Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Artsen reageren verbolgen op boetedreiging en stellen 10 vragen aan IGJ

Een groep artsen heeft via haar advocaat in een brief laten weten aan de IGJ zeer verbolgen te zijn over de boetedreiging en de instelling van een apothekers-“kliklijn”.

Lees de brief aan de IGJ

Boetedreiging

In haar artikel stelt de IGJ dat zij artsen bestuurlijk zal beboeten wanneer zij geneesmiddelen voorschrijven die in strijd zijn met de behandeladviezen voor Corona. In dit verband verwijst zij specifiek naar de geneesmiddelen Hydroxychloroquine (HCQ) en Ivermectine. Het voorschrijven van deze geneesmiddelen buiten de richtlijnen om vormt volgens de IGJ een risico voor de kwaliteit van de zorg.

Apothekers-“kliklijn”

In haar bericht zet de IGJ apothekers aan om als ‘kliklijn’ te fungeren, door bij het Meldpunt Zorg van de IGJ melding te doen ingeval zij recepten voor de medicijnen Hydroxychloroquine en Ivermectine aangeboden krijgen en zij vermoeden dat dit ziet op de behandeling van corona.

Andere belangen?

Gezien deze feiten, kunnen cliënten zich niet aan de indruk ontdoen dat de opstelling van de IGJ is ingegeven door andere belangen dan primair de bescherming van de publieke gezondheid. In dat geval zouden immers andere keuzes worden gemaakt. Voor zover dit het geval mocht zijn, zou dit uiterst kwalijk zijn en vergt dit nader onderzoek. Mogelijk dat de IGJ cliënten evenwel van het tegendeel weet te overtuigen.

10 vragen…..

Om voor cliënten – en naar verwachting vele andere artsen – klaarheid te scheppen, verzoek ik u mij onderstaande vragen van een antwoord te voorzien.

1. Op basis van welke criteria en bronnen stelt de IGJ zich op het standpunt dat het gebruik van het geneesmiddel HCQ zou leiden tot ernstige bijwerkingen en dat het geneesmiddel niet effectief zou zijn tegen COVID-19? Kunt u mij in het bezit stellen van de corresponderende bewijsstukken?
2. Op basis van welke criteria en bronnen stelt de IGJ zich op het standpunt dat voor het gebruik van het geneesmiddel Ivermectine bij de (vroeg)behandeling van COVID-19 geen weten-schappelijke onderbouwing bestaat? Kunt u mij in het bezit stellen van de corresponderende bewijsstukken?
3. Kunt u gedetailleerd toelichten waarom volgens de IGJ het voorschrijven van de genees-middelen HCQ en Ivermectine bij COVID-19 de kwaliteit van de zorg in het gedrang brengt?
4. Op grond van welke concrete wettelijke bepalingen is de Gezondheidsinspectie voornemens om artsen bestuurlijk te beboeten ingeval zij de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine off-label voorschrijven bij COVID-19?
5. Kunt u mij gedetailleerd toelichten waarom de IGJ meent dat deze wettelijke bepalingen in onderhavig geval van toepassing zijn?
6. Wat is de hoogte van de boete die artsen ingeval van het off-label voorschrijven van de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine bij COVID-19 tegemoet kunnen zien?
7. Conform welk te volgen artsenprotocol is volgens de IGJ het off-label gebruik van de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine bij COVID-19 (wel) toegestaan?
8. Ziet het voornemen van de IGJ om artsen bestuurlijk te beboeten op het gebruik van specifiek de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine bij COVID-19? Zo ja, kunt u dit toelichten?
9. Kunt u mij toelichten waarom de IGJ enerzijds dermate streng optreedt ten aanzien van het voorschrijven van de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine bij COVID-19, terwijl zij anderzijds de COVID-19 vaccins toelaatbaar en zelfs wenselijk acht?
10. In hoeverre is de IGJ bereid om rekening te houden met het patiëntbelang? Is de IGJ bereid haar opstelling te wijzigen in de situatie waarbij de patiënt de arts aantoonbaar expliciet verzoekt om het geneesmiddel HCQ of Ivermectine bij COVID-19 voor te schrijven?

We houden U op de hoogte van de reactie van de IGJ.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief