Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Viruswaarheid eist bewijsstukken onderbouwing maatregelen

 

Kort geding RIVM: maandag 24 augustus 2020 om 15.00 uur

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 21 augustus 2020 – Viruswaarheid eist aanstaande maandag in kort geding bewijsstukken van het RIVM. Deze zijn noodzakelijk om de onrechtmatigheid van de maatregelen aan te tonen. Jeroen Pols: “Iedere dag loopt de schade verder op terwijl er in geen velden of wegen een pandemie te bespeuren is. De mensen hebben het recht om te weten of de beleidsmakers juist handelen.” 

Persoonlijk overtuigen

De rechter oordeelde eerder in kort geding dat Viruswaarheid “kennelijk de mening is toegedaan dat de staat gehouden is hen er (persoonlijk) van te overtuigen dat de gekozen aanpak de beste en de enig juiste aanpak is.” Dit was echter niet de strekking van de vordering. Viruswaarheid stelde niet meer dan dat een onderbouwing van de gemaakte keuzes ontbreekt en de noodzaak van de maatregelen niet is aangetoond. Een voortduren van de maatregelen is daarmee volgens Viruswaarheid onrechtmatig.     

Vertrouwen

De houding van de overheid en de rechtspraak is dat de “bevolking er maar op moet vertrouwen dat het allemaal goed zit.” Zo werkt dat niet in een rechtsstaat. Grondrechten kunnen alleen ingeperkt worden als dit “noodzakelijk is in een democratische rechtsstaat”. Dat moet aangetoond worden door de onderliggende afwegingen en feiten van het beleid te documenteren. Het RIVM weigert echter cruciale bewijsmiddelen open te leggen. 

Pienter Corona-onderzoek

Zo dient het RIVM het Pienter Corona-onderzoek op tafel te leggen. Dit is een representatief onderzoek naar de verspreiding van antistoffen tegen corona onder de bevolking om te bepalen in hoeverre groepsimmuniteit ontstaat. Ook de infection fatality rate is mede hierop gebaseerd. Viruswaarheid vermoedt dat de gepubliceerde resultaten niet overeenstemmen met de inhoud van het rapport.  De uitkomsten zijn namelijk identiek aan het Sanquin-onderzoek terwijl hier een selectie van donoren heeft plaatsgevonden. 

Validatie-onderzoek PCR-testen

Het RIVM moet ook de validatie-onderzoeken van de PCR-testen overleggen. De beleidskeuzes en de monitoring van de epidemie zijn gebaseerd op de uitkomsten van deze testen. Ook hebben de testresultaten grote gevolgen voor het leven van positief geteste personen die immers aan vrijheidsbeperkende maatregelen blootgesteld worden. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat de PCR-test enkele procenten vals positieve uitkomsten geeft. Dit komt onder meer door kruisreacties met andere virussen. Kennis over de nauwkeurigheid van de test is daarom essentieel. Het is onbegrijpelijk dat het RIVM deze onderzoeken niet publiceert.

Gebruikte modellen

Het gebruik van modellen bij de voorspelling van een pandemie-verloop is omstreden. Meerdere staatsvirologen, waaronder Neil Ferguson werden door een onderzoekscommissie van het Britse parlement als getuige gehoord. Zij verklaarden dat de uitkomsten van deze modellen niet geschikt zijn om voorspellingen te doen en zeker niet om maatregelen mee te rechtvaardigen. Het RIVM weigert de gebruikte  modellen en aannames vrij te geven. Ook in hoeverre deze meegewogen zijn in de adviezen blijft onduidelijk. 

Voorkomen ziekenhuisopnames

Volgens het RIVM zijn door de maatregelen 35.800 IC- en 125.300   ziekenhuisopnames voorkomen. Een onderbouwing van deze beweringen ontbreekt. Viruswaarheid eist overlegging van de stukken en gegevens waarop het RIVM deze beweringen baseert.

Adviezen OMT

De afgelopen vijf maanden is het beleid bepaald door de adviezen van het OMT. Voor de rechtmatigheidstoetsing is het van belang om vast te stellen welke afwegingen gemaakt zijn en of een subsidiariteits- en proportionaliteitsanalyse bij de adviezen meegewogen is. 

Onderbouwing 1,5- meter-maatregel

De Nederlandse bevolking is onderworpen aan een onmenselijke 1,5- meter-maatregel. Deze maakt  onderdeel uit van een onduidelijke WHO-strategie. Dit is opvallend omdat deze organisatie de maatregel eerder als onethisch en schadelijk beoordeelt. Ook em. professor immunologie dr. P. Capel benadrukt de psychische en fysieke schade die deze maatregel veroorzaakt. Eisers vorderen dan ook de onderbouwing waaruit volgen kan dat deze maatregel effectief en noodzakelijk is.

Autopsiebeleid

Een ander belangrijk punt zijn stukken over het autopsiebeleid van COVID-19-sterfgevallen. Deze zijn noodzakelijk omdat er zwaarwegende aanwijzingen bestaan dat de overlijdensstatistieken onnauwkeurig zijn. 

Getuigenverhoor minister-president Söder

Een advocaat in Beieren voert een vergelijkbare procedure en kreeg als antwoord “dat er geen documenten bestaan om het beleid rondom de maatregelen te documenteren.” Op de vraag hoe de beslissingen tot stand kwamen, antwoordt minister-president Söder dat “gesprekken plaatsvonden met experts en een op een-ontmoetingen met virologen.” Welke argumenten hierbij besproken zijn, kon niet gereconstrueerd worden. Nu kennelijk elke onderbouwing ontbreekt, moet Söder binnenkort bij de rechter in Ansbach verschijnen om als getuige gehoord te worden. Beieren voerde in Duitsland het hardste beleid van alle deelstaten. 

Nieuw-Zeeland en Canada

Ook in Nieuw-Zeeland en Canada blijkt uit informatieverzoeken dat het beleid niet gedocumenteerd is. Dit rechtvaardigt de vraag of dit in Nederland anders is. Mocht ook hier elke onderbouwing van de beleidskeuzes ontbreken, dan staat daarmee de onrechtmatigheid van de maatregelen vast. De mensen hebben het recht te weten welke afwegingen gemaakt zijn bij de maatregelen die de samenleving ten gronde richten.

Volgen zitting

De zitting is vanaf maandag 15.00 uur per livestream te volgen via het YouTubekanaal van De Rechtspraak of via onderstaande link: 

https://www.youtube.com/watch?v=5IgpzAtDV6Y&feature=youtu.be

 

Meer lezen:

Rechtszaak RIVM informatie openbaar

Antrag-auf-Zeugenvernahme-Söder-1

https://clubderklarenworte.de/skandal…

https://www.ckb-anwaelte.de/corona-up…

New Zealand: the Ministry of Health and the Institute of Environmental Science and Research have no record of “COVID-19 virus” isolation (anywhere, ever)

 

 

 

 

 

 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief