Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Vervolg briefwisseling We for Humanity aan het EMA

Op 25 augustus overhandigden nabestaanden van de Holocaust namens We for Humanity aan het EMA een brief over de covid-19 injecties. Hier kunt u de video-opname hiervan bekijken. Het EMA heeft op 15 september gereageerd, de brief vindt u hier. Reden voor We for Humanity om met het volgende antwoord te komen. De originele Engels tekst vindt u onder deze link.
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)  

Dr. Juan Garcia Burgos

Domenico Scarlattilaan

1083 HS Amsterdam

 

28 september 2021

 

Geachte heer Garcia Burgos, 

 

Naar aanleiding van uw antwoord van 15.9.2021, verzoeken wij alle werknemers en de directie van het EMA dringend deze brief in overweging te nemen.

Het is ongetwijfeld een ongemakkelijke waarheid voor u, wanneer slachtoffers van de Holocaust uw daden vergelijken met de misdaden van het nationaal-socialistische regime van meer dan tachtig jaar geleden. Deze overlevenden zijn echter degenen die deze vernederingen en mensonterende gebeurtenissen zelf hebben meegemaakt en zij hebben uw goedkeuring derhalve niet nodig om zich uit te spreken over een tijdstip in de geschiedenis dat zij als een herhaling van gebeurtenissen beschouwen. Het is zelfs hun plicht zich uit te spreken. Het waren de gruweldaden die zij meemaakten, die de mensheid tijdens de processen van Neurenberg heeft doen besluiten dat deze gebeurtenissen zich niet mochten herhalen. 

Bovendien is de vergelijking ook feitelijk gerechtvaardigd. Onder het voorwendsel van een virusziekte worden de fundamentele rechten en vrijheden van de mens – met inbegrip van het recht op eerbiediging van de lichamelijke en geestelijke integriteit wereldwijd op brute wijze en ontstellend grote schaal geschonden. Het EMA is bij deze misdaden een onontbeerlijke schakel.

U stelt dat er veel verkeerde informatie via het internet wordt verspreid, vooral over de bijwerkingen en sterfgevallen gerelateerd aan de COVID-19 immunotherapieën. Dat is juist. Maar deze onjuiste informatie wordt voornamelijk verspreid door het EMA en andere gezondheidsautoriteiten en regeringen wereldwijd. Uw antwoord is in dat opzicht illustratief, zoals uit de volgende opmerkingen blijkt: 

 

Medische experimenten

U beweert dat alle vier de COVID-19 immunotherapieën zijn goedgekeurd en daarom niet langer als experimenteel kunnen worden beschouwd. U weet echter dat dit niet waar is.

Deze geneesmiddelen werden toegelaten door middel van een spoed-authorisatieprocedure, op basis van minimale gegevens over de veiligheid en de werkzaamheid. Noch de kwaliteit, noch de veiligheid, noch de werkzaamheid waren voldoende aangetoond.  

Dit zijn experimentele immunotherapieën, gebaseerd op methoden die nog niet eerder op mensen zijn toegepast, die nog nooit zijn ingezet voor massale toediening, die ingrediënten bevatten die nooit eerder voor mensen zijn gebruikt, en als gentherapieën worden gecategoriseerd. 

Ook werden talrijke voorgeschreven preklinische veiligheidsonderzoeken overgeslagen. De klinische fasen lopen door tot in de jaren 2023 en 2024. De voorgeschreven procedures en studies voor het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen werden eveneens overgeslagen. 

De producenten zelf aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor hun producten. Volgens hen zijn deze inderhaast ontwikkeld, is de doeltreffendheid ervan nog niet voldoende onderzocht, gaat het om experimentele producten en zijn de neveneffecten op lange termijn onbekend. Zij hebben volledige schadeloosstelling toegekend gekregen. 

Het EMA kon derhalve onder deze omstandigheden op geen enkel moment te goeder trouw een positieve wetenschappelijke beoordeling over de veiligheid van deze producten geven.   

 

Voorwaardelijke handelsvergunningen 

Het EMA heeft deze immunotherapieën een voorwaardelijke handelsvergunning verleend op basis van Verordening (EG) nr. 507/2006. Deze goedkeuringen zijn echter verleend in strijd met de voorwaarden van deze verordening.  Het EMA heeft bij het opstellen van deze beoordelingen de beschikbaarheid van bestaande doeltreffende therapieën tegen COVID-19 niet onderzocht. Integendeel, om de spoedvergunningen te rechtvaardigen, werden bewezen doeltreffende geneesmiddelen niet alleen buiten beschouwing gelaten. Deze werden in diskrediet gebracht middels een desinformatiecampagne. 

 

Werkzaamheid

De immunotherapieën hebben weinig of geen bewezen werkzaamheid. Het onderzoek van de producenten was uitsluitend gericht op het voorkomen van lichte griepverschijnselen. Niet onderzocht is of de therapieën ook ziekenhuisopnames of sterfgevallen voorkomen. Ook kudde-immuniteit kan niet worden bereikt.

 

Voordelen wegen niet op tegen risico’s

Het EMA heeft in haar beoordelingen evenmin aangetoond dat de voordelen van een versnelde toelating opwegen tegen het ontbreken van veiligheidsonderzoek. Tegenover zeer beperkte of geen gezondheidswinst staan veel bekende en onbekende risico’s. Daarvan was het EMA op de hoogte.

Het is nu duidelijk dat deze risico’s zich aan het verwezenlijken zijn. Nooit in de geschiedenis hebben zoveel gezonde mensen schade geleden als gevolg van een preventief toegediend geneesmiddel. En dat terwijl deze middelen alleen als aanvaardbaar kunnen worden bestempeld indien er geen risico’s of bijwerkingen zijn. Immers, de ziekte zelf veroorzaakt bij meer dan 99% van de bevolking geen of nauwelijks symptomen. Deze producten schaden gezonde mensen.

Bovendien is de therapeutische indicatie van de voorwaardelijke toelating uitdrukkelijk beperkt tot actieve immunisatie. De verhouding tussen nut en risico, zowel op het niveau van het individu als dat van de samenleving, is echter dramatisch. 

Uit studies blijkt dat, op basis van de gerapporteerde sterfgevallen na toediening van de geneesmiddelen, twee gezonde mensen kunnen sterven om het leven te verlengen van drie mensen met een beperkte levensverwachting. Dit komt nog bovenop de talrijke gevallen van ernstige bijwerkingen waarbij blijvend persoonlijk letsel optreedt. Uitgaande van een systematische onderrapportage van ernstige bijwerkingen, zou deze verhouding aanzienlijk rampzaliger kunnen blijken.  

 

Medische problemen of sterfgevallen die niet veroorzaakt zijn door vaccins

In uw brief staat verder dat geen causaliteit is aangetoond met betrekking tot het aantal gemelde ongewenste bijwerkingen en sterfgevallen in de EudraVigilance-databanken. Volgens uw brief zijn tot nu toe “slechts” 119 sterfgevallen in verband gebracht met de toediening van de immunotherapieën. En zelfs in deze gevallen zou het niet mogelijk zijn het oorzakelijk verband te bewijzen. Deze verklaring is schokkend. 

Het is waar dat een voorval van een bijwerking of overlijden na de toediening van een injectie geen causaliteit aantoont. U gaat echter voorbij aan het feit dat dit ook geldt voor alle andere meldingen over geneesmiddelen, in de EudraVigilance-databanken. 

U verzuimt het schokkend hoge aantal huidige meldingen te verklaren. In negen maanden tijd heeft het aantal meldingen dat van alle vaccinaties van de afgelopen twintig jaar samen overtroffen. 

De recente balans is een totaal van 2.311.651 (d.d. 18.9.2021) meldingen van bijwerkingen in de Europese Unie, waarvan 106.300 ernstig en 25.248 sterfgevallen zijn, op een totaal van 701 miljoen toegediende doses. Dat is 300% van het totaal aantal meldingen van ernstige bijwerkingen [door alle andere vaccins] en 5300% meer sterfgevallen dan na Pandemrix, een ander experimenteel vaccin dat in 2009 een voorwaardelijke vergunning kreeg van het EMA.  Pandemrix werd later vijf keer zo onveilig geacht als normale vaccins. Op 2 december 2009 waren er wereldwijd 3807 bijwerkingen gemeld, waarvan 1138 ernstige en 47 dodelijke, op 73 miljoen vaccinaties. Waarom beschouwt het EMA de huidige immunotherapieën dan niet als onveilig?

U negeert ook het feit dat dit experimentele medicijnen zijn. Dat betekent dat elke dood of bijwerking onderzocht moet worden. Er is hier sprake van een omgekeerde bewijslast. Totdat een andere doodsoorzaak is aangetoond, zal moeten worden aangenomen dat deze zijn veroorzaakt door het experimentele middel dat is toegediend. De normale gang van zaken is dat de toediening van middelen wordt opgeschort totdat een onderzoek is uitgevoerd. Dat heeft het EMA niet gedaan.  

Feit is echter dat er op last van de gezondheidsautoriteiten nauwelijks post-mortem onderzoek naar sterfgevallen na COVID-19 injecties plaatsvindt. Dit beantwoordt waarschijnlijk de vraag waarom in uw brief niet wordt vermeld wat het totaal aantal uitgevoerde lijkschouwingen was, op basis waarvan u deze 119 gevallen kon vaststellen.

 

Kinderen

U beweert dat, hoewel kinderen minder kans lopen aan COVID-19 te overlijden, er nu wereldwijd 9.000 COVID-gerelateerde sterfgevallen zijn bij mensen jonger dan 20 jaar. Dit is niet alleen onjuist. Het is misleidende desinformatie. 

U begrijpt dat kinderen nauwelijks worden getroffen door COVID-19. De kans dat kinderen overlijden na een positieve PCR-test is 0,005%. In die gevallen waar kinderen overleden, bestonden er andere doodsoorzaken dan COVID-19. Het is opvallend dat u bij sterfgevallen na de COVID-19 injecties wel uitgaat van causaliteit, maar die ontkent in de gerapporteerde gevallen van bijwerkingen. 

Voor het injecteren van kinderen en jongeren met het oog op actieve immunisatie bestaat geen rechtvaardiging. Er kan geen gezondheidswinst worden behaald. Elk kind dat geschaad wordt of sterft na een injectie met COVID-19 immunotherapie is een misdaad op naam van het EMA.

De nadruk op het injecteren van kinderen om anderen te beschermen, is ook misdadig. Met het narratief dat kinderen een spuitje moeten krijgen om “oma te beschermen”, plaatsen gezondheidsautoriteiten en regeringen zichzelf aan de criminele zijde. Kinderen genieten speciale bescherming onder het internationaal recht. Artikel 3, lid 1, van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind. In elk beleid moeten de belangen van het kind voorop staan. Het geven van medische behandeling aan kinderen om derden te beschermen, is in geen geval toelaatbaar.

 

Groepsimmuniteit

De immunotherapieën verminderen de overdracht van het virus of het ontstaan van infecties niet. Geïnjecteerde personen kunnen nog steeds geïnfecteerd raken en het virus overdragen. Het gebruik van deze producten voor deze doeleinden is in strijd met de therapeutische indicatie en de voorwaarden van de vergunningen. De oproep “Neem de prik voor iemand anders” is dan ook niet toegestaan. Dit betekent ook dat bevolkingsgroepen die zelf geen enkel risico lopen op een ernstig verloop van COVID-19, zijnde meer dan 99% van de bevolking, niet in aanmerking mogen komen voor deze experimentele immunotherapieën.

Op grond van deze feiten is het gebrek aan moreel en ethisch besef bij het EMA schokkend. 

In uw brief stelt u voorts dat de kwestie van de geïnformeerde toestemming niet tot het mandaat van het EMA behoort. Dit zou de verantwoordelijkheid zijn van de nationale gezondheidsautoriteiten. Ook hier vergist u zich.  U draagt de volle verantwoordelijkheid voor de mensonterende en onmenselijke afpersing door nationale regeringen om de bevolking te dwingen deze experimentele, invasieve, medische behandelingen te accepteren. De door het EMA verstrekte desinformatie en de ten onrechte afgegeven voorwaardelijke toelatingen van deze experimentele stoffen zijn essentiële elementen in deze misdaden. U schendt fundamentele mensenrechtenverdragen, waaronder het bovengenoemde VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, en artikel 9 van het VN-Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, dat medische experimenten op de burgerbevolking verbiedt.  

De vraag is dus niet of de voorwaardelijke goedkeuringen van de COVID-19 immunotherapieën onmiddellijk moeten worden ingetrokken, maar waarom het EMA dat nog niet heeft gedaan. De in deze brief beschreven feiten behelzen misdaden tegen de menselijkheid. Het is belangrijk dat alle personeelsleden van het EMA beseffen dat er geen immuniteit bestaat voor dit soort misdaden. De geschiedenis zal degenen die eraan hebben deelgenomen niet welwillend beschouwen. U weet wat er gaande is en u moet ingrijpen. 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief