Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Duitse Zorgverzekeraar gesommeerd vaccinatiebijwerkingen te melden bij PEI

Data-analist Tom Lausen uit Duitsland eist in een sommatiebrief, vertegenwoordigd door advocaat Ivan Künnemann, dat zorgverzekeraar BKK ProVita alle gegevens over gerapporteerde bijwerkingen van de vaccinatie 9 maart 2022 vóór 10.00 uur overdraagt aan het Paul Ehrlich Instituut.

Eerder werd directeur Andreas Schöfbeck op staande voet ontslagen nadat hij het PEI een brandbrief had gestuurd waarin hij stelde dat evaluaties van factureringsgegevens een veel hogere incidentie van bijwerkingen na COVID-vaccinaties aantoonden dan de officiële cijfers van het PEI aangeven. Het zijn precies deze gegevens waarvan Tom Lausen, de voorheen gecontracteerde consultant en data-analist van BKK-ProVita, nu eist dat zij worden overgedragen aan het PEI.


Onderstaande brief is vertaald vanuit het Duits. Het origineel vindt u hier.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


RA Künnemann, xxxxxxxxxxxxxxxx

BKK ProVita

Raad van

Bestuur

xxxxxxxxxxxxx

 


 

07.03.2022

 

Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het niet maximaliseren van het versnellen van de overdracht van de gegevens over bijwerkingen van de BKK’s m.b.t. de COVID-19-vaccins in Duitsland door de nieuwe raad van bestuur (plaatsvervangend bestuur) van BKK-ProVita en zijn raad van beheer

 

Geachte plaatsvervangend voorzitter Walter Redl,

In bovengenoemde zaak dien ik een verzoek ik voor wettelijke vertegenwoordiging van de heer Tom Lausen, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Rechtelijke volmacht is wettelijk gewaarborgd.

Mijn cliënt is de voormalige gecontracteerde consultant en data-analist van BKK-ProVita.

Directeur Andreas Schöfbeck, die inmiddels op staande voet is ontslagen, heeft de president-directeur van het Paul Ehrlich Instituut op 21.02.2022 op de hoogte gebracht van een aanzienlijke onderrapportage van alle bijwerkingen van de COVID-19 vaccins op basis van de cijfers van BKK-Infonet over gecodeerde bijwerkingen van vaccinaties.

Hierdoor werd het wettelijke mandaat van het Paul Ehrlich Instituut krachtens artikel 62, lid 2, van het AMG geactiveerd om “alle verdachte, alle vermoedelijke gevallen van bijwerkingen van geneesmiddelen waarvan het kennis krijgt, te registreren”.

Gegevens vanuit BKK-Infonet

Andreas Schöfbeck heeft samen met zijn data-analist en gecontroleerd door zijn eigen medewerkers de gegevens van BKK ProVita en de gegevens van alle BKK’s uit het BKK InfoNet bepaald op codes met de diagnoses U12.9, T88.1, T88.0 en Y59.9.

Ter toelichting worden hier de persberichten van BKK ProVita onder de vorige directeur Andreas Schöfbeck van 24.02 en 25.02.2022 geïntroduceerd: Uittreksel uit 24.02.2022

 

 

 

 

 

Persbericht van BKK ProVita van 25.02.2022

Als bedrijfsziekenfonds met als wettelijke taak het behoud, het herstel of de verbetering van de gezondheid van de verzekerden, heeft de directie uitgebreide gegevenscontroles laten uitvoeren, waarbij de vaccinatiehistorie van de COVID-19 vaccinaties vanuit het oogpunt van de facturering onder de loep is genomen. De gegevensgrondslag voor onze evaluatie zijn de factureringsgegevens van de artsen. Onze steekproef is genomen uit de geanonimiseerde gegevens van de bedrijfsziekenfondsen. De steekproef omvat 10.937.716 verzekerden (peildatum: 21.02.2022). Tot dusver hebben wij de factureringsgegevens van de artsen voor de eerste helft van 2021 en ongeveer voor de helft voor het derde kwartaal van 2021. De volgende geldige ICD-codes voor bijwerkingen van vaccinatie werden tijdens de evaluatie gefilterd:

 • T88.1
 • T88.0
 • U12.9
 • Y59.9

 

Bij de evaluatie werden van elke persoon slechts eenmaal de gegevens geregistreerd.

Het resultaat van deze evaluatie wordt hieronder in grafische vorm weergegeven: 

Grafische voorstelling alleen voor kwartaal 1 en kwartaal 2 in 2021.

 

 

Grafische voorstelling alleen voor kwartaal 1 en kwartaal 2 in 2021.

 

Wij hebben het resultaat van onze gegevensevaluatie gemeld aan het Paul Ehrlich Instituut (PEI) als hoogste autoriteit voor de veiligheid van vaccins, aangezien het door ons vastgestelde aantal van 216.695 behandelde gevallen voor de gehele periode (Q1 tot medio Q3) in verhouding tot het aantal verzekerden aanzienlijke afwijkingen vertoont ten opzichte van het aantal van 244.576 vermoedelijke gevallen van bijwerkingen van vaccins dat door het PEI wordt vermeld in het huidige veiligheidsrapport van 07.02.2022 voor de periode 27.12.2020 tot 31.12.2021. Wij zien ons in het kader van ons wettelijk mandaat hiertoe verplicht. In dit verband verwijzen wij naar blz. 39 van het PEI-veiligheidsrapport over de methodologie van de gegevensverzameling bij het PEI.

BK ProVita interpreteert deze gegevens niet. Zij zoekt veeleer contact met de bevoegde autoriteiten en de kamers, alsmede met de verenigingen. Om het PEI alle mogelijke steun te bieden bij zijn enorm belangrijke taak, heeft de directie uiteraard ingestemd met een grondige  bespreking van de gegevens met het PEI voor de komende week. BKK ProVita wil alle zorgverzekeraars met een wettelijk mandaat aanmoedigen zijn voorbeeld te volgen en hun eigen gegevens op een adequate manier te evalueren in het belang van de verzekerden. BKK Pro Vita distantieert zich nadrukkelijk van de onredelijke uitspraken van de Virchowbund in haar persbericht van 24 februari 2022.

Dr. Dirk Heinrich heeft als voorzitter van de Virchowbund op geen enkel moment contact opgenomen met de directie van BKK ProVita of inzage in de gegevensanalyse geëist. Alleen een serieuze en op feiten gerichte gegevensanalyse kan de veiligheid van vaccins en dus de gezondheid van de verzekerden ten goede komen. Wij wijzen polemische verklaringen af als een ongeschikt middel tot debat. Het Paul Ehrlich Instituut is als enige verantwoordelijk voor het ophelderen van de veiligheid van vaccins.

Bergkirchen, 25.02.2022

 

Vergelijking van BKK-cijfers met geregistreerde PEI-veiligheidsrapporten van verdacht gevallen.

Het vastgestelde aantal gecodeerde bijwerkingen van de BKK’s was, na de meest conservatieve filtering, bijna even hoog als het aantal van alle meldingen van verdenking op bijwerkingen van COVID- 19-vaccins die bij het PEI zijn geregistreerd.

Welke rapporten over verdenking van bijwerkingen van medicijnen heeft het Paul Ehrlich Instituut ontvangen die onder het wetgevingsvoorstel moeten vallen?

(Federaal formulier voor het melden van bijwerkingen:
https://nebenwirkungen.bund.de/SiteGlobals/Forms/nebenwirkungen/covid-19-impfstoff/01-person/person-formular.html;jsessionid=4DFFA4982933F1BF39584C4EA6680F50.intranet182)

Beschrijvingen van de bijwerking:

 • Koorts
 • Vermoeidheid
 • Rillingen
 • Opvliegers
 • Griepachtige symptomen 
 • Roodheid op de injectieplaats 
 • Reactie op de injectieplaats 
 • Zwelling op de injectieplaats 
 • Pijn op de injectieplaats 
 • Malaise
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Huiduitslag
 • Gezwollen lymfeklieren 
 • Gevoelloosheid
 • Spierpijn
 • Klachten in de ledematen
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Hoest
 • Kortademigheid
 • Hartkloppingen
 • Hartritmestoornissen

 

Dit betekent dat alle bijwerkingen van vaccins, ook die welke niet ernstig zijn, moeten worden geregistreerd en gebruikt om de veiligheid van het vaccin te beoordelen.

In geval van zelfrapportage, d.w.z. zonder medisch rapport, geeft de melder aan welke aandoening deze bijwerking heeft veroorzaakt.

De door de reactie veroorzaakte gezondheidsproblemen:

 • gering
 • poliklinische behandeling vereist
 • opname in het ziekenhuis vereist
 • de dood

 

Op dit punt moet al worden opgemerkt dat de BKK-evaluaties inzake bijwerkingen bij de opgave van deze gezondheidsproblemen minimaal bij niveau 2 tot 4 van de niveaus van gezondheidsschade behoren. Hier wordt al duidelijk dat het belemmeren van de gegevensoverdracht van de BKK-analyse een ernstige nalatigheid betekent.

Het kan niet worden uitgesloten dat ook verzekerden van de BKK-analyse een bijwerking hebben gehad met ziekenhuisopname, of zelfs tot de dood heeft geleid.

Daarom was het ook juist dat de voormalige directeur Andreas Schöfbeck het Paul Ehrlich Instituut heeft gezegd, dat een gevaar voor het leven van de verzekerde niet kon worden uitgesloten.

244.576 (PEI) vs. (216.695BKK) >> geëxtrapoleerd tot miljoen 3 bijwerkingen met doktersbezoek

Opnameperiode 2021 vs 2021 kwartaal 1,2, pro rata 3

 

Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel Federal Institute forVaccines and Biomedicines

Paul-Ehrlich-Institut

 

Langen, den 07.02.2022

VEILIGHEIDSVERSLAG

Vermoedelijke gevallen van bijwerkingen en complicaties van het vaccin na vaccinatie tegen COVID-19 sinds het begin van de vaccinatiecampagne op 27.12.2020 tot 31.12.2021

Het Paul Ehrlich Instituut (PEI) rapporteert over de vermoedelijke gevallen van bijwerkingen of complicaties van vaccins die uit Duitsland zijn gemeld in verband met vaccinatie met de mRNA-vaccins Comirnaty (BioNTech Manufacturing GmbH) en Spikevax (MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L.) en de vectorvaccins Vaxzevria (AstraZeneca AB) en COVID-19 Vaccin Janssen voor bescherming tegen COVID-19 vanaf het begin van de vaccinatiecampagne op 27 december 2020 tot en met 31 december 2021. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI) waren er op 30 december 2021 148.760.720 vaccinaties uitgevoerd, waarvan 110.533.639 met Comirnaty, 21.912.123 met Spikevax, 12.738.494 met Vaxzevria en 3.576.464 met COVID-19 Vaccin Janssen. In totaal werden 244.576 vermoedelijke bijwerkingen gemeld na Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria en COViD-19 Vaccin Janssen. Het meldingspercentage was 1,64 meldingen per 1.000 vaccindoses voor alle vaccins samen, en 0,20 meldingen per 1.000 vaccindoses voor ernstige reacties.

Terwijl het veiligheidsrapport van het PEI geacht wordt rekening te houden met de hele vaccinatiecampagne tot het einde van 2021 en alle meldingen van vermoedelijke bijwerkingen van alle ontvangers van de COVID-19-vaccin moet bevatten, waren de cijfers van de BKK’s slechts beschikbaar voor 10,9 miljoen verzekerden en ook slechts tot de helft van het derde kwartaal in 2021.

Andreas Schöfbeck extrapoleerde en veronderstelde in zijn brief aan het PEI, op basis van de evaluatie van de cijfers van de BKK’s in Duitsland, dat 2,5-3 miljoen mensen in Duitsland medische behandeling moeten hebben gekregen voor bijwerkingen van de vaccinatie na de vaccinatie tegen Corona. Dit was het resultaat van de extrapolatie, die statistisch toelaatbaar en geldig was.

De zekerste manier om de bijwerking van het vaccin te identificeren is het bepalen van de gefactureerde vaccinatiebijwerkingen.

Artsen zullen een bijwerking van een vaccinatie alleen coderen als deze als zodanig is erkend. Indien, naast de factuur, een bewijs van arbeidsongeschiktheid voor de patiënten wordt afgegeven, dat het om een door de arts erkende en bevestigde bijwerking van de vaccinatie moet gaan. In de BKK-gegevens werd alleen gefilterd op basis van diagnostische zekerheid “G” (gesichert=door arts erkend en bevestigd) gefilterd. 

Het gaat niet om de meldingsplicht van artsen, noch om de ernst van bijwerkingen.

Uittreksel uit §62 lid 2 AMG (Geneesmiddelenwet)

“De bevoegde hogere federale instantie registreert alle vermoedelijke gevallen van bijwerkingen waarvan zij kennis krijgt […]”.

“De bevoegde hogere federale instantie zorgt ervoor, door het verzamelen van informatie en, indien nodig, het opvolgen van meldingen van vermoedelijke bijwerkingen, dat alle passende maatregelen worden genomen om alle binnen het toepassingsgebied van deze wet voorgeschreven, verstrekte of verkochte biologische geneesmiddelen waarvoor meldingen van vermoedelijke bijwerkingen zijn gedaan, duidelijk te identificeren, met nauwkeurige vermelding van de naam van het geneesmiddel en het nummer van de fabricagepartij.”

De Virchowbund en andere actoren

In de media werd getracht deze ontdekking van de directie van BKK ProVita in diskrediet te brengen. Dr. Heinrich gebruikte verschillende beweringen om een discussie te starten om de berekende cijfers „af te zwakken“. Zonder de gegevens van de BKK’s te bekijken en zonder het bestuur van het BKK ProVita te raadplegen, ging Dr. Heinrich voorbij aan het standpunt van de wettelijke basis voor de registratie van ALLE vermoedelijke gevallen van bijwerkingen van vaccinatie volgens § par. 622 van de Geneesmiddelenwet, die onder de verantwoordelijkheid van het Paul Ehrlich Instituut valt.

Veel media reageerden op zijn geringschattende opmerkingen (“Schwurbel-BKK, beschamende onwetendheid of opzet om te bedriegen”). Dr. Heinrich ging verder met het niet vermelden van de wettelijke verplichting om ALLE bijwerkingen van geneesmiddelen te registreren volgens §62 AMG door de meldingsplicht van de artsen in het geding te brengen. Op geen enkel moment zijn de gegevens echter onderzocht op rapportageverplichtingen. Het ging steeds alleen om de wettelijke verplichting voor het Paul Ehrlich Instituut om ALLE verdachte meldingen van bijwerkingen bij het gebruik van COVID-19 vaccins te registreren. Dr. Heinrich zou zich hiervoor apart moeten verantwoorden volgens het strafrecht.

De samenstelling van de verzekerden van de BKK’s wijkt niet sterk af van die van de andere ziekenfondsen en vormt met 10,9 miljoen verzekerden een statistisch representatief gemiddelde van alle verzekerden van de andere ziekenfondsen in Duitsland. De statistische opeenstapeling van doktersbezoeken door BKK-verzekerden, die in kwartaal 1, kwartaal 2 en deels kwartaal 3 in 2021 tot coderingen van vaccinatiebijwerkingen door artsen leidde, als gevolg waarvan talrijke arbeidsongeschiktheidsverklaringen werden afgegeven aan getroffen verzekerden, geldt voor elke ziektekostenverzekering en moet ook daar onmiddellijk worden onderzocht.

De evaluaties van de bijwerkingen door de informaticus en data-analist Tom Lausen voor COVID- 19 vaccins in de BKK-gegevens leveren zwaarwegend bewijs voor complexe risico’s in het verleden en in de toekomst voor de verzekerden van het BKK en alle andere verzekerden in Duitsland:

Bevindingen en gevolgen door de data-analyses van de BKK-Infonet gegevens.

1. RISICO-BATENVERHOUDING moet opnieuw worden berekend
De COVID-19-vaccins leiden tot aanzienlijk (factor 10 tot 15) meer bijwerkingen (niet- ernstig en ernstig) dan door de hogere federale instantie PEI zijn geregistreerd. Bijgevolg moeten deze talrijke bijwerkingen van COVID-19-vaccins aan de PEI worden meegedeeld, zodat het wettelijke mandaat om ALLE bijwerkingen – ongeacht de ernst ervan – te registreren en in het veiligheidsrapport op te nemen, kan worden uitgevoerd. De registratie vereist ook een volledige herevaluatie van de risico-batenverhouding van alle voorwaardelijk toegelaten COVID-19-vaccins, rekening houdend met de nieuwe gegevens van het Paul Ehrlich Instituut.

2. HERBEOORDELING VAN ALLE VACCINAANBEVELINGEN voor voorwaardelijk toegelaten COVID-19- vaccins door het STIKO
Met een gewijzigde herbeoordeling moet de STIKO ook alle aanbevelingen over COVID-19- vaccins opnieuw evalueren. De verplichting van de STIKO om dit te doen vloeit voort uit de gewijzigde gegevenssituatie.

3. Stop de toediening van alle voorwaardelijk toegelaten COVID-19 vaccins
Zolang het PEI geen volledige gegevens heeft verzameld en de risico-batenverhouding niet opnieuw heeft geëvalueerd, heeft het STIKO geen geldige gegevens om de eerdere vaccinatie-aanbevelingen te handhaven. Daardoor hebben de vaccinerende artsen niet de mogelijkheid om vóór een vaccinatie informatie te verstrekken die gebaseerd is op reële gegevens overeenkomstig de wet op de patiëntenrechten. Bijgevolg kan de te vaccineren persoon geen geldige toestemming geven. Alle vaccineerders worden off-record vaccinerende artsen en zijn derhalve aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van hun vaccinaties.

Strafrechtelijke overwegingen

§5 Verbod op geneesmiddelen die aanleiding geven tot bezorgdheid

1. Het is verboden om geneesmiddelen die aanleiding geven tot bezorgdheid in de handel te brengen of bij een ander mens toe te passen.

2. Geneesmiddelen geven aanleiding tot bezorgdheid indien er volgens de huidige stand van de wetenschappelijke kennis een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat zij, bij gebruik zoals bedoeld, schadelijke effecten hebben die verder gaan dan wat op grond van de bevindingen van de medische wetenschap te rechtvaardigen is.


Krachtens § 5 AMG juncto § 95 AMG lid 1 nr. 1, juncto § 95  lid 3 1a en 1b AMG is een ieder strafbaar die in strijd met de bepalingen van § 5 AMG een geneesmiddel op de markt brengt of bij mensen gebruikt.

Mogelijke strafbare feiten door nalatigheid zijn op zijn minst mogelijk volgens §13 StGB (Duits Wetboek van Strafrecht) en als medeplichtigheid ten nadele van de nieuwe directie van BKK-ProVita en de gehele raad van bestuur.

1. Strafrechtelijke gevolgen voor de raad van bestuur
Alle leden die op 01.03.2022 op de vergadering van de raad van bestuur hebben kennis genomen van de evaluaties van de gegevens en van de juridische betekenis van de gepresenteerde gegevensanalyses. Deze leden worden verdacht van medeplichtigheid aan het belemmeren van het ophelderen van de bijwerkingen van vaccinatie. Zij zullen in het strafrechtelijk onderzoek moeten worden betrokken.

2. Belemmering van een overheidsinstantie vanuit de status van borgsteller van de directie
De nieuwe chef/directeur van BKK ProVita belemmert willens en wetens, doordat hij de vastgestelde gegevensanalyses over ongewenste voorvallen met betrekking tot COVID- 19-vaccins niet vrijgeeft, dat de hogere federale autoriteit zijn wettelijk mandaat overeenkomstig §62, lid 1, zin 1 van de Geneesmiddelenwet kan nakomen om schade aan de mensen die binnen de werkingssfeer van de wet vallen te voorkomen.

3. Verdenking van medeplichtigheid aan lichamelijk letsel en schade aan gezonde personen en persoonlijke aansprakelijkheid
Meer (gezonde) verzekerden dan tot nu toe werd aangenomen, gaan gebukt onder bijwerkingen en doktersbezoeken als gevolg van eenmalige en regelmatige vaccinaties en lopen daardoor lichamelijk letsel op waarover deze verzekerden zich door het niet overdragen van gegevens niet voldoende kunnen informeren. Er vinden miljoenen valse voorlichtingsgesprekken plaats voorafgaand aan COVID-19 vaccinaties, die leiden tot ineffectieve toestemming en daarmee tot enorme aansprakelijkheidsproblemen, waarvan de oorzaak gezocht zal moeten worden in het belemmeren van de gegevensoverdracht door de nieuwe chef van BKK ProVita.

4. BKK-chef verdacht van hulp en medeplichtigheid aan economische schade aan particuliere ondernemingen door nalatigheid
De COVID-19-vaccins leiden ertoe dat in Duitsland enorme aantallen mensen niet kunnen werken wegens ziekteverlof door bijwerkingen die worden veroorzaakt door de COVID- 19-vaccins. Particuliere ondernemingen ondervinden dus duidelijk economische schade van het uitvallen van werknemers. Dit kan alleen worden toegestaan en ongestraft blijven, indien de verkregen gegevens van de BKK‘s tot een voortzetting van de vaccinatiecampagne nog steeds door de wettelijke, officiële instantie kan worden goedgekeurd, nadat deze instantie een nieuwe evaluatie heeft uitgevoerd na de verhinderde overdracht van de gegevens over de bijwerkingen aan het PEI.

5. BKK-chef wordt verdacht van het schenden van zijn plicht om het vermogen van de verzekerden te beschermen
Het vermogen van de verzekerde wordt in ongekende mate aangetast doordat geen grondige analyse wordt gemaakt van de economische gevolgen van doktersbezoeken, ziekenhuisopnames en het voorschrijven van geneesmiddelen, aangezien de verzekerden deze sterk gestegen kosten voor medische bezoeken doktersbezoeken, de afgifte van medicatie en ook de eventuele ziekenhuisopnames nu en in de toekomst moeten dragen, hoewel de COVID-19-vaccins opnieuw zouden moeten worden geevalueerd wegens het opduiken van enorme hoeveelheden gegevens over bijwerkingen.
Alleen de belemmering van de gegevensoverdracht door de BKK ProVita directie staat dit in de weg.

De gegevensanalyses moeten onmiddellijk leiden tot een herbeoordeling van de veiligheid van de vaccins door het PEI en de fabrikanten.

Gevolgen voor de fabrikanten of licentiehouders van de voorwaardelijke vergunningen voor het in de handel brengen van COVID-19-vaccins

1) Verdenking van medeplichtigheid aan de verspreiding van onjuiste veiligheidsgegevens over geneesmiddelen in verband met §5 van de geneesmiddelenwet

Door de genoemde gegevensoverdracht aan de PEI te verhinderen, kunnen de fabrikanten of licentiehouders van COVID-19-vaccins met een voorwaardelijke vergunning hun wettelijke rapportageverplichtingen op Europees niveau niet voldoende nakomen. De verplichtingen van de vergunninghouders vloeien voort uit §63C van de Geneesmiddelenwet. De gegevens kunnen bepalend zijn voor de stopzetting van de distributie van vaccins en de intrekking van de vergunningen voor COVID-19-vaccins wegens een onduidelijke veiligheidssituatie van de vaccins in afwachting van definitieve tests.

Strafrechtelijke gevolgen voor de nieuwe directie van BKK-ProVita voorafgaand aan het besluit om vaccinatie wettelijke te verplichten – Verdenking van medeplichtigheid aan miljoenenbedragen aan letselschade door het belemmeren van een duidelijke gegevensgrondslag voor een wettelijke vaccinatieplicht

1. Verdenking van medeplichtigheid aan vervalsing en daarmee het tegenhouden van een besluitvormingsbasis voor nieuwe wet- en regelgeving
De door de nieuwe directie van BKK ProVita tegengehouden gegevensbeoordeling voor een quorum van het parlement is een grove misleiding van de parlementariërs, omdat het parlement met verkeerde en onvolledige gegevens tot verkeerde wetgevingsbesluiten zal komen, die voor alle mensen in Duitsland massaal grote gevolgen zullen hebben. Alleen een correcte gegevengrondslag kan een quorum opleveren. Het belemmeren van de overlegging van een dergelijke gegevensgrondslag vormt een ernstige en strafrechtelijk relevante nalatigheid van de nieuwe directie van BKK ProVita, mede in verband met § 5 Geneesmiddelenwet.

Indien belangrijke aanwijzingen van een risico voor uw verzekerden bekend worden, bent u directie vanuit uw positie als borgsteller verplicht een risicobeoordeling voor uw verzekerden uit te voeren. Deze kennis via de gegevens van de BKK’s zou een opzet voor het toebrengen van lichamelijk letsel en mogelijk zelfs moord (in enkele gevallen) van uw kant aantonen. U bent dus verplicht de analyses van Tom Lausen en uw eigen medewerkers te verifiëren en ze onmiddellijk over te dragen aan de hogere federale instantie voor de veiligheid van vaccins – het Paul Ehrlich Instituut.

Alleen de hogere federale autoriteit mag de veiligheid van vaccins beoordelen en controleren. Door directeur Andreas Schöfbeck zonder voorafgaande kennisgeving te ontslaan en de gegevensanalyses bij het PEI in te trekken, houdt u tegen dat het PEI zijn wettelijk mandaat kan vervullen.

U blijft verhinderen en tegenwerken dat er goede veiligheidsrapporten bij het PEI kunnen komen voor de VOORWAARDELIJK goedgekeurde vaccins. U brengt de gezondheid van miljoenen mensen in gevaar met uw acties.

Derhalve wordt u van de zijde van mijn cliënt verzocht om

1) onmiddellijk, doch uiterlijk per 09.03.2022 10:00 h

officieel en publiekelijk ALLE geanonimiseerde gegevens betreffende de gegevensevaluaties van mijn cliënt aan het PAUL EHRLICH INSTITUUT over te dragen en de hogere federale instantie alle medewerking te verlenen om het soort en het aantal ernstige en niet-ernstige bijwerkingen te verduidelijken en te registreren.

De individuele dossiers over filtering door ambulante doktersbezoeken:

a. BKK Benchmarkbestand 2019,2020,2021 alle diagnoses, G

b. BKK Benchmarkbestand 2019,2020,2021.  U12.9,T88.1,T88.0,Y59.9 diagnoses, G, naar leeftijdsgroep

c. BKK Benchmark AU (arbeidsongeschiktheidsgegevens) alle diagnoses, G

d. BKK Benchmark AU (arbeidsongeschiktheidsgegevens) gegevens naar leeftijdsgroep

e. BKK ProVita gegevens gekoppeld aan U12.9,T88.1, T88.0,Y59.9 diagnoses,G

2) mijn cliënt een schriftelijke bevestiging te verstrekken van de overdracht van de gegevens.

In detail:

a. BKK Benchmark bestand 2019,2020,2021 alle diagnoses, G

b. BKK Benchmarkbestand 2019,2020,2021   U12.9,T88.1,T88.0,Y59.9 diagnoses, G, naar leeftijdsgroep

c. BKK Benchmark AU (arbeidsongeschiktheidsgegevens) alle diagnoses, G

d. BKK Benchmark AU (arbeidsongeschiktheidsgegevens) gegevens naar leeftijdsgroep

e. BKK ProVita gegevens gekoppeld aan U12.9,T88.1,T88.0,Y59.9 diagnoses, G

De exacte benaming van de bestanden, de bestandsgrootte, het aantal gegevensrecords, een beschrijving van de filterinstellingen in het BKK Infonet.

Aangezien Tom Lausen als enig onafhankelijke op de hoogte is van de gegevens over de neveneffecten van vaccinatie die u probeert te verduisteren, is hij zelfs wettelijk verplicht deze gegevens zelf te verstrekken aan het PEI en de Duitse openbare aanklagers. NB: Tom Lausen blijft in het bezit van deze geanonimiseerde gegevens en is ook verplicht deze 10 jaar te bewaren.

Het gaat uitsluitend om geanonimiseerde gegevens, die uitdrukkelijk NIET onder de sociale geheimhouding vallen. Tom Lausen heeft de gegevens rechtmatig verkregen in het kader van zijn contractuele samenwerking; elke insinuatie van het tegendeel is onwettig en zal door hem strafrechtelijk worden vervolgd op verdenking van valse beschuldiging.

3) Afgifte van een verklaring

In dit verband verzoekt Tom Lausen u binnen de gestelde termijn een bindende verklaring af te geven om met onmiddellijke ingang te beginnen met de tot nog toe door BKK ProVita, met name de nieuwe directie en de raad van bestuur tegengehouden BKK Infonet en een op patiëntgerichte gegevensevaluatie van de BKK ProVita, dus de individuele gevalsbeoordeling van de ca. 125.000 verzekerden van BKK PriVita en toegankelijk te maken voor het PEI eveneens in overeenstemming met de huidige normen voor anonimisering.

De basisverklaring dat de vaccins veilig en doeltreffend zijn, is tegen deze achtergrond van uw handelingen om de evaluatie van de veiligheid van de vaccins tegen te houden zonder een nieuw onderzoek niet langer feitelijk houdbaar. 

Indien zelfs de ziektekostenverzekeraars actief meewerken aan het tegenhouden van de veiligheid van vaccins, kan het criminele potentieel waarschijnlijk alleen nog door strafrechtbanken voor de ernstigste misdrijven door nalatigheid worden beoordeeld.

Mijn client zal hen volledig inlichten nadat de gestelde termijn zonder succes is verstreken. Ook zal ik na het verstrijken van de gestelde termijn alle gegevens aan het Paul Ehrlich Instituut overhandigen.

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief