Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Willem Engel sommeert Norbert Dikkeboom beschuldigingen te rectificeren

Bekijk het originele document

Opmerking: de genoemde website in de brief is niet meer bereikbaar.
BREDA, 25 november 2021

 

Geachte heer Dikkeboom,

Tot mij heeft zich gewend de heer Willem Engel, oprichter en bestuurder van Stichting Viruswaarheid.nl, in verband met het navolgende.

Op 22 november jl. heeft u de website https://aanqiftewillemengel online geplaatst nadat u de domeinnaam op 13 oktober 2021 heeft laten registreren door webhosting provider Vimexx.

Teneinde bekendheid te geven aan de website heeft u deze onder de aandacht gebracht van de mainstream media en berichten geplaatst op social media. Op de website roept u mensen op uw burgerinitiatief te ondersteunen om collectief (strafrechtelijke) aangifte te doen tegen cliënt. Daartoe heeft u op de homepage van de website -zonder diens toestemming- een beeldvullende foto van cliënt geplaatst met daaronder de navolgende tekst:

Ja, ik doe mee!

Genoeg IS genoeg. Na anderhalf jaar opruien, verspreiden van desinformatie, oplichting en uitingen met een terroristisch oogmerk door Willem Engel is de maat vol. Hoog tijd voor een burgerinitiatief om dit een halt toe te roepen, in onderstaande 3 stappen.

Middels het aanklikken van stap 1 wordt toegang verkregen tot de ‘Collectieve aangifte Willem Engel’. In ‘de aangifte’ gericht aan de heer Gerrit van der Burgt voorzitter college procureurs-generaal, zet u met quasi-juridische stellingen uiteen dat cliënt een viertal strafbare feiten heeft gepleegd, te weten I) opruiing, 2) het stelselmatig verspreiden van (medische) desinformatie en het in gevaar brengen van de volksgezondheid, 3) terroristisch oogmerk en 4) oplichting.

Volgens u zijn onder meer de rellen in Rotterdam op 19 november jl. een direct gevolg van herhaalde oproepen door cliënt.

Op grond van de vrijheid van meningsuiting kunt u ver gaan bij het geven van uw mening, maar die vrijheid houdt op zodra u uitlatingen doet die onrechtmatig zijn jegens cliënt. Het recht van cliënt op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, waaronder ook is begrepen het recht op bescherming van de eer en goede naam, weegt in dat geval zwaarder. Daarvan is hier sprake. U presenteert op de website en in de aangifte ten onrechte uw eigen interpretaties over het handelen van cliënt als (strafbare) feiten. Het betreft strafbare feiten waaraan cliënt zich niet schuldig heeft gemaakt, zo de beschreven feiten überhaupt al als strafbaar gekwalificeerd kunnen worden.

Daarbij komt dat u ook anderen oproept zich op dezelfde onrechtmatige wijze jegens cliënt uit te laten door de website te bezoeken en daar de door u opgestelde aangifte te ondertekenen. Daarmee handelt u (en met u ook al diegenen die de aangifte ondertekenen) onrechtmatig. Namens cliënt stel ik u aansprakelijk voor de door cliënt daaruit voortvloeiende schade.

Cliënt doet zijn uitlatingen in het kader van het maatschappelijk debat over Covid-19. U daarentegen poneert op uw website en in uw aangifte een aaneenschakeling van beschuldigen aan het adres van cliënt die niet van doen hebben met voornoemd maatschappelijk debat. Uit uw uitlatingen maakt cliënt op dat u juist wilt dat er geen maatschappelijk debat gevoerd wordt, maar dat degenen die zich kritisch uiten zich schuldig maken aan opruiing, desinformatie, terroristisch oogmerk en oplichting.

Uw uitlatingen zijn niet alleen onrechtmatig maar ook strafbaar. Het moedwillig zwart maken en opzettelijk beschuldigen van cliënt van onware feiten kan gekwalificeerd worden als smaad en laster.

Het zonder toestemming gebruiken van een foto van cliënt voor uw website levert in de gegeven situatie bovendien strijd op met het portretrecht.

Op grond van bovenstaande verzoek ik u en voor zover vereist sommeer ik u om per direct, althans binnen 24 uur na heden:

  1. de volledige content (zowel tekst als foto) van de website https://aangiftewillemengel.nl te halen en te laten;
  2. de navolgende rectificatie te plaatsen op de homepage van de website https://aangiftewillemengel.nl, welke rectificatie aldus dient te worden geplaatst dat deze direct, dat wil zeggen zonder te scrollen, in beeld is, welke rectificatie gedurende tenminste 2 maanden onafgebroken op deze wijze op de website aanwezig en toegankelijk blijft en niet van enig commentaar is voorzien:

 

Rectificatie

Op deze website alsmede in de media heb ik Willem Engel zonder objectief redelijke grond beschuldigd van opruiing, verspreiding van desinformatie, terroristisch oogmerk en oplichting. Ik trek die beschuldigingen hierbij in.

Norbert Dikkeboom

 

En voorts binnen 14 dagen na heden aan cliënt een bedrag te betalen van 2.500,00 aan schadevergoeding bij wege van voorschot, over te maken op de rekening derdengelden van ons kantoor.

Mocht u geen of geen tijdige uitvoering geven aan deze sommatie dan behoud ik mij namens cliënt alle rechten voor.

Teneinde ervan verzekerd te zijn dat deze brief u bereikt, wordt deze zowel aangetekend als per gewone post aan u verzonden.


Met vriendelijke groet,
Gerbert van de Corput

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief