Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Vogelgriep door genetische manipulatie?

Door Willem Engel

 

Dit artikel verscheen eerder op Twitter

 

Op 18 september 2023 verscheen onderstaand bericht in de media. Is dat goed nieuws? Niet echt.

Veel mensen roepen na het lezen van dit bericht direct mRNA-injecties. Ik kan jullie geruststellen, het zijn geen mRNA-injecties. Daarna moet ik jullie direct het slechte nieuws brengen: het is wel gentherapie.
Opmerkelijk is dat deze ‘proef’ van start is gegaan terwijl meerdere instanties aan de bel trokken en trekken.

Wat zijn het? Het zijn vector-injecties waarbij een recombinant herpesvirus van kalkoenen is gebruikt als vector en er meerdere genen van “Hemagglutinin Gene of Highly Pathogenic Avian Influenza” aan zijn toegevoegd, namelijk H5, H7, H9.  Deze stukjes van het Avian influenzavirus [vogelgriep, red.] zijn ingebouwd in het herpesvirus. Door de replicaties van dit virus in de kuikens zullen ook de genen van het Avian influenzavirus worden afgelezen, waarop het lichaam het expressieproduct presenteert,  namelijk de H5, H7 en H9 antigenen(proteïnen). Tot zover de theorie.

De hierboven beschreven techniek is ook door Janssen en AstraZeneca gebruikt bij de COVID-19-crisis. Dat kon alleen omdat er een loophole in de wet werd gemaakt, zie Verordening 2020/1043, Artikel 2.3

“is de aanvrager niet verplicht om in de aanvragen voor een vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen die geheel of gedeeltelijk uit ggo’s bestaan en bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van COVID-19 een kopie op te nemen van de schriftelijke toestemming van de bevoegde autoriteit voor de doelbewuste introductie van ggo’s, voor onderzoek- en ontwikkelingsdoeleinden, in het milieu overeenkomstig deel B van Richtlijn 2001/18/EG.”

Dit houdt in dat er geen milieurapportage hoeft te worden gedaan; er is dus geen informatie bekend over de impact van de GGO’s (genetisch gemodificeerd organismen). Ook is de interactie en de milieuvervuiling niet in kaart gebracht tijdens COVID-19.

Het COGEM gaat over vergunning van genetische modificatie en schreef in december 2022 een vernietigend rapport, zie onderstaande passage.

Bovenstaande stelling is duidelijk: omdat Verordening 2020/1043 niet voldoet aan de vereisten van Europese wetten en in strijd is met primaire verdragen zoals het Aarhus-verdrag is de loophole niet rechtmatig!

Daarnaast wordt in het rapport per land gekeken of de wetten voorzien in een milieurapportage. Opmerkelijk is de passage over Italië:  “tenzij men oordeelt dat sprake kan zijn van ‘serious shedding’”, zie 2.4.3. Proces en uitkomst overige lidstaten op pagina 24:

“Dit houdt verband met het feit dat in Italië klinische proeven met ggo’s als ingeperkt gebruik worden gezien (tenzij men oordeelt dat sprake kan zijn van ‘serious shedding’). Daardoor verloopt in Italië de goedkeuring van klinische proeven, zeker in risicoklassen 1 en 2 (waar de meeste vaccins in vallen), sneller dan in de meeste andere lidstaten. In Duitsland is er al sprake van een geïntegreerde behandeling van de beoordeling van klinische proeven en de milieurisicobeoordeling van experimenten met gentherapeutica, die als introductie in het milieu worden beschouwd. Daarbij wordt actief informatie uitgewisseld tussen de betrokken milieu- en volksgezondheidsautoriteiten.22”

Dit is niet echt geruststellend. We hebben in Nederland een grootschalig shedding-evenement gezien met Dansen met Janssen. Eind juni 2021 ging dit van start, begin juli zagen wij een piek die niet in de zomer voor komt. Een duidelijker geval van massashedding van GGO’s hebben wij in Nederland niet eerder gezien.
Er is dus een experiment uitgevoerd op Nederlanders middels GGO’s die onder valse voorwendselen en met een onrechtmatige loophole op de markt waren gebracht, waarbij een minister jongeren aanmoedigde om met maar één prik direct weer te kunnen dansen. Een delict waar hij te zijner tijd voor vervolgd zal worden.

Wat heeft dit nu te maken met kuikens prikken? Verordening 2020/1043 ging sowieso niet over dieren. Daar geldt die loophole dus niet. Wellicht is er gepoogd om mensen zo min mogelijk te informeren. Op 17 maart 2023 was er wel een brief naar de Tweede Kamer.
Uit deze brief de volgende citaten:

Europese toelating van vaccins en Europese verordening

“De twee vectorvaccins zijn nog niet toegelaten op de Europese markt. Het vaccineren met niet-toegelaten vaccins brengt diverse risico’s met zich mee, voor volks- en diergezondheid, omdat het vaccin dan niet de gebruikelijke toetsing op kwaliteit, veiligheid en effectiviteit heeft doorlopen. Het is mijns inziens onverstandig en onverantwoord om met niet-toegelaten vaccins op grote schaal pluimvee in Nederland te vaccineren”

Pilot

“waarbij we de pilot uitvoeren volgens de nieuwe Europese verordening, over veterinary medicinal use (EU) 2023/361.”

Resultaten vaccinproef onder gecontroleerde omstandigheden

“De proef werd uitgevoerd met vier vaccins: twee vectorvaccins, een geïnactiveerd vaccin gebaseerd op een laagpathogene H5N2 virusvariant en een DNA-vaccin.”

Het gaat hier dus om gentherapie, DNA-injecties, vector-based, waarvan het bekend staat dat er shedding optreedt.

In  Verordening 2023/361 staat echter niets over vector, DNA, gentherapie, alleen over vaccines. Op deze manier is de wet niets meer waard en worden wij opnieuw blootgesteld aan shedding van deeltjes die vogelachtige griepklachten kunnen veroorzaken.

Is dit de nieuwe “pandemie”? De timing zou wel perfect passen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief