Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Artsenbrief aangaande vaccinatie

Aan: De weledelgeleerde heer / vrouweArtsenbrief aangaande vaccinatie

Van: bezorgde huisartsen, artsen en medisch specialisten

d.d.  5/1/2021

Betreft: Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin en Moderna mRNA-1273 vaccin

Beste collega (huis) arts,

Wij zijn van de stichting Viruswaarheid. Deze stichting bestaat uit een groep bezorgde (huis) artsen, micro / moleculair biologen en juristen, die de belangen van de burgers voorop stellen. 

Op dit moment zijn wij in een fase gekomen dat het vaccineren tegen Covid-19 in Nederland wordt uitgerold en u zult de komende tijd dan ook starten met vaccineren. Onze mening is dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de mogelijke gevolgen. En wij willen u erop wijzen dat u ten alle tijde aansprakelijk gesteld kan worden indien zou blijken dat u onvolledige informatie heeft verschaft aan uw patiënten/ingeschrevenen voorafgaande aan de injectie. Deze vaccins maken gebruik van gentechnologie en vallen daarmee onder gentherapie strikt gesproken. De tijdelijke toekenning van een handelsvergunning onder voorwaarde is geen volledige goedkeuring of toegang tot de Nederlandse markt, maar is aan strikte voorwaarden gebonden.

Uiteraard bent u op de hoogte van de volgende artikelen uit de geneesmiddelenwet en overige informatie.

Maar omdat wij onze (acute) zorgen kenbaar willen maken aan u hebben wij deze hieronder voor u uitgelicht:

Geneesmiddelenwet artikel 84 
 1. Reclame die het rationele gebruik van een geneesmiddel niet bevordert wegens het ontbreken van een objectieve voorstelling van zaken, is verboden.
 2. Misleidende reclame is verboden.
Geneesmiddelenwet artikel 40
 1. Het is verboden een geneesmiddel in het handelsverkeer te brengen zonder handelsvergunning van de Europese Gemeenschap, verleend krachtens verordening 726/2004 dan wel krachtens die verordening juncto verordening 1394/2007, of van het College, verleend krachtens dit hoofdstuk. 
 2. Het is verboden een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning geldt, in voorraad te hebben, te verkopen, af te leveren, ter hand te stellen of in te voeren. 
 3. Een verbod als bedoeld in het tweede lid is niet van toepassing:
  b. op geneesmiddelen voor onderzoek;
  d. 
  op geneesmiddelen voor geavanceerde therapie die met toestemming van het Staatstoezicht op de volksgezondheid worden bereid door een fabrikant volgens een recept voor een op bestelling gemaakt geneesmiddel dat voor een bepaalde patiënt op niet routinematige basis volgens specifieke kwaliteitsnormen en binnen dezelfde lidstaat in een ziekenhuis wordt gebruikt onder de exclusieve professionele verantwoordelijkheid van een arts; 
 1. Het Staatstoezicht ziet erop toe dat bij de bereiding van een geneesmiddel voor geavanceerde therapie als bedoeld in het derde lid, onder d, de eisen ter zake van de traceerbaarheid, de geneesmiddelenbewaking en de kwaliteit van het middel gelijkwaardig zijn aan die welke gelden voor de bereiding van geneesmiddelen voor geavanceerde therapieën waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen is vereist op grond van verordening 726/2004.
Geneesmiddelenwet 1.xx

Elke vorm van beïnvloeding met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen, dan wel het geven van de opdracht daartoe.

Geneesmiddelenwet 1.ijij

Publieksreclame: reclame voor een geneesmiddel die, gezien haar inhoud en de wijze waarop zij wordt geuit, kennelijk ook voor anderen dan beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 82, onder a, is bestemd.

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen artikel 13c.

Het is verboden in het kader van gentherapie wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen te verrichten dat gericht is op modificatie van de kiembaan en de daarin vastgelegde genetische identiteit van de proefpersoon.

Informed Consent

Het naleven door artsen van het beginsel van ‘informed consent’ is volgens de KNMG niet alleen in juridisch opzicht van belang. Goede communicatie met de patiënt is goed voor het wederzijds vertrouwen en bevordert de therapietrouw. Het recht op informatie en het toestemmingsvereiste (tezamen informed consent) vormen de spil van de patiëntenrechten. Deze beide rechten zijn in de arts-patiëntrelatie van cruciaal belang, en dat niet alleen om juridische redenen. Informed consent kan evenzeer een hulpmiddel zijn om, door communicatie en interactie, het bereiken van therapeutische doeleinden te bereiken.

De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) geeft een wettelijke basis aan het informed consent. De wetgever had daarbij het oog op het vastleggen van reeds lang bestaande en erkende juridische en medisch-ethische plichten van de arts, en niet op het introduceren van nieuwe normen. Wel is het zo dat de inwerkingtreding van de WGBO de aandacht voor informed consent, en vooral voor de implementatie van het recht op informatie, heeft verhevigd.

De risico’s die niet zijn onderzocht

Immuungecompromitteerde personen De werkzaamheid, veiligheid en immunogeniciteit van het vaccin zijn niet beoordeeld bij immuungecompromitteerde personen, waaronder personen die met immunosuppressiva worden behandeld. De werkzaamheid van Comirnaty kan minder zijn bij immuungecompromitteerde personen.

Duur van de bescherming De duur van de bescherming die het vaccin biedt is niet bekend, omdat dit met lopende klinische onderzoeken nog wordt bepaald. 

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd.

Er is geen onderzoek naar gelijktijdige toediening van Comirnaty met andere vaccins uitgevoerd.

Borstvoeding Het is niet bekend of Comirnaty in de moedermelk wordt uitgescheiden

ernstige allergische reactie, Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Goedkeuring

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft besloten tot uitstel van de verplichting voor de fabrikant om de resultaten in te dienen van onderzoek met Comirnaty bij pediatrische patiënten ter preventie van COVID-19 Dit geneesmiddel is geregistreerd in het kader van een zogeheten ‘voorwaardelijke toelating’. Dit betekent dat aanvullend bewijs over de baten van dit geneesmiddel wordt afgewacht. Het Europees Geneesmiddelenbureau zal nieuwe informatie over dit geneesmiddel op zijn minst eenmaal per jaar beoordelen en zo nodig deze SPC aanpassen.

Onderzoeksfase

In het onderzoeksrapport staat:

Een fase 1/2/3, placebo-gecontroleerde, dubbelblind, studie om de effectiviteit, veiligheid, tolerabiliteit, immunogeniciteit en efficiëntie van het Sars-Cov-2 RNA-Vaccin-Kandidaten voor gezonde individuen, zou duren tot 27 januari 2023.

Dit betekent dat ieder individu die het vaccin toegediend zal krijgen, onderdeel uitmaakt van de studie. Stel uw patiënt / cliënt hiervan op de hoogte.

Alternatief voor vaccines die reeds peer reviewed zijn
 • Ivermectine, sinds Juni 2020
 • HydroxyChloroquine, sinds Oktober 2020
 • Budesonide, sinds Oktober 2020
 • Vitamine D, sinds juli 2020
Van welke groepen zijn werking en bijwerkingen van de vaccins onbekend of weinig bekend?

Dat zijn de groepen die uitgesloten zijn van deelname aan de onderzoeken of die weinig vertegenwoordigd zijn.

De producenten van het betreffende Pfizer vaccin hebben o.a.  de volgende  groepen uitgesloten:

 • kinderen tot 16 jaar 
 • mensen met een immuungecompromitteerde aandoening of het gebruik van immuunsuppressiva
 • mensen die sars-cov-2 al gehad hebben
Groepen die aan het Pfizer onderzoek hebben deelgenomen, maar weinig voorkwamen:
 • mediane leeftijd was 52 jaar (16 – 91 jaar); ouderen zoals 75+ kwamen weinig voor
 • Diabetes mellitus
 • COPD
De producenten van het Moderna vaccin hebben o.a. de volgende groepen uitgesloten:
 • Zwangeren en zwangerschapswens binnen 3 maanden
 • Borstvoeding
 • Sperma donoren
 • Sars-cov-2, mers, sars in de voorgeschiedenis
 • Anafylaxie
 • Bloedstollingsstoornissen
 • Bloed donoren
 • Urticaria
 • Mensen met een immuungecompromitteerde aandoening of het gebruik van immuunsuppressiva
Gelet op de volgende bijwerkingen die wij voor u hebben uitgelicht, benadrukken wij het belang van deze brief:
 • Anafylactische shock
 • Verlamming
 • Overlijden
 • Allergie
 • Een auto-immuun ziekte
 • Allergie voor PolyEthylene Glycol (PEG). Dit is een bestanddeel van de vaccins maar zit ook in tandpasta, cosmetica zoals gezichtscreme, verdikkingsmiddelen. Op basis van petroleum.

Wanneer u bovenstaande informatie negeert en de ontvangers van het vaccin niet deugdelijk op de mogelijke bijwerkingen attendeert, loopt u het risico om naderhand door de rechter aansprakelijk te worden bevonden voor vaccin-schade.

Alleen wanneer u deugdelijk informeert, kan er sprake zijn van een informed consent. Een patiënt mag na instructie alsnog de behandeling weigeren.

Bedenk daarbij dat bij u de bewijslast ligt. U zult desgewenst moeten kunnen aantonen dat u aan uw verplichting dienaangaande heeft voldaan.

Met vriendelijke groet en de meeste hoogachting,    

Artsen Team Viruswaarheid

 

Download de brief

Meld je aan voor de nieuwsbrief