Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

One Health, gaia-aanbidding, wicca en neopaganisme*

*hedendaags heidendom

Door Vertaalteam

Het originele Engelstalige artikel, geschreven door Rhoda Wilson, lees je hier.

Het “One Health”-beleid, dat de mens en de aarde als eenheid wil laten samensmelten, is een eeuwenoude religie die geassocieerd wordt met paganisme, wicca en gaianisme.  En de Verenigde Naties zijn aan het pushen om de One Health-religie wereldwijd te implementeren.

Voordat de voorgestelde wijzigingen worden aangenomen, wordt de Internationale Gezondheidsregeling (2005) al “versterkt” met een One Health-benadering en is deze verankerd in het voorgestelde pandemieverdrag van de WHO.

Deze twee instrumenten van de Wereldgezondheidsorganisatie (“WHO”) zijn niet de enige manier waarop de WHO het probeert op te leggen aan landen wereldwijd .  Vorige week heeft de WHO de eerste WHO-Alliantie voor Voedselveiligheid bijeengeroepen die de One Health-ideologie volgt. Ook de Rockerfeller Foundation en het World Economic Forum promoten de One Health-ideologie.

De WHO is niet de enige die de agenda pusht. One Health is al uitgerold en geïntegreerd in verschillende Amerikaanse federale overheidsinstanties. Vorige maand hield de EcoHealth Alliance van Peter Daszak een inzamelingsactie om de One Health-religie wereldwijd te promoten. En hoewel er in het Verenigd Koninkrijk nog maar weinig is gezegd of gepubliceerd over One Health, betekent dat niet dat er geen pogingen worden ondernomen om het hier te introduceren.

One Health in het Verenigd Koninkrijk

Dierenartsen in het Verenigd Koninkrijk zijn de agenda stilletjes gaan pushen, net zoals de Britse regering dat doet, uit gehoorzaamheid aan haar mondiale meesters.

Britse dierenartsen

Na de publicatie van de rapporten Veterinary Futures‘ in 2015 en ‘Veterinary Nursing Futuresin 2016, “ontstond er een mandaat voor representatieve beroepsorganisaties van dierenartsen om ervoor te zorgen dat One Health een kernelement van hun werk is”, schreef de British Veterinary Association (“BVA”) in 2019.

Er wordt niet vermeld wanneer, maar de UK One Health Coordination Group (“UKOHCG”) werd opgericht als een direct gevolg van dit mandaat.

Volgens BVA bestaat UKOHCG uit specialisten uit de Britse veterinaire sector, gezondheidszorg en milieusector en komen zij twee keer per jaar bijeen.

In 2019 heeft UKOHCG een “eerste in zijn soort” ‘One Health In Actie-Rapport‘ gepubliceerd, dat initiatieven omvatte van de NHS Sustainable Development Unit, Wildlife Trusts, het Royal College of Nursing, de British Veterinary Association, Mind Matters en de National Trust.  Het rapport stelt:

Het Vet Futures Action Plan 2016-2020 verwijst naar de oprichting van de UK One Health Coordination Group (UKOHCG), om de samenwerking tussen veterinaire en humane gezondheidsprofessionals en milieuorganisaties te vergroten, in lijn met het One Health-concept, zie deze link: One Health in Action, British Veterinary Association, november 2019, blz. 4.

Britse overheid
Kader 1: Het definiëren van One Health

Kader 1: Het definiëren van One Health

Het One Health High Level Expert Panel (OHHLEP) is een panel van interdisciplinaire deskundigen, opgericht in 2021. In 2022 bereikte het OHHLEP overeenstemming over een One Health-definitie. One Health is formeel gedefinieerd als:

“een geïntegreerde, verenigende aanpak die gericht is op het duurzaam in balans brengen en optimaliseren van de gezondheid van mensen, dieren en ecosystemen. Het erkent dat de gezondheid van mensen, gedomesticeerde en wilde dieren, planten en de bredere leefomgeving (met inbegrip van ecosystemen) nauw met elkaar verbonden zijn en van elkaar afhankelijk zijn.”

De definitie gaat ook in op de manier waarop de [One Health-, red.] benadering sectoren mobiliseert. Academische en NGO-stakeholders hebben de definitie verwelkomd.  Sommigen benadrukken dat het belangrijk is dat alle partners in een interventie de definitie op dezelfde manier interpreteren.

Vergelijkbare concepten als One Health zijn ‘Planetary Health’, ‘One Medicine’ en ‘Ecohealth’. Dit zijn ook interdisciplinaire benaderingen, maar er wordt nadruk gelegd op andere sectoren en schalen.

Bron: Volksgezondheid en klimaatverandering: een One Health-benadering, UK Parliament POST,
19 juli 2023, blz. 2.

