Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

VWS openbaart bijwerkingen en batchnummers vaccins niet

Het ministerie van VWS openbaart geen batchnummers van de gebruikte vaccins, gekoppeld aan de bijwerkingen die Lareb registreerde. Hiermee overtreedt VWS de WOO en misschien zelfs de eigen WPG.

Door Cees van den Bos

Dit artikel is integraal overgenomen van www.bomenenbos.substack.com

Deel dit artikel alsjeblieft zoveel mogelijk i.v.m. alle censuur.

 

Op 29 maart 2023 nam het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een besluit op een verzoek dat was ingediend in het kader van de Wet Open Overheid (WOO). Voorheen was dit de WOB. In het besluit staat dat de gevraagde informatie niet beschikbaar is bij het gezondheidsministerie, het Lareb, het RIVM en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
De gevraagde informatie in het WOB-verzoek richt zich op de batchnummers van de verschillende vaccins, in relatie tot de gerapporteerde bijwerkingen uit de administratie van het Lareb. Uit eerder geopenbaarde documenten blijkt dat de informatie wel beschikbaar zou moeten zijn.

VWS openbaart de gevraagde informatie niet

Op 29 maart 2023 nam het ministerie van VWS een besluit op een WOB-verzoek, dat op 8 augustus 2022 bij het gezondheidsministerie was ingediend. De vraag was om een lijst met batchnummers per vaccin te overhandigen, met de bijbehorende geregistreerde bijwerkingen en overlijdens uit de administratie van bijwerkingencentrum Lareb.

In het besluit valt te lezen dat het ministerie van VWS de opgevraagde informatie uit het WOB-verzoek niet kon vinden. Het ministerie was te rade gegaan bij het RIVM, het Lareb en het CBG, maar al deze instituten hebben aangegeven dat zij geen documenten hebben met de gevraagde informatie. Een batchnummer moet in deze context beschouwd worden als een serienummer, dat hoort bij een hoeveelheid geproduceerde vaccins van een bepaald merk.

Projecten RIVM en Lareb om vaccins te kunnen registreren

In de aanloop naar de vaccinatiecampagne werden uitgebreide voorbereidingen getroffen om de vaccinatie- en bijwerkingenregistratie op orde te krijgen. Zowel het Lareb als het RIVM dienden in de zomer van 2020 projectvoorstellen in voor het automatiseren van de administraties.

Zowel het RIVM als het Lareb benoemden in hun voorstel expliciet de eis voor het registreren van de batchnummers van de vaccins.

Het RIVM liet speciaal voor de pandemie het ‘Covid Informatie en Monitoring Systeem’ (CIMS) ontwikkelen. De opdracht werd op 8 september 2020 onderhands gegund.

CBG wijst op noodzaak goede vastlegging batchnummers

Kort na de start van de vaccinatiecampagne, stroomden de meldingen van ernstige bijwerkingen binnen bij het Lareb.

Uit een mailwisseling waarin verslag werd gedaan van een werkgroep die zich bezighield met de veiligheidsbewaking van de injecties, blijkt dat het CBG aandrong op een goede vastlegging van de batchnummers.

RIVM en Lareb hebben een verwerkersovereenkomst

Het RIVM heeft met het Lareb een verwerkersovereenkomst gesloten voor het verwerken van persoonsgegevens. Het betreft de gegevensstroom van het RIVM naar het Lareb, met een rapportageplicht aan de directie van het CBG.

RIVM registreert de batchnummers

Het RIVM registreert de persoonsgegevens, inclusief het burgerservicenummer (BSN) van de gevaccineerde. Deze gegevens worden gezamenlijk opgeslagen met informatie over het toegediende vaccin, inclusief het batchnummer dat bij de desbetreffende prik hoort.

Wanneer mensen geen toestemming gaven voor het registreren van hun persoonsgegevens door het RIVM, dan werden de vaccinatiegegevens inclusief het batchnummer geanonimiseerd vastgelegd. Dit blijkt uit onderstaand memo.

RIVM registreert batchnummers en vaccins, gekoppeld aan BSN

Het RIVM registreert naast persoonsgegevens ook het merk en het batchnummer van de toegediende vaccins.

In onderstaande overeenkomst geeft het RIVM de opdracht aan het Lareb om op individueel (BSN) niveau ook de batchnummers te registreren bij iedere ontstane bijwerking.

Het Lareb levert, blijkens de documenten, ontstane bijwerkingen gekoppeld aan het batchnummer terug aan het RIVM. In de overeenkomst staat: ‘Hiermee kan het RIVM onderscheiden welke batchnummers van het vaccin welke bijwerkingen geven en deze relateren aan de vaccinatieregistratie in CIMS van het RIVM…’.

Er wordt expliciet gemeld dat het RIVM verplicht is tot de registratie op grond van artikel 6b van de WPG.

Het administratiesysteem CIMS van het RIVM legt de gegevens ook vast, inclusief batchnummer.

Uit een document van 8 oktober 2020 blijkt dat het CIMS-systeem van het RIVM nog niet optimaal is verbonden met het systeem waarin de huisartsen de vaccinaties registreren. Er werd aan een ‘noodoplossing‘ gedacht, waarin de huisarts het batchnummer in een veld invoert dat daar niet voor bestemd is.

Gegevens moeten op te leveren zijn

Lareb heeft de informatie over de bijwerkingen geadministreerd. Deze bijwerkingen zijn voorzien van BSN, vaccintype en batchnummer. Wanneer de registratie van de bijwerkingen ordentelijk heeft plaatsgevonden, dan kan het Lareb deze gegevens gewoon opleveren. Wanneer Lareb hiertoe niet in staat is, dan is artikel 6b van de WPG overtreden.

Het RIVM heeft alle vaccinaties geregistreerd en kan op grond van de CIMS-administratie en de bijwerkingen van het Lareb ook de opgevraagde gegevens opleveren.

Het RIVM zou zelfs in staat moeten zijn om mensen te waarschuwen die zijn ingeënt met een bepaalde batch, waarop meer bijwerkingen zijn vastgelegd door het Lareb.

Misschien nog wel belangrijker: Het RIVM en het Lareb kunnen analyses doen op basis van geregistreerde bijwerkingen op bepaalde batches.

Amerikaanse VAERS publiceert wel batchnummers

Bijwerkingencentrum VAERS is in de Verenigde Staten belast met dezelfde taken als het Lareb in Nederland. De Amerikaanse evenknie publiceert alle bijwerkingen op haar website, inclusief batchnummer.

Op basis van de openbaar beschikbare gegevens is eerder zeer waardevolle informatie over kwalitatieve verschillen tussen de batches onthuld. Hierdoor is bijvoorbeeld aangetoond dat er inconsistenties in bepaalde batches van de injecties zaten, en dat bepaalde doelgroepen die met dezelfde batch zijn geïnjecteerd, slechter op het vaccin reageren. Deze informatie had leed kunnen besparen bij mensen met eenzelfde aandoening die de prik overwogen.

Op de door Google onderdrukte website https://howbadismybatch.com/ kan gezocht worden op batchnummer en fabrikant. Hiermee kan worden opgevraagd hoeveel bijwerkingen aan iedere batch zijn gekoppeld en of dit afwijkt van de norm.

Onderstaand overzicht geeft een indruk van de zoekmogelijkheden, met drie verschillende sorteringen.

Zo blijkt dat bepaalde batches uitzonderlijk veel algemene bijwerkingen, doden of handicaps hebben veroorzaakt. Op basis van deze informatie kan men verder onderzoek doen naar bijvoorbeeld de consistentie in het productieproces, of naar bepaalde doelgroepen aan wie de vaccins zijn gegeven.

Uit een recent gepubliceerd onderzoek uit Denemarken blijkt dat circa 4% van alle batches verantwoordelijk is voor ruim 70% van alle geregistreerde bijwerkingen, 27% van alle ernstige bijwerkingen en 47% van geregistreerde sterftegevallen na vaccinatie.

VWS kreeg ‘Draai om de oren’

In een recent nieuwsbericht kwam het ministerie van VWS in opspraak doordat zij veel documenten niet of laat vrijgeven. Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) had een sterk oordeel over de handelswijze van het ministerie. In het artikel wordt ook gesproken van het naar eigen inzicht achterhouden en zwartlakken van informatie, waarmee het publieke debat niet gebaat is.

Observaties naar aanleiding van dit WOB-onderzoek

  • Het RIVM is op grond van artikel 6b van de WPG verplicht om vaccinaties ordentelijk te administreren;
  • Het RIVM heeft de registratie van bijwerkingen inclusief batchnummers uitbesteed aan het Lareb;
  • Volgens de WOB-documenten zijn bijwerkingen voorzien van batchnummer vastgelegd;
  • Mogelijk is de administratie – zeker in het begin – niet correct geweest;
  • Wanneer de bijwerkingen en vaccinatiegegevens gekoppeld aan batchnummer niet beschikbaar zijn, is de WPG overtreden;
  • Wanneer de bijwerkingen en vaccinatiegegevens gekoppeld aan batchnummer wel beschikbaar zijn, is de WOO overtreden.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief