Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Naties en regeringen: een schijnvertoning

 

Door Carine Knapen

Dit artikel verscheen eerder op  X

Een NGO is een niet-gouvernementele organisatie, die volledig onafhankelijk is van enige overheid, niet onderworpen is aan enige nationale wetgeving, maar haar eigen regels bepaalt EN oplegt aan haar leden die gewoonlijk bestaan uit lidstaten.

In NGO’s (zoals de VN, de WHO, NATO) zijn de bestuursleden, voorzitter en ondervoorzitter en alle andere personen in sleutelposities niet democratisch verkozen door het volk aan wie zij evenmin enige rekenschap moeten afleggen. Zij worden op voordracht van de leden benoemd voor een vaste termijn, zijn volledig autonoom en kunnen niet uit hun ambt ontzet worden omdat … er geen controleorgaan bestaat dat sancties kan opleggen.

Burgers zijn quantité négligeable. Precies omdat het bestuur niet democratisch verkozen is en geen rekenschap moet afleggen, worden klachten van  burgers niet behandeld.  Enkel naties kunnen klachten formuleren. Die klachten worden besproken in plenaire vergaderingen en hierover wordt dan gestemd. Lees: de klachten worden meestal weggestemd want … elk NGO is corrupt tot op het bot en barst van de lobbyisten.

Hetzelfde geldt voor de EU en de Europese instellingen die bij wet ingericht zijn en wier bevoegdheden afgebakend zijn via wetten en statuten die ze echter constant met de voeten treden.

De systemische bevoegdheidsovertredingen, die soms ingedekt zijn door een geschreven akkoord met de lidstaten maar soms ook niet, zijn niet meer te tellen (zie eerdere post met de geschiedenis en bevoegdheden van de EU Commissie, het EU Parlement, de Europese raad en de ECB).

Ook hier bestaat geen controle orgaan dat sancties kan opleggen en corrupte of criminele parlementsleden, rechter-commissarissen of voorzitters uit hun ambt kan zetten, zelfs niet als ze strafrechtelijk zijn veroordeeld  (zoals bijvoorbeeld Christine Lagarde, voorzitter van het ECB en medebestuurder van het WEF die 7 jaar geleden veroordeeld is wegens nalatigheid, maar nog steeds in functie is net zoals vele anderen die ook nog steeds in functie zijn). Helaas zijn ook de EU-instellingen rot tot op het bot en dat verbergen ze niet eens (zie eerdere posts met bewijzen).

 

Wie financiert die absurd hoge kosten van de EU-instellingen? De … lidstaten die jaarlijks vele miljarden belastinggeld moeten ophoesten in de vorm van  bijdragen en allerlei andere bijkomende fondsenwervingen voor ditjes en datjes.

Dit is – pro memorie  – de hoofdreden dat de UK uit de EU is gestapt, remember? De UK wilde de hoge jaarlijkse bijdrage en bijkomende kosten niet meer betalen.
Ursula wilde niet inbinden en het kwam tot een breuk die de UK geen windeieren heeft gelegd. Zij werkt nog altijd samen met de E, maar moet zich niet meer onderwerpen aan haar absurd hoge eisen en ook geen miljarden bijdragen meer ophoesten.

De bewering van bepaalde politici dat een lidmaatschap bij de EU noodzakelijk is en veel voordelen biedt, is je reinste onzin. Er zijn veel meer nadelen dan voordelen.

Er staat geen rem op de uitgaven. Ze smijten ermee. Louter de EU-personeelskost bedraagt 20 miljard euro … per maand  zie eerdere post met het aantal personeelsleden per E- instelling en de gedetailleerde kostenstructuur) en dan zijn er nog de vele honderden miljarden die over de balk gesmeten worden voor het financieren van de oorlogen in o.a. Oekraïne en Israël waar elke natie op aanbeveling van de EU nog een extra duit in de zak doet met giften van militaire uitrustingen en money, veel money.

Hetzelfde geldt voor de VN, NATO en tal van andere NGO’s aan wie de lidstaten jaarlijks ook ettelijke miljarden bijdragen moeten betalen, louter omdat ze lid zijn. Louter aan NATO moet elke lidstaat jaarlijks 2% van haar BNP als bijdrage betalen.

Het zijn bodemloze vaten.

En daar stopt het helaas niet. De Vlaamse regering (Jan Jambon) en de Nederlandse regering Rutte hebben zelfs het WEF gefinancierd, een  PRIVATE stichting! In 2021 heeft de Vlaamse regering, boven op de jaarlijkse bijdrage en hoge kosten voor deelname aan Davos, 17 miljoen euro geschonken aan het WEF! (zie eerdere post met de bewijzen en parlementaire vragen die hierrond gesteld zijn).

Er is echter meer. Niet alleen de financiën van alle naties worden serieus afgeroomd (zeg maar gerust volledig gedraind) maar … doorheen de jaren heeft elke natie, lidstaat van …, ook steeds meer bevoegdheden overgeheveld naar de EU, de VN, de WHO en NATO en haar eigen soevereiniteit aan de kapstok gehangen.

De werkelijke macht zit al lang niet meer in de naties zelf, maar in de EU en de NGO’s. De nationale regeringen (en voor België ook de gewestregeringen) zijn een schijnvertoning.  Zij beslissen niets meer zelf maar voeren nog enkel uit wat de EU en de NGO’s dicteren.  Over .. alles.

Het overgrote deel van de bevolking heeft niet het flauwste benul dat alle nieuwe wetgeving, alle nieuwe regels, alle taksen en belastingen enz… opgelegd zijn door de EU, de VN, de WHO of NATO en in de EU-landen zelfs de pensioenhervorming, het landbouwbeleid, de Green Deal, de renovatieverplichtingen, vaccinaties, onderwijs, voeding  insecten), soit de hele rimram geen eigen initiatief is, maar allemaal opgelegd is.

Ministers zijn marionetten die enkel uitvoeren wat gedicteerd wordt en gewoonlijk ook voorgekauwd wordt om een zekere internationale uniformiteit te bewerkstelligen. In alle landen hetzelfde met hier en daar een kleine afwijking. Ze moeten. Binnen een opgelegde termijn.

Wie zich verzet tegen deze of gene verplicht opgelegde regel wordt bestraft met sancties zoals bijvoorbeeld Hongarije en Polen die door Ursula tot eind 2027 uitgesloten zijn van de EU-hulpfondsen (zie eerdere post met duiding en links) of erger nog, ze worden uitgerangeerd of geëlimineerd en alleszins in een kwaad daglicht gesteld als ” extreem-rechts ” (het grote toverwoord).

De EU heeft de nieuwe Nederlandse regering al op de vingers getikt en het regeerakkoord over o.a. het beoogde migratiebeleid met dreigende taal opgeblazen. “Er is geen sprake van dat Nederland afwijkt van de EU regelgeving”, klinkt het.

Hoe lang zal het duren vooraleer het nieuwe kabinet zal inbinden en zich onderwerpen ?

Op 9 juni 2024 zijn er in België federale en Europese verkiezingen, in NL op 6 juni, enkel Europees). Als u iets wil veranderen aan de wurggreep waarin we ons bevinden, weet u wat u te doen staat. Stem alle marionetten weg. Tijd voor een grote opkuis.

Noot van de redactie: Bij publicatie van dit artikel op de website van VoorWaarheid hebben de verkiezingen al plaatsgevonden. Gaan deze de verandering brengen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief