Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

De eed van artsen en advocaten: een leeg begrip

Door Carine Knapen, advocate in België
Bron: op Facebook

 

32 jaar geleden heb ik, met mijn hand op de Grondwet, een eed afgelegd. Die eed luidt als volgt :

Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en eerbied voor de rechterlijke autoriteiten. Ik zal geen zaak aanraden of verdedigen, die ik in eer en geweten niet geloof rechtvaardig te zijn.

Het geloof in rechtvaardigheid is niet beperkt tot zaken en dossiers. Het is een levensstijl, een geloofsovertuiging.

Ik heb vanaf medio 2020 meer dan ooit tevoren mijn eed nageleefd en gestreden voor het respect van de Grondwet, meer bepaald Titel II, de fundamentele rechten en vrijheden van de mens, die zwaar geschonden werden. Het heeft me mijn gezondheid gekost, maar daar heb ik nog altijd geen seconde spijt van.

Dr. Stéphane Résimont heeft, als arts ook een eed afgelegd. De eed van Hippocrates luidt als volgt :

Nu ik toetreed tot de medische professie, beloof ik dat ik mij naar mijn beste vermogen voor een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienste van de medemens en de samenleving zal inzetten.
Ik zal het beroep van arts plichtsbewust en nauwgezet uitoefenen.
Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten.
Ik zal mijn patiënten correct informeren.
Ik zal geheim houden wat ik krachtens mijn beroep van mijn patiënten weet, ook na hun dood.
Ik zal de professoren en allen die mij gevormd hebben, blijvend waarderen voor wat ze mij hebben bijgebracht.
Ik zal mij blijven bijscholen, de grenzen van mijn mogelijkheden niet overschrijden en waar mogelijk bijdragen tot de vooruitgang van de geneeskundige kennis.
Ik zal verantwoordelijk omgaan met de middelen die de maatschappij ter beschikking stelt en ijveren voor een gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen.
Ik zal mij collegiaal gedragen en respectvol met medewerkers omgaan.
Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet beïnvloed wordt door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale stand, ras, etnie, nationaliteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap.
Ik zal het leven en de menselijke waardigheid eerbiedigen.
Zelfs onder druk, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden voor praktijken die indruisen tegen de menselijkheid.

Dit verklaar ik plechtig, uit vrije wil en op mijn woord van eer.

Dr. Résimont heeft, net als ik, de afgelopen 3 jaar zijn eed meer dan ooit tevoren nageleefd, zijn patiënten op correcte manier geïnformeerd, in eer en geweten gehandeld in functie van zijn kennis, ervaring en geloofsovertuigingen.

Alle artsen die hun hoofd boven het maaiveld hebben uitgestoken en hun eed hebben nageleefd worden door de Orde van Geneesheren vervolgd en rond de oren geslagen met tuchtprocedures. Dr. Résimont is één van hen.

Bij advocaten is dit niet anders. Ook zij moeten het ontgelden. Binnenkort zal ik in een livestream in detail uit de doeken doen wat ikzelf de afgelopen 27 maanden heb moeten ondergaan, en de sterke bemoeienissen van de Orde in mijn privéleven (waar ik tot nu toe over gezwegen heb).

In onderstaande video zegt Dr. Résimont terecht dat de eed van Hippocrates niet meer bestaat ( zie vanaf 06:05 min ).
https://www.youtube.com/watch?v=zl7Txz23hwY

Voor mij stelt de advocateneed ook niets meer voor. Het zijn slechts woorden zonder inhoud. De Orde van Advocaten en de Orde van Geneesheren zijn verworden tot Institutionele instellingen die niet meer ten dienste staan van het volk maar andere belangen dienen.

Dr. Résimont is sinds 28.12.2022 bestuurder van vzw [Vereniging zonder Winstoogmerk, red.] Hands For Freedom ( samen met nog 4 andere bestuurders ).

Word lid en steun ons. www.hands-for-freedom.be

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief