Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Nazikamp-overlevenden beschuldigen regeringen VK, Frankrijk, Slowakije en de Tsjechische Republiek van genocide

De originele Engelse versie is eerder al op onze website geplaatst.

OVERLEVENDEN VAN NAZI-CONCENTRATIEKAMPEN DOEN BEROEP OP HET INTERNATIONAAL STRAFHOF IN DEN HAAG OM ONDERZOEK TE BEGINNEN NAAR HET BESCHIKBARE BEWIJSMATERIAAL.

Met hun brief steunen Moshe Brown, Hillel Handler en Vera Sharav het gezamenlijke “Verzoek om Onderzoek” in Den Haag.

Op 20 september 2021 dienden de overlevenden van de Holocaust per e-mail een brief in bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.

“Als overlevenden van de concentratiekampen waren wij getuige van allerlei gruwelijkheden die in de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden en ons werd verteld dat dit nooit meer zou gebeuren, maar toch gebeurt het weer,” schreven overlevenden van de Holocaust aan de officier van Juistitie, Karim Khan.

In de rechtszaak, die al maanden loopt, beschuldigen advocaten uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Slowakije en Tsjechië hun regeringen en regeringsadviseurs van misdaden tegen de menselijkheid. Deze misdaden bestaan uit genocide en schending van de Code van Neurenberg. Nieuw bewijsmateriaal en onder ede afgelegde verklaringen van de erkende deskundigen kwalificeren zowel het SARS-Cov-2 virus als de experimentele “vaccinatie” als biowapens.

Er zijn buitengewoon veel sterfgevallen en ernstige bijwerkingen als gevolg van de “vaccinatie”. Daarnaast zijn kinderen nu desondanks meegenomen in het vaccinatieprogramma. Beide redenen hebben de overlevenden ertoe aangezet de rechtszaak van de advocaten te steunen. “Wij eisen een onmiddellijke stopzetting van de vaccinatiecampagne en een onmiddellijk onderzoek van het bewijsmateriaal waarover u beschikt. Mensen zullen een vergissing vergeven. Een opzettelijke moord op hun kinderen niet. Doe het juiste”, roepen de ondertekenaars de openbare aanklager op. 

Deze brief is een escalatie nadat een beroep op de Europese en andere regelgevende instanties geen enkele menselijke emotie had opgeleverd in verband met het schrikbarende aantal slachtoffers van de “vaccinatie”. In plaats daarvan heeft het EMA een antwoord geformuleerd, dat op zijn minst een bewijs van criminele opzet is. Als gevolg daarvan werd op 12 oktober 2021 een strafklacht van meer dan 100 bladzijden ingediend tegen het EMA.

Samen met de rechtszaak tegen het EMA heeft de vertegenwoordiger van “We for Humanity” – mensenrechtenadvocaat uit Israël Tamir Turgal – de gedrukte brief van de overlevenden aan het ICC overhandigd. Dit is een herinnering, aangezien het hof de zaak niet in behandeling heeft genomen en ook niet heeft gereageerd op de brief van de overlevenden. “Elke dag die u nutteloos verspilt, worden levens van volwassenen en kinderen vernietigd“, – schreven de overlevenden op 20 september 2021.

#END#

20 september 2021 

Brief ter ondersteuning van het gezamenlijke “verzoek om onderzoek” van het VK, Slowakije, Frankrijk en Tsjechië aan het ICC

Geachte officier van het Internationaal Strafhof, heer Khan,

Ondergetekenden, overlevenden van de gruwelijkheden tegen de mensheid die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de concentratiekampen van de nazi’s hebben plaatsgevonden, voelen zich verplicht ons geweten te volgen en schrijven deze brief ter ondersteuning van het gezamenlijke “Verzoek om Onderzoek” dat op 12 augustus 2021 namens het Verenigd Koninkrijk (143.21), Slowakije (133.21), Frankrijk (271/21) en de Tsjechische Republiek (326/21) bij het Internationaal Strafhof is ingediend. De inhoud van het “verzoek” omvat verklaringen die onder ede zijn afgelegd van de getuigen-deskundigen Dr. Richard Fleming, Professor Luc Montagnier en Dr. Kevin McCairn.

Het is ons duidelijk dat zich voor onze ogen een nieuwe afschuwelijke reeks gebeurtenissen afspeelt, die deze keer alle mensen op de wereld treffen. De meerderheid van de wereldbevolking beseft echter nog niet wat er gebeurt, want de omvang van een georganiseerde misdaad als deze gaat hun ervaring te boven. Echter wij weten het. Wij herinneren ons de naam Josef Mengele. Sommigen van ons hebben persoonlijke herinneringen. Wij ervaren een déjà vu die zo gruwelijk is dat wij opstaan om onze medemensen te beschermen. Onder de bedreigde onschuldigen bevinden zich nu kinderen, en zelfs zuigelingen.

In slechts vier maanden tijd hebben de COVID-19 ‘vaccins’ meer mensen gedood dan alle beschikbare vaccins samen van medio 1997 tot eind 2013, een periode van 16,5 jaar. En mensen tussen 18 en 64 jaar die nauwelijks risico liepen door COVID-19 en dus nauwelijks opdoken in de sterftestatistieken aan of met COVID-19, zijn goed voor tot 80% van de registraties als slachtoffers van ‘vaccinatie’. De EudraVigilance database meldt dat er tot 18 september 2021 14.863 sterfgevallen en 3.691.366 letsels zijn gerapporteerd na injecties van vier experimentele COVID-19 zogenaamde vaccins. Wat de echte cijfers betreft, bleek uit het beroemde Lazarus-rapport van Harvard Pilgrim Health Care inc. uit 2009 dat in het algemeen slechts 1% van de ongewenste voorvallen van vaccins ooit wordt gemeld:

Bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins komen vaak voor, maar worden te weinig gerapporteerd. Hoewel 25% van de ambulante patiënten te maken krijgt met een ongewenst voorval, wordt minder dan 0,3% van alle ongewenste voorvallen en 1-13% van de ernstige voorvallen gemeld aan de Food and Drug Administration (FDA). Op dezelfde manier wordt minder dan 1% van de bijwerkingen van vaccins gemeld.”

Wij doen een beroep op u om dit goddeloze en misdadige medische experiment op de mensheid onmiddellijk te stoppen.

Wat “vaccinatie” tegen het SARS-Cov-2-virus wordt genoemd, is in werkelijkheid een godslasterlijke aantasting van de natuur. Nooit eerder werd de hele planeet immuun gemaakt door een synthetisch mRNA in het menselijk lichaam te brengen. Het is een medisch experiment waarop de code van Neurenberg moet worden toegepast. 

De in dit document opgenomen 10 gedragsregels vormen een belangrijke basis voor de medische ethiek. Tijdens de processen tegen de artsen van Neurenberg werd deze basis geformuleerd om te voorkomen dat mensen nooit meer zouden worden blootgesteld aan onvrijwillige medische experimenten en procedures. Maar toch is dit precies wat er nu overal ter wereld gebeurt.

Wij herinneren u aan het volgende.  Principe 1 van de Neurenberg Code:

(a)  De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk. Dit betekent dat de betrokkene rechtsbekwaam moet zijn om toestemming te geven en zich in zo’n situatie moet bevinden dat hij in staat is zijn vrije keuze te maken. Hierbij is geen tussenkomst van enig element van geweld, fraude, bedrog, druk, opdringerigheid of enige andere vorm van dwang of drang. Ook heeft de betrokkene voldoende kennis van en inzicht in de elementen van de materie om hem in staat te stellen een weloverwogen en weloverwogen beslissing te nemen. 

(b)  Dit laatste element veriest dat, voordat de proefpersoon besluit mee te doen aan het experiment,  hij wordt voorzien van informatie over de aard, de duur en het doel van het experiment. Ook moet met hem worden gecommuniceerd over de methode en de middelen die worden gebruikt en welke mogelijke ongemakken en gevaren voor zijn gezondheid dit met zich meebrengt.

(c)   De plicht en de verantwoordelijkheid om zich te verzekeren van de kwaliteit van de toestemming ligt bij een ieder die het experiment begint, leidt of eraan deelneemt. Het is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft aan een ander kan worden overgelaten.

Re. (a): Er is geen sprake van een vrije beslissing. Regeringen en massamedia zaaien angst en paniek en gebruiken de regel van de propaganda van Goebbels door onwaarheden te herhalen tot ze worden geloofd. Al weken roepen ze op tot het uitsluiten van de ongevaccineerden. Waren het 80 jaar geleden de Joden die werden gedemoniseerd als verspreiders van besmettelijke ziekten, vandaag zijn het de ongevaccineerden die ervan worden beschuldigd het virus te verspreiden. Lichamelijke integriteit, vrijheid om te reizen, vrijheid om te werken, elke vorm van samenleven is de mensen ontnomen om hen “vaccinaties” op te dringen. Kinderen worden verleid om zich te laten vaccineren tegen het oordeel van hun ouders in.

Ad (b): De 22 verschrikkelijke neveneffecten die reeds vermeld staan in de FDA noodtoestemming, werden niet meegedeeld aan de proefpersonen. Ze zijn als volgt:

 1. Guillain-Barré syndroom
 2. Acute gedissemineerde encephalomyelitis
 3. Transverse myelitis
 4. Encefalitis/encefalomyelitis/me ningoencefalitis/meningitis/encepholapathie
 5. Convulsies/aanvallen
 6. Beroerte
 7. Narcolepsie en kataplexie
 8. Anafylaxie
 9. Acute myocardiale infractie
 10. Myocarditis/pericarditis
 11. Auto-immuunziekte
 12. Overleden
 13. Zwangerschaps- en geboorte-uitkomsten
 14. Andere acute demyeliniserende ziekten
 15. Niet-anafylactische allergische reacties
 16. Trombocytopenie
 17. Verspreide intravasculaire stolling
 18. Veneuze trombo-embolie
 19. Artritis en artralgie/gewrichtspijn
 20. Ziekte van Kawasaki
 21. Multisysteem inflammatoir syndroom bij KINDEREN
 22. Vaccin versterkte ziekte.

Er is per definitie nooit sprake geweest van informed consent. Intussen zijn duizenden bijwerkingen geregistreerd in talrijke databanken. Terwijl de zogenaamde casusnummers elke 30 minuten door alle massamedia worden uitgezonden, wordt er helemaal niet gesproken over de ernstige bijwerkingen en hoe en waar de bijwerkingen moeten worden gemeld. Voor zover wij weten, zijn zelfs geregistreerde sterfgevallen en bijwerkingen op grote schaal uit sommige databanken gewist.

Beginsel 6 van de code van Neurenberg schrijft voor: “Het te nemen risico mag nooit groter zijn dan het risico dat wordt bepaald door het gewicht dat in menselijk opzicht wordt gegeven aan het probleem dat door het experiment moet worden opgelost”.

Het is gebleken dat “vaccinatie” tegen COVID-19 gevaarlijker is dan de ziekte COVID19 voor ongeveer 99% van de mensen. Zoals gedocumenteerd door Johns Hopkins, in een studie van 48.000 kinderen, lopen kinderen geen enkel risico voor het virus. Uit de gegevens blijkt dat kinderen die geen risico lopen voor het virus, na de “vaccinatie” een hartaanval hebben gekregen. In afwachting van een update sinds augustus 2021 hebben meer dan 15.000 bijwerkingen gehad, waaronder meer dan 900 ernstige voorvallen. 

Ten minste 16 adolescenten zijn overleden na “vaccinatie” in de VS. En het aantal stijgt snel terwijl we dit schrijven.

In beginsel 10 van de code staat echter: “Tijdens de uitvoering van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper bereid zijn het experiment op elk moment te beëindigen, als hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat, wanneer hij de vereiste kennis, kunde en zorgvuldigheid in acht neemt, voortzetting van het experiment waarschijnlijk zal leiden tot letsel, invaliditeit of overlijden van de proefpers  oon.”

Naar verluidt heeft ongeveer 52% van de wereldbevolking ten minste één injectie gekregen. Het is de hoogste tijd voor een eerlijke bekendmaking van het werkelijke aantal gewonden, terminaal gewonden en overledenen van “vaccins” wereldwijd. Wij vrezen dat het er al miljoenen zijn.

Wij, als overlevenden van de concentratiekampen, waren getuige van vele wreedheden die in de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden en ons werd verteld dat dit nooit meer zou gebeuren, maar toch gebeurt het weer.

Wat een vernietigend besef: Hoeveel bejaarden werden door angst gedwongen het ‘vaccin’ te nemen en hebben het niet overleefd? Hoeveel mensen hebben de Holocaust overleefd maar de COVID-19 injectie niet? Hoeveel mensen hebben de medische experimenten in Auschwitz en Birkenau overleefd, maar hebben dit hedendaagse medische experiment niet overleefd?

Wij dringen er derhalve bij u op aan het gezamenlijke “verzoek om onderzoek” van het Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Frankrijk en Tsjechië te aanvaarden en onmiddellijk een onderzoek in te stellen. Dit onderzoek moet gaan over de misdaden tegen de menselijkheid, de genocide en de schendingen van de code van Neurenberg door talrijke daders. De misdaden hebben geleid tot zoveel nodeloze doden en ernstig gewonden. Nu vinden deze misdaden nog seeds plaats. Het Internationaal Strafhof heeft als hof van laatste instantie de plicht deze gruwelijkste misdaden te onderzoeken en de daders voor de rechter te brengen.

Het ligt in uw macht om levens te redden. Wij zijn ons ervan bewust dat verschillende strafrechtelijke aanklachten door u op formele gronden zijn geseponeerd. Ongeacht de technische details heeft u ze gelezen. Wij weten dat u door deze aanklachten weet, dat miljoenen mensen gewond raken en sterven door de zogenaamde vaccinatie. De Israëlische advocaten hebben bijvoorbeeld cijfers verstrekt over het aantal slachtoffers in Israël en toegang verschaft tot de EMA-databank van bijwerkingen. Dat was meer dan drie maanden geleden. Sindsdien zijn er meer mensen overleden, terminaal ziek geworden of gewond geraakt (zie hierboven). En u hebt niet ingegrepen. U ziet het verder door de vingers dat kinderen nu steeds vaker het slachtoffer zijn van “vaccinatie”. Het is aan u om de opzettelijke daden tegen leven en ledematen te bestraffen, niet om u met opzet te  laten meeslepen door een goedkeurende aanvaarding van de aanval op menselijk leven.

Elke dag dat u niets doet, worden er mensenlevens vernietigd, die van kinderen. Wij eisen een onmiddellijke stopzetting van de vaccinatiecampagne en een onmiddellijk onderzoek van het bewijsmateriaal waarover u beschikt. Mensen zullen een fout vergeven. Een opzettelijke moord op hun kinderen niet.  Doe wat juist is.

De geschiedenis zal niet vriendelijk naar u kijken als u uw plicht niet nakomt.  Weet dat onze ogen en die van de volkeren van de wereld op u zijn gericht – de verantwoordelijkheid ligt bij u. U weet wat er gebeurt, u hebt het bewijs en nu moet u handelen.

Met vriendelijke groet,

Ondertekend

Moshe Brown Hillel Handler Vera Sharav

Nazi concentratiekamp overlevenden

Meld je aan voor de nieuwsbrief