe mogelijk om de kostenutiliteitsverhouding tussen allerlei, ook ongelijksoortige, interventies te vergelijken.

Een kosteneffectiviteitsanalyse is een belangrijk instrument bij de beoordeling van de doelmatigheid. Uw advies is daarmee in strijd met het kaderadvies uit 2007 waar dit als een onmisbaar onderdeel van de afweging beschouwd wordt.[17]

Uw commissie deed echter geen analyse omdat zij stelt dat er geen data beschikbaar zijn. Daarmee staat vast dat ook aan dit criterium niet werd voldaan.

Prioritering

Het laatste criterium, namelijk een beoordeling van de prioritering van de vaccinatie, behoeft geen bespreking. Met de constatering dat de publieke gelden die wegvloeien naar COVID-19-injectables geen gezondheidswinst creëren, wordt er evenmin een urgent volksgezondheidsbelang gediend.

De conclusie is duidelijk: er is aan geen enkel criterium voor toelating van de COVID-19-“vaccinaties” tot een publiek vaccinatieprogramma voldaan. Het betreft experimentele gentherapieën waarvan de klinische onderzoeken naar de werkzaamheid en veiligheid nog lopen maar waarvan tegelijkertijd vaststaat dat deze geen gezondheidswinst opleveren. Miljoenen mensen voor wie COVID-19 geen enkele bedreiging vormt, kregen de middelen toegediend en zijn willens en wetens aan ernstige risico’s blootgesteld. Inmiddels verloren in Europa tienduizenden mensen hun leven na een injectie en kregen honderdduizenden ernstig lichamelijk letsel. De positieve adviezen van de commissie maken daarmee onderdeel van de grootste medische zwendel uit de geschiedenis.

Conclusie

De balans uit het hiervoor gestelde is duidelijk. Op basis van het door de Gezondheidsraad zelf opgestelde toetsingskader hadden de commissieleden nooit tot een positieve advisering kunnen komen. De onrechtmatigheid van uw handelwijze staat daarmee vast.

U hebt als commissielid de plicht om naar de stand van de wetenschap te adviseren, en naar persoonlijke eer en geweten, in het belang van de volksgezondheid en ethische beginselen zorgvuldig te bewaken.

De medische experimenten tijdens de Tweede Wereldoorlog vormden aanleiding voor het vastleggen van universele ethische regels in de Neurenberg Code.

Elke medische handeling, hoe belangrijk of waardevol ook, vereist een volledige informed consent. Het recht op zeggenschap over het eigen lichaam gaat altijd boven het algemeen belang. Dit zijn universele beginselen die de menselijke waardigheid beschermen. De mensheid betaalde voor dit inzicht een hoge prijs. En het zijn juist de mensenrechtenverdragen die bij uitstek en a priori als doel (object and purpose) hebben de burgers te beschermen tegen overheden en overheidsinstanties die deze fundamentele rechten terzijde schuiven.

De adviezen vormen echter de basis voor een beleid waarmee de bevolking onder druk gezet wordt gezet (“duress”) om een experimenteel geneesmiddel te nemen, zonder dat zij hierover actief geïnformeerd worden (absence of informed consent), terwijl vaststaat dat dit geen gezondheidswinst oplevert. Een massavaccinatie met geneesmiddelen die zich in de onderzoeksfase bevinden is per definitie een medisch experiment op de bevolking.

U ging echter nog een stap verder.

Met het advies “Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie” schreef u een blauwdruk voor een samenleving waarin weigeraars onder druk gezet worden door hen grotendeels van maatschappelijke deelname uit te sluiten. Daarmee stelt u het collectieve belang – dat in werkelijkheid niet bestaat – tegenover het recht van individuen om zelf te mogen bepalen of zij “gevaccineerd” worden of niet. Uw commissie maakt hierbij een onderscheid tussen drang en dwang. Dwang zou pas beginnen waar mensen met geweld een injectie toegediend krijgen. Deze opmerking is evident in strijd met internationaal recht.

U overschreed daarmee willens en wetens een duidelijke rode lijn.

Vaccinatiebewijzen als uitruil met fundamentele vrijheden zijn praktijken die geen plaats hebben in een democratische rechtsstaat. Een samenleving waarin het uitoefenen van fundamentele rechten afhankelijk gesteld wordt van voorwaarden is niet vrij.

Het kabinet rolt op dit moment op basis van uw adviezen een beleid uit dat de Nederlandse samenleving verdeelt op een wijze die wij sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer kennen. Vaccinatiebewijzen gaan als toegangsbewijs gelden voor deelname aan de samenleving.

Uw advies vormt de basis voor deze tweedeling die ondersteund wordt met een breed ingezette mediacampagne waarin “weigeraars” als asociaal en minderwaardig worden bestempeld. Hiermee rechtvaardigt u het uitoefenen van maatschappelijke druk die gelijk staat aan dwang.

Dit is op zichzelf genomen al onrechtmatig.

Daarbij ontbreekt elk nut om mensen te bewegen tot het nemen van een zinloos, experimenteel  en riskant geneesmiddel dat de verspreiding van het virus niet tegengaat. Onder voorwendselen en met misbruik van het aanzien en vertrouwen als onafhankelijk adviescommissie faciliteert en legitimeert u ernstige inbreuken op grondrechten en fundamentele vrijheden.

Uw advies met betrekking tot kinderen vormt voorts een ernstige schending van artikel 3 lid 1 en artikel 24 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het belang van het kind dient bij alle maatregelen als zwaarste te wegen. Kinderen worden daarbij niet geraakt door COVID-19. Dit staat wetenschappelijk vast en wordt door u ook niet ontkend. Uw advies om  toch kinderen een experimentele invasieve geneeskundige behandeling te geven ter bescherming van ouderen is juridisch, moreel en ethisch onaanvaardbaar. Het experimenteren met de gezondheid van kinderen vormt een zwaar misdrijf.

Het is voor u van belang te beseffen dat het feitencomplex waarbij een hele bevolking onder voorwendselen een experimentele gentherapie toegediend krijgt als gevolg waarvan duizenden mensen sterven of onherstelbare fysieke en psychische schade lijden en waarvan de gevolgen op langere termijn onbekend zijn, een ernstige schending vormt van artikel 7 van het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO).

Dit is te ook classificeren is als een misdrijf tegen de menselijkheid als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub k van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof. Volgens de toelichting bij artikel 7 lid 2 is dit te beschouwen als een systematic attack against a civilian population.

Omdat ook aan de overige criteria voor een vervolging op basis van deze feiten is voldaan, zijn wij voornemens om naast de civiele procedures ook tegen u en de andere commissieleden een klacht in te dienen bij het Internationale Strafhof.

In het belang van het welzijn, de volksgezondheid en de instandhouding van de rechtsstaat dienen deze misdrijven per direct te eindigen. U hebt hiertoe de sleutel in uw handen.

Wij geven u dringend in overweging om alles in het werk te stellen om aan deze sommatie gevolg te geven. In dat geval zien wij af van civielrechtelijke en strafrechtelijke stappen tegen u persoonlijk.

Daarbij wijs ik u op het volgende. Mogelijk dat u de kansen op strafrechtelijke vervolging onder de huidige omstandigheden gering acht. Dat is juist. Hierbij dient u echter in ogenschouw te nemen dat dit soort misdrijven niet verjaren. De situatie kan in de nabije of verdere toekomst drastisch wijzigen.

Overigens is het ook in uw eigen belang en dat van uw naasten om ethisch en moreel de juiste beslissing te nemen. Wij vertrouwen erop dat u dat zult doen.

Hoogachtend,

STICHTING VIRUSWAARHEID, en namens de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

Mr. Jeroen S. Pols.

 

[1] Waar deze brief “vaccineren”, of “vaccins” geschreven wordt, dient gelezen te worden de experimentele gentherapie. De term “injectables” verwijst naar de injectiemiddelen tegen COVID-19 van AstraZeneca, Moderna, Janssen en BioNTech/Pfizer

[2] De toekomst van het Rijksvaccinatieprogramma: naar een programma voor alle leeftijden, Nr. 2007/02, 7 maart 2007 (hierna: “2007 RVP advies”), Hoofdstuk 6.2, pp. 118 et seq., https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2007/03/07/de-toekomst-van-het-rijksvaccinatrogramma-naar-een-programma-voor-alle-leeftijden

[3] Ethical considerations for vaccination programmes in acute humanitarian emergencies. WHO, Keymanthri Moodley et al., Bull World Health Organ 2013;91:290–297.

[4] Het Individuele, collectieve en publieke belang van een vaccinatie, de Gezondheidsraad 2013, p. 52

[5] Het is evident dat mogelijk andere, bijkomende of cumulatieve, externe (atmospheric composition or radiative/electromagnetic conditions) of interne (bacteriologische of pathogenen besmetting) oorzaken, specifieke lokale condities (luchtkwaliteit en/of vochtigheid) en “group specific prior common denominators” (aangeleverde vaccinbatches), een rol kunnen spelen en SARS2 symptomen verergeren (co-infecties, viral interference of combinatie van vaccin-induced XRMV retrovirussen), afwijkend van de normale gerelateerde ARI symptomen als gevolg diverse andere Coronaviridae. Dergelijk onderzoek is verwijtbaar niet gedaan, dit terwijl dit van extreem belang was, ook ter anticipering van de “tweede, derde of vierde golf” waardoor proactief onderzoek naar mogelijke andere en extra preventiemaatregelen nu juist geboden is.

[6] Zie http//viruswaarheid.nl/informeren/kabinet-koos-tegen-advies-bewust-voor-catastrofaal-beleid/

[7] 2007 RVP advies, op. cit., par. 6.2.2., p. 120.

[8] Het Individuele, collectieve en publieke belang van een vaccinatie, de Gezondheidsraad 2013, p. 58

[9] “It is customary yet inappropriate to compare vaccine efficacies and make policy decisions solely on relative risk reduction (RRR) from clinical trials with different protocols in populations with different background risks for COVID-19 […] both are required to contextualise the expected individual and population-level effect of reducing the risk of COVID-19 through vaccination. We should move on: to educate policy makers, health professionals, and the public on how each of these measures contribute to understanding real-world vaccine effects.” in: COVID-19 vaccines: effectiveness and number needed to treat, P. Olliaro, et al., Lancet Microbe, 2021 Jul; 2(7): e282, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8121497/.

[10] Ibid

[11] Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us, op.cit.BMJ 2020; 371 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m4037

[12] Global Advocacy to HIV-prevention, the risks and benefits of expedited COVID-19 vaccine research, www.avac.org

[13] BioNTech SE Quarterly Report for the Three and Nine Months ended September 30, 2020, p. 68

[14] Zie: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.07.21259779v1.full.pdf

[15] Walach, H.; Klement, R.J.; Aukema, W. The Safety of COVID-19 Vaccinations—We Should Rethink the Policy. Vaccines 2021, 9, 693. https://doi.org/10.3390/vaccines9070693

[16] 2007 RVP advies, p. 121 e.v.

[17] 2007 RVP advies, p. 121 e.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Waar deze brief “vaccineren”, of “vaccins” geschreven wordt, dient gelezen te worden de experimentele gentherapie. De term “injectables” verwijst naar de injectiemiddelen tegen COVID-19 van AstraZeneca, Moderna, Janssen en BioNTech/Pfizer

Meld je aan voor de nieuwsbrief