Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Medisch personeel persoonlijk aansprakelijk voor gevolgen Covid-19 vaccins – het belang van de ‘geïnformeerde toestemming’(PIC).

Medisch personeel kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de injecties tegen het coronavirus. Dit bleek o.a. uit de verdediging van de staat

tijdens de rechtszaak die Viruswaarheid voerde tegen de vaccinatie-propagandacampagne van de overheid. De fabrikanten zijn ontheven van hun aansprakelijkheid en de overheid neemt zelf ook geen verantwoordelijkheid. Zij zien zichzelf als bemiddelaar. Dit betekent dat de volledige verantwoordelijk en aansprakelijkheid berust bij degene die de injectie toedient.

Het is daarom essentieel dat vaccinateurs de juridische consequenties van hun handelen begrijpen en bij de uitvoering de noodzakelijke zorgvuldigheid betrachten en dit vastleggen. Wat dit betekent wordt beschreven in de Artseneed, of Eed van Hippocrates. In de pleitnota van Viruswaarheid (24 februari 2021) staat deze eed vermeld in paragraaf 4.6, zie hier. Een belangrijk vereiste in deze eed is: ‘Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten’. 

Dit laatste duidt op de wettelijke vereiste voor alle artsen om ‘Prior Informed Consent’ (PIC) van de patiënt te verkrijgen. Dit betekent dat de patiënt vooraf (Prior) volledig geïnformeerd moet zijn over de medische handeling en de mogelijke consequenties (Informed) en daarop gebaseerd zijn toestemming (Consent) geeft. 

Open brief ter beperking van persoonlijke aansprakelijkheid
De Britse organisatie UK Medical Freedom Alliance, een alliantie van medische professionals, wetenschappers en advocaten die campagne voert voor het behoud en de bescherming van medische vrijheid, geïnformeerde toestemming en lichamelijke autonomie heeft een modelbrief opgesteld. 

Deze brief is bedoeld om medisch personeel dat Covid-injecties toedient te helpen te voldoen aan de vereisten van deze ‘volledig geïnformeerde toestemming’, zodat zij beschermd zijn tegen eventuele claims. Een vertaling van de brief met een lijst van vereisten is hieronder weergegeven. De originele brief is hier te vinden. De Engelse versie bevat de referenties die de vereisten onderbouwen.

Deze brief is ook van groot belang voor hen die overwegen zich te laten vaccineren om zichzelf of anderen die dit van plan zijn te informeren. Wij raden iedereen aan deze 11 vereisten goed door te nemen en indien men zich laat vaccineren, na te gaan of de vaccinateur zich bewust is van deze vereisten. 

Open brief van de UK Medical Freedom Alliance aan huisartsen/vaccinateurs – 18 maart 2021

Het verkrijgen van geïnformeerde toestemming voor toediening van Covid-19 vaccins om persoonlijke aansprakelijkheid te beperken

Wij schrijven u om onze gedachten kenbaar te maken over de wettelijke verplichting voor alle artsen om volledig geïnformeerde toestemming van een patiënt te verkrijgen alvorens het Covid-19 vaccin toe te dienen. Door deze handelwijze helpt u uzelf te beschermen tegen eventuele claims van patiënten dat zij de implicaties van het ontvangen van het vaccin niet volledig hebben begrepen.

De lancering van de Covid-19-vaccins is door de overheid verwelkomd en geprezen als een onbetwistbaar veilige en doeltreffende interventie. De vaccins hebben een tijdelijke vergunning gekregen voor gebruik in noodgevallen. Zodra Covid-19 niet langer als een “noodsituatie” wordt beschouwd, vervalt de vergunning. Een snelle en wijdverbreide toepassing wordt aangemoedigd.

Ondanks al deze publiciteit is het belangrijk te onthouden dat vaccinatie met Covid-19 een medische procedure is, waarvoor volledig geïnformeerde toestemming is vereist. De UK Medical Freedom Alliance heeft eerder richtlijnen gepubliceerd betreffende de specifieke vereisten voor toestemming in het VK met verwijzing naar de GMC en het Montgomery-arrest. Iedereen die een Covid-19 vaccin toedient is wettelijk en ethisch verplicht om eerst alle relevante informatie te verstrekken, in het bijzonder met betrekking tot veiligheid en werkzaamheid, en zich ervan te vergewissen dat deze informatie wordt begrepen en aanvaard alvorens verder te gaan. Wij stellen ook voor dat het verstrekken van informatie over behandelingen als alternatief voor het vaccin een vereiste is.

Wij zouden graag een paar in het oog springende punten willen belichten die aan de orde moeten komen bij het verkrijgen van geïnformeerde toestemming:

 1. De beweringen van de fabrikant dat de vaccins tot 95% effectief zijn, zijn gebaseerd op bewijs van effectiviteit in het voorkomen van milde symptomen. Uitkomsten zoals ernstige ziekte, long-covid, ziekenhuisopname en overlijden zijn NIET beoordeeld in de studies.

 2. De gepubliceerde beweringen van doeltreffendheid waren gebaseerd op tussentijdse analyses van proefgegevens, die een uiterst klein aantal deelnemers aan de proeven omvatten. Sommige bevolkingsgroepen, zoals ouderen, waren niet voldoende vertegenwoordigd, en de statistische significantie van de uitkomsten is daarom wellicht niet op hen van toepassing.

 3. Alle klinische proeven van fase 3 zijn nog aan de gang en zullen pas eind 2022/begin 2023 worden afgerond. De vaccins bevinden zich momenteel dus nog in de experimentele fase. Er zijn daarom slechts beperkte veiligheidsgegevens voor de korte termijn en geen veiligheidsgegevens voor de lange termijn beschikbaar, om zeldzame bijwerkingen op korte termijn of laat optredende effecten zoals kanker, auto-immuunziekten, onvruchtbaarheid, neurologische aandoeningen enz. uit te sluiten.

 4. Covid-19 heeft een sterftecijfer van geïnfecteerden van minder dan 0,1% voor het grootste deel van de bevolking (leeftijd <70 jaar). Zelfs bij ouderen ligt het genezingspercentage van Covid-19 in het bereik van de geclaimde doeltreffendheid van de momenteel goedgekeurde vaccins.

 5. Er is momenteel geen peer-reviewed bewijs dat de Covid-19-vaccins infectie met of overdracht van het virus voorkomen, zodat de ontvanger nog steeds in staat is het virus aan anderen over te dragen.

 6. Covid-19-‘vaccins’ zijn gebaseerd op een volledig nieuwe biotechnologie. mRNA- en DNA-virale-vectorvaccins hebben nooit eerder volledige wettelijke goedkeuring gekregen voor massaal gebruik door het publiek en zijn meer verwant aan genetische manipulatie/modificatie dan aan traditionele vaccinatie. Wetenschappers hebben herhaaldelijk hun bezorgdheid geuit over mogelijke schadelijke effecten op korte en lange termijn, die in dit stadium nog niet zijn weerlegd wegens gebrek aan gegevens.

 7. Het risico bestaat dat Covid-19-vaccins de klinische ziekte verergeren door antilichaam-afhankelijke versterking (antibody-dependent enhancement, ADE), die is waargenomen bij dierproeven tijdens eerdere pogingen om een vaccin tegen coronavirus te ontwikkelen. Tot dusver zijn er geen proeven gedaan met betrekking tot dit belangrijke punt van zorg, en deze informatie moet voorafgaand aan vaccinatie worden gedeeld.

 8. De vaccins van Pfizer en Moderna bevatten polyethyleenglycol (PEG). PEG is een bekend allergeen dat een risico inhoudt op ernstige, mogelijk dodelijke allergie-reacties. Het Centre for Disease Control (CDC) van de VS heeft het advies gegeven dat iedereen die allergisch is voor PEG of het nauw verwante polysorbaat, geen van de momenteel beschikbare mRNA-vaccins zou mogen krijgen.

 9. In de korte tijd die is verstreken sinds het begin van de uitrol van het Covid-19-vaccin onder de bevolking in december 2020 (VK), zijn via databanken in de VS (VAERS), Europa (Eudravigilance) en het VK (MHRA) duizenden met vaccins verband houdende ziekten en sterfgevallen gemeld die bezorgdheid hebben doen ontstaan over de veiligheid ervan op korte termijn. Op 18 maart hadden zeventien landen het gebruik van het vaccin van Astra Zeneca opgeschort wegens bezorgdheid over bloedstolsels en bloedingsstoornissen.

 10. Per 16 maart 2021 zijn 249.762 ongewenste bijwerkingen en 1928 sterfgevallen in verband met Covid-19-vaccins gemeld aan de WHO-databank.

 11. De fabrikanten van Covid-19-vaccins hebben vrijstelling van aansprakelijkheid geëist en gekregen voor bijwerkingen die door hun producten zijn veroorzaakt. Er is dus geen beroep mogelijk op schadevergoeding door de fabrikanten en slechts een beperkte schadevergoeding (VK: 120.000 pond ineens) zal beschikbaar zijn via de Vaccine Damage Payment Scheme van de overheid in geval van ernstige invaliditeit of overlijden ten gevolge van een Covid-19-vaccin. Het is vermeldenswaard dat tussen het begin van de regeling in 1979 tot december 2014 slechts 931 schadevergoedingen voor vaccins werden toegekend, op een totaal van 6026 ingediende claims. U moet in gedachten houden dat uw mogelijke aansprakelijkheid voor eventuele claims van een patiënt wegens bijwerkingen niet wordt beïnvloed door deze vrijstelling als u niet kunt aantonen dat u de wettelijke eis om volledig geïnformeerde toestemming te verkrijgen, hebt nageleefd.

Conclusie en aanbevelingen

Aangezien fabrikanten en distributeurs zijn vrijgesteld van aansprakelijkheid, kunnen potentiële vorderingen wegens letsel of overlijden als gevolg van Covid-19-vaccins worden ingesteld tegen de persoon die het vaccin toedient, en zullen zij zich waarschijnlijk moeten verantwoorden of zij alle relevante informatie hebben verstrekt om de volledig geïnformeerde toestemming te verkrijgen.

Wij bevelen aan dat alle hierboven vermelde informatie aan de patiënten wordt meegedeeld en gedocumenteerd als onderdeel van het proces om een volledig geïnformeerde toestemming te verkrijgen, waarbij specifiek wordt verwezen naar het feit dat het einde van de klinische proeven moet worden afgewacht alvorens Covid-19-vaccins veilig worden verklaard.

Wij hopen dat deze brief en de gedane aanbevelingen u van dienst zullen zijn.

UK Medical Freedom Alliance, www.ukmedfreedom.org 

Meld je aan voor de nieuwsbrief