Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Hoe dodelijk zijn de vaccins?

Door Koert van Rijn

 

De COVID-19-vaccins zijn veilig en effectief, althans dat wordt beweerd in de media. Er zijn echter veel aanwijzingen dat het vaccin minder veilig is dan wordt geclaimd. Bij nadere bestudering blijkt dat sommige alarmsignalen reden zijn tot zorg, maar andere signalen vals alarm lijken te zijn. De controlerende instanties is te verwijten dat hier niet meer helderheid wordt geschapen.

Er zijn wereldwijd meer dan 10 miljard vaccins toegediend die zich in een experimenteel stadium bevinden.  Men zou verwachten dat er streng en nauwgezet toegezien zou worden op de veiligheid. Er vinden echter geen langlopende dubbelblinde onderzoeken plaats waarbij gevaccineerden en ongevaccineerden met elkaar worden vergeleken. Ook wordt niet bij patiënten nagevraagd of ze bijwerkingen ondervinden, men wacht passief af totdat er meldingen binnenkomen. 

Ondanks dat het een vrij omslachtig gebeuren is om een melding te doen, zijn er inmiddels veel bijwerkingen en overlijdensgevallen gemeld bij instanties als het Lareb. Vreemd genoeg leidt dit niet tot verder onderzoek. In een interview met Agnes Kant, directeur van het Lareb, zegt zij dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Zij geeft aan: 

“Ernstige bijwerkingen doen zich niet op grote schaal voor. Anders hadden we het nu inderdaad wel geweten. Ze komen wel voor, maar gelukkig zijn ze zeldzaam. Van drie sterfgevallen weten wij vrijwel zeker dat ze het gevolg waren van trombose met trombocytopenie syndroom (TTS) als bijwerking”.1 

Agnes Kant suggereert dat er eigenlijk maar drie mensen zijn overleden door het COVID-19-vaccin en dat de overige 652 meldingen van overlijden slechts toeval waren, overlijden kwam door andere oorzaken kort na de prik. 

Als toeval een grote rol zou spelen, zou men verwachten dat er vergelijkbare aantallen meldingen worden gevonden bij andere vaccins zoals het griepvaccin. Bij griepvaccins worden echter nauwelijks meldingen van overlijden gezien zoals in onderstaande grafieken is te zien.2 

Daarbovenop komt dat er gewoonlijk sprake is van forse onderrapportage bij het melden van bijwerkingen van medicijnen. Uit een systematic review3 is gebleken dat 94% van ernstige bijwerkingen niet wordt gemeld. Milde bijwerkingen worden zelfs nog minder gemeld.

Een Duitse verzekeraar4 heeft berekend dat er sprake is van een factor zes onderrapportage. In een periode van 7 maanden vanaf begin 2021 werden 216.695 van de 10,9 miljoen polishouders behandeld voor bijwerkingen van het vaccin. Dit in vergelijking met 244.576 meldingen op 61,4 miljoen gevaccineerden, gerapporteerd door het Paul Ehrlich Instituut – een Duitse federale instantie, vergelijkbaar met Lareb.

Het is daarbij wel aannemelijk dat hoe ernstiger de bijwerking (zoals overlijden) en hoe korter na toediening, hoe groter de kans op een melding.

Oversterfte door het vaccin?

Over de exacte aantallen overlijdens door de vaccins tasten we nog in het duister. Om het daadwerkelijke aantal van overlijden aan de prikken te berekenen moet men enerzijds corrigeren met een onbekende factor onderrapportage, en anderzijds met een onbekend percentage toeval.

Naast wachten op meldingen zou men ook kunnen kijken of er sprake is van oversterfte rondom de toediening van de prikken. Er is echter altijd een zekere variatie in oversterfte: andere factoren kunnen een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld een heersende griep, waardoor getallen moeilijk te interpreteren zijn.

Er zijn wel onderzoeken die aanwijzingen gaven voor oversterfte rondom de prik. In Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld was er sprake van oversterfte direct na toediening van de vaccins.5 Er was in dat land geen sprake van corona waardoor dit geen storende factor kon zijn, zie onderstaande tabel.

Grafiek: totaal aantal doden per week en aantallen toegediende prikken per week.

We zien dat de curves parallel lopen. Indien er geen goede andere verklaring gevonden kan worden voor deze oversterfte kan het zijn dat de oorzaak van deze overlijdens  toe te schrijven is aan de vaccins. In de periode van het vaccineren leken er bij iedere 100.000 prikken ongeveer 100 mensen extra te sterven. Dit zou betekenen dat één op de 1000 mensen aan de prik overlijdt.

In Duitsland heeft Kuhbandner, hoogleraar psychologie, een onderzoek gedaan naar oversterfte in de periode van toediening van de prikjes, zie onderstaande grafieken.6 

Grafiek: aantallen vaccins, eerste en tweede dosis, afgezet tegen oversterfte en gecorrigeerd voor coronasterfte. 

Zo op het oog loopt in Duitsland de curve van de vaccinaties parallel aan die van de oversterfte. Dit suggereert een verband, hetgeen aansluit bij de data uit Nieuw-Zeeland.

In een artikel van R. Meester e. a.7 stellen de onderzoekers dat er aanwijzingen zijn voor een kleine kans op verhoogde mortaliteit gedurende een aantal weken na de prik. Ze zagen een mogelijk verband in de leeftijden 65-80 jaar, maar geen verband bij andere leeftijden. We hebben het dan over ongeveer 500 extra doden op 2 miljoen mensen die zich lieten vaccineren, zie onderstaande grafiek.

In Europa ziet men ook een grotere sterftekans in 2021 in vergelijking met 2020 voor 65-minners, zie onderstaande grafieken

Grafiek Euromomo:  oversterfte Europa 2020 en 2021, 15-44 jaar en 45-64 jaar. De blauwe lijn is 2021, de grijze lijn is 2020. Waardes boven de grijze stippellijn betekent oversterfte boven het verwachte aantal.

We zien hier dat er een zekere oversterfte is in Europa in de leeftijd 15-65 jaar. Ondanks alle vaccins, nieuwe behandelingen en maatregelen gaan er meer jonge mensen dood in 2021 dan in het coronajaar 2020, toen er nog geen vaccins beschikbaar waren.  

Bovenstaande grafiek en data sluiten echter niet aan bij het artikel van Meester die juist een hogere sterfte zag bij 65-80 jarigen.

Uit verder onderzoek blijkt ook dat de oversterfte bij jongeren sterk wisselt per land. Hieronder een aantal voorbeelden. De waardes boven de grijze stippellijn betekent oversterfte. Waardes boven de rode lijn kunnen gezien worden als uitschieters van echte betekenis, zie onderstaande grafiek.

Grafiek Euromomo: Oversterfte 15-44 jaar in Zweden, Nederland, Hongarije en Duitsland. Een z-score is een maat voor de afwijking van de verwachtingswaarde. 

In mei-juni werden de 15-45 jarigen geprikt. Er lijkt in die maanden geen zichtbaar verband met oversterfte en vaccinatiemoment of vaccinatiegraad. Met name in Zweden, het land met een hoge vaccinatiegraad (maar geen lockdowns) is weinig oversterfte zichtbaar. In Hongarije en Duitsland is wel duidelijk oversterfte maar niet specifiek in de vaccinatiemaanden.

We kunnen ook kijken naar oversterfte bij hogere leeftijden, zie onderstaande grafiek.

Grafiek Euromo: oversterfte 65+ in Zweden en Nederland.

In januari-april werden de 65+ers geprikt en er is in deze periode geen oversterfte zichtbaar. In de 65+ range is er dus geen duidelijke relatie zichtbaar met oversterfte en vaccinatiegraad, dit sluit ook niet aan bij het artikel van Meesters e.a.. In Nederland zien wij een sterftepiek aan het eind van 2021. De oorzaak van deze oversterfte in Nederland aan het eind is nog onduidelijk, corona kon dit maar deels verklaren. Wat we wel zien is dat in Zweden waar ze evenveel geprikt zijn, er geen oversterfte is. Vaccins zijn dus geen goede verklaring voor de oversterftepiek in Nederland eind 2021. In Zweden deden ze niet aan lockdowns en het is mogelijk dat de afwezigheid van maatregelen verklaart waarom Zweden het zo goed heeft gedaan qua sterfte. De beschikbare literatuur over lockdowns sluit daar ook bij aan.8 9 

Grafiek: cumulatieve oversterfte 2020-2022.

We zien in bovenstaande grafiek dat er in Zweden in 2020 een oversterfte was van ongeveer 9000. In 2021 wordt doorgeteld en lijkt er een toename in oversterfte te zijn van ongeveer 1000. (totaal 10.000-9.000). Er is dus geen spectaculaire piek in overlijden zichtbaar in Zweden in 2021. In Zweden zijn ongeveer 19 miljoen doses vaccin gezet en er is geen oversterfte zichtbaar op momenten van toediening. 

Het alarmsignaal dat Kuhbandner, Hatchard en Meester vonden in Duitsland, Nieuw Zeeland en Nederland lijkt dus niet goed terug te vinden te zijn in data uit andere landen. In ieder geval niet in die mate dat het zichtbaar wordt in de hierboven getoonde grafieken, daar is geen trend zichtbaar. De 655 overlijdens gemeld in Lareb zullen echter niet zichtbaar worden in de statistieken, daarvoor is het aantal te klein. Het is ook mogelijk dat lockdowns een rol hebben gespeeld bij de oversterfte in sommige landen. 

Bijwerkingen

Zijn er andere alarmsignalen waar we naar kunnen kijken? Uit alle databases en literatuur blijken vele bijwerkingen door de vaccins. Met name de verhoogde kans op myocarditis is duidelijk aangetoond.  Dit betreft een zeer ernstige aandoening die kan leiden tot blijvende invaliditeit of de dood. Aantallen van 1 op de 3.000 en 1 op de 10.000 vaccins worden genoemd.10 Dat mRNA-vaccins myocarditis veroorzaken werd ook bevestigd in eerdere dierproeven.11 

Onduidelijk is in welke mate er sprake is van onderrapportage in aantallen myocarditis, en in welke mate dit uiteindelijk zal leiden tot eerder overlijden. Volgens een systematic review lijken de meeste patiënten met myocarditis na de vaccins aanvankelijk wel levend het ziekenhuis te hebben verlaten.12 

Myocarditis kan echter ook leiden tot acute hartdood. Er zijn aanwijzingen dat er in 2021 vaker gezonde sporters acuut waren overleden, zie onderstaande grafiek.13 14 

 Grafiek: aantallen acute hartdoden per jaar onder FIFA spelers.

In dit Israëlisch onderzoek naar het aantal acute hartdoden bij FIFA-spelers werd een duidelijke toename gezien in 2021. De oversterfte bleek zich met name voor te doen in het laatste kwartaal van 2021. Dat de vaccins als verklaring voor de toename aan sterfte wordt overwogen, ligt voor de hand. 

Geluiden in de media

In de reguliere media kan men over het algemeen niets dan lof over de vaccins aantreffen. In de onafhankelijke media en sociale media zijn wel kritische geluiden te horen. Vernon Coleman, een  beroemd arts uit Engeland, heeft veel berichtgeving verzameld over meldingen van overlijden na/door de vaccins, waaronder ook  veel jonge mensen.15 Deze verzameling betreft naast anekdotisch bewijs ook meer dan 1000 artikelen in de medische literatuur. 

Ook deze column van Joomi16 is het lezen waard. Zij schrijft een helder betoog over hoe zij geleidelijk het vertrouwen in de vaccins heeft verloren met verklaringen van artsen en vaccin- slachtoffers. Zij komt ook met veel bewijzen voor corruptie in de farmaceutische industrie, overheidsinstellingen en de media.

Veiligheidsonderzoek

Van de farmaceutische industrie zelf mag verwacht worden dat zij transparante bewijzen van veiligheid kunnen laten zien. Er wordt helaas maar gebrekkig onderzoek gedaan. De controlerende instanties als Lareb, gezondheidsinspectie, EMA en FDA worden voor een groot deel gefinancierd door de farmaceutische industrie en zij bijten liever niet de hand die hen voedt. Hierdoor is onduidelijk of zij als waakhond fungeren voor het volk óf voor de farmaceutische industrie.

Men heeft zich bij Pfizer beperkt tot een zes maanden durend dubbelblind onderzoek17 bij een relatief klein aantal personen, waarop de veiligheid is gebaseerd en waarna het vaccinatieprogramma wereldwijd is uitgerold.

Ondanks dat dit onderzoek rammelde en er 21 personen zijn overleden in de geprikte groep en maar 17 in de placebogroep, werd het vaccin toch als veilig en effectief afgegeven.18 19 20 De FDA heeft bepaald dat de onderliggende data pas over 55 jaar worden vrijgegeven. De placebogroep is hierna ook snel gevaccineerd zodat er geen goed langetermijnonderzoek kan plaatsvinden wat betreft algehele gezondheid en algehele sterfte. Vervolgens vonden alleen nog case-control studies plaats naar werkzaamheid, niet meer naar bijwerkingen.21 Het gebrek aan verdere veiligheidsonderzoeken en de passiviteit van controlerende instanties zijn hierbij ontluisterend. 

Werkzaamheid

Aanvankelijk hadden de vaccins nog wel enige meerwaarde, maar uit de recente data van UK blijkt dat 87% van de overleden personen aan corona gevaccineerd zijn, ongeveer hetzelfde percentage als wat in totaal gevaccineerd is, zie onderstaande tabel.22 

Discussie

Er is veel reden tot zorg over de veiligheid van de vaccins, en de effectiviteit van vaccins lijkt na een paar maanden verwaarloosbaar. Uit de meldingen van overlijden en sterfte onder sporters lijkt het vaccin veel slachtoffers te maken, maar nog niet in die mate dat het zichtbaar wordt in landelijke sterftecijfers. Het nut van lockdowns is inmiddels ontkracht8 9 evenals de hypothese dat gevaccineerde personen minder besmettelijk zouden zijn. Het niet toelaten van ongevaccineerden in publieke ruimtes is daarom onwetenschappelijk en immoreel. De meldingen, de geruchtenstroom en de beschikbare literatuur zijn van dien aard dat dit schreeuwt om stopzetten van de vaccins totdat verder onderzoek naar veiligheid is gedaan.  Er treedt hierdoor polarisatie op. Enerzijds is er het grote vaccinatieverlangen van de overheid, anderzijds worden mensen bang van de grote hoeveelheid hard bewijs en geruchten omtrent de schadelijkheid en nutteloosheid. De onlogische vaccinatiedrang maakt sommige mensen extra achterdochtig en terughoudend om zich te laten prikken. Sommigen zijn er zelfs van overtuigd dat er plannen zijn de wereldbevolking te reduceren met behulp van de vaccins23 . Hierdoor ontstaat toenemende weerstand tegen de mandaten en het is invoelbaar dat menig werknemer zich liever laat ontslaan dan zich te laten prikken. De vaccins zijn dodelijk gebleken voor het vertrouwen in de farmaceutische industrie en overheidsinstellingen en alles bij elkaar kan dit een recept zijn voor onrust en opstand zoals wij nu zien gebeuren in Canada.

 


1. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/24/interview-agnes-kant-directeur-bijwerkingencentrum

2. https://vaersanalysis.info/2021/11/05/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-10-29-2021/

3. https://link.springer.com/article/10.2165/00002018-200629050-00003?fbclid=IwAR3-q6kkel5TqFduSac1wW1_lmL06DrOSqPafwnpvKIwk0xosqhxHHuH0PA

4. https://www.zerohedge.com/covid-19/german-insurance-giant-reveals-alarming-underreporting-vaccine-side-effects

5. https://hatchardreport.com/relationship-betw: een-covid-19-vaccination-and-all-cause-mortality

6. https://osf.io/5gu8a/

7. https://www.researchgate.net/publication/357032975_COVID-19_vaccinations_and_mortality_-_a_Bayesian_analysis

8. https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/01/A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf

9. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13571516.2021.1976051?scroll=top&needAccess=true&journalCode=cijb20

10.

11. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab707/6353927?login=false

12. Symptomatology, prognosis and clinical findings of myocarditis as an adverse event of COVID-19 mRNA vaccine: a systematic review VIKASH Jaiswal, AKASH Jaiswal, NITYA Batra, D Mukherjee, R Ruchika, ANGELA Ishak, U Maskey, GAZALA Hitawala, DAVID Song, YASAR Sattar. European Heart Journal, Volume 43, Issue Supplement_1, February 2022

13. https://stephenc.substack.com/p/5-fold-increase-in-sudden-cardiac?utm_source=url 

14. https://dailyexpose.uk/2022/01/15/2021-footballer-deaths-increased-by-300-percent/

15. https://vernoncoleman.org/articles/how-many-people-are-vaccines-killing

16. https://joomi.substack.com/p/i-was-deceived-about-covid-vaccine?utm_source=url

17. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1

18. https://alexberenson.substack.com/p/more-people-died-in-the-key-clinical

19. https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bmj.com%2Fcontent%2F375%2Fbmj.n2635%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial%26utm_term%3Dhootsuite%26utm_content%3Dsme%26utm_campaign%3Dusage&data=04%7C01%7C%7C3c7e482bbb284ce660fc08d9f3029490%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637808014666626399%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nJctZrMqC1ZRE1yQHk%2FMAf0rHxWDlHp%2BtxlOsumvegk%3D&reserved=0

20. https://paine.tv/exclusive-pfizer-vax-trial-manager-tells-all-blows-whistle-on-data-brook-jacksons-shocking-revelations-during-her-first-sit-down/

21. http://clalitresearch.org/first-large-scale-peer-reviewed-study-of-real-world-effectiveness-of-covid-19-vaccine-by-israels-clalit-research-institute-published-in-the-new-england-journal-of-medicine/

22. https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports

23. De mensheid onder de 500.000.000 houden? – Anonieme Stonehenge-achtige “Georgia Guidestones” verordenen massale bevolkingsvermindering noodzakelijk onder het mom van “behoud” – Frontnieuws

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief