Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Rechtszaak 20 juni 2024: de feiten op de rij

 

Door Willem Engel

Nog even een overzicht waar het in mijn rechtszaak van 20 juni 2024 zeker over zal gaan.

Het OM hield tot nog toe vol dat de NCTV op geen enkele manier betrokken was bij mijn vervolgingen. Dat is natuurlijk een leugen.

Wieger Veldhuis, die inmiddels promotie maakte tot Advocaat-Generaal, werkte daarvoor als OvJ CTER, dat staat voor Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering.
Wieger Veldhuis was als OvJ betrokken bij mijn zaak in de zitting van 30 maart 2022.
Ook was hij de zaaksofficier in de zaak tegen Gideon van Meijeren.

CTER is een grof schandaal, 1000den Nederlanders staan zonder toetsing en zonder dat zij het weten op een terrorismelijst.

Daarnaast is M.G. Vreugdenhil ook een CTER OvJ. De opruiingszaak tegen de Syriëgangers kwam vanuit de CTER. Zij was daar de OvJ, net als in mijn Rotterdam-zaak.

Wybren van Haga stelde Kamervragen over deze registraties en het contact met de NCTV aangaande mijn vervolging:

Vraag 6:

Kunt u bevestigen dat er een speciale registratie is gedaan van persoonsgegevens van de persoon W. Engel, in het Reglement politieregister GRIP? Klopt het dat dergelijke registraties worden gedaan bij/voor terreurverdachten? Heeft deze registratie ertoe geleid dat de Kamerleden Van Haga en Van Meijeren de toegang tot de PI werd ontzegd?”

Antwoord op vraag 6:

“Op individuele casuïstiek kunnen wij niet ingaan. Registraties bij het GRIP hebben tot doel het verkrijgen van landelijk inzicht gericht op de handhaving van orde en veiligheid in de onder de DJI ressorterende inrichtingen, zoals het voorkomen van gevaar voor vlucht en het bevorderen van de voorkoming en opsporing van strafbare feiten door of met betrekking tot gedetineerden. De betreffende Kamerleden hebben per mail een uitnodiging gekregen van de directeur om als geprivilegieerd bezoek langs te komen.“

GRIP staat voor Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering en valt onder de Nationale Criminele Inlichtingen Eenheid (NCIE).
Er is een Begeleidingscommissie GRIP waarin zitting hebben: vertegenwoordigers van het GRIP, de Dienst Justitiële Inrichtingen en het Directoraat-Generaal Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie, alsmede het Landelijk Parket.

Vraag 10:

“Houdt de NCTV zich bezig met individuele rechtszaken? Zo ja, waarom?”

Antwoord op vraag 10: 

“Waar het strafrechtelijke onderzoeken betreft waarbij sprake is van een verdenking van een terroristisch misdrijf verloopt de informatievoorziening van het Openbaar Ministerie richting de minister via de NCTV. De reden hiervoor is dat de NCTV verantwoordelijk is voor het beleidsterrein contraterrorisme.”

In de vacature voor CTER OvJ zien we terug dat deze officier centraal staat in de aanpak van terroristen. De NCTV wordt nadrukkelijk genoemd.

In de uitgave ‘Signalement Terrorisme en Radicalisering’ word ik met naam genoemd.

Hieronder staan enkele voorbeelden. Deze documenten zijn via een WOO-procedure vrijgegeven. Het document waarin ik sta vermeld nog niet.

“Het Signalement Terrorisme en Radicalisering Is een product van de Directie Analyse en Strategie (DAS) van de Nationaal Cobrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het bevat actuele informatie en duiding over zaken die relevant zijn voor terrorisme(bestrijding) nationaal en Internationaal.”

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-1dc9865e5b711f0c5d57ea442dd44d666d93c0dc/pdf

Eveneens uit een WOO-verzoek is onderstaande communicatie tussen het ministerie van Defensie (MIVD) en de NCTV. Het betreft een eerste rapportage van het project desinformatie en gaat over de demonstratie van Viruswaanzin 21 juni 2020.

Het is evident dat er opsporingsbevoegdheden zijn gebruikt die geen juridische grondslag hebben. Zie rapport “Grondslag gezocht” van de onderzoekscommissie Brouwer.

“Aanwezig was een grondslag voor de oprichting van het LIMC. Geen juridische grondslag was aanwezig voor de uitvoering van de activiteiten door het LIMC – óók in het geval géén persoonsgegevens zouden zijn verwerkt. De krijgsmacht heeft zichzelf daardoor gedurende acht maanden in het nationale domein ingezet en dat kwalificeert zonder meer als onrechtmatig “

Op 24 juni 2020 is er een kick-offsessie met onder andere de CTER, daar is M.G.Vreugdenhil een van de vertegenwoordigers van het landelijk parket.

Op 11 juni 2024 ontving ik de volgende brief:

“Geachte heer Engel,

Uw e-mail is geregistreerd onder het kenmerk Z/24/124578 en ter verdere beantwoording doorgestuurd naar de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Openbaar Ministerie te Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie zal uw vraag ‘of onderstaande e-mail naar mevrouw Vreugdenhil is verzonden en of zij derhalve betrokkenheid heeft gehad bij het project van de NCTV/LIMC’ niet verder onderzoeken dan wel inhoudelijk beantwoorden op grond van artikel 5.2.e van de Woo (de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer). Dit is ook (onder de Wob) de uitzonderingsgrond geweest waarop de namen/e-mailadressen zijn afgeschermd in het betreffende Wob/Woo-document.”

Dus de persoonlijke levenssfeer van het personeel dat stelselmatig elke wet overtreedt aangaande mijn privacy, dat personeel moet worden beschermd op grond van “de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer”

Dit is de overheid in optima forma: Criminaliseren, stalken, gijzelen. Maar als je vraagt waarom een specifieke ambtenaar dit doet omdat het evident tegen de wet is, dan is er opeens een besef van artikel 8 EVRM.

Meld je aan voor de nieuwsbrief