In juli 2023 publiceerde het Britse parlement een onderzoeksbriefing (“POSTnote”) met de titel “Volksgezondheid en klimaatverandering: een One Health-benadering“, waarin de nadruk lag op het gebruik van een One Health-benadering om de belangrijkste gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid aan te pakken. Hoewel in de POSTnote voor een wereldwijde aanpak werd gekozen, was het gericht op de implementatie van One Health in het Britse beleid.

In de parlementaire briefing staat dat One Health een wereldwijde samenwerking is tussen drie VN-agentschappen en een van hun medewerkers: de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (“FAO”), het Milieuprogramma van de VN (“UNEP”), de WHO en de Wereldorganisatie voor diergezondheid (“WOAH”).  WOAH is een gezamenlijk initiatief met de FAO.

“One Health komt voor in verschillende wereldwijde afspraken, zoals de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de VN-overeenkomst van Parijs over klimaatverandering”, aldus de POSTnote.

De POSTnote beschreef het beleid van het Verenigd Koninkrijk inzake One Health:

In juni 2023 publiceerde de Britse regering ‘The UK Biological Security Strategy‘, vergezeld van een implementatieplan dat de nadruk legt op een One Health-benadering, specifiek voor het aanpakken van antimicrobiële resistentie (AMR) en infectieziekten. Het VK maakt deel uit van het One Health European Joint Programme* dat internationale en interdisciplinaire samenwerking aanmoedigt.

De commissie van het Lagerhuis voor wetenschap, innovatie en technologie doet momenteel onderzoek naar ‘Opkomende ziekten en lering uit COVID-19’ waarin pandemische paraatheid wordt onderzocht en One Health wordt belicht.

*Het One Health European Joint Programme is een samenwerkingsverband tussen 44 onderzoekscentra in 22 landen. Hun doelstellingen richten zich op zoönotische dreigingen, AMR en door voedsel overgedragen zoönosen.

Bron: Volksgezondheid en klimaatverandering: een One Health-aanpak, UK Parliament POST, 19 juli 2023, blz. 3.

Patrick Wood onthult verband tussen wereldwijd ‘One Health’-initiatief, gaia-aanbidding en technocratisch één-wereld-systeem

Door Leo Hohmann

Sommigen zeggen dat de komende één-wereld-religie de islam zal zijn. Anderen zeggen dat het een gemengde versie zal zijn van de drie “abrahamitische” geloven – islam, jodendom en christendom.

Elk van deze theorieën kan de juiste blijken te zijn, maar ik denk dat Patrick Wood, hoofdredacteur bij Technocracy Nieuws en Trends het verdient om gehoord te worden over een andere mogelijkheid.

Hij heeft net een nieuw artikel gepubliceerd over het zich snel verspreidende One Health Initiative dat is gebaseerd op het aanbidden van de aarde en wordt ondersteund en gepromoot door de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties, de Rockefeller Foundation en het World Economic Forum – reikend tot in statelijke en lokale gezondheidszorgsystemen. Hij legt alle verbanden in het uitstekende artikel hieronder, inclusief handige grafisch ontwerpen en een video. Dit is iets waar alle christenen zich bewust van moeten zijn.

One Health’ is een sekte gebaseerd op gaia-aanbidding, wicca, neopaganisme

Door Patrick Wood

Het Eerste Amendement [van de VS] begint met: “Het Congres zal geen wet aannemen die betrekking heeft op het vestigen van een godsdienst, of de vrije uitoefening daarvan verbiedt”.Het Congres heeft voornamelijk zitten slapen terwijl krachten binnen de regering het “One Health”-beleid hebben verspreid dat de mens en de aarde tot een eenheid probeert samen te smelten. Dit is echter een eeuwenoude religie die geassocieerd wordt met heidendom, wicca en gaianisme – het moet bekritiseerd worden en er moet verantwoording over worden afgelegd, omdat het niet zo goed is als het lijkt!

Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (“CDC”) definieert One Health als:

One Health is een gezamenlijke, multisectorale en transdisciplinaire aanpak – op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau – met als doel optimale gezondheidsresultaten te behalen, waarbij de onderlinge verbondenheid tussen mensen, dieren, planten en hun gedeelde leefomgeving wordt erkend.

Nog eens 19 federale agentschappen zijn verwikkeld in de One Health-mantra, omdat ze zijn meegezogen in de “Whole-of-Government”-draaikolk* die onder de Clinton-regering is ontstaan. Door de ontelbare regels die zijn opgesteld om het af te dwingen, zijn staten, provincies en steden er helemaal in verwikkeld.
*Een geïntegreerde aanpak van alle overheidsinstanties om oplossingen te bieden voor bepaalde problemen of kwesties, dat onder meer grensoverschrijdend werk en structurele hervorming omvat.

De afbeelding hieronder toont een minuscuul mensje dat te maken heeft met volksgezondheid, wereldgezondheid, One Health en tot slot planetaire gezondheid. Omdat de planeet ziek is, voornamelijk door toedoen van de mens, moet ze worden genezen, gereanimeerd en weer heel worden gemaakt.

Gaia-aanbidding, wicca en paganisme

Een occulte website legt uit:

Gaianisme is een aardegerichte, filosofische, spirituele, holistische, wetenschappelijk-rationele opvatting die uitingen deelt met verschillende religies zoals aardse religies en paganisme, maar zich niet exclusief identificeert met een specifieke religie.

Beoefenaars van het gaianisme worden “gaianen” of soms “gaianisten” genoemd. Volgelingen benaderen de filosofie meestal vanuit het perspectief dat we de aarde moeten eren, de menselijke impact op de aarde moeten verminderen of verzachten en respect moeten hebben voor al het leven op aarde. Dit laatste perspectief omvat alle levensvormen, zoals plant, dier of mens, en volgelingen zullen vaak proberen een hechte relatie met de planeet te onderhouden.

Een andere website, gewijd aan wicca, vermeldt:

In een wereld die bruist van de technologie en in het jachtige leven, is het belangrijker dan ooit om opnieuw contact te maken met de zeer sterke energieën van de aarde. Een fascinerend facet van deze verbinding is het concept van gaia, een godheid die de aarde zelf belichaamt in diverse spirituele tradities.

Gaia: de Moeder Aarde
Gaia, vaak vereerd als de Moeder Aarde, symboliseert de onderlinge verbondenheid van alles wat leeft. Gaia is geïnspireerd op de oude Griekse mythologie en is de oergodin die de Titanen baarde en de wereld het leven schonk. In hedendaagse contexten wordt gaia omarmd door beoefenaars van verschillende spirituele stromingen, waaronder wicca en paganisme, als een voorstelling van de voedende en levengevende essentie van de aarde.

De geest van gaia in wicca
Voor wicca’s is gaia een elementaire kracht die nauw verweven is in hun geloof. De eerbied voor de natuur en haar cycli sluit naadloos aan bij het ‘wiel van het jaar’ van wicca, waarin beoefenaars de wisseling van de seizoenen vieren en de overvloedige geschenken van de aarde eren. Gaia’s aanwezigheid is voelbaar in rituelen die de nadruk leggen op aarding, verbinding maken met het land en het bevorderen van een harmonieuze relatie met de leefomgeving.

In het paganisme “worden mensen gezien als onderdeel van de natuur, samen met andere dieren, bomen, stenen, planten en al het andere dat van deze aarde is.”

Het Wiel en de Wereld: Omarm de aarde, omarm het leven. Duurzaam leven, Gaianisme, 3 februari 2024

James Lovelock, technocraat

De “uitvinder” van het gaianisme was de wetenschapper James Lovelock (1918-2022), een klimaatalarmist die de aarde als een levend organisme zag. Hij was ook een technocraat die zei: “We hebben een autoritairdere wereld nodig. We zijn een soort brutale, egalitaire wereld geworden waar iedereen zijn zegje kan doen […] het is misschien nodig om de democratie een tijdje in de ijskast te zetten.”

Twee wetenschappers van de Universiteit van Westminster gingen verder:

Deze dreiging van eco-autoritarisme wordt vaak gekoppeld aan een stijgende tendens naar technocratie, die suggereert dat beslissingen moeten worden overgelaten aan degenen met relevante wetenschappelijke en technische expertise: dit, zo wordt gesuggereerd, zal de besluitvorming versnellen en effectievere groene resultaten genereren.

Nieuwe, door de staat opgelegde, religie

Sinds de regering ons One Health door de strot geduwd heeft, kunnen we gerust zeggen dat er een nieuwe, door de staat opgelegde, godsdienst is uitgeroepen. Het laatste bewijs is dit: probeer er maar eens kritiek op te hebben (vooral als je christen bent) en ontdek waar dat toe leidt.

Over de auteurs

Leo Hohmann is een ervaren onderzoeksjournalist en auteur wiens boek ‘Stealth Invasion‘ het grootste deel van 2017 in de top 10 van Amazon’s boeken over immigratie stond. Hij onderzoekt en schrijft al tientallen jaren over onderwijs, immigratie, misdaad, politiek en religie.

Hohmann publiceert artikelen op een Substack-pagina getiteld ‘Leo’s Newsletter‘. 

Patrick Wood is een auteur en onderzoeker die veel heeft geschreven over technocratie, globalisering en de Nieuwe Wereldorde. Hij staat bekend om zijn werk over de Trilaterale Commissie en zijn kritiek op de agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.   Hij is de auteur van verschillende boeken. Zijn boek ‘Technocracy: The Hard Road to World Order‘ verkent de geschiedenis en ontwikkeling van technocratie en hij de wortels ervan terugvindt tot in de jaren dertig en de connecties met de VN-Agenda [2030, red.] voor Duurzame Ontwikkeling.

Wood publiceert artikelen op zijn website ‘Technocratie Nieuws & Trends‘ en op zijn Substack-pagina ‘Patrick Wood’s The Quickening Report‘.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief