Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Gesjoemel met data

Claim van positief effect van de injecties op basis van ongeschikte data

Op sociale media werd bovenstaande afbeelding geplaatst, op basis waarvan wordt geclaimd dat de COVID-injecties een positief effect hebben gehad.
De grafieken zijn gebaseerd op de data van het Verenigd Koninkrijk [release 23 februari 2023, red.] en geven de sterfte door COVID-19 in 2021 weer in zes leeftijdscategorieën. 1 In deze grafieken wordt de leeftijdsgestandaardiseerde sterfte (alle oorzaken per 100.000 personen per jaar) van geïnjecteerde personen en van niet-geïnjecteerde personen met elkaar vergeleken. Volgens deze grafieken is de leeftijdsgestandaardiseerde sterfte in 2021 bij de groep niet-geïnjecteerden in iedere leeftijdscategorie hoger dan bij de groep geïnjecteerden.

In dit artikel gaan we aan de hand van de door het VK geleverde data na of deze conclusie gerechtvaardigd is.

Allereerst vinden we bij de data [release 21 februari 2023]  de onderstaande voorbehouden: 2

Onder pt. 1 Main Points
“The ASMRs are not equivalent to measures of vaccine effectiveness; they account for differences in age structure and population size, but there may be other differences between the groups (particularly underlying health) that affect mortality rates.”

(“De ASMR’s zijn niet gelijk aan metingen van vaccineffectiviteit; ze houden rekening met verschillen in leeftijdsstructuur en bevolkingsgrootte, maar er kunnen andere verschillen tussen de groepen zijn (met name onderliggende gezondheid) die van invloed zijn op de sterftecijfers.”)

Onder pt. 1 Statistician’s comments

“Today’s data are not as a measure of vaccine effectiveness as many other factors can affect mortality rates.”
(“De gegevens van vandaag zijn geen maatstaf voor de effectiviteit van vaccins, omdat veel andere factoren de sterftecijfers kunnen beïnvloeden.”)

Noot: ASMR = age-standardised mortality rates (leeftijdsgestandaardiseerde sterfe)

Er wordt dus expliciet aangegeven dat deze data geen maatstaf zijn voor de effectiviteit van de injecties.

De data van het VK beginnen bij april 2021 1 . Omdat de leeftijdscategorieën vanaf 50 jaar op dat moment al op grote schaal waren geïnjecteerd, zie afbeelding 2, richten wij ons alleen op de leeftijdscategorieën 18-39 en 40-49. Zoals we zien in onderstaande grafiek werd de leeftijdscategorie 40-49  in april 2021 op grote schaal geïnjecteerd en de leeftijdscategorie 18-39 jaar gemiddeld ruim een maand later. Dit is van belang, zoals we later zullen zien.

Ervan uitgaande dat de COVID-19-injectie helpt om ziekte en overlijden door COVID-19 te voorkomen en deze nauwelijks bijwerkingen heeft, mag worden verwacht dat de non-COVID-sterfte zowel bij de geïnjecteerden als bij de niet-geïnjecteerden ongeveer gelijk zal blijven.

Zoals te zien is in onderstaande grafiek waren er in de leeftijdscategorie 20-49 in 2020 en 2021 (in Engeland en Wales) geen heel grote fluctuaties in de non-COVID-sterfte.

Zoals eerder vermeld, begon in het VK het grootschalig injecteren van de leeftijdscategorie 40-49 in april 2021. Bij de leeftijdscategorie 18-39 gebeurde dit  ruim een maand later. Onderstaande grafiek laat zien dat de leeftijdsgestandaardiseerde non-COVID-sterfte bij de niet-geïnjecteerden in beide leeftijdscategorieën ineens drastisch toeneemt nadat beide groepen op grote schaal geïnjecteerd worden. Een dergelijke abrupte toename in de non-COVID-sterfte gedurende deze periode specifiek in deze leeftijdscategorieën bij de niet-geïnjecteerden kan niet verklaard worden door leefomstandigheden.
Weliswaar is een deel van beide leeftijdscategorieën al in de maanden vóór april geïnjecteerd, de overgebleven groep is echter nog dusdanig groot dat de toename evenmin verklaard kan worden door toevallige fluctuaties. Dit wordt gestaafd door bovenstaande grafiek.

Conclusie

De sterke toename van non-COVID-sterfte bij niet-geïnjecteerden begint pas vanaf het moment dat er grootschalig geïnjecteerd wordt. Dit is duidelijk zichtbaar doordat deze bij de leeftijdscategorie 18-39 pas een maand later plaatsvindt dan bij de leeftijdscategorie 40-49.

Statistisch gezien kan deze sterke toename niet verklaard worden op basis van de leefomstandigheden in Engeland.

Deze drastische, onverklaarbare toename wijst erop dat de data niet representatief is voor de werkelijke situatie en dat deze data ongeschikt is om te gebruiken om de effectiviteit van de injectie aan te tonen.

 

Bronnen

Meld je aan voor de nieuwsbrief