Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

De relatie tussen sterfte en de COVID injectie

Er wordt gesteld dat de COVID injectie veel sterfte heeft voorkomen. In The Lancet is een modelstudie verschenen dat de COVID injectie vele miljoenen doden voorkomen heeft in de periode 8-12-2020 tot 8-12-2021 (Global impact of the first year of COVID-19 vaccination: a mathematical modelling study – The Lancet Infectious Diseases). De vraag is dan ook wordt dit ondersteund door de data.

Hieronder staan de sterftegrafieken (alle leeftijden) van België en Portugal (afkomstig van Euromomo).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

België had een hoge sterftepiek in week 45 van 2020. En deze piek was al flink afgenomen in week 53 van 2020.

Portugal had een hoge sterftepiek in week 3 van 2021 en dit was afgelopen tot zelfs iets onder de verwachte sterfte (volgens Euromomo) in week 10 van 2021.

Hieronder staat de vaccinatiegraad van België en Portugal volgens Our World in Data.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals zichtbaar was er op 28-12-2020 (week 53) in België nog niet/nauwelijks geïnjecteerd. Toch was de sterfte op dat moment al significant afgenomen en was er geen sprake van significante oversterfte..

In Portugal was op 12-03-21 (week 10) ook nog niet grootschalig geïnjecteerd. Toch was de sterfte op dat moment al op een laag niveau.

Hieronder staat de sterfte van all ages van Euromomo en dit betreft alle landen die hier bij aangesloten zijn (een groot deel van de Europese landen).

 

 

 

 

 

Zoals zichtbaar was er een sterftepiek in week 3 van 2021. Deze was afgenomen tot de baseline in week 9 van 2021.

Als je nu kijkt naar de tabel hierboven (vaccinatiegraad volgens ECDC) zie je dat er al een afname was aan sterfte op het moment dat er nog nauwelijks geïnjecteerd werd. Als ervan uitgegaan wordt dat het enkele weken duurt voordat de injectie effectief zou zijn, dan was de daling al ingezet voordat de eerste injecties effectief zouden zijn. Ook is de sterfte alweer op de baseline voordat er grootschalig geïnjecteerd werd (de landen aangesloten bij Euromomo en ECDC zijn geen exacte kopie, er zit wel een groot overlap in deze landen).

Hierboven staan de Excess deaths volgens Euromomo in de leeftijdscategorie 15-44 jaar. Dit gaat over alle landen aangesloten bij Euromomo.

Wat opvallend is dat er een sterke toename aan sterfte is vanaf week 25 van 2021 ten opzichte van 2020.

Volgens het ECDC is de periode vanaf week 25 ook een periode dat er grootschalig werd geïnjecteerd in deze leeftijdsgroep. Dit is op z’n minst opvallend te noemen.

Als er nu gekeken wordt naar de sterfte volgens CBS in de leeftijdscategorie 50-65 jaar zien we ook enkele opvallende zaken.

 

Periode Totaal sterfte Verwachte sterfte Oversterfte COVID sterfte
week 27-52 2020 8058 7781 277 401
week 27-52 2021 8789 7702 1087 461

 

In bovenstaande tabel staat de totale sterfte, verwachte sterfte, oversterfte en COVID sterfte in de leeftijdscategorie van 50-65 jaar volgens CBS over een periode van 26 weken. In beide periodes was het SARS-CoV-2 virus aanwezig in Nederland en in beide periodes waren er beperkende maatregelen van kracht. 

In de periode week 27-52 van 2020 was er een lichte oversterfte van 277. De oversterfte was overigens lager dan de COVID sterfte. De oversterfte was zo’n 3.6% in deze periode.

In de periode week 27-52 van 2021 zie je dat de oversterfte veel hoger is dan de COVID sterfte. De Covid sterfte is in de periode week 27-52 van 2021 licht toegenomen ten opzichte van week 27-52 van 2020. De totale sterfte is toegenomen met 9.1%.

De oversterfte was in deze periode 14.1%.

In bovenstaand plaatje staat de ‘vaccinatiegraad’ van mensen geboren tussen 1956 en 1970 in week 27 van 2021. Op dat moment lag dit gemiddeld over deze groep op ruim 85%. 

Opvallend is dat er in week 27-52 van 2020 nauwelijks sprake was van oversterfte in deze leeftijdsgroep, terwijl het virus toch rondging.

In week 27-52 van 2021 was er in deze leeftijdsgroep veel geïnjecteerd. Toch is de COVID sterfte licht toegenomen, maar wat voornamelijk opvalt is dat de oversterfte is toegenomen is die niet te relateren is aan COVID.

Wel interessant om te vermelden is dat het CBS meldt dat in 72% van de geregistreerde COVID doden volgens CBS ook andere doodsoorzaken vermeld werden. 

Bovenstaand plaatje komt uit de modelstudie van The Lancet waarin gesuggereerd wordt dat er miljoenen doden voorkomen zijn door de injectie. Heel opvallend detail aan dit plaatje dat er voornamelijk veel doden voorkomen zijn door de injectie in high income countries in de periode juli tot en met september 2021. Dit is opvallend omdat de meeste high income countries zich situeren boven de evenaar. In deze periode is het dan zomer in de meeste high income countries. Dit coronavirus volgt een beetje hetzelfde patroon als influenza. Dus meer sterfte en ziekenhuisopnames in de winter en veel minder sterfte en ziekenhuisopnames in de zomer.

Het is dan ook onmogelijk dat er in deze periode zoveel doden zijn voorkomen in high income countries door de injectie, omdat er in deze periode nauwelijks mensen zouden komen te overlijden aan/met COVID. En er ook in deze periode geen overbelasting zou zijn van het zorgsysteem wat extra doden tot gevolg zou hebben. In de zomer van 2020 zag je in de meeste high income countries waar het SARS-CoV-2 virus al aanwezig was een normale sterfte. En op dat moment was er nog niet geïnjecteerd.

 

Conclusie

Aan de hand van deze data is niet aantoonbaar dat grootschalig injecteren de sterfte doet reduceren. Voor zeer specifieke kwetsbare groepen is niet uit te sluiten dat er eventueel een voordeel is, maar dat blijkt ook niet uit deze data.

Uit deze data blijkt wel dat er voor het overgrote deel van de bevolking geen voordeel is. Bij jongere leeftijdsgroepen is sinds de injectie de sterfte zelfs toegenomen (volgens Europese data). Het is niet te bepalen of deze extra sterfte volledig is toe te schrijven aan het gentherapeutisch experiment, maar opvallend zijn de cijfers niettemin. 

De claim die wordt gemaakt in de modelstudie uit The Lancet strookt totaal niet met de data die voorhanden is. Ook het feit dat ze stellen dat er voornamelijk doden zijn voorkomen door de injectie in high income landen in de zomer strookt totaal niet met het beeld dat het hier gaat om een seizoensvirus wat veel minder impact heeft in de zomer, daardoor is het duidelijk geworden dat deze modelstudie geen reëel scenario schetst.


Bronnen:

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief