Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Twitteroorlog: Van Ranst verschijnt morgen voor strafrechter

Woensdag 28 juli 2021 verschijnt de Belgische staatsviroloog Marc van Ranst voor de strafrechter in België. Willem Engel deed aangifte nadat Van Ranst hem op Twitter beledigde en lasterlijke uitlatingen deed. Lees hier de dagvaarding:

Rechtstreekse dagvaarding

Heden heb ik ondergetekende gerechtsdeurwaarder,

Op verzoek van:

Dhr. Willem Christiaan Engel, bio-pharmaceutisch wetenschapper, wonende te Rotterdam,

Advocaat: Mr. Michael Verstraeten, Beelbroekstraat 60, 9040 Gent.

GEDAGVAARD

Dhr. Marc Van Ranst, professor, wonende te Willebroek, met onbekend adres,

Met aanzegging aan de Procureur des Konings

Om te verschijnen voor de Correctionele Rechtbank in de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, zo mogelijk op een vakantiezitting,

Op de volgende gronden.

De gedaagde wordt bij de huidige dagvaarding rechtstreeks gedagvaard voor de Correctionele Rechtbank wegens de volgende feiten.

Ergens op een onbekende plaats in het Rijk, laster (art. 443 Sw.) te hebben gepleegd ten nadele van de verzoeker,

 1. Op 23 of 24 mei 2021, door de verzoeker in een interview voor de Nederlandse krant het Financieel Dagblad een extreemrechtse mens en / of een virusontkenner te noemen.
 2. Op 12 juni 2021, door de verzoeker een “oplichter” te noemen in een publiek bericht op twitter.

Professor Marc Van Ranst is al jaren adviseur van de Belgische regering op vlak van de bestrijding van epidemieën.  De Belgische regering heeft hem ook geëngageerd voor de bestrijding van Covid-19.

Feiten

Dhr. Van Ranst is daarnaast een fervent gebruiker van Twitter waar hij een jarenlange praktijk heeft van mensen schofferen.  In combinatie met zijn functie als adviseur van  de regering heeft Dhr. Van Ranst naar aanleiding van de bestrijding van Covid-19 zijn giftige twitter-pijlen gericht tegen de tegenstrevers van de maatregelen en al wie kritiek heeft op zijn visie op de maatregelen waarvan hij denkt dat zij de wetenschappelijke consensus vertegenwoordigen.  Dit terwijl er wereldwijd bij tal van gereputeerde wetenschappers ook zeer grote kritiek geleverd wordt, onder meer op de maatregelen die in België werden bevolen.

Verder steekt Dhr. Van Ranst zijn sympathieën voor het communisme niet onder stoelen of banken. Hij beschouwt iedereen die extreemrechtse gedachten heeft als totaal verwerpelijk.   Personen die niet instemmen met zijn gedachten, krijgen het etiket “extreemrechts” opgekleefd.  Zelfs als deze mensen totaal geen extreemrechtse gedachten te hebben.  Het volstaat kritiek te hebben op de maatregelen die Van Ranst adviseert aan de regering.

Hiermee speelt Dhr. Van Ranst in tegen de algemene aversie in de maatschappij ten aanzien van het extreemrechts gedachtengoed in gevolge de tweede Wereldoorlog.  Door wie het niet met hem eens is te bestempelen als extreemrechts, zet hij het publiek aan tot publieke verachting van deze personen.

Voor de Nederlandse televisie verklaarde Dhr. Van Ranst dat mensen die extreemrechts zijn, tegen de maatregelen zijn omdat zij tegen hemzelf zijn.

Doordat extreemrechtse mensen zich identificeren met zijn criticasters en tegen de maatregelen zijn, verwacht Dhr. Van Ranst dat zij de maatregelen niets zullen vinden gewoon omdat zij tegen hem zouden zijn.  Aldus zouden zij door natuurlijke selectie zullen worden uitgeschakeld.

“”Hier is dat net hetzelfde. De mensen die extreemrechts zijn zeggen: ‘We kunnen Van Ranst niet luchten, dus gaan we die coronamaatregelen ook maar niets vinden.’ Dat is een vorm van natuurlijke selectie.”

Het hoeft geen betoog dat dit toch wel een bijzonder eigenaardige verklaring is.

Bij zijn getwitter en contacten met de pers heeft Dhr. Van Ranst het moeilijk om binnen de wettelijke grenzen te blijven. Op een systematische wijze verdraait hij de werkelijkheid waarbij hij deze onwaarheden in verband brengt met diverse personen, waaronder de verzoeker.  Hij is overigens fier op deze vorm van manipulatie want hij zette op een lezing in Londen, die op het internet vrij te vinden is, zijn manier van werken fier en lacherig in de verf.

In een publicatie van een interview in de Nederlandse krant “Het Financieel Dagblad” van 24.5.2021 verklaarde Dhr. Van Ranst naar aanleiding van een voorstel van de verzoeker om met hem in debat te gaan:

 

 

 

 

 

Hiermee legt Dhr. Van Ranst aan de verzoeker 3 feiten ten laste waarvan het bewijs niet kan worden geleverd omdat deze feiten niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.

 1. De verzoeker is niet extreemrechts. De verzoeker is eerder links-progressief georiënteerd en is een groot pleitbezorger voor de liefde tussen alle mensen zonder onderscheid van ras of afkomst.
 2. De verzoeker ontkent het bestaan van het virus niet.
 3. De verzoeker heeft reeds in mei 2020 onder de aandacht gebracht dat de besmettingen voornamelijk gebeuren door de werking van aerosolen. Recent verklaarde Dhr. Van Ranst in een interview dat de wetenschap tijdens de Covid-epidemie tot nieuwe inzichten is gekomen, waaronder de invloed van de aerosolen bij de besmettingen. De verzoeker nam enkele jaren geleden deel aan een doctoraal onderzoek naar de werking van aerosolen.  Dat de kennis van de verzoeker over het virus nihil zou zijn, is daarmee aangetoond onwaar en derhalve is het bewijs van dit feit niet mogelijk.

Het kan geen twijfel leiden dat Dhr. Van Ranst weet dat deze feiten onjuist zijn.  Zij kaderen in zijn praktijk om iedereen die tegen hem of tegen de maatregelen is, “extreemrechts” te noemen, of hen “virusontkenners” te noemen.   Terwijl zij dat niet zijn.  Deze beweringen zijn gezien hun aard bewust kwetsend, zoals ook de bewering dat de verzoeker niets zou weten over het virus, bewust kwetsend is.   De publieke uitlatingen van Dhr. Van Ranst krenken de eer van de verzoeker.

Uit o.a. de hoger vermelde citaten uit het artikel in het Financieel Dagblad, en uit de hierna vermelde tweet blijkt dat het er Dhr. Van Ranst om te doen is om met zijn tweets invloed uit te oefenen op het Nederlands publiek dat hij adviseert de verzoeker te vergeten.  Hij zegt zelf wat de “virusontkenners” zeggen, waarmee hij o.a. de verzoeker bedoelt, te ridiculiseren.

De publieke uitlatingen van Dhr. Van Ranst zijn bedoeld om de verzoeker aan openbare verachting bloot te stellen, en stellen de verzoeker ook bloot aan openbare verachting, zowel in Nederland als in Nederlandstalig België.

Deze verklaring van Dhr. Van Ranst kadert in een hele reeks tweets waarin Dhr. Van Rans het niet onder stoelen of banken steekt dat hij een campagne begonnen is tegen wat hij noemt de “wappies”, waaronder de verzoeker.

In een tweet van 12 juni 2021 heeft Dhr. Van Ranst de verzoeker een “oplichter” genoemd.

De verzoeker werd nooit veroordeeld voor het misdrijf van oplichting, en er bestaan ook geen feiten die de verzoeker zou hebben gepleegd in overeenstemming met de constitutieve bestanddelen voorzien in art. 496 van het Belgisch Stafwetboek of art. 326 van het Nederlands Strafwetboek, beide misdaadomschrijvingen trouwens zeer dicht vergelijkbaar zijnde.

Ook in andere tweets beschimpt Dhr. Van Ranst op systematische wijze de verzoeker.  Hij kondigde aan de verzoeker te blokkeren, maar kan zich niet inhouden om toch verder te kunnen twitteren met de verzoeker en heeft de blokkering terug opgeheven.

Dhr. Van Ranst geeft er zich geen rekenschap van wat hij allemaal tweet en dat hij daarmee grenzen door de Wet gesteld overschrijdt.

Het gebruik van het woord “mafkees” is daarbij zelfs ronduit racistisch omdat “kees” een scheldwoord uitmaak dat werd gebruikt specifiek ten aanzien van een deel van de Nederlandse bevolking.

Hoewel zijn twitter-gedrag aanleiding heeft gegeven tot aanzienlijke publieke kritiek, blijft Dhr. Van Ranst overal verklaren dat hij zich niet meer terughoudend zal opstellen.

Enig schuldbesef of besef grenzen te overschrijden, blijkt Dhr. Van Ranst niet te hebben.   De benadering van de werkelijkheid gebeurt bij herhaling en systematisch op een verdraaiende manier.   Zulks wordt niet alleen vastgesteld in zijn twittergedrag.  Dhr. Van Ranst vindt van zichzelf dat hij de wetenschappelijke consensus vertegenwoordigt, terwijl deze wetenschappelijke consensus niet bestaat, en dat een kritiek op de maatregelen, meteen een aanval op de wetenschap zou zijn.

De verwerping van zijn gedrag door een deel van het publiek raakt hem volgens zijn verklaringen niet.  Zijn tweets getuigen van een grote impulsiviteit gezien zij zeer kort volgen op gebeurtenissen waarvan zij de aanleiding zijn.

Het komt de verzoeker voor dat het mogelijks nuttig is onderzoek te doen naar de psychiatrische toestand van Dhr. Van Ranst die ten aanzien van meerdere personen al jarenlang blijk geeft van een persisterende praktijk van het verdraaien van feiten om voor zichzelf een bepaald doel te bereiken.

In 2019 heeft Dhr. Van Ranst bij een uiteenzetting in Londen, waarvan een filmpje werd gemaakt, trots en lacherig verklaard op welke manier hij informatie verdraait om de bevolking op een verkeerd been te zetten.  Zo verklaarde hij onomwonden dat hij naar aanleiding van de Mexicaanse Griep de cijfers die hij op TV had vernomen over het aantal doden in het Verenigd Koninkrijk had gerelateerd aan het Belgische bevolkingsaantal.  Dat cijfer had hij dan opgegeven als het aantal te verwachten doden, waardoor er angst ontstond bij de journalisten en de bevolking.  Terwijl, zo lichtte hij toe, dit cijfer gelijk was aan het aantal griepdoden dat normaal jaarlijks valt in een periode van een epidemie.  Maar deze informatie heeft hij aan het publiek uiteraard niet meegedeeld.

Uit een recent verschenen getuigenis van een persoon die Dhr. Van Rans als kind heeft gekend, blijkt een uitgesproken manipulatief karakter.

Impulsief gedrag, een gebrek aan schuldinzicht wat betreft de eigen gedragingen, een neiging tot manipulatief gedrag waarover wordt gesproken door hemzelf met een zekere fierheid, de systematische verdraaiing van de werkelijkheid, kan de uiting zijn van een psychische stoornis in hoofde van Dhr. Van Ranst.  Het past dat wordt onderzocht of dit inderdaad het geval is.

 1. In rechte.

 • Toepassing van de Strafwet.

De hiervoor geciteerde verklaringen in het interview en de hiervoor geciteerde tweet bevatten beweringen die volstrekt en eenvoudig aantoonbaar onwaar zijn en waarvan aldus het bewijs niet kan worden geleverd.

Deze tweets hebben een opzettelijk kwetsend karakter wat wordt bewezen door de inhoud ervan alsmede door de verklaringen en geschriften van Dhr. Van Ranst zelf waaruit onomwonden blijkt dat het de bedoeling is om de verzoeker te treffen en zijn aanhang te doen verminderen.   Dhr. Van Ranst zegt zelf dat het zijn bedoeling is om de “wappies” te ridiculiseren.

De voorgeciteerde verklaringen en tweets zijn van aard de eer van de verzoeker te krenken en hem bloot te stellen aan de publieke verachting.  Inderdaad heeft de verzoeker naar aanleiding van deze berichten tal van denigrerende berichten over zich heen gekregen.

 • Schade en oorzakelijk verband.

Om de in hoofde van de verzoeker gekrenkte eer en blootstelling aan de publieke verachting recht te zetten, zal een grote en brede publieke campagne noodzakelijk zijn. De verzoeker zal derhalve aanzienlijke kosten moeten maken om zijn schade te herstellen.  Zowel in België als in Nederland trouwens nu de verklaringen en tweets van Dhr. Van Ranst zowel in België als in Nederland een bijzonder grote weerklank hebben gekend.

Er bestaat een oorzakelijk verband tussen de schade die de verzoeker loopt bestaande uit de kosten voor het herstel van zijn goede naam, en de fout die Dhr. Van Ranst heeft gemaakt.

De verzoeker begroot zijn schade provisioneel op 1.000,00 euro.

 • Toepassing van art. 1386 bis B.W.

Op grond van art. 1386 bis B.W. behorend tot de Titel IV bis B.W., getiteld: “Vergoeding van de schade door abnormalen veroorzaakt”, kan de rechter een persoon die lijdt aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden teniet doet of ernstig aantast, hem veroordelen tot gehele vergoeding of tot een gedeelte van de vergoeding waartoe hij zou zijn gehouden indien hij de controle over zijn daden had.   De rechter doet uitspraak naar billijkheid, rekening houdend met de omstandigheden en met de toestand van de partijen.

Indien zou blijken dat de gedaagde inderdaad lijdt aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden tenietdoet of ernstig aantast, dan zou niet het niet billijk zijn gelet op de aard van de berichten en de verspreiding ervan, om de vergoeding te beperken.

______________________________________________________________________

OM DEZE REDENEN,

Behage het aan de Correctionele Rechtbank,

 De strafwet toe te passen en meer bepaald de gedaagde schuldig te verklaren en hem strafrechtelijk te veroordelen voor de volgende feiten:

Ergens op een onbekende plaats in het Rijk, laster (art. 443 Sw.) te hebben gepleegd ten nadele van de verzoeker,

 1. Op 23 of 24 mei 2021, door de verzoeker in een interview voor de Nederlandse krant het Financieel Dagblad een extreemrechtse mens en / of een virusontkenner te noemen.
 2. Op 12 juni 2021, door de verzoeker een “oplichter” te noemen in een publiek bericht op twitter.

Waarbij de in deze publieke verklaring en tweet opgenomen feiten niet kunnen bewezen worden omdat zij niet overeenstemmen met de werkelijkheid, kwaadwillig werden vermeld, de eer van de verzoeker hebben gekrenkt en hem hebben blootgesteld aan de publieke verachting,

Na toepassing van de Strafwet, de gedaagde te veroordelen om aan de verzoeker te betalen een schadevergoeding provisioneel begroot op 1.000,00 euro,

De gedaagde te veroordelen tot alle kosten van het geding, daarin begrepen de kosten van de dagvaarding op de huidige akte begroot, en de rechtsplegingsvergoeding aan de zijde van de verzoeker provisioneel begroot op 1.440,00 euro.

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief