Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Lareb op zijn verantwoordelijkheid gewezen

Onlangs heeft één van onze contacten als deskundige door middel van onderstaande brief  een aantal indringende vragen gesteld aan mevr. Kant, directeur van het Lareb met betrekking tot de veiligheid van de covid-19 injecties.


Geachte directeur, geachte mevr. Dr. Kant,

 

Ik hoorde u met stelligheid beweren dat de Covid-19 vaccins geen invloed hebben op de vruchtbaarheid van vrouwen. Dit naar aanleiding van de meer dan 10.000 meldingen van menstruatieklachten bij het Lareb.

Ik wil u ervan op de hoogte brengen dat uit het risk management rapport van Pfizer/Biontech (Comirnaty) blijkt (zie website EMA) dat er in de ‘global ongoing study C4591001’ en de Europese ‘ongoing study C4591010’ geen onderzoek verricht wordt naar de invloed van het vaccin op de vruchtbaarheid!!!! 

Hoe kunt u dan zo stellig beweren dat de vaccins geen invloed hebben op vruchtbaarheid? Een rectificatie met een nuancering is hier op zijn plaats!

Opgemerkt dient te worden dat :

  1. Deze studies op de wereldbevolking zonder ‘informed consent’ plaatsvinden en daarmee in strijd zijn met het Verdrag van Helsinki (Neurenbergcode).
  2. De genoemde studies binnen een termijn van 2 jaar worden afgerond (in 2023 en 2024). Binnen dit tijdsbestek wordt getracht de langetermijneffecten te onderzoeken. Dit is uiteraard een veel te korte termijn. Dit heeft ook implicaties op uw bewering dat de vaccins geen invloed hebben op de vruchtbaarheid.

Zoals is aangegeven op de website van de EMA, hebben de vaccins een ‘conditional marketing authorisation’ gekregen. U zou dit moeten weten! Het gaat dus om een voorwaardelijke goedkeuring. Vanuit de regering en in de media wordt daarover helaas een heel ander beeld geschetst naar de bevolking. Volgens minister Hugo de Jonge zijn de vaccins “uit en ter na getest”. Een “leugentje om bestwil” om de vaccinatiebereidheid hoog te houden, zal ik maar zeggen.

Reden voor deze voorwaardelijke goedkeuringen  was het uitbreken van een pandemie. Zo beschrijft de EMA het op haar website. De EMA had daarbij de verwachting, maar niet het bewijs, dat de voordelen van de vaccins zouden gaan opwegen tegen de nadelen. We kunnen echter constateren dat, gelet op de veel kleinere kans dat jongeren overlijden aan Covid-19, deze balans per leeftijdsgroep verschilt.

Eén van de beperkingen van het testen op de wereldbevolking is dat het onderzoek naar bijwerkingen niet meer op een wetenschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Dit in tegenstelling tot testen bij clinical trials. Voor Nederland ziet de situatie er namelijk als volgt uit :

  1. Een aanzienlijk deel van de bevolking kent uw organisatie niet en zal bij u geen bijwerkingen melden.
  2. Niet iedereen van de bevolking legt een verband tussen bepaalde lichamelijke klachten of overlijden en de vaccins. Mensen zullen die klachten daarom ook niet melden bij u. Per slot van rekening hebben ze van minister Hugo de Jonge en via de media en artsen gehoord dat de vaccins uitvoerig getest en veilig zijn. Dat het merendeel van de bevolking zich heeft laten vaccineren is voor veel mensen een signaal dat er geen reden is tot twijfel. En het grootste gedeelte van de bevolking is niet medisch geschoold genoeg om dit te weerleggen.
  3. Ook artsen leggen vaak geen relatie tussen lichaamsklachten en overlijden en vaccinatie omdat zij ook niet beter weten dan dat de vaccins veilig zijn. Ziekenhuizen hebben bovendien geen landelijke protocollen en geen opdracht om te registreren of en wanneer iemand gevaccineerd is. Op die manier worden er verbanden gemist tussen klachten en mogelijke bijwerkingen van gevaccineerde mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen. Daardoor worden ernstige en  levensbedreigende bijwerkingen zoals bijvoorbeeld een tia, herseninfarct, embolie, herseninfarct en overlijden in heel veel gevallen niet gemeld bij het Lareb.

M.a.w. de bijwerkingen die bij het Lareb worden gemeld zijn slechts een topje van de ijsberg. Maar dat is u ongetwijfeld bekend. Dat is bij andere geneesmiddelen namelijk ook zo.

Het zou de volksgezondheid ten goede komen als het Lareb dat in de communicatie over de bijwerkingen van Covid-19 vaccins richting de media zou benadrukken. Ik acht het zelfs als uw plicht.

De vraag is nu : hoe kan de EMA, gelet op bovengenoemde tekortkomingen in het onderzoek naar bijwerkingen ooit tot een verantwoorde jaarlijkse verlenging komen van de ‘conditional marketing authorisation’? En uiteindelijk tot een ‘full marketing authorisation’ in 2023 en 2024 ? In mijn beleving is dit onmogelijk.

Covid-19 vaccins vallen nota bene onder gentherapie (zie o.a. staatscourant 30 maart 2020) ! Het lijkt  me daarom van wezenlijk belang dat er ook onderzoek gedaan wordt naar de effecten van het vaccin op de ongeboren vrucht. Dit is niet verwerkt in de ‘C4591001 en C4591010’ studies van Pfizer/Biontech. Hoe het bij de overige vaccins zit heb ik nog niet onderzocht.

Welke implicaties dit heeft voor uw werk en de informatie die u openbaar maakt over de bijwerkingen van Covid-19 vaccins, laat ik aan u en het Lareb over.

Ik voel het als mijn plicht om als deskundige u op de hoogte te brengen van deze zaken. Dit in het belang van de volksgezondheid. En ook als eerlijke feedback op uw werk. In de hoop dat u hiermee constructief aan de slag gaat.

Voor nadere toelichting kunt u mij bereiken op het onderstaand telefoonnummer.

Ik zou het zeer prettig vinden als u mij een leesbevestiging stuurt.

 

Alvast bedankt,

 

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief